Uitstel opening Waterbronpark i.v.m. vervuiling.

De aangekondigde opening van het Waterbronpark op 17 december is uitgesteld . In november is extra onderzoek uitgevoerd in de schapenweide en de boomgaard. In de schapenweide zijn verhoogde concentraties zware metalen aangetroffen. In de boomgaard niet. Er is geen asbest aangetroffen. In januari volgt nader onderzoek en mogelijk een sanering. De omwonenden zijn per brief geïnformeerd. In de Stentor stond het volgende bericht hierover.

Bericht uit de ‘De Stentor’ van 11 december 2015
Bij bodemonderzoek in de weide en de boomgaard bij de speelplek in het Waterbronpark, zijn verhoogde gehalten aan zware metalen aangetroffen.
In de noordelijke weide, nabij de speelplaats, zijn koper en zink gevonden, in de zuidelijke weide zink en lood. De boomgaard zelf is niet verontreinigd, zo meldt een gemeentewoordvoerder. ,,Gezien de aard van de verontreiniging en het gebruik van de locatie, zijn de risico’s voor de volksgezondheid nihil”, geeft de zegsman aan. ,,Wel is nader onderzoek nodig om de omvang van de verontreiniging vast te kunnen stellen.”

Dit onderzoek wordt in januari 2016 uitgevoerd. ,,Op basis van de uitkomst gaan de gemeente, de Omgevingsdienst Veluwe IJssel en de provincie met elkaar in overleg over de te ondernemen stappen. De verwachting is, dat het gebied op zijn vroegst in het voorjaar van 2016 weer opengesteld kan worden.”

In oktober werd ook al asbest gevonden in de speeltuin. Het gebied is sindsdien afgezet. Onlangs is een groter gebied op mogelijke verontreiniging onderzocht. Tijdens dit tweede onderzoek zijn dus wel metalen gevonden, maar is geen asbest meer aangetroffen.

Het Waterbronpark ligt tussen de Pieter de Hoochlaan en de Govert Flinckstraat en maakt deel uit van het grotendeels afgeronde project ‘Herstel Beek in het Orderveen Noord/Rode Beek Noord’. Waterschap Vallei en Veluwe en de gemeente werken samen aan het herstel van deze beken.

Voor nadere inlichtingen over Waterbronpark en Rode beek:
Marcel Westdijk, Projectleider gemeente Apeldoorn   tel. 06-27189093
Bob van Dongen, Wijkraad Cie Groen & Kunst,  tel. 055-3558491

Herdenking “Keienmonument”

12316385_1221866257840213_5767952555365163027_nVrijdag 27 november 2015 vond de jaarlijkse herdenking van het Keienmonument plaats. Dit monument is geadopteerd door PCBS “De Wegwijzer” en de leerlingen van de basisschool zijn hierbij ieder jaar aanwezig. Allereerst worden genodigden en kinderen welkom geheten in de Willem III kazerne. Hierna gaat iedereen naar het monument en nadat de genodigden hebben plaatsgenomen in de tent en de kinderen zich hebben opgesteld voor het monument, vertelt kolonel J. Roede de oorlogsgeschiedenis van de omgekomenen. Er worden gedichten voorgedragen door Eddanur en Danio, waarna de vlag wordt gehesen door Deacon. Daarna worden er door diverse hooggeplaatste militairen en onze loco- burgemeester, Detlev Cziesso, kransen bij het monument gelegd. Ook de leerlingen en andere belangstellenden leggen bloemen. Aan het einde wordt door enkele leerlingen van groep 8 de verantwoording voor het monument overgedragen aan leerlingen van groep 7. Dit gebeurt door het overhandigen van een foto van het monument. Nadat de genodigden langs het monument lopen, is deze herdenking afgelopen.

7Bij deze herdenking worden de gebeurtenissen rond 28 november 1944 herdacht. Drie verzetstrijders, J. ‘Frank’ van Bijnen, S. ‘Paul’ Esmeijer en H. Verschoor voerden op die datum een verkenning uit ter voorbereiding op de bevrijding van een aantal verzetstrijders die gevangen zaten op de Koning Willem III kazerne. Deze verkenning leidde tot een vuurgevecht met Duitse soldaten waarbij Esmeijer om het leven kwam. Van Bijnen overleed twee dagen later aan zijn verwondingen, Verschoor overleed in 1945 in een Duits concentratiekamp. Om te voorkomen dat het bevrijdingsplan alsnog uitgevoerd zou worden, brachten de Duitsers twaalf gevangen verzetsstrijders en een Amerikaanse piloot ter dood. Ter nagedachtenis aan hen is het Keienmonument opgericht waarop alle namen staan vermeld. Sinds begin jaren ’80 worden de gebeurtenissen jaarlijks op deze plek herdacht. De namen van Esmeijer en van Bijnen leven voort in de naamgeving van de Samuel Esmeijer corridor (Nederlandse Politie Academie) en de Koning Willem III / Frank van Bijnen kazerne.

6

Laatste nieuws over “De Kleiberg”

Ontwikkelingen Kleiberg

De Kleiberg (voormalige Politieacademie) is de eerste optie voor een nevenvestiging van een AZC tot maximaal 250 opvangplaatsen.

Zeer recent is er sprake van een nieuwe ontwikkeling. De eigenaar is in gesprek met een potentiële koper om er mogelijkerwijs een internaat voor jonge sporters te vestigen.

Deze ontwikkeling is van invloed op het traject voor een eventueel AZC. Een definitieve uitkomst is er (nog) niet.

Het haalbaarheidsonderzoek van COA met betrekking tot een AZC-nevenvestiging zal, in afwachting van deze ontwikkeling doorgang vinden.

Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan houden wij u op de hoogte.

Zienswijze over ontwerp bestemmingsplan Handelstraat 2, “Westpoint”

Gemeenteraad Resp. Burgemeester en wethouders
Postbus 9033
7300 ES Apeldoorn

Apeldoorn, 26 oktober 2015

Betreft: Zienswijze over ontwerp bestemmingsplan Handelstraat 2, “Westpoint”
resp. Zienswijze over ontwerp omgevingsvergunning’ en/of ‘zienswijze onttrekking weg aan het openbaar
verkeer Handelstraat
(2)

Geachte leden van de gemeenteraad, resp. geacht college,

De wijkraad Brink en Orden heeft de totstandkoming van het “ontwerp Handelstraat 2” met veel belangstelling gevolgd, en zich ook actief ingezet om bij te sturen waar dat volgens ons zinvol was. In principe zijn wij er voorstander van dat er aan de ”locatie Westpoint” eindelijk weer een ontwikkeling plaatsvindt, anders dan verloedering en criminaliteit.Daarmee is niet gezegd dat wij voorstander zijn van de ontwikkeling van een boodschappencentrum met een supermarkt op deze plek. Met name een supermarkt levert overlast op, onder andere door toename van verkeer en geluid. Wij zien deze supermarkt dan ook niet als enige en laatste mogelijkheid van ontwikkeling op deze locatie.Bij de voorliggende ontwerpen bestemmingsplan, ontwerp omgevingsvergunning en onttrekking weg
aan het openbaar verkeer hebben wij concreet de volgende zienswijzen:

1. Gevaarlijk manoeuvreren ten behoeve van bevoorrading.
De voorgestelde route van bevoorraden is inrijden van de Handelstraat en vervolgens rechtsachteruit het (inpandige) expeditiehof inrijden. Al bij de bijeenkomst in april is door de verkeerscommissie van de wijkraad aangegeven dat dit de verkeerde manier is: zodra de vrachtwagen aan zijn manoeuvre begint, heeft de chauffeur geen zicht meer op de achterkant van de oplegger; de rechterzijspiegel laat immers alleen nog de zijkant van de oplegger zien. Op deze manier “blind” achteruit rijden leidt tot gevaarlijke situaties. Een betere manier is om over links achteruit te draaien. De chauffeur heeft dan in zijn linkerbuitenspiegel en eventueel via de zijruit goed zicht op de achterkant van de oplegger. De projectontwikkelaar BUN en de gemeente Apeldoorn onderkennen dit probleem. De voorgestelde oplossing is het “protocol bevoorrading” zoals in het ontwerp in bijlage 15 opgenomen. Wij zien dit protocol als volstrekt onvoldoende om veilig manoeuvreren te
waarborgen, en wel om de volgende redenen:

Al onder punt 1 gaat het mis; er kan in de Handelstraat geen vrachtauto worden stilgezet zonder dat dit het verkeer hindert: daarvoor is de straat simpelweg te smal. Zodra een vrachtauto daar gaat staan, zullen fietsers en auto’s proberen om er omheen te komen om naar het parkeerterrein te gaan, of om verder de wijk in te rijden. Dit is juist ook een reden om ervoor de zorgen dat een chauffeur zo lang mogelijk het volledig overzicht heeft. Vervolgens wordt gesproken over “de medewerker”. Deze medewerker moet dan wel een opleiding hebben gehad om op de openbare weg het verkeer te regelen. Deze medewerker kan onmogelijk aan twee kanten van de vrachtwagen tegelijk het verkeer regelen en oogcontact houden met de chauffeur om de vrachtauto te begeleiden. Deze zal daardoor
voor een groot deel “blind” achteruit rijden. Al met al een ‘’houtje-touwtje-oplossing’’.

2. Onvoldoende parkeercapaciteit.
De parkeernorm van de gemeente Apeldoorn is duidelijk: 6 plaatsen per 100m2 BVO. Bij die normen is geen onderscheid gemaakt tussen kleine of grote supermarkten, noch is er een bandbreedte of correctiefactor (zoals bijvoorbeeld wel met woningen het geval is). De norm is helder, het benodigde aantal plaatsen is 174 en het nu voorgestelde aantal van 140 is dus onvoldoende. Wanneer de parkeernorm die de gemeente Apeldoorn hanteert, aangepast moet worden, lijkt het ons dat dit eerst met de juiste procedure moet worden geregeld. De manier waarop nu in één alinea de parkeercapaciteit wordt weggemoffeld lijkt ons erg op toerekenen naar een ter plaatse mogelijk maximum resultaat.

Inhoudelijk ontbreekt de onderbouwing en de tekst zelf lijkt niet consistent; er wordt gesproken over onderzijde van de bandbreedte (rapport Grontmij, bijlage 12 van het ontwerp)tussen minimaal en gemiddeld. En vervolgens wordt toch uitgegaan van minimaal 134 plaatsen, wat volgens CROW dan weer het maximum is. Nogal tegenstrijdig allemaal. Om verkeers- en parkeerproblemen in naburige straten te voorkomen pleiten wij er voor om een deel van de parkeerbehoefte ondergronds op te lossen.

3. Verstening.
Wij constateren dat op dit moment het binnenterrein heel groen is. Niet alleen door de HUP en de speeltuin, maar juist ook door grote bomen. Misschien zijn deze bomen dan wel niet heel bijzonder, maar wij betreuren dat hier een ten behoeve van parkeerplaatsen volwassen bomen moeten verdwijnen. Er zijn al meer plaatsen in onze wijk waar door de komst van winkels en supermarkten groen is verdwenen en een steenvlakte is ontstaan. Aangezien er naar onze mening toch al een betere oplossing voor parkeren zal moeten worden gezocht (zie punt 2) zouden wij graag zien dat meer volwassen bomen kunnen blijven staan, dan wel meer grote bomen geplant worden in de nieuwe situatie.

Aanvullende opmerking
Op de situatietekening staan cirkels die bomen moeten voorstellen. Het betreft nieuwe of bestaande bomen. Op de manier waarop de bomen ingetekend zijn, hebben de bomen een hele slechte leefomgeving. Om de leefomgeving van de bomen te verbeteren, zal de oppervlakte voor parkeren en daarmee het aantal mogelijke bovengrondse parkeerplaatsen verder verminderen en de parkeersituatie bovengronds nog ongunstiger worden.

4. Milieu-eiland ontbreekt op tekening
Wij vinden dat aan de klanten gelegenheid moet worden gegeven om gebruikt verpakkingsmateriaal e.d. op een milieuvriendelijke wijze op of nabij de plaats waar het gekocht is, in te leveren. Daarnaast vinden wij dat de plaats van die gelegenheid op tekening moet worden aangegeven.

5. Bezwaren van nabije bewoners
Wij hebben kennis genomen van bezwaren van een nabije groep bewoners. Wij delen hun zorgen voor wat betreft geluid, hoeveelheid verkeer, parkeercapaciteit en afname van kwaliteit van groenvoorzieningen. Wij benoemen hiervoor de volgende zienswijzen:

Geluidsoverlast verminderen
Een deel van de overlast kan worden voorkomen door een grotendeels verdiepte aanleg van het parkeerterrein en de toepassing van verharding waarover rijdende winkelwagentjes zo min mogelijk geluid maken, ook als dit niet wettelijk is vereist. Kortom wij dringen aan op verdiept aangelegde verharding die geluid van winkelwagentjes beperkt.

Visuele overlast beperken
Wij pleiten ervoor de groenvoorzieningen tussen het parkeerterrein en het doodlopende gedeelte van de Sprengenweg in overleg met aanwonenden zodanig te optimaliseren opdat visuele en andere overlast zoveel als mogelijk wordt beperkt.

Omgeving schoonhouden
De eigenaren en gebruikers van het boodschappencentrum zorgen tijdens openstellingdagen minimaal 2 maal voor het schoonhouden van de omgeving rondom het gebouw van het boodschappencentrum en het parkeerterrein. Hiervoor bij niet-naleving sancties opnemen in de op te stellen overeenkomst met BUN-Holding.

Openstelling geen 7 dagen per week
Wij vinden een openstelling van 7 dagen in de week teveel voor de buurt. Daarom dringen wij aan dat maximaal 6 dagen per week winkelopenstelling wordt toegestaan.

Tenslotte
Het bestuur van de wijkraad Brink & Orden waardeert dat belanghebbenden in een vroeg stadium betrokken werden bij de ontwikkeling van de supermarkt op deze locatie. Over de wenselijkheid van
een supermarkt op deze plek hebben wij nog steeds onze twijfels. Als enig voordeel zien wij dat de structuur van supermarkten e.d. fijnmaziger wordt, waardoor meer klanten op loopafstand
boodschappen kunnen doen. Over de uitvoering maken wij ons op enkele punten toch echt grote zorgen. Vooral met betrekking tot veiligheid, de te verwachten problemen met een tekort aan parkeerplaatsen, de mate van overlast en het verstenen van de openbare ruimte hopen wij dat de plannen worden aangepast. Het proces om te komen tot een buurtboodschappencentrum is ontstaan in een periode dat er geen andere nuttige bestemming aan het Westpoint kon worden gegeven. Tijden veranderen. De woningcontingenten gaan vast en zeker verhoogd worden, de woningmarkt trekt weer aan, de hypotheekrente is historisch laag en de onzekerheid over aanwending van zorggelden is sterk verminderd. Nu zijn er veel betere kansen voor een gebouw met woningen. En zo’n gebouw kan op een breed draagvlak rekenen. Genoeg redenen voor een heroverweging. Daarom dringen wij aan op een heroverweging voor het Westpoint. Naar onze mening is een passend woongebouw een passend alternatief.
Indien -om wat voor reden dan ook- de huidige voorliggende of andere plannen geen doorgang kunnen vinden, hopen wij dat de overheid snel geld vrij gaat maken voor de sloop van het Westpoint-gebouw en de aanleg van een (tijdelijk) parkje. Wij waarderen dat de voorliggende procedure ná de zomervakantie in gang is gezet, zodat iedereen voldoende tijd heeft om te reageren. Anderzijds zijn wij niet gecharmeerd van de coördinatieregeling als instrument om procedures te stroomlijnen. Ons inziens gaat dit ten koste van
de zorgvuldigheid en duidelijkheid.

Met vriendelijke groet,
Wijkraad Brink & Orden:
Postbus 2327
7301 EA Apeldoorn
Email: wijkraad@brinkenorden.nl

Commissie Bouwen & Wonen

Commissie Bouwen & Wonen
Doelstelling: het toetsen van lopende en nieuwe bestemmingsplannen, het verbeteren van de woonomstandigheden en het energieneutraal maken van woningen en winkels. Daarnaast aanspreekpunt voor de gemeente en de bewoners en bedrijven voor wat betreft bouwen en wonen in de wijk Brink & Orden.

Commissieleden:
Bert Vierhout, voorzitter en lid van het bestuur
imagelib_image_488

Fr. Van Mierisstraat 29B
7312 LB Apeldoorn
Tel. 055-355 49 89 óf 06-20 97 05 89
Email: bert.vierhout@hotmail.com

 

Jolante van Oostrom
Chamavenlaan 2
7312 HE Apeldoorn
Tel. 06-19 90 63 60
Email: jolantevanoostrom@gmail.com

Kasper Wensing
Schotweg 13
7311 DV Apeldoorn
Tel. 06- 20 08 04 52
Email: k.wensing@outlook.com

Lida Schaap
Zanderijweg 30
7312 EJ Apeldoorn
Tel. 06-23 03 51 31
Email: lidaschaap52@gmail.com

Mieke Nieuwenhuis
Ietje Kooistraweg 10
7311 GZ Apeldoorn
Email: m.nieuwenhuis70@upcmail.nl

Mogen wij ons even voorstellen

Begin november 2014 zijn de leden van commissie bij elkaar geweest om te bekijken hoe wij de Commissie Welzijn verder op zouden kunnen gaan zetten c.q. uitbreiden.
In verband met de nieuwe Wet op de WMO zullen wij – zodra er meer over bekend is – hiervan melding doen op de website en/of in het wijknieuws.
Ook willen wij bekijken hoe er (meer) aandacht voor activiteiten van jeugd en ouderen op de website en/of facebook pagina vermeld kunnen gaan worden.
Daarnaast willen wij proberen om een zo actueel mogelijke opzet te maken m.b.t. huisartsen, fysio, thuiszorg etc..
Mocht u aanvullingen/wijzigingen hebben, of andere opmerkingen, laat u het ons dan vooral weten.
(dit kan middels het contactformulier op de website of een telefoontje naar het secretariaat)

Een website waar ook al het één en ander te vinden is: www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl
Wij gaan ervoor en hopen u bij een activiteit een keer te mogen begroeten.
Jolanda Boukari & Jorina Ploeg

Meer plezier, met minder energie?

De gemeente Apeldoorn heeft als ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. We staan voor de
enorme opgave om de CO2-uitstoot terug te dringen. Laten we daar dus vandaag mee beginnen!
Daarom willen we u ‘Power in de huiskamer’ aanbieden, geheel gratis. Het doel is om te inspireren,
ervaringen en tips uit te wisselen.

Wat is het?
Het is een gezellige avond bij iemand thuis in de huiskamer. Misschien bij u? Een opgeleide
vrijwilliger kijkt met uw gasten naar het energieverbruik en de -rekening van de woningen, door deze
te vergelijken met elkaar. In de loop van de avond zullen uw gasten ontdekken waar ze (onbedoeld)
energie verspillen en hoe je kunt besparen. Ook zonder investeringen is er veel te winnen. Met name
door je bewust te worden van je energieverbruik kun je met simpele maatregelen al minstens 5 tot
10% besparen. U doet dat zelf misschien al wel, maar hoe zit dat met uw buren, uw familie,
sportvrienden, collega’s?

Hoe kun je meedoen?
Deelnemen is geheel gratis.
U zorgt voor een huiskamer met 6 tot 8 gasten en voor de koffie en thee. Wij zorgen voor een
vrijwilliger die de avond komt leiden. De avond duurt van 19.30 tot 21.30 uur, maar een ochtend of
middag behoort ook tot de mogelijkheden.
De huiskamerworkshop “Power in de Huiskamer” is bedacht in het kader van Kerschoten
Energieneutraal en is nu beschikbaar voor iedereen in Apeldoorn. Voor informatie of om uw
huiskamer aan te melden kunt u contact opnemen met Marjolein Tillema.
E-mail: regisseur@kerschotenenergieneutraal.nl

Noot van de wijkraad Brink en Orden.
Als u zich als inwoner van de wijk Brink & Orden inschrijft, wilt u dit dan ook laten weten aan ons
als wijkraad? (voel u niet verplicht)
U kunt dit dan mailen naar: Bert.Vierhout@hotmail.com

Link naar de folder van KEN:
Power in de huiskamer – KEN Apeldoorn

Notulen Algemene Vergadering Wijkraad op 7 oktober 2015

Algemene Vergadering Wijkraad Brink en Orden d.d. 7-10-2015, Cortenbosch College – Prinses Beatrixlaan

Aanwezige bestuursleden: Hans Amse, Bert Vierhout, Margaret Bakker, Jancko Rijpma, Jolanda Boukari.

Daarnaast waren er 30 bewoners volgens presentielijst aanwezig. Overige aanwezigen waren GJ Welgemoed (VVD), Evert Mulder (SGP), Yvonne de Carpentier (PSA), Myrthe Kuiper (CDA), Jasper van Alten (PvdA), Ariane van Burg (Groen Links), Jan vd Linden (Politie), Maurice Kasteel (Politie), Ben Bloem (gemeente Apeldoorn), Jeroen Slikker (gemeente Apeldoorn) en Annika Lemmen (gemeente Apeldoorn)

Afwezig met kennisgeving: Kor Flokstra (commissie Verkeer)

Notulen : Laetitia Bosch

 1. Opening

De interim voorzitter opent de vergadering en heet de bewoners van ons wijkgebied en aan alle andere geïnteresseerden welkom op deze Algemene Vergadering, met name de politie en de vertegenwoordigers van de politieke partijen.

Margaret Bakker vertelt dat zij interim voorzitter van de wijkraad is

Op de tafels ligt het wijknieuws en achterop staat het programma voor vanavond. Er is een toevoeging, namelijk de begroting die door onze penningmeester wordt toegelicht. Deze ligt ook op de tafels evenals het verslag van de vorige Algemene Vergadering.

De opzet voor deze avond is wat anders dan gewoonlijk. Bij vorige gelegenheden was de wijkraad met de diverse commissies veelal aan het woord. Maar eigenlijk gaat het veel meer om de bewoners van dit stadsdeel. Het gaat erom hoe dezen tegen bepaalde zaken aankijken en belangrijk vinden. Daarom zijn er thematafels ingericht om te bespreken wat de bewoners bezighoudt.

Na de pauze kunnen de aanwezigen kiezen bij welke tafel men wil meedenken en praten. Tussentijds verhuizen naar een andere tafel is toegestaan.

De thematafels hebben verschillende thema’s die gerelateerd zijn aan de commissies: Bouwen & Wonen, Verkeer, Groen & Kunst, en Welzijn.

 1. Mededelingen, ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken voor deze vergadering.

Er is een afmelding binnengekomen, zie boven.

 1. Notulen AV van 15 april 2015

Er zijn geen opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd en hiermee vastgesteld met dank aan de notuliste.

 1. Bestuurlijke zaken

Aftredend en herkiesbaar zijn Bert Vierhout van de commissie Bouwen en Wonen en Hans Amse, de penningmeester. Beiden worden bij acclamatie herkozen. De interim voorzitter vertelt dat Mary Verhoek om gezondheidsredenen haar taken voor de commissie Welzijn per direct heeft moeten neerleggen. Zij bedankt haar voor haar inzet en overhandigt haar man (bij afwezigheid van Mary) een attentie. Ook Femie Stoverinck neemt na 3 jaar actief te zijn geweest voor het Wijknieuws afscheid omdat zij een nieuwe baan heeft gevonden. Zij is vanavond niet aanwezig maar Margaret Bakker zal haar later een bloemetje brengen.

 1. Begroting 2016

De penningmeester geeft een korte toelichting. De aanwezigen stemmen door acclamatie in met de begroting. Hans Amse zal de begroting aan de gemeente toesturen.

Pauze

 1. Thematafels

Er wordt geanimeerd gesproken en gedebatteerd aan de thematafels. Diverse onderwerpen komen aan bod. De belangrijkste items worden genoteerd op een groot vel papier. Na afloop van de gesprekken worden deze opgehangen opdat iedereen kan zien wat aan de andere tafels is besproken. Dat levert opnieuw goede discussies op.

De voorzitter vraagt hoe men deze opzet heeft ervaren. Er komen zeer positieve reacties. Men vindt het prettig om zelf thema’s te kunnen aangeven en er met elkaar over te praten. Zo leren buurtbewoners elkaar ook kennen. Een van de bewoners vindt het niet zo’n prettige vorm. Een andere bewoner doet het voorstel om de thematafels een volgende keer in te delen naar buurten. De voorzitter vindt dit een goed idee en neemt dit mee in de evaluatie.

Op de flip-overvellen is het volgende genoteerd:

Bouwen en Wonen

Frits Kolpoort, Robert Vliet,Aart Bennekom. Meer invloed naar de gemeente. Raadslid Groen Links Gerjan Walgemoed raadslid VVD luisteren. Myrthe Kuiper CDA.

 1. Zorgen dat gemeente luistert: gemeente kribbig, weinig bouwplannen – toch Sparta Luce -> wordt gemaximeerd, Karwei voorstel 50+ kleiner wonen in samenhang met pensioenvoorziening, contigenten: categorieën nu niet juist, woningen voor statushouders.
 2. Leegstand, bijvoorbeeld Westpoint: meer zeggen betekent probleem blijft of dan toch niet slopen door gemeente. Geen weerstand tegen plannen, alleen FAO is tegen. Grote zorg dat maatwerk vervalt in gemeenteraad. Hulp wijkraad gevraagd middels standpunt.
 3. Interesse in Spartahof.

Verkeer

 1. PWA-laan: fietspad twee richtingen. Vooral op de kruising bij het Cortenbosch College. Ook bebording slecht.
 2. Parkeren attracties: waarom niet bij de Belastingdienst?
 3. Borden helpen niet (o.a. 30 km). Sowieso is 30 km zone niet de gedroomde oplossing. Met name fietsers in de knel.

Welzijn

 1. Orderbron en winkelcentrum: bereikbaarheid -> snelheidsbeperking. Buurtapp.
 2. Veilig gevoel van bewoners.
 3. Tevreden bewoners!!
 4. Zijn onze straten schoon? Er is een team dat één keer per twee weken de wijk Orden ingaat om zwerfvuil te verzamelen.
 5. Plastic afval aan lantaarnpaal.
 6. Eventueel samen met buren containers delen.
 7. Hangplek voor jeugd bij de Bartelsweg / Schotweg = klein speelveldje (blijft wel rommel achter).
 8. Is er veel eenzaamheid?

Groen en Kunst

 1. Meer grote bomenrijen
 2. Ongelijke groenverdeling (richting centrum te weinig). Invulling wensen bestemmingsplan Brinkhorst (actie). Bomenrij Wilhelmina Druckerstraat (groenveldje).
 3. Minimale wijze van groenonderhoud (t.o.v. Zuidbroek).
 4. Gifgebruik t.a.v. onkruid verminderen.
 5. Snippers roestvijver i.v.m. vochtige grond.
 6. Groen Orderplein.
 7. Kunst is niet zichtbaar genoeg. De kunst die er is, mag minder verspreid. Liever één groot kunstwerk. Kunst op braakliggende terreinen.
 8. Uitlaatplaats roestvijver.
 9. Nettere begroeiing Zanderijweg.
 1. Rondvraag

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

Sluiting

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn komst en inbreng en sluit de vergadering om 21.30 uur. Zij nodigt alle aanwezigen uit nog een hapje en een drankje te nuttigen en nog even na te praten.