Geen hemelwater meer op riool !

Er komt een nieuwe hemelwaterverordening

De gemeente en het waterschap wil minder of geen regenwater meer op het riool.
Waarom willen deze instanties dit ?!

Veel regenwater dat in onze wijk op daken en verhardingen valt , wordt afgevoerd via de gemeentelijke riolering naar de rioolwaterzuivering.
Dit betekent dat:
• Rioolbuizen nogal groot moeten zijn gedimensioneerd,
• Bij zware regenval komen nooduitlaten voor de riolering in werking waarbij gemengd rioolwater op open water wordt overgestort,
• Er heel veel schoon hemelwater onnodig moet worden gezuiverd.
Bovenstaand wordt in onze steeds duurzamere samenleving als ongewenst ervaren.

In Brink en Orden heeft de gemeente in het verleden overwegend een gemengd riool aangelegd. Hierbij worden hemelwater en vuil water uit woningen en bedrijven gezamenlijk afgevoerd.
Heel geleidelijk wil de gemeente hemelwater afkoppelen van dit gemengde riool. Zo geldt nu al bij nieuwbouw en verbouwingen dat u geen nieuwe hemelwateraansluitingen op het riool mag maken. U moet dan het hemelwater aansluiten op infiltratievoorziening op eigen terrein of als dit mogelijk is gewoon in de grond laten wegzakken. In een aantal gevallen kan u uw hemelwater via een zichtbaar gootje afvoeren naar de openbare weg. De gemeente kan u daarover informeren.

Door wijzigingen in de bouwverordeningen moet de gemeente een hemelwaterverordening optuigen. Hiervoor geldt een tijdschema. De gemeente voert overleg met uw en andere dorps- en wijkraden. Daarna wordt er ambtelijk overlegd met het college van B&W. Vervolgens wordt de concept- hemelwaterverordening gedurende ca. 6 weken vrijgegeven voor inspraak. Een voorlopige planning gaat uit van een vaststelling in de gemeenteraad rond de zomervakantie van 2015.