Wandelen in Orden en omgeving

Het voorjaar komt eraan. Orden grenst westelijk aan een fantastisch bosgebied. Van huis uit kunt u een klein ommetje of een lange wandeling maken. In het komende wijknieuws komt een artikel over nieuwe wandelroutes in ontwikkeling vanaf Station NS met 2 westelijke routes, één naar de Hoog Buurloseweg en één naar de Echoput. Op dit moment zijn de volgende mogelijkheden al beschikbaar:

Logo wandelnet

Over een deel van een lange afstandspad, zoals:
Maarten van Rossumpad: Beekbergen – Apeldoorn (Berg&Bos)
Marskramerspad: Klarenbeek – Beekbergen
Marskramerspad: Hoenderlo – Kootwijk
Veluwe Zwerfpad: Kootwijk – Assel – Hoog Soeren
Maak je eigen wandeliing van A naar B via de wandelrouteplanner (Wandelnet)

In 2013 heeft Bram de Bruin een mooie rondwandeling gemaakt langs beken en sprengen in Orden.
Deze stond op de middenpagina van het wijknieuws

Logo IVN

Ommetjes van het IVN in de wijk Orden
(met veel info over de natuur):

Spreng en Park: Bijzonder bomen (Sprengenparkweg)
Walterbos: Groen belast (Belastingdienst)
Orderbos. Rondom de sport (Willem III-kazerne)

Elke dinsdag kunt u met Accress wandelen vanaf Victoria Boys. Elke week een andere route van 3, 5, 7 of binnenkort 10 km. De al gelopen routes vind u ook op deze site en kunt u ook gaan wandelen.

En voor de getrainde wandelaar is er de 4daagse van Apeldoorn (14 t/m 17 juli)
Vertrekpunt Vixctoria Boys. Te lopen afstand per dag is : 12, 20, 30, 40 of 50 km.

Heeft u nog aanvullingen, laat het mij weten (bob51@upcmail.nl)
Veel wandelplezier in- en om onze groene wijk.

Bob van Dongen
Commissie Groen & Kunst
Wijkraad Brink & Orden

Zienswijze Wijkraad Brink & Orden op het bestemmingsplan

Gemeente Apeldoorn
t.a.v. de Gemeenteraad
Postbus 9033
7300 ES Apeldoorn

Apeldoorn, 16 februari 2015

Betreft: Zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Brink & Orden (NL.IMRO.0200.bp1148.ont1)

Geachte raadsleden,

Hierbij spreken wij onze erkentelijkheid uit voor de door u gevolgde werkwijze bij het stand komen van het voorliggende ontwerp bestemmingsplan Brink en Orden. Op een aantal punten hebben wij opmerkingen die wij middels het indienen van zienswijzen aan u kenbaar willen maken.

Het betreft achtereenvolgens:
1. De verruimde gebruiksmogelijkheden (functiemenging) langs hoofdwegen in onze wijk
2. Aanpassen van de plankaarten voor verkeersdoeleinden en groen
3. Beheersen evenementen in het Sportpark Orderbos
4. De voormalige politie-academie op de Kleiberg

1. De verruimde gebruiksmogelijkheden (functiemenging) langs hoofdwegen in onze wijk
Het voorliggende ontwerp bestemmingsplan voorziet in ruimere bebouwings- en gebruiksmogelijkheden langs hoofdwegen (d.w.z. Asselsestraat, PWA-laan, Jachtlaan, Laan van Spitsbergen) in de wijk Brink en Orden met de bedoeling het straatbeeld in stand te houden dan wel te verlevendigen. Op zich is dat een sympathieke gedachte. Bij nader inzien komt de wijkraad tot het inzicht dat dit met de voorliggende bepalingen tot onbeheersbare situaties zal leiden die het huidige woongenot aanzienlijk aantasten. Ook kunnen de verruimde mogelijkheden tussen bewoonde woningen leiden tot “Parkenbuurtachtige” situaties met verharde terreinen om gebouwen die buiten werktijd onaangenaam stil zijn.
Aangezien de wijk Brink en Orden toch al slechte ervaringen heeft met moeilijk beheersbare situaties in of nabij de wijk, zien wij af van genoemde verruimingen en verzoeken u betreffende mogelijkheden uit het plan te halen. (zie daarvoor ondermeer blz. 68 van de toelichting).

2. Aanpassen van de plankaarten voor verkeersdoeleinden en groen
a. Aanpassen onderscheid in bestemming verkeer/weg en verkeer/verblijfsgebied
Op de voorliggende plankaart wordt met een letteraanduiding sporadisch aangegeven of er ‘’weg’’ of ‘’verblijfsgebied’’ wordt bedoeld. Dit veroorzaakt onduidelijkheid en vragen. Wij dringen aan om dit onderscheid duidelijker op de plankaart zichtbaar te maken. B.v. door 2 verschillende grijstinten toe te passen zoals op de plankaart van het vigerende bestemmingsplan is toegepast.
b. Bestaand openbaar groen benoemen als openbaar groen in plaats van verblijfsgebied.
Op meerdere plaatsen heeft openbaar groen op de plankaart de bestemming verblijfsgebied
(met grijze kleur aangegeven). Elders is op de plankaart identiek openbaar groen met een groene kleur als Groen bestemt. Dit laatste is veel duidelijker. De wijkraad pleit ervoor om al het openbaar groen ook als zodanig met een groene kleur op de plankaart te bestemmen, tenzij wordt ingezien dat dit groen binnen de looptijd van dit bestemmingsplan geheel of deels verhard moet worden voor verkeersdoeleinden o.i.d.. Als voorbeelden noemen wij het openbaar groen op de hoek Frankenlaan/Asselsestraat/Laan van Spitbergen, Edelweisslaan/Jachtlaan en de Schelfhouthof. De wijkraad biedt expertise aan om te komen tot een zo zuiver mogelijk aangeven van groen op de plankaart. Deze aanpassingen zullen recht doen aan het bij het opstellen van het ontwerp- bestemmingsplan genoemde thema ‘’’Meer Groen in de Wijk’’.

3. Beheersen evenementen in het Sportpark Orderbos
Het is goed dat er in Apeldoorn sportevenementen worden gehouden. Voor sport gerelateerde evenementen is het Sportpark Orderbos een mooie locatie.
Helaas kan overlast aan natuur, en in aangrenzende woonbuurten behoorlijk uit de hand lopen.
De wijkraad is van mening dat er grenzen moeten worden aangeven, zoals bijvoorbeeld ook voor de bosweide in het bestemmingsplan ’’Park Berg en Bos en omgeving’’ is geschied, maar dan met andere getallen.
In het vervolg van deze zienswijze richten wij ons op ‘’het ringvormige binnengebied van het sportpark Orderbos met bestemming natuur’’ in het vervolg te noemen ‘’de Ring’’.
Tot op heden werden er op zeer beperkte schaal in aantal en omvang sportieve evenementen gehouden in ‘’de Ring’’, een speel- en recreatiegebied. Op de plankaart bij het ontwerp bestemmingsplan is de aanduiding (ev) (=evenemententerrein) te vinden.
Onder Regels, artikel 16 Natuur, in het voorliggende bestemmingsplan worden kleinschalige, midden en grootschalige evenementen toegestaan.
In de toelichting, 6.1. Bestemmingen onder “Natuur” wordt aangegeven:
betreft buitensport en -recreatie gerelateerde evenementen, waaraan een ruimtelijke betekenis toegekend kan worden. Aantal en omvang is beperkt, hetgeen in de Regels niet terug gevonden wordt!
Wij zijn van mening, dat er naast al een groot evenemententerrein op de naburige Bosweide niet nog een tweede middelgroot of groot evenementen terrein op de Ring moet ontstaan en menen, dat enkel buitensport en recreatie gerelateerde evenementen (dus geen commerciële en kermisachtige evenementen) van hoogstens kleinschalige omvang tot maximaal 5.000 personen per evenement moeten worden toegestaan en hoogstens 2 á 3 maal per jaar en niet samenvallend met evenementen op de Bosweide.
Tenslotte vinden wij dat de mate van geluidsoverlast door geluidsinstallaties e.d. verdeeld over dagdelen in het bestemmingsplan moet worden vastgelegd.

4. De voormalige politie-academie op de Kleiberg
a. Het beheersen van het bebouwingsoppervlakte van de Kleiberg
Voor dit onderdeel gaan wij terug naar de periode dat de Kleiberg in de 60-er jaren planologisch mogelijk is gemaakt. De Kleiberg was een bos- en heuvelterrein dat onderdeel uitmaakte van het Veluws Massief. Bebouwing van enige omvang was niet aan de orde. In het nationaal maatschappelijk belang (d.w.z. plaats bieden aan hooggekwalificeerd politie-onderwijs) is het bebouwen van de Kleiberg toegestaan. Op internet is te vinden dat de Kleiberg nu wordt gebruikt als een arbeidershotel met 75 eenheden. Wij zijn van mening dat er nu geen sprake meer is van nationaal belang en dat de Kleiberg terug kan/moet worden gegeven aan de natuur van het Veluws Massief identiek aan de werkwijze aan de kazerne bij Nunspeet, de campings Gerritsflesch en De Oase bij Hoenderloo enz.
Wij beseffen dat deze stelling economische bezwaren zal oproepen. Daarom stellen wij -als tussenfase- voor dat het huidige bebouwde oppervlakte conserverend wordt bestemd tot de huidig 7000 m2, zijnde ca 35% van de op de plankaart aangegeven bebouwingsmogelijkheid. Dit betekent dat ter plaatse op de plankaart ‘’50%’’ moet worden gewijzigd naar ‘’35%’’.
Een tweede mogelijkheid is de bebouwingslijn te verleggen naar de gevels van de huidige bebouwing.

b. Het beheersen van overlast door de Kleiberg aan natuur en naburige kleinschalige woonwijk
In het voorgaande bestemmingsplan als ook ondersteunende rapporten, is ter voorkoming van verstoring van de natuur gesteld, dat het aantal personen op de Kleiberg overdag maximaal 200 en in de nacht maximaal 100 personen mag bedragen.
Naast overlast aan de natuur moet verkeers- en ander overlast in de naburige kleinschalige woonwijk (Ordermolenweg en omgeving) worden beheerst. Daarom zijn wij van mening dat in het bestemmingsplan het aantal gebruikers van de Kleiberg overdag op maximaal 200 personen en in de nacht op maximaal 100 personen moet worden gesteld.

c. Afwijkingsbevoegdheid.
Voor dit speciale gebied van de Kleiberg heeft Gedeputeerde Staten in het vigerende bestemmingsplan om naar Hotel of Sport accommodatie over te gaan, de afwijkingsbevoegdheid geschrapt en daarmede elke aanpassing. Onder punt 14.5.1. van de Regels wordt deze bevoegdheid opnieuw ingevoerd en zelfs van de categorie hoger dan de aangegeven categorie 1 en 2. Gezien de precaire situatie rond dit terrein, Natura 2000, en de indertijd gevoerde argumentatie van GS om bewust elke aanpassing te voorkomen, zijn wij van mening dat voor dit gebied opnieuw, apart vastgelegd moet worden, dat de afwijkingsbevoegdheid voor deze locatie moet vervallen.

d. Het beheersen van sociale veiligheid rond de Kleiberg
Ons laatste aandachtspunt in deze brief betreft de sociale veiligheid. In de periode dat op de Kleiberg een politieacademie was gevestigd, werd de sociale veiligheid in de omgeving als vanzelf door de politiestudenten enz. gewaarborgd. Nu er ander en wisselend gebruik van de Kleiberg plaats vindt, willen wij nogmaals het punt sociale veiligheid in combinatie met de aanwezigheid van kwetsbare groepen (bijvoorbeeld vluchtelingen en/of sportende kinderen) onder uw aandacht brengen. De Kleiberg ligt geïsoleerd in een bosgebied. Vooral tijdens donkere uren en dagen kan dat leiden tot sociale onveilige gevoelens en/of situaties. De gemeente dient voortdurend veel aandacht te geven aan de sociale veiligheid ter plaatse. Indien dit niet voldoende mogelijk is, blijft sluiten van de Kleiberg de enige verantwoorde optie.

Tenslotte

Het bestuur van de wijkraad Brink & Orden hecht aan een degelijk bestemmingsplan met de nodige kansen om de kwaliteit van de wijk in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren.
Hiertoe bevat het voorliggende ontwerp meerdere handvatten. Om risico’s tot achteruitgang van de leefomgeving te vermijden, dienen daarnaast in het bestemmingsplan voldoende waarborgen te zijn opgenomen. Wij zijn te allen tijde bereid onze visie nader toe te lichten.

Met vriendelijke groet,
Namens de Wijkraad Brink & Orden:

John Verhoek, Bert Vierhout,
Voorzitter Voorzitter commissie Bouwen en Wonen

e-mail: john.wijkraad@gmail.com e-mail: bert.vierhout@hotmail.com
tel.: 06-37575757 of 055-5225778 tel.: 06-20970589

Postbus 2327
7301 EA Apeldoorn
wijkraad@brinkenorden.nl

Standpunt wijkraad ten aanzien van het Westpoint gebouw

ahDe wijkraad is verdeeld over de nieuwbouw van winkels door Bun-projectontwikkeling ter plaatse van het Westpointgebouw.

Er tekent zich weliswaar binnen de wijkraad een meerderheid af voor de voorliggende plannen van Bun.

Dat neemt niet weg dat er zorgen bij de wijkraad zijn. Die zorgen zijn:

1. Gaat het wel goed bij de naburige winkels aan de Asselsestraat ? We blijven bezorgd ondanks de niet zo pessimistische geluiden in de rapporten.
2. In het belang van het verkeer op de achterliggende woonstraten (zogenaamd verblijfsgebied) moet er gezorgd worden voor een vlotte verkeersafwikkeling op de aansluiting Vosselmanstraat-Handelstaat.
3. Hoe ziet er de winkelbehoefte er b.v in 2020 uit ? Heeft de gemeente en/of Bun een visie waarbij er nog meer via internet wordt besteld en het gebouw een nuttige bestemming kan houden.
4. Er zijn twijfels of de stedenbouwkundige en architectonische invulling optimaal zijn. Daarom ons voorstel om enkele maanden –vooral niet te lang- in overleg met de huidige eigenaar van het Westpoint tijd te nemen om partijen (eventueel ook Bun) kans te geven om met serieuze varianten te komen.

Als er geen serieuze varianten meer komen dan zeer snel een besluit te nemen om vol gas door te gaan met het voorliggende plan. Het heeft immers al lang genoeg geduurd.

De presentatie van het plan voor de bouw van een AH op de plek van het Westpoint gebouw

BUN presenteert plannen boodschappencentrum Westpoint

Afgelopen maandag heeft Bun tijdens een informatie avond haar plannen voor de herontwikkeling van
de Westpoint-locatie aan de Vosselmanstraat in Apeldoorn gepresenteerd aan een breed publiek. Bun
is voornemens op de plaats van het leegstaande voormalige belastingkantoor een
boodschappencentrum van circa 2.700 m2 met een full-service supermarkt en dagwinkels te realiseren.
De plannen werden tijdens de informatieavond over het algemeen erg positief ontvangen door de
aanwezigen. De reacties zal Bun meenemen in de verdere planvorming
Het voormalige belastingkantoor van ruim 10.000 m2 staat al jarenlang leeg. In het complex hebben in
het verleden krakers gezeten en de leegstand vormt een bron van overlast en criminaliteit.
Om een goede invulling aan deze locatie te kunnen geven heeft Bun het plan opgevat om een
ontmoetingsplek in de vorm van een boodschappencentrum te maken, waarbij extra aandacht besteed
zal worden aan een sociaal veilige omgeving. Bun zal het pand langjarig in eigendom houden en de
full-servicesupermarkt zelf exploiteren, zodat zij voor langere termijn betrokken blijft bij Apeldoorn.

De voormalige Rijksbouwmeester Jo Coenen is verantwoordelijk voor het ontwerp van het nieuwe
gebouw. Jo Coenen heeft veel aandacht besteed aan de inpassing van het boodschappencentrum in
een groene omgeving. Daarnaast is gelet op de juiste positionering van de entrees van de winkels ten
opzichte van het parkeerterrein en het park. In de winkel ervaart de consument de ruime vrije hoogte
en het uitzicht via de grote raampartijen naar onder andere het park.

Het pand krijgt een duurzaam karakter. Zo worden de winkels voorzien van een met mos-sedum
begroeid dak, wordt de warmte van de koelingen in de supermarkt hergebruikt en krijgen de winkels
en het parkeerterrein LED-verlichting. Het gebouw en het parkeerterrein zullen worden omzoomd door
bomen en hagen en daar waar mogelijk worden bestaande bomen gehandhaafd.

Het boodschappencentrum draagt, gezien de ligging ten opzichte van het hoofdwinkelcentrum, bij aan
de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Consumenten kunnen namelijk op eenvoudige wijze een
bezoek aan de binnenstad combineren met het doen van de dagelijkse boodschappen. De supermarkt
zal een zodanige omvang krijgen dat de winkel ruim van opzet is en de consument de keuze heeft uit
een breed assortiment. De dagwinkels zullen een aanvulling zijn op de supermarkt en op de winkels die
al gevestigd zijn aan de Badhuisweg.

Bun verwacht medio 2015 te kunnen starten met de bestemmingsplanprocedure.

De Blauwe Zebra

Website Welzijn 2015-02-18

Geachte lezer,
Er dreigen gaten te vallen in de ondersteuning en zorg van mensen van die daarvan afhankelijk zijn. Dat moet niet gebeuren. Er verandert veel in de zorg en opvang van ‘speciale mensen’, oud en jong. Die veranderingen brengen onrust teweeg. Er zijn diverse organisaties en instellingen die deze mensen helpen. Ieder op eigen vlak, naar eigen mogelijkheden en met eigen competenties, aanvullend aan elkaar.

Ik laat u hierbij graag weten wat De Blauwe Zebra kan betekenen. De Blauwe Zebra is er voor jong en oud met een fysieke of verstandelijke beperking, mensen met een autistische stoornis, het syndroom van Down, met een (aangeboren) hersenafwijking, ADHD, leer- en gedragsstoornissen, dementerenden en mensen die chronisch ziek zijn. De Blauwe Zebra neemt bijvoorbeeld uw kind mee naar een manege, kinderboerderij, speeltuin of sportclub. Gaat naar buiten om te fietsen of lopen of gaat thuis samen koekjes bakken, met lego bouwen, knutselen, huiswerk maken of lezen. Of gaat er met volwassenen op uit naar bijvoorbeeld een concert of museum, op bezoek bij vrienden en familie, winkelen of buitenshuis een kopje koffie drinken. Of met u mee naar ziekenhuis en tandarts. Bij u thuis kan samen foto’s ingeplakt worden, een legpuzzel worden gemaakt of ’s even praten bij een kopje thee.

De afgelopen anderhalf jaar heb ik gewerkt bij een zorgboerderij en heb daar ervaren dat ik met veel plezier werk en omga met mensen met beperkingen en dat dat andersom ook zo is. We hebben een klik. Het is zo van belang om mee te doen, mee te leven, in de wereld te staan. Voor iedereen, ook voor wie dat niet (meer)(helemaal) alleen kan.

Als ik zelf in de positie zou komen dat ik van extra hulp afhankelijk zou zijn, dan zou ik mijn vrienden en familie graag als vrienden en familie houden. En extra gezelschap en hulp graag inhuren, omdat ik me dan niet schuldig hoef te voelen als ik (weer) van andermans diensten gebruik zou willen maken. Ik betaal er voor en hoef me dus niet bezwaard te voelen. Geen risico van dubbele banden, geen verwisseling van milieus, geen lastige en onduidelijke verhoudingen met alle mogelijke gevolgen van dien. Zo kan je onafhankelijk blijven en hoef je je trots niet in te leveren. Dat wil ik anderen ook graag bieden.

De naam ‘De Blauwe Zebra’ is een kleine kwinkslag naar Zuid-Afrika en Zimbabwe, waar mijn echtgenoot Gert en ik al vele voetstappen gezet hebben onder andere voor Galerie iZArte en de iZArte Kunstreizen. Een zebra is een leuk dier. Elke zebra heeft een uniek strepenpatroon. In andere betekenis biedt een zebra een veilige oversteek. En daarbij: life is not just black and white. Daarom werd deze zebra blauw. Dat maakt ‘m kleurrijk en anders.

De Blauwe Zebra richt zich op de regio Zutphen, Deventer, Apeldoorn, maar beperkt zich hier niet toe. Voor meer informatie of mogelijke samenwerking zie de contactgegevens hieronder en de bijlagen bij deze mail.

Met vriendelijke groet,
Janneke Rebergen

De Blauwe Zebra
pret, ondersteuning en aandacht aan huis
Laarstraat 47
7201 CB Zutphen
www.deblauwezebra.nu
06-13802505

Taken naar de gemeente. Wat betekent dit voor u?

Taken naar de gemeente. Wat betekent dit voor u?

Er is veel veranderd in de zorg. Taken op het gebied van zorg, jeugd en werk zijn anders verdeeld. Waar kunt u voortaan terecht met uw vraag om ondersteuning?

De 3 loketten van de gemeente.
De gemeente Apeldoorn wil voor iedereen met een ondersteuningsvraag de toegang zo gemakkelijk mogelijk maken. U kunt terecht bij één van de drie onderstaande loketten.

• Centrum Jeugd en Gezin (CJG) is met vier verschillende locaties in Apeldoorn dé plek waar (toekomstige)ouders, kinderen en jongeren uit de gemeente Apeldoorn terecht kunnen met vragen over gezondheid,
opvoeden en opgroeien. www.cjgapeldoorn.nl,telefoon (055) 357 88 75.

• Werkplein Activerium is er voor vragen over werk of inkomen. U wordt vanuit een uitkering of met een arbeidsbeperking begeleid naar werk. U kunt er ook terecht voor advies en hulp bij financiële problemen.
www.werkpleinactiverium.nl, telefoon (055) 580 2000.

• Wmo-loket is hét aanspreekpunt voor informatie,advies en ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn en zorg. We denken met u mee over oplossingen die het beste bij uw situatie passen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen en te kunnen meedoen in de samenleving.
www.apeldoorn.nl/wmo-loket, telefoon: 14 055

Medische zorg en verpleging
Medische zorg blijft de verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars. Als u verpleging en verzorging thuis nodig hebt, kunt u dit via uw orgverzekeraar ontvangen. De wijkverpleegkundige kan u hierbij helpen.
De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zorg en verblijf voor kwetsbare mensen die 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig hebben. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of iemand recht heeft op Wlz-zorg. De Wlz wordt uitgevoerd door regionaal werkende zorgkantoren.

Huisarts als eerste aanspreekpunt
Voor veel mensen is en blijft de huisarts nog steeds het eerste aanspreekpunt voor vragen rondom zorg of ondersteuning. Om goed te kunnen doorverwijzen,zijn werkafspraken gemaakt tussen de gemeente
Apeldoorn en de huisartsen. Huisartsen zijn geïnformeerd over de veranderingen in de zorg en er is goede communicatie met medewerkers van het Werkplein Activerium, het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en het
Wmo-loket van de gemeente.

Informatie en nuttige websites
www.apeldoorn.nl/samen
of
https://www.zorgwijzer.nl/faq/veranderingen-in-de-zorg

 

Standpunt van de Wijkraad ten aanzien van een vestiging van een AZC op het terrein van de “De Kleiberg”

Standpunt van de Wijkraad Brink & Orden ten aanzien van een vestiging van een AZC op het terrein van de voormalige politieacademie “De Kleiberg”

• De wijkraad heeft begrip, dat de gemeente zich openstelt om asielzoekers op te nemen.
• De wijkraad vindt een kleinschalige AZC voor gezinnen op het terrein van de voormalige politieacademie op De Kleiberg in het Orderbos bespreekbaar.
• In het huidige bestemmingsplan (bl. 45) wordt de volgende tekst uit een ecologisch rapport aangehaald “Het is wel belangrijk dat de capaciteit beperkt blijft: de bovengrens ligt bij een bezetting van 200 gasten overdag en 100 overnachtingen’’. De wijkraad schaart zich achter deze bovengrens. Grotere aantallen zullen de sociale cohesie in de wijk verstoren en het verkeer in de buurt teveel doen toenemen. Daarnaast zullen de woningen aan de route richting het Orderplein (mogelijk) in waarde dalen.
• De wijkraad is van mening dat op termijn het complex De Kleiberg terug gegeven moet worden aan de natuur op dezelfde wijze als elders op de Veluwe is gebeurd. Daarom nu geen uitbreiding van de huidige bebouwing toestaan.
• De Kleiberg ligt geïsoleerd in een bosgebied. Gezien deze ligging zal -vooral tijdens donkere uren en dagen- de sociale veiligheid in combinatie met de aanwezigheid van kwetsbare groepen (zoals vluchtelingen en sportende jongeren) problemen kunnen opleveren.

Geen hemelwater meer op riool !

Er komt een nieuwe hemelwaterverordening

De gemeente en het waterschap wil minder of geen regenwater meer op het riool.
Waarom willen deze instanties dit ?!

Veel regenwater dat in onze wijk op daken en verhardingen valt , wordt afgevoerd via de gemeentelijke riolering naar de rioolwaterzuivering.
Dit betekent dat:
• Rioolbuizen nogal groot moeten zijn gedimensioneerd,
• Bij zware regenval komen nooduitlaten voor de riolering in werking waarbij gemengd rioolwater op open water wordt overgestort,
• Er heel veel schoon hemelwater onnodig moet worden gezuiverd.
Bovenstaand wordt in onze steeds duurzamere samenleving als ongewenst ervaren.

In Brink en Orden heeft de gemeente in het verleden overwegend een gemengd riool aangelegd. Hierbij worden hemelwater en vuil water uit woningen en bedrijven gezamenlijk afgevoerd.
Heel geleidelijk wil de gemeente hemelwater afkoppelen van dit gemengde riool. Zo geldt nu al bij nieuwbouw en verbouwingen dat u geen nieuwe hemelwateraansluitingen op het riool mag maken. U moet dan het hemelwater aansluiten op infiltratievoorziening op eigen terrein of als dit mogelijk is gewoon in de grond laten wegzakken. In een aantal gevallen kan u uw hemelwater via een zichtbaar gootje afvoeren naar de openbare weg. De gemeente kan u daarover informeren.

Door wijzigingen in de bouwverordeningen moet de gemeente een hemelwaterverordening optuigen. Hiervoor geldt een tijdschema. De gemeente voert overleg met uw en andere dorps- en wijkraden. Daarna wordt er ambtelijk overlegd met het college van B&W. Vervolgens wordt de concept- hemelwaterverordening gedurende ca. 6 weken vrijgegeven voor inspraak. Een voorlopige planning gaat uit van een vaststelling in de gemeenteraad rond de zomervakantie van 2015.

Overleg met “De Stem van Orden”

Op de maandelijkse bestuursvergadering van de wijkraad op woensdagavond 4 februari is overleg geweest met twee vertegenwoordigers van “De Stem van Orden”
Beiden, de wijkraad én “De Stem van Orden” , zijn niet tegen het opzetten en inrichten van een kleinschalig asielzoekerscentrum in de voormalige politieacademie op de locatie De Kleiberg in het Orderbos. Wel stellen beide partijen een aantal randvoorwaarden vooraf en zijn wij TEGEN een groot AZC van 600 tot 800 asielzoekers.

Voor de gehele wijk Brink & Orden is een nieuw bestemmingsplan in de maak. Binnen dit ontwerp bestemmingsplan zijn onduidelijkheden rond de toekomstige invulling van de locatie De Kleiberg.
Zowel De Stem van Orden alsook de wijkraad geven hun zienswijze over de toekomstige invulling van deze locatie vóór 18 februari aan het gemeentebestuur door.

Als u van de activiteiten van De Stem van Orden op de hoogte wilt blijven, stuur dan uw mailadres naar destemvanorden@hotmail.nl

Voor de duidelijkheid geven wij nogmaals het standpunt van de Wijkraad Brink & Orden inzake een mogelijke vestiging van een AZC op De Kleiberg.
• Als wijkraad zijn wij het er mee eens, dat de gemeente zich openstelt om asielzoekers op te nemen.
• Wij verklaren dat het bestuur van de Wijkraad Brink & Orden geen zwaarwegende bezwaren heeft tegen een kleinschalige AZC voor gezinnen op het terrein van de voormalige politieacademie op De Kleiberg in het Orderbos.
• Op grond van het huidige Bestemmingsplan mogen in de voormalige Politieacademie overdag maximaal 200 en ’s-nachts slechts 100 personen aanwezig zijn.
• De Kleiberg heeft onvoldoende ruimte om een optimale AZC van minimaal 600 asielzoekers in te richten en het bestemmingsplan laat geen grote uitbouw van deze locatie toe.
• Het huidige gebouw zal tegen veel kosten moeten worden aangepast.
• Namens de wijkbewoners steunt de wijkraad het standpunt om geen 600 tot 800 asielzoekers in onze woonwijk toe te laten, dit verstoort de sociale cohesie in de woonwijk Orden.
• Ook is er geen draagvlak voor een groot ACZ binnen de woonwijk Orden, een kleinere AZC zou bespreekbaar kunnen zijn.
• De Kleiberg ligt tegen een kwetsbaar Natura 2000 gebied aan en wij zijn bezorgd voor grote verstoringen in dat gebied, wat niet acceptabel is.
• Gezien de ligging van De Kleiberg kan de sociale veiligheid door de combinatie van mogelijk kwetsbare groepen (asielzoekers en sportende jongeren) problemen opleveren.
• Ook de zullen de woningen aan de route richting het Orderplein (na voltooiing van de AZC) mogelijk minder goed te verkopen zijn.
• Op de voorlichtingsfilm van het COA staan voorbeelden van AZC’s in de vorm van complete leefgemeenschappen met alle gewenste voorzieningen op één terrein.
• Dit is op de locatie De Kleiberg lastig te realiseren, maar wel een aantal andere locaties.

Ontwerp nieuw Bestemmingsplan “Brink & Orden”

P1060587

Er is door de gemeente (in samenwerking met uw wijkraad) een nieuw bestemmingsplan en een bijbehorend beeldkwaliteitsplan voor onze wijk ontworpen.

Deze plannen liggen nu ter inzage in het Stadskantoor.

Als bewoner óf ondernemer van onze wijk heeft u de brochure van deze plannen ontvangen.

Wilt u weten wat deze plannen voor u als bewoner óf ondernemer gaan betekenen?

Kom dan op maandag 19 januari 2015 naar het Cortenbosch College aan de Princes Beatrixlaan 259.

Daar kunt terecht met u vragen over deze plannen.

De inloopavond is van 19.00 tot 21.30 uur.

 

Kom naar deze inloopavond én kijk goed naar u eigen situatie en naar uw woonomgeving.

Heeft u bezwaren tegen de voorliggende plannen, op dit moment is bezwaar maken mogelijk.