Commissie Verkeer in 2014

De commissie verkeer van de Wijkraad Brink & Orden houdt zich vooral bezig met de verkeersveiligheid en daarnaast onderhoud en aanleg van wegen en paden in onze wijk. Een goede samenwerking met de gemeente is de basis om daar waar nodig is wijzigingen en/of verbeterpunten te kunnen realiseren. Zoals u zult hebben gemerkt gebeurt er op verkeersgebied veel in onze wijk. Naast het afronden van het winkelcentrum wordt er op dit moment druk gewerkt aan de herinrichting van de Jachtlaan/ Driehoek.
Met individuele klachten kunnen we meestal niet veel en we zien gelukkig steeds meer dat de reactie ondersteund wordt door meerdere buurtgenoten. Wanneer er naast de klacht ook een mogelijke oplossing wordt aangedragen, die door de buurt wordt ondersteund, versterkt dat ons in de communicatie richting gemeente.
De volgende wijzingen hebben inmiddels in onze commissie plaatsgevonden: vertrokken zijn Michiel van Daalen en Arjan Everink, nieuw zijn Oscar van Dijk en Kor Flokstra.

Welke punten hebben op dit moment o.a. onze aandacht ?
– Driesprong Frans van Mierisstraat/Zanderijweg. Te veel auto’s rijden daar de Frans van Mierisstraat aan de verkeerde kant in, daardoor ontstaan er gevaarlijke situaties en er is sprake van parkeeroverlast.
– Het verbeteren van de bushalte aan de Laan van Orden bij het nieuwe winkelcentrum. Momenteel is er onvoldoende ruimte, er is geen zitmogelijkheid en het is niet overdekt.
– Afwikkeling van het toeristisch verkeer van en naar de Apenheul en Park Berg en Bos. Tevens volgen wij in goede samenwerking met de Werkgroep Asselsestraat e.o. de situatie met betrekking tot het parkeren ter plaatse.
– Mauvestraat: hier zijn geen snelheidbeperkende maatregelen aanwezig, dit is echter wel een wens van de aanwonenden.
– Te hoge snelheid in de Zanderijweg. Hier is inmiddels een snelheidsdisplay geplaatst.
– Gevaarlijk kruispunt Laan van Spitsbergen – Asselsestraat.
– Zwaar vrachtverkeer door de Ordermolenweg.

Enkele punten die langer lopen en onze aandacht blijven houden zijn o.a. de parkeersituatie van medewerkers van de Belastingdienst, het sluipverkeer door de Ordermolenweg naar de Koning Willem III Kazerne, te hoge snelheid in de Orderparkweg, achterstallig onderhoud van diverse wegen. Daarnaast hebben we de beschikking over een snelheidsdisplay, deze wordt ieder kwartaal verplaatst. De locatie wordt gekozen naar aanleiding van klachten uit de buurt. Op dit moment staat het display aan de Zanderijweg. Een tweede display, welke gepland was voor het vierde kwartaal, is reeds geplaatst aan de Koning Willem Alexanderlaan.

Verslag bijeenkomst Opvang Vluchtelingen in Apeldoorn

Op 12 januari 2015 was het bestuur van de Wijkraad Brink & Orden in het Stadhuis aanwezig voor de presentatie van het plan om vluchtelingen in de gemeente Apeldoorn op te vangen. Het verslag wat door de gemeente is opgemaakt wordt hier integraal weergegeven.

Verslag bijeenkomst Opvang Vluchtelingen in Apeldoorn – Aandachtspunten voor het
haalbaarheidsonderzoek

Burgemeester Berends opent de bijeenkomst. Vanavond zal worden gesproken over de vijf kansrijke
locaties voor mogelijke vestiging van een asielzoekerscentrum (AZC). Aan genodigden wordt
gevraagd aan te geven waar op gelet moet worden bij het haalbaarheidsonderzoek. De burgemeester
verwijst naar een toezegging van wethouder Blokhuis, in de vorige periode, aan de Stem van Orden
om hen voortaan tijdig te informeren. Indien sprake is van zo’n toezegging, is sprake van een omissie
aan de kant van B&W.

Apeldoorn wil meewerken aan de opvang van een groep van 600 tot 800 vluchtelingen, welke niet per
se op één locatie gehuisvest hoeven te worden. Het haalbaarheidsonderzoek zal dit moeten uitwijzen.
De gespreksleider geeft aan dat er een verslaggever van de Stentor aanwezig is en dat omroep
Gelderland later op de avond ook aanwezig is. Van de bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Voor
ontvangst hiervan alsmede van de presentatie, kan het emailadres worden doorgegeven (indien nog
niet bekend).

Mevrouw Antje van Laar (projectleider namens de gemeente) geeft een overzicht van de
processtappen. Na het door COA uit te voeren haalbaarheidsonderzoek en (principe) besluitvorming
over de definitieve locatie(s), zal er wederom een bijeenkomst worden georganiseerd, dan met
het accent op de direct betrokkenen. Tussen COA en gemeente wordt een bestuursovereenkomst
gesloten. Het college zal daaraan voorafgaand de gemeenteraad consulteren.

Tijdens de vorige bijeenkomst kwamen als drie belangrijkste punten naar voren de schaalgrootte (het
aantal opvangplaatsen), sociale veiligheid en de spankracht van de wijk/sociale cohesie. Belangrijke
aspecten maar niet eenvoudig te gebruiken om de ene locatie te vergelijken met de andere. Er is
daarom bekeken hoe een vertaalslag kan worden gemaakt naar meer meetbare aspecten. Gekozen
is schaalgrootte in deze fase niet als onderscheidend criterium mee te nemen. Immers alle locaties
zijn geselecteerd op een minimale maat, maar het aantal plaatsen wat wenselijk en mogelijk is
kan per locatie verschillen. Daarom zal het aspect schaalgrootte nadrukkelijk aan de orde komen
tijdens het haalbaarheidsonderzoek. Sociale veiligheid heeft een ruimtelijke en een gevoelsmatige
component. Voor de ruimtelijke component is gekeken naar locatie-aspecten en met betrekking tot de
gevoelsmatige is onder andere gekeken naar de uitkomsten van een enquête onder de bewoners: de
veiligheidsmonitor.

De criteria die zijn gehanteerd om de locaties op de longlist onderling te vergelijken zijn goede
ruimtelijke ordening, locatiekwaliteit, buurtrelatie, wijkbaten, kosten, snelheid en termijn van realisatie
en exploitatieduur. Voor de objectiviteit zijn de locaties per criterium, in meerdere rondes door
wisselende teams, onderling vergeleken. Na vergelijking bleken zeven locaties beduidend meer
kansrijk. Deze zijn nader verkend, onder andere door gesprekken met eigenaren en COA. Daarna zijn
er vijf kansrijke locaties overgebleven. GGNet en Zuidbroek liggen dicht bij elkaar. Het is niet wenselijk
dat beide locaties gerealiseerd worden. Er is geen enkele locatie die op alle vlakken voldoet.

GGNet is op korte termijn beschikbaar en bruikbaar. Het is een grote kavel met bruikbare
voorzieningen en panden en in de nabijheid van wijken met voorzieningen.
Immendaal is op korte termijn beschikbaar en bruikbaar. Door het dorp Beekbergen is wel aandacht
gevraagd voor de spankracht van het dorp.
Voor de kavel in Zuidbroek geldt dat de functie past binnen het bestemmingsplan en een
uitwerkingsplan zal moeten worden gemaakt. Het is een nieuw te ontwikkelen locatie, dus het meest
optimale plan kan worden gemaakt. In de wijk worden echter andere functies verwacht.
De kazernes in Nieuw Milligen komen leeg. Het zijn bruikbare panden, maar de bestemming moet
worden gewijzigd en voorzieningen zijn verder weg.
De Kleiberg staat leeg en heeft een bruikbare bestemming. De schaalgrootte is een belangrijk punt
voor de buurtbewoners.

De heer Elzinga (wijkraad Zevenhuizen Zuidbroek) vraagt wat het tijdspad is. Mevrouw Van Laar geeft
aan dat het de bedoeling is om voor de zomervakantie duidelijkheid te kunnen geven over plek en
invulling.

Mevrouw Vinken (Wijkraad Osseveld Woudhuis) vraagt wie besluit waar het AZC komt en wat de
positie van de wijkraad is. Burgemeester Berends legt uit dat het formeel een bevoegdheid is van het
college van B en W, maar dat er drie partijen belangrijk zijn: de bewoners, COA en de gemeente. Het
college beslist uiteindelijk over de definitieve locatie. De wijkraad is één van de partijen waar vooraf
mee gesproken wordt om tot een keuze te komen.

De heer Tjeenk Willink (buurtcommissie Zomeroord Beekbergen) vraagt wat de verwachtingen zijn
van het Immendaal, wat is bruikbaar? Mevrouw Van Laar legt uit dat het bruikbaar moet zijn voor de
functie. De schaalgrootte wordt bepaald tijdens de haalbaarheidsstudie.

De heer Van der Rhee (bewoner tegenover Immendaal) vraagt of er in dit stadium al kostenaspecten
zijn meegenomen. Mevrouw Van Laar geeft aan dat er globaal is gekeken naar kosten in die zin dat is
aangenomen dat de kosten om een kantoorpand geschikt te maken meer kost dan een pand waarin
de benodigde ruimten aanwezig zijn.

Mevrouw Oldewarris – Bazuin (St. Kerk en Vluchteling) heeft bij de vorige bijeenkomst gehoord dat er
nadrukkelijk gezegd is dat er op zijn minst 600 vluchtelingen gevestigd moeten worden op een locatie.
Nu wordt gezegd dat dit verdeeld kan worden. Mevrouw Van Laar geeft aan dat COA hier op in zal
gaan. Er zijn wel afspraken over gemaakt tussen gemeente en COA.

Mevrouw Carolien Schippers (unitmanager huisvesting COA) geeft een toelichting. Op dit moment
is er een iets verminderde instroom van vluchtelingen, wat gebruikelijk is in deze periode. In april/
mei wordt een behoorlijke toename verwacht onder andere door na reizende gezinsleden. Hierover
is ook contact met het Ministerie. Dit jaar worden 10.000 vluchtelingen verwacht en het jaar daarna
zal er een extra toename zijn. Ook vluchtelingen die een vergunning hebben gekregen, maar nog
in afwachting zijn van een huis worden door COA opgevangen. Het COA heeft inmiddels acht
gevangenissen en twee kazernes in gebruik genomen. Dit is makkelijk inzetbaar vastgoed.

Het leven van vluchtelingen op het AZC bestaat uit dagbesteding, zelfwerkzaamheid,
inburgeringscursussen en kinderen gaan naar school. Er is gezondheidszorg, een meldplicht en er
wordt zo veel mogelijk gezorgd voor keukens, zodat er gekookt kan worden en er boodschappen
gedaan moeten worden. De locatie moet aan wettelijke veiligheidseisen voldoen. Hierbij heeft COA
een programma van eisen gemaakt zoals brandveiligheid, ligging, medische zorg, BHV, sociale
veiligheid en financieel economische haalbaarheid. Kleinere locaties zijn voor COA financieel niet
haalbaar.

Bij het haalbaarheidsonderzoek wordt gekeken naar de geschiktheid en staat van het vastgoed,
weging van locatie criteria en financiën. Het COA heeft financiële regels waar locaties aan moeten
voldoen en wat het mag kosten. Tevens wordt gekeken naar doorlooptijd en de omvang in relatie tot
het aantal bewoners. Een regulier AZC heeft 450 bewoners. Het streven is 600 tot 800 bewoners,
maar daar kan in geknipt worden. De samenstelling van de centra wisselt. Op dit moment zijn er veel
mensen uit Syrië. Vaak komen eerst mannen en komen vrouwen en kinderen later. Er wordt getracht
om zoveel mogelijk gemengd op te vangen.

De heer Verhoek (Wijkraad Brink en Orden) verwijst naar het bestemmingsplan van De Kleiberg, met
daarin keiharde gegevens; overdag maximaal 200 en ’s-nachts maximaal 100 personen. Bovendien
ligt een deel van de locatie in Natura 2000. Mevrouw Van Laar geeft aan dat de genoemde aantallen
niet in de Regels van het bestemmingsplan staan en dat waarschijnlijk wordt verwezen naar een
ecologisch onderzoek uit 2002/2003, waarbij destijds is gekeken naar de mogelijke effecten en
omvang bij de vestiging van een hotel. Dit onderzoek had dus betrekking op iets anders. Onderdeel
van de haalbaarheidsstudie is om specifiek naar het aantal opvangplaatsen te kijken.

De heer Van Egteren (Uddels Belang) vraagt of het om de landmacht- of luchtmacht locatie gaat.
Mevrouw Van Laar legt uit dat beide beschikbaar komen en nader verkend zal worden welke het
meest in aanmerking komt.

De heer Elzinga (Wijkraad Zevenhuizen Zuidbroek) heeft informatie dat GGNet pas in 2016 beslist
of het leegkomt en dat leegstand dan pas in 2018 een feit is. Het lijkt onwenselijk om psychiatrische
patiënten te vermengen met vluchtelingen. Mevrouw Van Laar legt uit dat de locatie gedeeltelijk al
niet meer in gebruik is en beschikbaar komt. Onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek is om te
kijken hoe met deze vermenging kan worden omgegaan. Het terrein is heel groot, er zijn verschillende
mogelijkheden.

De heer Koers (gemeenteraadslid namens GroenLinks) wijst op spanningen tussen de verschillende
bevolkingsgroepen (ze komen uit oorlogsgebieden) en spreekt zijn zorg uit over de publieke opinie,
die bepalend kan zijn bij de verdraagzaamheid. De vraag is of er gedifferentieerd kan worden, ook in
de verschillende fases. De heer Slinkert (namens COA) legt uit dat er wel in fases wordt opgevangen,
maar niet in etniciteit. Er zijn wel incidenten die breed uitgemeten worden in de krant. Maar bijna
overal gaat het goed. De medewerkers zijn getraind hier op te letten en bij plaatsing wordt rekening
gehouden met wensen van hun bewoners. COA heeft veel kennis en ervaring op dit gebied. Er
ontstaan ook vaak bijzondere verbintenissen.

De heer Verhoek (wijkraad Brink en Orden) geeft aan dat er geen draagvlak is in de omgeving van
de Kleiberg. Dit is in 2011 ook gebleken, toen de Kleiberg in beeld was voor een AZC. Destijds zijn
er demonstratieve bijeenkomsten geweest en het risico bestaat dat dit nu weer gaat gebeuren.
De wijkraad is niet tegen een kleinschalig AZC maar 600 tot 800 vluchtelingen is te veel. Tussen de 200
en maximaal 250 valt over te praten, mits dit gezinnen zijn.

De heer Eijkhof (namens de Stem van Orden) vraagt in algemene zin, voor alle wijken, hoe de
veiligheid wordt gegarandeerd zowel binnen de hekken (voor de vluchtelingen) als buiten de hekken
(de wijkbewoners). Mevrouw Schippers spreekt veel met burgemeesters van steden waar al AZC’s
zijn en hoort van hen dat er niet veel is veranderd. De ervaring van COA is dat het niet zo spannend
is. Het is vaak moeilijk als ze komen, maar ook moeilijk als ze weer weggaan.

De heer Eijkhof (namens de Stem van Orden) verwijst naar de discussie van drie jaar geleden,
waarbij ook rapporten zijn overhandigd waarin andere signalen stonden. Een hek neerzetten en het
gebied afsluiten is niet menselijk. Een fors aantal mensen zal echter door de wijk gaan lopen, langs
sportvelden en sportende kinderen. Burgemeester Berends wil verder in gesprek als de definitieve
keuze voor een locatie is gemaakt en er zullen dan passende maatregelen worden getroffen. Hij is wel
geïnteresseerd in de genoemde rapporten, deze zullen opnieuw worden bekeken.

De heer Elzinga (wijkraad Zevenhuizen Zuidbroek) verwijst naar het feit dat Zuidbroek een jonge wijk
is, waar overdag de huizen vaak leeg zijn. Dit wil hij als aspect meegeven. Bovendien is er al een
probleem met het verkeer. De wijkraad is bezorgd over het toenemende aantal verkeersbewegingen
en wil dit meegeven. Mevrouw Schippers geeft aan dat dit autoverkeer geen probleem is. De
bewoners hebben geen auto. De circa 20 personeelsleden kunnen geen probleem veroorzaken. Er
wordt wel naar gekeken, maar er zijn nog nooit grote problemen door ontstaan.

Een meneer (namens de Stem van Orden) geeft aan dat de wijkraad Orden destijds klip en klaar is
geweest in het geven van haar mening. Nu, drie jaar later, lijkt dit terzijde te worden gelegd. Destijds
is ook een panel onderzoek geweest hoe de sociale veiligheid werd ervaren. Het gevoel bestaat dat
er niet geluisterd is naar de stem van toen. Burgemeester Berends ontkent dat er overheen gestapt
wordt; het traject wat nu gevolgd wordt heeft een ander gehalte dan destijds. Het wordt stap voor stap
gedaan. Argumenten worden gewogen. Het thema veiligheid ligt iedereen na aan het hart. De Stem
van Orden laat nog weten dat de uitspraak dat de mening van de wijkraad serieus wordt meegewogen
een mooie toezegging is, maar anderzijds wordt het van tafel gehaald doordat er geen toezeggingen
komen. De sociale belastbaarheid is duidelijk in de wijk. De Stem van Orden doet de aanbeveling om
de resultaten van het onderzoek van destijds mee te nemen in het onderzoek.
Burgemeester Berends geeft aan dat de criteria wel zijn meegenomen en er nu een verdieping wordt
gemaakt. De argumenten krijgen serieuze aandacht, maar er zijn ook andere criteria die mee worden
gewogen. De reden dat de Kleiberg bij de laatste vijf terecht is gekomen heeft te maken met het totaal
van criteria, waarvan veiligheid er één is. Dit geldt voor alle locaties.

Mevrouw Vinken (wijkraad Osseveld Woudhuis) wijst op publicaties in de krant wat vragen oproept
bij bewoners. Zij vraagt hoe de communicatie verloopt en waar wijkbewoners terecht kunnen met
vragen en opmerkingen. Burgemeester Berends legt uit dat nadat het haalbaarheidsonderzoek
gedaan is en er een voorlopige keuze gemaakt is, de gemeente en COA terug zullen komen in de
wijken en bij de bewoners. Indien het wenselijk is dat hier nu al een stap in gemaakt wordt, hoort de
burgemeester dit graag. Mevrouw Van Laar geeft aan dat vragen per email gesteld kunnen worden
(opvang@apeldoorn.nl) en hier op korte termijn op gereageerd wordt. Dit mailadres zal ook op de
gemeentelijke website geplaatst worden.

De heer Tjeenk Willink (buurtcommissie Zomeroord) wijst op de veiligheidsproblemen die er al zijn
in de wijk en geeft aan dat de wijk niet op extra opvang zit te wachten. In Beekbergen moet gekeken
worden naar de spankracht van de gemeenschap. Maandelijks komen er klachten binnen over de
sociale veiligheid. De heer Mos (dorpsraad Beekbergen) sluit zich hier bij aan. De zorginstellingen in
Beekbergen zorgen al voor overlast. Bovendien is Beekbergen een toeristendorp. Ook de dorpsraad
vraagt speciale aandacht voor de niet meer aanwezige spankracht in het dorp.

Een meneer (namens de Stem van Orden) verwijst naar de haalbaarheidsonderzoeken en vraagt wat
de voorkeur is van COA, twee locaties of één locatie. Mevrouw Schippers legt uit dat dit in overleg
met bewoners en gemeente gekozen wordt. Voor COA tellen zaken als voorzieningen in de buurt en
doorlooptijd mee. Indien bij alle opties alles gelijk is, heeft COA een voorkeur voor één locatie. COA
gaat hier echter niet over. Burgemeester Berends vult aan dat het in de kern besloten wordt in overleg
met de drie partijen. Het is de kracht om te proberen om er op een goede manier uit te komen.

Een van de aanwezigen geeft aan dat er nog niet gesproken is over Nieuw Milligen en stelt voor het
AZC daar naar toe te brengen. Het is een gigantisch terrein, een ideale locatie en voorzieningen
kunnen er naar toe gebracht worden.

De heer Ter Beek (namens de woningcorporaties) vraagt welke impuls er vanuit de locatie kan komen
voor de buurt. Mevrouw Schippers heeft de ervaring dat het werkgelegenheid met zich meebrengt,
zoals beveiliging, onderwijs etc. Aannemers worden verplicht om regionaal aan te besteden. De
ervaring is dat het werkgelegenheid biedt voor circa 150 fte.

De heer Van Egteren (dorpsraad Uddels Belang) spreekt ook namens Nieuw Milligen en verwijst naar
de eerste bijeenkomst, waarbij vanwege de sociale ligging Nieuw Milligen niet in aanmerking leek
te komen. De Stentor heeft een interview met de heer Van Egteren in de krant geplaatst, waarover
de heer Van Egteren wil aangeven dat hij nooit gezegd heeft dat het te ver van de bewoonde wereld
zou zijn. Hij heeft gezegd te ver van de sociale voorzieningen. De kazerne van de landmacht komt
in 2016 vrij, die van de luchtmacht in 2018. In het laatste geval kan beter gesproken worden met
Garderen. Hij noemt als aandachtspunten: het bestemmingsplan moet worden gewijzigd, waardoor
je met bezwaarschriften te maken kan krijgen. Ook de aanrijdtijden van de hulpdiensten, het
ontbreken van direct openbaar vervoer en ontbreken van een voetpad naar ingang en uitgang moet
worden meegenomen in het onderzoek. Vanuit Milligen naar Uddel lopen is makkelijker via de
Kroondomeinen; de eigenaar daarvan zal dit echter niet op prijs stellen. De N302 is een drukke weg,
dit brengt risico’s met zich mee. Bovendien zijn er nog drie andere zorginstellingen waar de bewoners
langs zouden moeten lopen. De scholen in Uddel en Garderen zijn relatief klein en hebben geen
ervaring met opvangen van vluchtelingen. Ook de identiteit in deze dorpen kan meespelen.

De heer Van Egteren denkt dat qua faciliteiten de luchtmachtkazerne een goede locatie kan zijn.
De heer Van Egteren stelt nog de vraag of, indien na definitieve keuze deze locatie alsnog komt te
vervallen om welke reden dan ook, de andere locaties dan wederom in beeld komen. Burgemeester
Berends geeft nogmaals aan dat drie partijen van belang zijn, er moet met zorg mee worden
omgegaan, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij het college.

Mevrouw Oldewarris – Bazuin (St. Kerk en Vluchteling) spreekt haar teleurstelling uit. De dorps- en
wijkraden hebben uiteraard bezwaren en mogen deze uiten, maar zij heeft nog geen enkel welkom
gehoord voor de vluchtelingen, mensen in nood. De heer Van Egteren geeft aan dat zijn boodschap
dan niet goed is overgekomen. Hij wil het COA wijzen op mogelijke risico’s. De identiteit van Uddel is
juist om voor elkaar te zorgen.

Mevrouw Ten Damme (raadslid namens PSA) vraagt hoeveel mensen in Apeldoorn blijven wonen
die een definitieve verblijfsvergunning krijgen. Mevrouw Schippers legt uit dat er geen enkele relatie
is tussen vestiging van een AZC en wonen in die stad. Hier zijn landelijke afspraken over gemaakt;
het aantal wordt procentueel verdeeld over gemeenten. Er wordt getracht zo veel mogelijk landelijke
spreiding te hebben. Mevrouw Baraba (namens Vluchtelingenwerk) vult aan dat aantallen wettelijk
worden bepaald als plicht. Voor Apeldoorn is dit in de eerste helft van 2015 130 mensen (dus niet
130 woningen). De verwachting voor de tweede helft is net zo groot. De taakstelling hangt af van de
grootte van de gemeente.

Mevrouw Schultz (coördinator intensieve taalklassen in Apeldoorn) vraagt om speciale aandacht
voor het goed organiseren van basisonderwijs. Zijn er scholen in de buurt, is het op loopafstand,
kunnen scholen het opvangen, hoe wordt het georganiseerd als de opvang op twee locaties is? Het is
belangrijk om dit mee te nemen in het haalbaarheidsonderzoek en niet pas op het eind naar kijken.

De heer Tjeenk Willink (buurtcommissie Zomeroord) wil een aantal punten noemen om mee te nemen
in het onderzoek. De buurtcommissie heeft navraag gedaan in de buurt en heeft gehoord dat er al
eerder patiënten weggehaald zijn uit Immendaal op last van de brandweer vanwege onveiligheid. Het
gebouw is immers ook uit 1911. Bovendien moet rekening worden gehouden met de buren, namelijk
de zorgcentra met drugsverslaafden en mensen met psychiatrische problemen. In november is nog
een gebiedsschouw geweest, waarbij de indruk is ontstaan dat de gemeente hoog wilde inspelen
op de natuur. Daar lijkt nu geen sprake meer van. De heer Van Beek (buurtcommissie Zomeroord)
vult aan dat voorheen niets mocht in het beschermde natuurgebied. Het bosgebied is afgesloten. De
vraag bestaat hoe dit zal gaan met een groot aantal asielzoekers. In 2009 is er een cultuurhistorische
analyse van Beekbergen en Lieren gemaakt, waarbij het natuurgebied rondom Immendaal als
kwetsbaar werd aangemerkt. De vraag bestaat of COA heeft nagegaan of er mag worden bijgebouwd
bij Immendaal. Dit wordt als aanbeveling meegegeven. Namens de hotels en recreatie Beekbergen,
geeft de heer Willemsen aan dat Beekbergen in de zomerperiode 10.000 tot 15.000 toeristen kent. De
heer Willemsen vraagt of de transparantie zo groot is dat dorps- en wijkraden in de COA commissie
rondom het haalbaarheidsonderzoek mogen meebeslissen of bij aanwezig mogen zijn. Burgemeester
Berends geeft nogmaals aan dat de beslissing bij B en W ligt. Mevrouw Van Laar geeft aan dat
het bekend is dat het Immendaal in een natuurgebied ligt. Immendaal is gebruikt als woon- en
kantoorruimte voor een verpleeginrichting. Is meer nodig dan worden de uitbreidingsmogelijkheden
onderzocht. Dit maakt onderdeel uit van het haalbaarheidsonderzoek.

Mevrouw Vinken (Wijkraad Osseveld Woudhuis) wil graag duidelijk kunnen communiceren naar de
bewoners en geen verwachtingen scheppen die niet waar te maken zijn. Burgemeester Berends
heeft geprobeerd duidelijk te maken dat er goed geluisterd wordt naar de bewoners. We leven in een
maatschappij waarin bewoners invloed hebben.
Mevrouw Schippers geeft aan dat het haalbaarheidsonderzoek zo snel mogelijk start en zal worden
afgerond. Op verschillende plekken in Nederland zijn al centra geopend, soms binnen enkele weken.
De vluchtelingen uit oorlogsgebieden krijgen bijna allemaal een vergunning. Er is nog tijd, maar er
moet wel tempo worden gemaakt. De locaties worden geschouwd, maar het COA heeft ook te maken
met de eigenaren van de locaties. Het is niet altijd goed te plannen, maar voor de zomer moet zeker
haalbaar zijn.

Burgemeester Berends dankt afsluitend iedereen voor de openhartige inbreng. Er bestaat zorg, maar
met elkaar moet worden geprobeerd om de opvang te realiseren. Zorgvuldig, maar onder tempo. Het
is belangrijk dat inwoners weten waar zij aan toe zijn.

Gezondheidscentrum De Orderbron in aanbouw

Gezondheidscentrum De Orderbron in aanbouw
Meerdere zorgvoorzieningen onder één dak. Dat is De Orderbron, centrum voor gezondheid. Waar eerder de Dekamarkt in de wijk Orden aan het Ordenplein te vinden was, wordt nu gebouwd aan het gezondheidscentrum waar vijf huisartsenpraktijken, een apotheek, een fysiotherapie- en een oefentherapiepraktijk deel van uit gaan maken. Oplevering voorjaar 2015.
Met de start van De Orderbron komt een samenwerking tot stand tussen de volgende zorgverleners: fysiotherapie praktijk FysioNU, oefentherapie praktijk BeweegBeter, SAL Apotheek Orden, huisartsenpraktijk Van Es, huisartsenpraktijk Ter Hart en Maarschalk, huisartsenpraktijk Ühl-Jonker, huisartsenpraktijk Berghout en huisartsenpraktijk Ibrahimović-Savić.
Door samen te werken worden de continuïteit en kwaliteit van de zorg gewaarborgd. Bij afwezigheid van de eigen huisarts kan binnen het gezondheidscentrum een andere huisarts bezocht worden, de patiëntengegevens zijn aanwezig. Een recept voor een medicijn kan eenvoudig naar de inpandige apotheek. Ook een verwijzing voor fysio- of oefentherapie kan intern. Uiteraard geldt geen verplichting voor de intern geboden zorg.
Het nieuwe gezondheidscentrum is ruim opgezet met een gezamenlijke wachtruimte voor een bezoek aan de huisartsen. Er zijn meerdere onderzoeksruimten en het gebouw wordt voorzien van nieuwe faciliteiten. Voor wie al nieuwsgierig is: een plattegrond van het gezondheidscentrum hangt bij de ingang van SAL Apotheek Orden.

WMO Adviesraad, wat is dat en wat heb ik eraan

WMO Adviesraad, wat is dat en wat heb ik eraan

Een groot aantal overheidstaken op het terrein van de zorg gaat over naar de gemeenten. Dat gaat alle burgers van Apeldoorn aan. Zowel goede zorg voor de jeugd, als de ondersteuning van inwoners van Apeldoorn die dat door een ziekte of beperking nodig hebben. De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) stimuleert dat alle burgers, jong en oud, naar vermogen en eigen voorkeuren kunnen en blijven meedoen.
De WMO Adviesraad is een onafhankelijke adviesraad, die burgemeester en wethouders adviseert over de beleidsplannen van de gemeente. Zij gaat uitgebreid te rade bij inwoners die te maken hebben met maatregelen binnen de jeugdzorg en de AWBZ-begeleiding (Wmo).
Meer informatie vind u ophttp://www.wmoraadapeldoorn.nl
Een flyer over de WMO Adviesraad vindt u hier. Hoe pakken de plannen uit? Waarover zijn zorgen? Wat kan in uw ogen beter? Al die gebundelde signalen willen we graag vernemen en gebruiken bij het opstellen van onze adviezen.

Hartveilig wonen (AED apparaten)

Hartveilig wonen (AED apparaten)

AED
Een Automatisch Externe Defibrillator, afgekort een AED, is een toestel dat gebruikt wordt bij een persoon met een acute circulatiestilstand. Met een AED kunt u een elektrische schok toedienen om het hart weer in een normaal ritme te brengen. Het is belangrijk om een hartstilstand zo snel mogelijk te herkennen en zo snel mogelijk hulp te bieden.

Aangemeld:
Gezondheidscentrum De Heeze – wachtkamer – Graanhof 128-132 –

Aangemeld bij een particulier thuis:
Amsivarilaan
Ietje Kooistralaan

Aangemeld maar nog niet goedgekeurd:
Gamma Apeldoorn West – Laan van Spitsbergen 104 – Tel: 055 5422663
Dommerholt Advocaten – Secretariaat begane grond – Europaweg 202- Tel. 055 526 20 20
Vc Cortenbosch college – Prinses Beatrixlaan 259 – Tel: 055 521 6377
Ons Huis – in de woonwinkel – Waterloseweg 3 – Tel: 055 526 2500
Koninklijke Marechaussee – bij de wacht – Frankenlaan 47
AV34 Atletiekvereniging – Sportpark Orderbos 19
Belastingdienst – hoofdingang (balie) – John F. Kennedylaan 8
Rode Kruis Afdeling Apeldoorn – centrale hal – Schuttersweg 41 – Tel: 055 3553340
Sprengeloo school – voordeur conciërge – Sprengenweg 81 – Tel: 055 3575300

Niet aangemeld:
Deka markt – Ordenplein
Mandala – Sportlaan 2

(niet aangemeld wil zeggen, dat als er naar “112” wordt gebeld, deze AED’s niet aangegeven worden.)

THOR heeft 6 auto’s met een AED, maar deze moeten dan wel toevallig in de buurt zijn.

De bereikbaarheid van een AED is maximaal 1.000 meter.
Er zijn 20 vrijwilligers per apparaat aangesloten en zodra het noodnummer wordt gebeld, krijgen zij een melding.
Er kunnen dan minstens 3 á 4 personen direct hulp geven als het nodig is en er dan nog geen ambulance aanwezig is.

Wat is Hartveilig wonen? https://www.hartveiligwonen.nl/
Hartveilig wonen is georganiseerde burenhulp, waarmee het aantal sterfgevallen door een acute circulatiestilstand (in de volksmond hartstilstand genoemd) kan verminderen. Deze vrijwillige hulp is aanvullend op ambulancezorg. Wanneer iemand onwel wordt en mogelijk een acute circulatiestilstand heeft, is snelle hulp van levensbelang. Hartveilig wonen is een hulpsysteem waarbij vrijwilligers snel ter plaatse kunnen zijn om iemand te reanimeren, in afwachting van de ambulance.

Waarom is Hartveilig wonen belangrijk?
Jaarlijks krijgen ca. 15.000 mensen in Nederland een acute circulatiestilstand, dat is een stilstand van de bloedsomloop, ook wel hartstilstand genoemd. Dit komt altijd onverwacht en kan overal gebeuren: thuis, op het werk of tijdens het sporten. Het kan u zelf overkomen of iemand uit uw familie of vriendenkring. Bij een stilstand van de bloedsomloop is snel handelen van levensbelang.

Hoe werkt Hartveilig wonen?
Op een bepaalde locatie wordt iemand onwel. Omstanders bellen direct 112 en de meldkamer schakelt de ambulancedienst in om naar het slachtoffer toe te gaan. Bij verdenking van een acute circulatiestilstand alarmeert de meldkamer ambulancezorg opgeleide en geregistreerde vrijwilligers. Het alarmeringssysteem van Hartveilig wonen zoekt op postcode de dichtstbijzijnde vrijwilligers. Zij ontvangen een sms-bericht op hun mobiele telefoon met de locatie van het slachtoffer en/of de locatie van de dichtstbijzijnde AED.

Wanneer voldoende mensen zich melden, informeert het systeem de andere vrijwilligers dat er voldoende mensen zijn. De vrijwilligers die naar het slachtoffer gaan, bieden hulp tot de ambulance aanwezig is en professionele hulpverleners de zorg overnemen.

Waar vind ik Hartveilig wonen?
Hartveilig wonen vindt plaats in heel Nederland. Het is een georganiseerd netwerk van vrijwilligers, waarbij een samenwerking plaatsvindt tussen gemeente, ambulancezorg en opleidingsinstellingen. Of Hartveilig wonen in de praktijk werkt, hangt af van het aantal vrijwilligers dat in een bepaalde plaats zich heeft aangemeld. Hartveilig wonen heeft een minimum aantal mensen nodig om in praktijk te kunnen werken. Voor meer informatie kunt u e-mailen naar hartveiligwonen@connexxion.nl.

Maak uw omgeving Hartveilig!
Jaarlijks worden 15.000 mensen in Nederland getroffen door een acute circulatiestilstand, dat is een stilstand van de bloedsomloop, in de volksmond ook wel hartstilstand genoemd. Dit komt altijd onverwacht en kan overal gebeuren: thuis, op het werk of tijdens het sporten. Het kan u zelf overkomen of iemand uit uw familie of vriendenkring. Bij een stilstand in de bloedsomloop is snel handelen van levensbelang. Bij Hartveilig wonen zetten vrijwilligers zich in om het leven van mensen te redden.

Hartveilig wonen is georganiseerde burenhulp, waarmee het aantal sterfgevallen door een acute circulatiestilstand kan verminderen. Hartveilig wonen is vrijwillige hulp aanvullend op ambulancezorg. Als vrijwilliger kunt u mensenlevens redden door deel te nemen aan Hartveilig wonen.

Informatie over de website www.apeldoorn.nl/samen

www.Apeldoorn.nl/samen (wat biedt deze website u)

Zorg en ondersteuning volwassenen.
Krijgt u hulp op het gebied van zorg? Dan heeft u vast vragen over alle veranderingen. Helaas zijn vragen over uw persoonlijke situatie op dit moment nog niet te beantwoorden. Wel heeft de gemeente zoveel mogelijk vragen en antwoorden over diverse onderwerpen op deze pagina staan. Lees ze gerust. Zodra er meer informatie is informeren wij u via deze website, het Apeldoorns Stadsblad en Twitter.
Veranderingen op de website kunt u zien aan de datum die onder het onderwerp staat. In het najaar krijgt u van de gemeente een brief met algemene informatie. Hierin staat ook of en op welk moment contact met u wordt opgenomen om over uw eigen situatie in gesprek te gaan.
Zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren.
Krijgt u hulp op het gebied van jeugd? Dan heeft u vast vragen over alle veranderingen. Helaas zijn vragen over uw persoonlijke situatie op dit moment nog niet te beantwoorden. Wel heeft de gemeente zoveel mogelijk vragen en antwoorden over diverse onderwerpen op deze pagina staan. Lees ze gerust. Zodra er meer informatie is informeren wij u via deze website, het Apeldoorns Stadsblad en Twitter.

Samen goed voor elkaar
Als je niet helemaal voor jezelf kunt zorgen, heb je mensen om je heen nodig. Misschien iemand die je helpt met de post, boodschappen doet of meegaat naar het ziekenhuis. Vroeger was dit vanzelfsprekend en de komende jaren moet dit weer normaler worden. Samen doen, dat is de toekomst! Iedereen kan helpen. Ontdek wat jij kunt doen!
Waarom?
Veel inwoners van de gemeente Apeldoorn krijgen een steuntje in de rug van de overheid. Soms maar even, soms langdurig. Misschien door ondersteuning bij het verwerken van de dagelijkse post. Of met het opvoeden van de kinderen. Of bij het vinden van passend werk.
Vanaf 2015 gaat de gemeente veel van deze taken regelen. Maar de gemeente heeft daar veel minder geld voor. Daarom is het belangrijk om eerst te bekijken wat inwoners zelf kunnen regelen. Met hun familie, buren, vrienden en kennissen.
Lukt dat niet, dan kunnen inwoners van Apeldoorn een beroep doen op de gemeente voor hulp of ondersteuning.

WMO standaard arbeidsovereenkomst
Op website van WMO wordt een standaard overeenkomst geplaatst m.b.t. het zelf inhuren en betalen van een huishoudelijke hulp
http://www.daar-ggnet.nl/
Sociale activering
Sociale activering is het uitvoeren van maatschappelijk nuttige activiteiten, die mogelijk een eerste stap naar werk betekenen. Sociale activering bij DaAr is met name voor mensen met GGZ-problematiek zoals psychische en psychosociale problematiek, een WGA-, Wajong- of Ziektewet-uitkering. Sociale activering voeren wij uit in opdracht van het UWV WERKbedrijf in samenwerking met gemeenten.
Dit traject is gericht op het opheffen van belemmeringen en het versterken van persoonlijke competenties om doorstroom naar een arbeidsmarktgericht traject mogelijk te maken. Belangrijk hierbij is maatschappelijke participatie te verhogen en een sociaal isolement te doorbreken. Veelal wordt bij DaAr hierbij het opdoen van werkervaring als middel ingezet.
Ritme, regelmaat en arbeidsgewenning
Sociale activering stimuleert mensen met een beperking om actief mee te doen en dat resulteert in de beste kansen voor een plek op de arbeidsmarkt. Het opdoen van ritme, regelmaat en arbeidsgewenning helpt om weer aansluiting met de arbeidsmarkt te krijgen. Het voornaamste doel is dat de men weer participeert in de samenleving. Verder is het belangrijk dat, door het opheffen van belemmeringen en het inzicht verkrijgen in en versterken van competenties en zelfvertrouwen, de afstand tot de arbeidsmarkt verkleint. Doel is een vervolgtraject gericht op werk. Als dit gedurende het traject niet haalbaar blijkt, wordt de kandidaat begeleid naar een passend (hoogst haalbare) alternatief.

Behandelondersteuning
DaAr verzorgt trajecten voor behandelondersteuning, sociale activering en betaalde arbeidsparticipatie van mensen met psychiatrische problematiek tijdens en na behandeling. Wij doen dat in opdracht van behandelaren van GGNet, werkgevers in het kader van een eerste of tweede spoor traject en uitkerende instanties als gemeenten en UWV.

Re-integratie
Als een zieke medewerker weer snel aan de slag kan is iedereen daarmee gebaat! Re-integratie biedt hierin mogelijkheden door middel van aangepast werk of een andere functie. Werkgever en werknemer zijn namelijk volgens de wet beiden verantwoordelijk voor dit eerste spoor. Mocht dit niet lukken? Passend werk bij een andere werkgever wordt dan ingezet als mogelijkheid in het tweede spoor dat wordt bewandeld.

Levensloopbestendig maken van woningen

Levensloopbestendig maken van woningen
Het is landelijk beleid om mensen zo lang mogelijk in hun eigen (huur)woning te laten
wonen. Voor een (flink) aantal mensen betekent dit dat de nodige voorzieningen in
de woning getroffen zullen moeten worden.
Bekende voorzieningen zijn:
a. Alle vertrekken gelijkvloers
b. Brede deurkozijnen
c. Geen dan wel geringe hoogteverschillen. Geen drempels
d. Beugels bij douche en toilet
e. Douchezitje
f. Traplift dan wel huislift in geval afzonderlijke slaapverdieping (komt vaak voor)
g. Overige
Een deel van de voorzieningen zij eenvoudig in bestaande bouw in te bouwen. Een ander deel niet.
Een groot deel van de woningvoorraad in Brink en Orden zijn niet levensloopbestendig. Het levensloopbestendig maken van deze woningen betekent een grote verbouwopgave. Wie dat allemaal zal betalen is niet eenduidig aan te geven. Bij de gemeente kan informatie worden ingewonnen. Het is aan te raden om voorzieningen die later niet eenvoudig zijn aan te brengen bij een grote verbouwing dan wel nieuwbouw gelijk mee te nemen.

Wijzigende zorg
Het is landelijk beleid om mensen zo lang mogelijk in hun eigen (huur)woning te laten wonen. Voor een (flink) aantal mensen betekent dit dat er meer zorg aan huis geboden zal moeten worden. Er wordt vaak gesteld dat deze zorg via buren en kinderen moet gebeuren maar vaak kan dit niet. Dan komen instanties in beeld. Er zijn al ideeën en initiatieven hoe dit te regelen. Hoe dit er straks uit komt te zien is nog afwachten.

Energiebesparing
Subsidie op woningisolatie
Het isoleren van een woning is vaak de effectiefste methode om tot energiebesparing te komen. De regeling ”Woningisolatie bestaande eigen woningen 2013-2014” is mogelijk dankzij een subsidieprogramma van de provincie Gelderland en wordt vanaf 3 oktober 2013 uitgevoerd door de gemeente Apeldoorn. Het isoleren van uw woning bespaart u geld èn energie. Het is nu mogelijk om subsidie aan te vragen voor een aantal isolatiemaatregelen. Dat kan ook een collectieve aanvraag zijn van tenminste zes woningen. Voorwaarden voor het verkrijgen van subsidie op woningisolatie de betreffende woning moet in gebruik zijn genomen vóór 1 januari 1980 en het moet een eigen woning zijn die als hoofdverblijf gebruikt wordt door de eigenaar.
• de subsidiabele kosten moeten minstens € 300,- bedragen
• de aanvraag wordt gedaan vóór 1 juli 2014
• het verzoek tot uitbetaling wordt ingediend vóór 1 december 2014
• de aanvraag moet worden gedaan voordat het werk is gestart
• de maatregelen worden uitgevoerd binnen zestien weken na het besluit tot verstrekking van de subsidie
Maatregelen die in aanmerking komen voor subsidie
• het aanbrengen van vloerisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van tenminste 2,5 m²K/W*.
• het aanbrengen van dakisolatie met een isolatiewaarde van tenminste 2,5 m²K/W* waarbij isolatie van de vloer van een niet-verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie
• het aanbrengen van gevelisolatie met een isolatiewaarde van tenminste 2,5 m²K/W*
• het aanbrengen van spouwmuurisolatie in de bestaande spouw
• het vervangen van bestaand glas door HR++glas met een U-waarde van ten hoogste 1,20 W/m²K
N.B. Voorzieningen als zonnepanelen, warmteboilers, warmteterugwininstallaties en warmtepompen vallen buiten deze regeling.
* Om de hierboven genoemde isolatiewaarde van tenminste 2,5 m²K/W te halen voldoet in de meeste gevallen een laag minerale wol of isolatieschuim.

Ontwerp nieuw Bestemmingsplan “Brink & Orden”

Ontwerp nieuw Bestemmingsplan “Brink & Orden”
Er is door de gemeente (in samenwerking met uw wijkraad) een nieuw bestemmingsplan en een bijbehorend beeldkwaliteitsplan voor onze wijk ontworpen.
Deze plannen liggen nu ter inzage in het Stadskantoor.
Als bewoner óf ondernemer van onze wijk heeft u de brochure van deze plannen ontvangen.
Wilt u weten wat deze plannen voor u als bewoner óf ondernemer gaan betekenen?
Kom dan op maandag 19 januari 2015 naar het Cortenbosch College aan de Princes Beatrixlaan 259.
Daar kunt terecht met u vragen over deze plannen.
De inloopavond is van 19.00 tot 21.30 uur.

Kom naar deze inloopavond én kijk goed naar u eigen situatie en naar uw woonomgeving.
Heeft u bezwaren tegen de voorliggende plannen, op dit moment is bezwaar maken mogelijk.
De bezwaartermijn sluit op 18 februari 2015

Parkeeroverlast van de bezoekers aan de Apenheul

Wie kent de Apenheul niet.
Deze fantastische dierentuin trekt elk jaar meer bezoekers. Op zich prima voor de Apenheul en een goede promotie voor Apeldoorn.
Helaas, de meeste bezoekers komen met de auto naar Apeldoorn. Dat betekent parkeeroverlast. Op de beide parkeerterreinen bij het park Berg & Bosch kunnen 1600 auto’s een plek vinden. Komen er meer dan 1600 auto’s, dan wordt de J.C. Wilslaan voor het doorgaande verkeer afgesloten en wordt deze laan als parkeerruimte ingezet. Deze afsluiting vond in 2014 op 39 dagen plaats en dat is te veel.
De Raad van State heeft dit vanaf heden verboden en derhalve moet men op zoek naar alternatieve parkeerruimte. Bij de afsluiting van de J.C. Wilslaan gaat het vertrekkende verkeer van de Apenheul via onze wijk naar de snelweg richting het westen van het land. Het resultaat is dan een meer dan overvolle Laan van Spitsbergen en overlast in Orden. Daar heeft de wijkraad bezwaren tegen.
De drie wijkraden (Berg & Bosch, Brink & Orden en De Sprengen) overleggen samen met onze wijkmanager (Wim Bergink) en verkeersdeskundigen van de gemeente over een tijdelijke oplossing vanaf 1 april 2015 en een definitieve oplossing op langere termijn. In een goed gesprek zijn alle ‘voor en tegens’ van de verschillende oplossingen bekeken en er komt nu een Plan van Aanpak. Voorwaarde voor onze wijkraad is het open houden van de J.C. Wilslaan. Dit, om het extra verkeer binnen onze wijk te weren. De commissie Verkeer van de wijkraad wacht op de definitieve oplossingen van de gemeente.

Overzicht van de Woningstichtingen en Zorginstanties

Overzicht van de Woningstichtingen en Zorginstanties

De Goede Woning
Sleutelbloemstraat 26
7322 AG Apeldoorn
Telefoon: (055) 369 69 69
Fax: (055) 369 69 09
E-mail: info@degoedewoning.nl

Ons Huis
Waterloseweg 3
055 – 526 25 00
Ma – Vr 8:30 – 17:00 uur
welkom@onshuisapeldoorn.nl
Reparatieverzoeken (055) 526 25 00

Woonmensen
Deventerstraat 54
7321 CA Apeldoorn
(055) 548 48 48
E-mail: info@woonmensen.nl

Sprengenland Wonen
Stuijvenburchstraat 20
Postbus 72
6960 AB Eerbeek
0313 – 65 90 23
www.sprengenland.nl
welkom@sprengenland.nl

Woon-zorgcentrum Talma Borgh
Fortlaan 47
7325 ZE Apeldoorn
055 – 3683683
E-mail: info@talma-borgh.nl

Zorggroep Apeldoorn en omstreken

Zr. Meyboomlaan 10, 7334 DV Apeldoorn
Postbus 313, 7300 AH Apeldoorn

Zorgservicebureau: 055 – 549 52 49
Casa Bonita: 055 – 526 04 00
Randerode: 055 – 549 51 49
Zonnehuis: 055 – 506 61 00

’s Heeren Loo
Diverse lokaties in Apeldoorn
Contact via 0800 3 55 55 55

Contact met IrisZorg
Telefoon: 088-606 1600
Mail: info@iriszorg.nl

Su International Zorg contact
Hoofdstraat 41
7311 JT Apeldoorn
Kalverpoort
1e etage
055 5220022
info@suinternational.nl

De Kap
Regentesselaan 2-B
7316 AC Apeldoorn
Maandag, dinsdag en donderdag van 08.30 – 17.00 uur
woensdag en vrijdag van 08.30 – 12.00 uur
kunt u ons bereiken op telefoonnummer 055 529 55 20.

Philadelphia

Wil je advies of informatie over wonen, (leren) werken, dagbesteding, opvang of logeren,
bel dan met 0800-0830
(bereikbaar van ma – vr van 8.30 – 17.30 uur)

DaAr

Albert Schweitzerlaan 31
7334 DZ Apeldoorn
Contactpersoon regio Apeldoorn
Carla Bonekamp
c.bonekamp@ggnet.nl
088 – 933 53 51

Pluryn
Voor algemene vragen kunt u bellen naar: 088 – 779 20 00.
Voor vragen over zorg kunt u bellen naar: 088 – 779 50 00.
Voor vragen over PlurynWerkt (voor cliënten) kunt u bellen naar: 088 – 779 20 60.

Stichting De Passerel
Paslaan 8 – 10
7311 AK Apeldoorn
055 – 3683838
info@de-passerel.nl

Stimenz
Bereikbaar via
www.mdveluwe.nl en www.wisselwerk.nu
088 784 64 64