Categoriearchief: Bouwen & Wonen

Het Energieloket van Energiek Wonen

Voor een advies op maat en al jouw vragen over energiebesparende maatregelen in jouw woning kun je terecht bij het Energieloket van Energiek Wonen. Onze energieadviseurs hebben alle kennis in huis om jou met een goed en passend advies de deur uit te laten lopen. Van een slimme energiescan van de woning en informatie over installaties tot tips en trucks over subsidies en leningen. Kosteloos en vrijblijvend. Ga snel naar Energiek Wonen op www.energiekapeldoorn.nl en maak een afspraak met het Energieloket!

De site dé plek voor energiebesparing en -opwekking en geeft aan inwoners van Apeldoorn alle mogelijkheden en informatie op energiegebied. De gemeente Apeldoorn heeft deze website ontwikkeld om Apeldoorners te informeren én inspireren. Zo vind je op de site alle informatie over het energieloket, de vrijwillige energiecoaches, bedrijven die goede oplossingen aanbieden en tips om je op weg te helpen. De site helpt je ook inzicht te geven
in mogelijkheden rond een subsidie of een lage rente lening. Daarnaast staan er op het platform verhalen van Apeldoorners die al een aantal stappen hebben gezet in de energietransitie. Inspirerende voorbeelden voor iedereen!

Website energiekapeldoorn.nl dé plek voor energiebesparing en -opwekking

De speciaal voor Apeldoorn te ontwikkelen website energiekapeldoorn.nl live, die inzicht gaat geven in alle mogelijkheden en informatie op het gebied van energie, is in opbouw.  Belangrijk om te vertellen is dat de bekende energie-initiatieven vanuit wijken op het gebied van duurzaamheid  erop staan. Mochten er zaken/wijken ontbreken op dat thema dan horen wij dat natuurlijk graag! Energiek Apeldoorn is de zogenoemde paraplu waar alles m.b.t. de Apeldoornse Energietransitie onder valt en gaat vallen in de toekomst. De site wordt ontwikkeld in opdracht van de Gemeente Apeldoorn.

Voortaan is de website www.energiekapeldoorn.nl dé plek waar iedere inwoner van Apeldoorn alles kan vinden met betrekking tot energiebesparing en -opwekking. De gemeente Apeldoorn heeft deze website ontwikkeld om Apeldoorners te informeren én inspireren. Zo vind je op de site alle informatie over het energieloket, de vrijwillige energiecoaches, bedrijven die goede oplossingen aanbieden en tips om je op weg te helpen. De site helpt je ook inzicht te geven in mogelijkheden rond een subsidie of een lage rente lening. Daarnaast staan er op het platform verhalen van Apeldoorners die al een aantal stappen hebben gezet in de energietransitie. Inspirerende voorbeelden voor iedereen!

Binnenkort gaat u meer vernemen over deze  website

Fotoserie Spartahof

Hieronder vind u een paar foto’s van de bouwactiviteiten op de Spartahof. Regelmatig zullen hier de veranderingen te zien zijn. Zo komt er een mooie serie van de veranderingen.

Week 44 2017Week 46 2017

Week 47 2017

Week 48 2017

Week 49 2017

Week 5 2018

Week 10

Week 14

Week 16

Week 17


Week 18

Week 19

Week 20

Week 22

Week 24

Week 27

Week 28

Week 29

Nieuwbouw Julianalocatie

De plannen voor de herinrichting van het terrein van het voormalige Julianaziekenhuis verkeren op dit moment in het eindstadium. Het plan ligt in het wijkraad gebied De Sprengen en grenst via de Sprengenweg aan ons wijkraad gebied. De wijkraad de Sprengen en onze wijkraad worden in de planontwikkeling betrokken. Het ontwerpbestemmingsplan is ter inzage tot 3 januari 2018. De omwonenden zijn hiervan door de gemeente op de hoogte gesteld. Zij kunnen tot 3 januari a.s. hun zienswijze kenbaar maken. Op woensdag 6 december wordt er een informatie-avond gehouden tussen 18:30 uur en 20:30 uur in Scholengemeenschap Sprengeloo aan de Sprengenweg 181.

Voor meer info over de bouwplannen zie: http://www.julianakwartier.nl

Voor het bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en de procedure zie de onderstaande link:

Bestemmingsplan

Standpunt wijkraad
De wijkraden de Sprengen en Brink & Orden ondersteunen de herontwikkeling van het terrein van het voormalige Julianaziekenhuis. Voor de bouw van de nieuwe zorg gerelateerde gebouwen en woningen zullen bomen moeten wijken.
Na de bouw zullen er langs de nieuwe wegen jonge bomen worden geplant. De wijkraad de Sprengen en de wijkraad Brink & Orden betreurt dat een deel van de bestaande bomen met name langs de noordzijde van de Sprengenweg zullen moeten wijken.
Daarom hebben de wijkraden bij de gemeente en de projectontwikkelaar aangedrongen langs de noordzijde van de Sprengenweg zoveel als mogelijk bomen te sparen.
Daarnaast hebben de wijkraden aangedrongen op herstel van de spreng langs de Sprengenweg tijdens of aansluitend aan de herontwikkeling va  n het Julianaterrein. Zie desgewenst (link naar de brief van Sprengen en Brink & Orden).

Zienswijze (voorlopig) plan Julianalokatie

 

Voorbereidingen Spartahof gestart

De bouwactiviteiten van de Spartahof zijn gestart. Het voetgangers- en fietsverkeer is tijdelijk omgeleid naar het fiets- en voetpad langs de overzijde (zuidzijde) van de PWA Laan. Naar verwachting zal het bouwrijpmaken voortduren tot in februari 2018. Naar verwachting start de bouw van de woningen in maart 2018.

Voor meer info zie brief en www.nieuwbouw-spartahof.nl/Apeldoorn

Hieronder vind u de omwonende brief voor meer info:

omwonende-brief-spartahof

Informatie inzake plaatsing containers (PMD en luiers (proef))

In juni heeft het College besloten om alle haken voor plastic, metaal/blik en drankpakken (PMD) voor hoogbouw te verwijderen en te vervangen door ondergrondse PMD-containers. Reden daarvoor is de algemene onvrede over de Klik-m haken. De haken werden te intensief gebruikt; ook buiten ophaaldagen hingen er regelmatig zakken aan de haken.

Op 1 november 2017 starten we met plaatsing van de containers en het verwijderen van de haken. Bewoners van de hoogbouw krijgen allen een brief waarin aangegeven is waar de dichtstbijzijnde
container zich voor hen bevindt.

Locaties
Circulus-Berkel heeft logische plekken bepaald voor de nieuw te plaatsen containers waarbij rekening is gehouden met:

  • Een zo goed mogelijke verspreiding voor de bewoners van de hoogbouw.
  • Zoveel mogelijk bij-plaatsing bij bestaande container(s) – geen nieuwe locaties.
  • Een papier- of glascontainer vervangen door een PMD-container, indien deze eerstgenoemde nauwelijks wordt gebruikt.
  • Daar waar twee restcontainers staan, één vervangen door een PMD-container.
  • In bijgevoegde kaart (zie onderaan bijlage A) zijn de nieuwe PMD-containers rood aangeduid en de bestaande groen.

Tevens is een presentatie met locatieduiding toegevoegd (zie onderaan bijlage B). In totaal gaat het om 33 PMD-containers, waarvan 7 in de plaats komen van reeds aanwezige containers en één locatie nieuw is. Deze laatste (Gijsbrechtgaarde) is vervanging van een maatwerkoplossing en zal in overleg met bewoners worden opgepakt.

Luiercontainers
Op 1 november 2017 zal gestart worden met plaatsing van de containers en verwijderen van de haken. Bewoners van de hoogbouw zullen tegen die tijd allen een brief ontvangen waarin aangegeven is waar de dichtstbijzijnde container zich voor hen bevindt. In het Apeldoorn Stadsblad zal ook aandacht worden
besteed aan deze werkzaamheden. Vervolgens gaan we een proef doen met inzameling van luiers en incontinentiemateriaal door 5
luiercontainers te plaatsen. De geplande locaties (zie onderaan bijlage C) betreffen allen bijplaatsing op een milieupark, te weten winkelcentra Adelaarslaan, Ordenplein en Mercatorplein alsmede wijkcentrum Het Kristal en de dorpskom Uddel. Hiermee beogen we de kinderrijke buurten te adresseren, maar ook zelfstandige wonende ouderen te kunnen bedienen mochten zij incontinentiemateriaal gebruiken. Heel bewust hebben we ook voor een dorp – in dit geval Uddel – gekozen, om hiermee ook de ervaringen in een dorp mee te kunnen nemen.

Op dinsdag 31 oktober 2017 organiseert gemeente Apeldoorn in samenwerking met Circulus-Berkel een inloopavond over de plaatsing van de containers. U bent van harte welkom van 19:00 tot 21:00 uur. De locatie is Hanging Around in de Oude Ambachtschool aan de Molenstraat-Centrum 1 te Apeldoorn.

Bijlage A

Bijlage B

Bijlage C

 

Indicatie dimensies windturbine in Apeldoorn

De wijkraad heeft kennis genomen van de energieambities die de gemeente Apeldoorn heeft geformuleerd. Deze ambitie kunnen wij in grote lijnen ook onderschrijven. Bij de plannen voor de concrete uitwerking hebben wij echter onze twijfels. Het blijkt dat energieopwekking met windmolens voor Apeldoorn een ongunstige businesscase is, tenzij er “radicale keuzes” worden gemaakt. En uit het rapport “feitenonderzoek windenergie Apeldoorn” maken wij op dat die keuzes onder andere inhouden dat er dicht op bebouwing ontwikkeld wordt (overlast voor omwonenden en risico’s voor de gezondheid) en  dat er tegen regelgeving in, locaties in natuurgebied worden aangewezen (overlast voor fauna en slecht voor de natuurbeleving van de bezoekers). Daarnaast blijkt dat de wind in Apeldoorn dusdanig matig waait, dat er alleen met extra hoge subsidie en extra hoge molens een rendabele casus valt te maken.

 

En wat is de dringende reden om de gezondheid en welzijn van de eigen inwoners in gevaar te brengen? Uit het feitenonderzoek blijkt dat Apeldoorn geen zoeklocatie voor de provincie was. Uit het feitenonderzoek blijkt dat Apeldoorn eigenlijk helemaal geen geschikte locatie is voor windenergie “tenzij er radicale keuzes worden gemaakt”.

Uit het feitenonderzoek blijkt dat Nederland een lagere norm hanteert dan buurlanden als Frankrijk en Engeland voor wat betreft minimale afstanden ten opzichte van bewoning.

 

Zijn er alternatieven?

Wat betreft opwekken van energie zeker:

  • Zeer weinig aandacht voor biomassa. En daar bedoelen we niet de mestvergisters mee, maar het werken met je productiebos. Dat past wèl bij dit stuk van de Veluwe.
  • En aardwarmte. Vreemd dat er nu wel op allerlei manieren gepoogd wordt om op een ongelukkige plek qua wind iets te doen met windenergie, terwijl het juist een gunstige plek op de kaart is wat betreft aardwarmte. Daar zou Apeldoorn zich pas goed mee op de kaart zetten als “cleantech”.
  • Terzijde wordt vermeld dat aardwarmte slechts een rol speelt bij verwarming en niet bij electriciteitsopwekking. Dat is juist, maar het past daarmee nog wel uitstekend in de energieambitie van de gemeente. Een heel groot deel van het particuliere energieverbruik gaat nu op aan het (met aardgas) verwarmen van water en het huis. Het zou juist dom zijn om eerst nog weer met elektriciteit water te gaan verwarmen.

 

Maar ook aan de verbruikerskant is nog winst te behalen. De subsidiemogelijkheden voor isoleren, vervangen van verwarmingsketels, zonnepanelen etc. zijn echt nog niet uitgeput.

 

En laten we vooral leren van fouten die elders zijn gemaakt. Zie bijvoorbeeld het debacle in Houten: voorstanders boos (want de molens mogen niet voluit draaien), bewoners boos (want geluidsoverlast en een taaie strijd met de gemeente) en de wethouder geïrriteerd (want een taaie strijd met de bewoners). Laten we dat hier vooral voorkomen.

 

Dat de gemeente Apeldoorn een ”handreiking draagvlak” heeft geformuleerd voor de gemeenteraad vinden wij vreemd. In een eerder stadium is door de gemeenteraad uitgesproken dat windmolens in Apeldoorn alleen geplaatst worden als er voldoende draagvlak is. Bij dat draagvlak voor bijvoorbeeld de locatie Beekbergse Broek  wordt nu heel Apeldoorn bevraagd. Hiermee worden wijkraden en bewoners tegen elkaar opgezet. Dit vinden wij een perverse werkwijze van het college. In een democratie zou het toch zo moeten zijn dat ook de belangen van een minderheid veilig zijn. En voor de bewoners die niet direct met de overlast van de windmolens te maken krijgen: hoe goed smaakt een kopje thee nog, als je weet dat het water is opgewarmd met overlast voor je buren in een andere wijk?

 

“Maar in Brink en Orden krijgen wij toch niks te maken met de windmolens?” vraagt u zich misschien af. Dat hangt er van af wat de gemeenteraad besluit. Zoals u in de bijgaande plaatjes kunt zien, komen er geen windmolens als de gemeente zich houdt aan de in Nederland gebruikelijke normen (Model A). Als er echter “radicale keuzes” worden gemaakt, dan komt Model C in beeld, en zien we dat ook het industrieterrein aan beide zijden van de Europaweg is aangewezen als locatie. Op het plaatje met de cirkel kunt u zien tot hoever de overlast van de ziekmakende lage bromtoon reikt (volgens de Engelse norm van 1400m).

 

Omdat voor ons als wijkraad dit onderwerp nog nieuw is, willen we graag reacties van onze inwoners. Vindt u ook dat er in onze wijk beslist geen hoge windmolens moeten komen? Of vindt u het juist een goed idee om op deze manier energie op te wekken in uw buurt? Wij horen graag uw reactie.

 

De voorlopige planning voor de ontwikkeling van windenergie in Apeldoorn:

 

21 september: de gemeenteraad houdt een hoorzitting over windenergie in Apeldoorn

28 september: oriënterende politieke bespreking over het Feitenonderzoek windenergie Apeldoorn

13 oktober: publicatie concept-raadsopdracht (dit wordt aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders)

2 november: politieke behandeling van het rapport en de inspraak op het rapport tijdens de Politieke Markt

23 november: vaststellen raadsopdracht Windenergie door gemeenteraad

november 2017 – voorjaar 2018: college van burgemeester en wethouders werkt raadsopdracht uit.