Zienswijze Wijkraad Brink & Orden op het bestemmingsplan

Gemeente Apeldoorn
t.a.v. de Gemeenteraad
Postbus 9033
7300 ES Apeldoorn

Apeldoorn, 16 februari 2015

Betreft: Zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Brink & Orden (NL.IMRO.0200.bp1148.ont1)

Geachte raadsleden,

Hierbij spreken wij onze erkentelijkheid uit voor de door u gevolgde werkwijze bij het stand komen van het voorliggende ontwerp bestemmingsplan Brink en Orden. Op een aantal punten hebben wij opmerkingen die wij middels het indienen van zienswijzen aan u kenbaar willen maken.

Het betreft achtereenvolgens:
1. De verruimde gebruiksmogelijkheden (functiemenging) langs hoofdwegen in onze wijk
2. Aanpassen van de plankaarten voor verkeersdoeleinden en groen
3. Beheersen evenementen in het Sportpark Orderbos
4. De voormalige politie-academie op de Kleiberg

1. De verruimde gebruiksmogelijkheden (functiemenging) langs hoofdwegen in onze wijk
Het voorliggende ontwerp bestemmingsplan voorziet in ruimere bebouwings- en gebruiksmogelijkheden langs hoofdwegen (d.w.z. Asselsestraat, PWA-laan, Jachtlaan, Laan van Spitsbergen) in de wijk Brink en Orden met de bedoeling het straatbeeld in stand te houden dan wel te verlevendigen. Op zich is dat een sympathieke gedachte. Bij nader inzien komt de wijkraad tot het inzicht dat dit met de voorliggende bepalingen tot onbeheersbare situaties zal leiden die het huidige woongenot aanzienlijk aantasten. Ook kunnen de verruimde mogelijkheden tussen bewoonde woningen leiden tot “Parkenbuurtachtige” situaties met verharde terreinen om gebouwen die buiten werktijd onaangenaam stil zijn.
Aangezien de wijk Brink en Orden toch al slechte ervaringen heeft met moeilijk beheersbare situaties in of nabij de wijk, zien wij af van genoemde verruimingen en verzoeken u betreffende mogelijkheden uit het plan te halen. (zie daarvoor ondermeer blz. 68 van de toelichting).

2. Aanpassen van de plankaarten voor verkeersdoeleinden en groen
a. Aanpassen onderscheid in bestemming verkeer/weg en verkeer/verblijfsgebied
Op de voorliggende plankaart wordt met een letteraanduiding sporadisch aangegeven of er ‘’weg’’ of ‘’verblijfsgebied’’ wordt bedoeld. Dit veroorzaakt onduidelijkheid en vragen. Wij dringen aan om dit onderscheid duidelijker op de plankaart zichtbaar te maken. B.v. door 2 verschillende grijstinten toe te passen zoals op de plankaart van het vigerende bestemmingsplan is toegepast.
b. Bestaand openbaar groen benoemen als openbaar groen in plaats van verblijfsgebied.
Op meerdere plaatsen heeft openbaar groen op de plankaart de bestemming verblijfsgebied
(met grijze kleur aangegeven). Elders is op de plankaart identiek openbaar groen met een groene kleur als Groen bestemt. Dit laatste is veel duidelijker. De wijkraad pleit ervoor om al het openbaar groen ook als zodanig met een groene kleur op de plankaart te bestemmen, tenzij wordt ingezien dat dit groen binnen de looptijd van dit bestemmingsplan geheel of deels verhard moet worden voor verkeersdoeleinden o.i.d.. Als voorbeelden noemen wij het openbaar groen op de hoek Frankenlaan/Asselsestraat/Laan van Spitbergen, Edelweisslaan/Jachtlaan en de Schelfhouthof. De wijkraad biedt expertise aan om te komen tot een zo zuiver mogelijk aangeven van groen op de plankaart. Deze aanpassingen zullen recht doen aan het bij het opstellen van het ontwerp- bestemmingsplan genoemde thema ‘’’Meer Groen in de Wijk’’.

3. Beheersen evenementen in het Sportpark Orderbos
Het is goed dat er in Apeldoorn sportevenementen worden gehouden. Voor sport gerelateerde evenementen is het Sportpark Orderbos een mooie locatie.
Helaas kan overlast aan natuur, en in aangrenzende woonbuurten behoorlijk uit de hand lopen.
De wijkraad is van mening dat er grenzen moeten worden aangeven, zoals bijvoorbeeld ook voor de bosweide in het bestemmingsplan ’’Park Berg en Bos en omgeving’’ is geschied, maar dan met andere getallen.
In het vervolg van deze zienswijze richten wij ons op ‘’het ringvormige binnengebied van het sportpark Orderbos met bestemming natuur’’ in het vervolg te noemen ‘’de Ring’’.
Tot op heden werden er op zeer beperkte schaal in aantal en omvang sportieve evenementen gehouden in ‘’de Ring’’, een speel- en recreatiegebied. Op de plankaart bij het ontwerp bestemmingsplan is de aanduiding (ev) (=evenemententerrein) te vinden.
Onder Regels, artikel 16 Natuur, in het voorliggende bestemmingsplan worden kleinschalige, midden en grootschalige evenementen toegestaan.
In de toelichting, 6.1. Bestemmingen onder “Natuur” wordt aangegeven:
betreft buitensport en -recreatie gerelateerde evenementen, waaraan een ruimtelijke betekenis toegekend kan worden. Aantal en omvang is beperkt, hetgeen in de Regels niet terug gevonden wordt!
Wij zijn van mening, dat er naast al een groot evenemententerrein op de naburige Bosweide niet nog een tweede middelgroot of groot evenementen terrein op de Ring moet ontstaan en menen, dat enkel buitensport en recreatie gerelateerde evenementen (dus geen commerciële en kermisachtige evenementen) van hoogstens kleinschalige omvang tot maximaal 5.000 personen per evenement moeten worden toegestaan en hoogstens 2 á 3 maal per jaar en niet samenvallend met evenementen op de Bosweide.
Tenslotte vinden wij dat de mate van geluidsoverlast door geluidsinstallaties e.d. verdeeld over dagdelen in het bestemmingsplan moet worden vastgelegd.

4. De voormalige politie-academie op de Kleiberg
a. Het beheersen van het bebouwingsoppervlakte van de Kleiberg
Voor dit onderdeel gaan wij terug naar de periode dat de Kleiberg in de 60-er jaren planologisch mogelijk is gemaakt. De Kleiberg was een bos- en heuvelterrein dat onderdeel uitmaakte van het Veluws Massief. Bebouwing van enige omvang was niet aan de orde. In het nationaal maatschappelijk belang (d.w.z. plaats bieden aan hooggekwalificeerd politie-onderwijs) is het bebouwen van de Kleiberg toegestaan. Op internet is te vinden dat de Kleiberg nu wordt gebruikt als een arbeidershotel met 75 eenheden. Wij zijn van mening dat er nu geen sprake meer is van nationaal belang en dat de Kleiberg terug kan/moet worden gegeven aan de natuur van het Veluws Massief identiek aan de werkwijze aan de kazerne bij Nunspeet, de campings Gerritsflesch en De Oase bij Hoenderloo enz.
Wij beseffen dat deze stelling economische bezwaren zal oproepen. Daarom stellen wij -als tussenfase- voor dat het huidige bebouwde oppervlakte conserverend wordt bestemd tot de huidig 7000 m2, zijnde ca 35% van de op de plankaart aangegeven bebouwingsmogelijkheid. Dit betekent dat ter plaatse op de plankaart ‘’50%’’ moet worden gewijzigd naar ‘’35%’’.
Een tweede mogelijkheid is de bebouwingslijn te verleggen naar de gevels van de huidige bebouwing.

b. Het beheersen van overlast door de Kleiberg aan natuur en naburige kleinschalige woonwijk
In het voorgaande bestemmingsplan als ook ondersteunende rapporten, is ter voorkoming van verstoring van de natuur gesteld, dat het aantal personen op de Kleiberg overdag maximaal 200 en in de nacht maximaal 100 personen mag bedragen.
Naast overlast aan de natuur moet verkeers- en ander overlast in de naburige kleinschalige woonwijk (Ordermolenweg en omgeving) worden beheerst. Daarom zijn wij van mening dat in het bestemmingsplan het aantal gebruikers van de Kleiberg overdag op maximaal 200 personen en in de nacht op maximaal 100 personen moet worden gesteld.

c. Afwijkingsbevoegdheid.
Voor dit speciale gebied van de Kleiberg heeft Gedeputeerde Staten in het vigerende bestemmingsplan om naar Hotel of Sport accommodatie over te gaan, de afwijkingsbevoegdheid geschrapt en daarmede elke aanpassing. Onder punt 14.5.1. van de Regels wordt deze bevoegdheid opnieuw ingevoerd en zelfs van de categorie hoger dan de aangegeven categorie 1 en 2. Gezien de precaire situatie rond dit terrein, Natura 2000, en de indertijd gevoerde argumentatie van GS om bewust elke aanpassing te voorkomen, zijn wij van mening dat voor dit gebied opnieuw, apart vastgelegd moet worden, dat de afwijkingsbevoegdheid voor deze locatie moet vervallen.

d. Het beheersen van sociale veiligheid rond de Kleiberg
Ons laatste aandachtspunt in deze brief betreft de sociale veiligheid. In de periode dat op de Kleiberg een politieacademie was gevestigd, werd de sociale veiligheid in de omgeving als vanzelf door de politiestudenten enz. gewaarborgd. Nu er ander en wisselend gebruik van de Kleiberg plaats vindt, willen wij nogmaals het punt sociale veiligheid in combinatie met de aanwezigheid van kwetsbare groepen (bijvoorbeeld vluchtelingen en/of sportende kinderen) onder uw aandacht brengen. De Kleiberg ligt geïsoleerd in een bosgebied. Vooral tijdens donkere uren en dagen kan dat leiden tot sociale onveilige gevoelens en/of situaties. De gemeente dient voortdurend veel aandacht te geven aan de sociale veiligheid ter plaatse. Indien dit niet voldoende mogelijk is, blijft sluiten van de Kleiberg de enige verantwoorde optie.

Tenslotte

Het bestuur van de wijkraad Brink & Orden hecht aan een degelijk bestemmingsplan met de nodige kansen om de kwaliteit van de wijk in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren.
Hiertoe bevat het voorliggende ontwerp meerdere handvatten. Om risico’s tot achteruitgang van de leefomgeving te vermijden, dienen daarnaast in het bestemmingsplan voldoende waarborgen te zijn opgenomen. Wij zijn te allen tijde bereid onze visie nader toe te lichten.

Met vriendelijke groet,
Namens de Wijkraad Brink & Orden:

John Verhoek, Bert Vierhout,
Voorzitter Voorzitter commissie Bouwen en Wonen

e-mail: john.wijkraad@gmail.com e-mail: bert.vierhout@hotmail.com
tel.: 06-37575757 of 055-5225778 tel.: 06-20970589

Postbus 2327
7301 EA Apeldoorn
wijkraad@brinkenorden.nl