Opening Logopediepraktijk Gelderland

 

Op dinsdag 26 september 2017 heeft Logopediepraktijk Gelderland officieel haar deuren geopend! Het was een gezellige dag, waar bij mensen het materiaal en het werk van een logopedist konden bekijken. Logopediepraktijk Gelderland is een allround logopediepraktijk. Iedereen is welkom! Mensen met problemen op de gebieden spraak, taal, gehoor, slikken en stem kunnen hier terecht. De logopedist van Logopediepraktijk Gelderland is gespecialiseerd in oro-myofunctionele therapie (OMFT). Dit is een oefenprogramma om de mondgewoonten te corrigeren, zodat schade aan de stand van het gebit voorkomen of verholpen kan worden.

De praktijk is gevestigd op Orderparkweg 5 in Apeldoorn.

Meer informatie of contact opnemen?

055-3574345

www.logopediepraktijkgelderland.nl

Hout Stoken: 10 tips om overlast te voorkomen

Het stoken van hout brengt warmte en sfeer in huis. Het gebruik van open haarden en houtkachels voor het
(geheel of gedeeltelijk) verwarmen van woningen neemt de laatste jaren toe. Ook is er een toename van het
stoken van hout in de tuin (terraskachel, vuurkorf). Het is belangrijk om op een juiste manier te stoken, zodat
overlast voor anderen beperkt wordt. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een Toolkit houtstook
opgesteld, met daarin een stappenplan voor de volgende doelgroepen: de stoker, de persoon die overlast
ervaart, de gemeente en de GGD. Hiermee is het voor een ieder duidelijk wat de mogelijkheden en
verplichtingen zijn. Lees de 10 stooktips afkomstig uit de toolkit houtstook.
Linkjes:
https://www.apeldoorn.nl/DATA/TER/digitaal_loket/wonen_en_uw_buurt/hout_stoken_particulieren.pdf
https://www.apeldoorn.nl/Stooktips

Opening atletiekbaan

Na een verbouwing van ruim 5 maanden, was zaterdag de officiële opening van de grootste atletiekbaan van Nederland.
En deze ligt in ons mooie sportpark Orderbos bij AV’34.
Ondanks de regen was er een grote opkomst en opende het trompettenkorps van de Koninklijke Marechaussee en later zong het Matrozenkoor het Apeldoorns Volkslied.
Na alle speeches en dankwoorden werd de baan geopend met een startschot van een estafette marathon.
Gelijktijdig met de estafette marathon ging het jeugdprogramma van start en werden er nog clinics gegeven.

Indicatie dimensies windturbine in Apeldoorn

De wijkraad heeft kennis genomen van de energieambities die de gemeente Apeldoorn heeft geformuleerd. Deze ambitie kunnen wij in grote lijnen ook onderschrijven. Bij de plannen voor de concrete uitwerking hebben wij echter onze twijfels. Het blijkt dat energieopwekking met windmolens voor Apeldoorn een ongunstige businesscase is, tenzij er “radicale keuzes” worden gemaakt. En uit het rapport “feitenonderzoek windenergie Apeldoorn” maken wij op dat die keuzes onder andere inhouden dat er dicht op bebouwing ontwikkeld wordt (overlast voor omwonenden en risico’s voor de gezondheid) en  dat er tegen regelgeving in, locaties in natuurgebied worden aangewezen (overlast voor fauna en slecht voor de natuurbeleving van de bezoekers). Daarnaast blijkt dat de wind in Apeldoorn dusdanig matig waait, dat er alleen met extra hoge subsidie en extra hoge molens een rendabele casus valt te maken.

 

En wat is de dringende reden om de gezondheid en welzijn van de eigen inwoners in gevaar te brengen? Uit het feitenonderzoek blijkt dat Apeldoorn geen zoeklocatie voor de provincie was. Uit het feitenonderzoek blijkt dat Apeldoorn eigenlijk helemaal geen geschikte locatie is voor windenergie “tenzij er radicale keuzes worden gemaakt”.

Uit het feitenonderzoek blijkt dat Nederland een lagere norm hanteert dan buurlanden als Frankrijk en Engeland voor wat betreft minimale afstanden ten opzichte van bewoning.

 

Zijn er alternatieven?

Wat betreft opwekken van energie zeker:

 • Zeer weinig aandacht voor biomassa. En daar bedoelen we niet de mestvergisters mee, maar het werken met je productiebos. Dat past wèl bij dit stuk van de Veluwe.
 • En aardwarmte. Vreemd dat er nu wel op allerlei manieren gepoogd wordt om op een ongelukkige plek qua wind iets te doen met windenergie, terwijl het juist een gunstige plek op de kaart is wat betreft aardwarmte. Daar zou Apeldoorn zich pas goed mee op de kaart zetten als “cleantech”.
 • Terzijde wordt vermeld dat aardwarmte slechts een rol speelt bij verwarming en niet bij electriciteitsopwekking. Dat is juist, maar het past daarmee nog wel uitstekend in de energieambitie van de gemeente. Een heel groot deel van het particuliere energieverbruik gaat nu op aan het (met aardgas) verwarmen van water en het huis. Het zou juist dom zijn om eerst nog weer met elektriciteit water te gaan verwarmen.

 

Maar ook aan de verbruikerskant is nog winst te behalen. De subsidiemogelijkheden voor isoleren, vervangen van verwarmingsketels, zonnepanelen etc. zijn echt nog niet uitgeput.

 

En laten we vooral leren van fouten die elders zijn gemaakt. Zie bijvoorbeeld het debacle in Houten: voorstanders boos (want de molens mogen niet voluit draaien), bewoners boos (want geluidsoverlast en een taaie strijd met de gemeente) en de wethouder geïrriteerd (want een taaie strijd met de bewoners). Laten we dat hier vooral voorkomen.

 

Dat de gemeente Apeldoorn een ”handreiking draagvlak” heeft geformuleerd voor de gemeenteraad vinden wij vreemd. In een eerder stadium is door de gemeenteraad uitgesproken dat windmolens in Apeldoorn alleen geplaatst worden als er voldoende draagvlak is. Bij dat draagvlak voor bijvoorbeeld de locatie Beekbergse Broek  wordt nu heel Apeldoorn bevraagd. Hiermee worden wijkraden en bewoners tegen elkaar opgezet. Dit vinden wij een perverse werkwijze van het college. In een democratie zou het toch zo moeten zijn dat ook de belangen van een minderheid veilig zijn. En voor de bewoners die niet direct met de overlast van de windmolens te maken krijgen: hoe goed smaakt een kopje thee nog, als je weet dat het water is opgewarmd met overlast voor je buren in een andere wijk?

 

“Maar in Brink en Orden krijgen wij toch niks te maken met de windmolens?” vraagt u zich misschien af. Dat hangt er van af wat de gemeenteraad besluit. Zoals u in de bijgaande plaatjes kunt zien, komen er geen windmolens als de gemeente zich houdt aan de in Nederland gebruikelijke normen (Model A). Als er echter “radicale keuzes” worden gemaakt, dan komt Model C in beeld, en zien we dat ook het industrieterrein aan beide zijden van de Europaweg is aangewezen als locatie. Op het plaatje met de cirkel kunt u zien tot hoever de overlast van de ziekmakende lage bromtoon reikt (volgens de Engelse norm van 1400m).

 

Omdat voor ons als wijkraad dit onderwerp nog nieuw is, willen we graag reacties van onze inwoners. Vindt u ook dat er in onze wijk beslist geen hoge windmolens moeten komen? Of vindt u het juist een goed idee om op deze manier energie op te wekken in uw buurt? Wij horen graag uw reactie.

 

De voorlopige planning voor de ontwikkeling van windenergie in Apeldoorn:

 

21 september: de gemeenteraad houdt een hoorzitting over windenergie in Apeldoorn

28 september: oriënterende politieke bespreking over het Feitenonderzoek windenergie Apeldoorn

13 oktober: publicatie concept-raadsopdracht (dit wordt aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders)

2 november: politieke behandeling van het rapport en de inspraak op het rapport tijdens de Politieke Markt

23 november: vaststellen raadsopdracht Windenergie door gemeenteraad

november 2017 – voorjaar 2018: college van burgemeester en wethouders werkt raadsopdracht uit.

 

 

 

Airborne herdenking op de Willem III kazerne

De wijkraad was aanwezig bij de Airborne herdenking op de Willem III kazerne. Het blijft altijd indrukwekkend om mee te maken. Ook het bezoek aan de Graeme Warrack Room. Zo’n kleine ruimte waar je verstopt zit voor de vijand.

Het spelen van de volksliederen van Polen, Engeland en Nederland. Daarbij worden de vlaggen van de betreffende landen gehesen.

 

Agenda Algemene Vergadering oktober 2017

Datum: dinsdag 10 oktober 2017
Locatie: De Goede Herderkerk, Asselsestraat 199, Apeldoorn
Tijd: Aanvang 20.00 uur
Zaal open vanaf 19.30 uur

Agenda

 1. Opening door de interim-voorzitter Margaret Bakker
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Goedkeuring notulen Algemene Vergadering van 12 april 2017
 4. Goedkeuring begroting
 5. Bestuurlijke zaken: er zijn geen aftredende bestuursleden
 6. Thematafels: per thema (verkeer/bouwen&wonen/welzijn/groen&kunst)Tijdens deze vergadering willen we graag van u als bewoner weten welke zaken in onze wijk van
  belang zijn. U kunt zelf onderwerpen aankaarten met de aanwezige wijkraadsleden, gemeente
  medewerkers, politie e.a. en aangeven welke acties ondernomen kunnen worden.
 7. Rondvraag

Sluiting uiterlijk 22.30 uur

U bent van harte welkom!