Verzoek van “De Stem van Orden”

Beste bewoner van Orden en omgeving,

Allereerst willen wij u bedanken voor de vele positieve reacties op onze vorige nieuwsbrief!

De trein bestuurt door de burgemeester dendert door met aan boord zijn projectgroep en het COA om af te koersen op een definitieve keuze voor één of mogelijk twee locaties voor een AZC met 600 tot 800 asielzoekers. De kans dat locatie De Kleiberg dat wordt is zeer groot en in april wordt dat bepaald. Dit is dus over enkele weken al!

De burgemeester heeft gedurende het proces geregeld geroepen dat drie partijen daar een rol in spelen, te weten: B & W, het COA en de bewoners. Echter die laatste partij, de bewoners, worden daar niet in gehoord!

Als dat initiatief niet van de gemeente komt, dan maar vanuit de bewoners zelf. Wij hebben ons sterk gemaakt om een peiling te houden onder de bewoners, en hebben voor u als belanghebbende een uitgebreide digitale enquête opgesteld. Deze kunt u eenvoudig invullen door de volgende link aan te klikken.

https://nl.surveymonkey.com/s/PeilingAZCopKleiberg

Wij willen u graag op de noodzaak van deze peiling wijzen. Het is niet 5 voor 12, maar 1 voor 12. Het invullen van de enquête kost u 15 minuten van uw tijd. Meerdere personen in een huishouden kunnen de enquête invullen. Ook uw buurman of buurvrouw die nog niet is aangemeld, door deze link door te mailen. Vult u s.v.p. de enquête volledig in.

Wij willen u alvast hartelijk danken voor uw moeite, maar bovenal door uw mening te laten gelden!
Uiteraard zullen we u op de hoogte houden van de uitkomsten.

Met vriendelijke groeten,
De Stem van Orden

Notulen Algemene Vergadering Wijkraad Brink en Orden d.d. 8-10-2014,

Algemene Vergadering Wijkraad Brink en Orden d.d. 8-10-2014, Cortenbosch College – Prinses Beatrixlaan

Aanwezig : bestuursleden: Gerard Beltman, Jolanda Boukari, Hans Amse, Gerhard Brummelkamp, Bert Vierhout, Margaret Bakker
32 leden volgens presentielijst.
Wim Bergink (stadsdeelmanager), Tim Kamphuis (VVD), Haris Skalonjic (D66), M. v.d. Maal (Groen Links), Evert Mulder (SGP), Gerard Dijkman (wijkbeheerder), Frenk Bakx (gemeente Apeldoorn), Ben Bloem (gemeente Apeldoorn), Eddy van Essen (Politie), Ton Ceelie (Kerschoten), Marjolein Tillema (Kerschoten)

Afwezig met kennisgeving: Femie vd Berg (redactie Wijknieuws), mevr. Lemmen (Leefbaar Apeldoorn), Theo van Kerkhof, Jan van Eijk (buurtregisseur)

Notulen : L. Bosch

1. Opening
De interim voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom op deze Algemene Vergadering, met name de wijkagent, THOR, de vertegenwoordigers van de politieke partijen en de gemeente. Hij is erg blij met de grote opkomst.
Op de tafels liggen de notulen van de vorige Algemene Vergadering en een concept van de begroting 2015.

2. Mededelingen, ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken voor deze vergadering.
Er zijn een aantal afmeldingen binnengekomen, zie boven.

3. Notulen AV van 9 april 2014
Er zijn geen opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd en hiermee vastgesteld met dank aan de notuliste.

4. Voorstel begroting 2015
De penningmeester geeft een korte toelichting. De kosten van de website zijn iets gestegen doordat wij die zelf moeten betalen ipv dat ze door de gemeente worden betaald; wel ontvangen we hiervoor een vergoeding van de gemeente verwerkt in de jaarlijkse subsidie. De afschrijving is gestegen doordat we software ten behoeve van de website hebben moeten aanschaffen die in 3 jaar wordt afgeschreven. Er zijn geen vragen vanuit de zaal. De begroting zal conform het concept ingediend worden bij de gemeente.

5. Wijziging in het bestuur en de commissies
Aftredend en niet herkiesbaar in het bestuur zijn Marinus Scheper (commissie Welzijn) en Gerard Beltman (interim voorzitter tot 1-1-2015). Het bestuur draagt met plezier John Verhoek voor als nieuwe voorzitter per 1 januari 2015. John Verhoek stelt zich kort voor. Zijn benoeming wordt bij acclamatie goedgekeurd.
Als nieuwe commissieleden verwelkomt de Wijkraad Kor Flokstra bij de commissie Verkeer en Mary Verhoek bij de commissie Welzijn. De volgende personen hebben hun werk bij de commissies neergelegd: Antoinnette Bletterman (commissie Welzijn), Oscar van Dijk (commissie Verkeer), Michiel van Daalen (webmaster) en Maaike Verbeek (commissie Groen en Kunst). De voorzitter bedankt deze mensen voor hun inzet en overhandigt ze een bloemetje. Jolante van Oostrom heeft de taken van Bert Vierhout tijdelijk overgenomen ivm zijn ziekte. Gerard Beltman bedankt haar voor haar inzet. Ook zij ontvangt een bloemetje.

6. Nieuws van de commissies
Groen en Kunst
Margaret Bakker geeft een toelichting over de activiteiten op het gebied van Groen en Kunst en Openbare Werken. De volgende punten hebben o.a. de aandacht van de commissie:
 Wandelroutes: het doel is om de bestaande wandelroutes aan te laten sluiten op routes naar het centrum en het station en op grote landelijke wandelroutes.
 Beken en Sprengen: men is nog steeds druk doende deze boven de grond te brengen.
 Het groen bij het nieuwe winkelcentrum zal een dezer weken aangeplant worden.
 De waterspeelplek aan de Zanderijweg is inmiddels gereed.
 De buurtpicknick afgelopen maand in park Berg en Bos was een groot succes. Er zijn ca. 250 mensen geweest.
 Er lag nog steeds een initiatief voor een buurtmoestuin. Mocht u belangstelling hebben, dan kunt u contact opnemen met Bob van Dongen.
 Voor kunst langs de Happy Kids Route (om gevaarlijke punten te accentueren) is door de gemeente een budget beschikbaar gesteld. De verwachting is dat de eerste objecten begin volgende jaar geplaatst kunnen worden.
Margaret Bakker roept vrijwilligers op deel uit te gaan maken van de commissie Groen en Kunst.

Bouwen en Wonen
Bert Vierhout vertelt over de commissie Bouwen en Wonen. De commissie houdt zich op hoofdlijnen bezig met de bestemmingsplannen van onze wijk en de aangrenzende wijken, de bouwplannen, inspraak gemeentelijk beleid (woonagenda, handhavingsplan en het Kookboek) en het wonen algemeen (met aandacht voor energiezuinig en levensloopbestendig maken van woningen).
 De Nota van Uitgangspunten is vastgesteld
 Wijkgericht Beeldkwaliteitsplan
 Er wordt door de gemeente een concept Bestemmingsplan opgesteld voor Brink en Orden. Belangrijke thema’s zijn:
 Kwaliteit van de woonbuurten / thema Buitenstad.
 Variatie van functies: meer ruimte bieden voor initiatieven en levensloopbestendig maken van woningen.
 Voorkomen van leegstand van met name bedrijfspanden.
Rond de jaarwisseling zal er een informatieve bijeenkomst worden georganiseerd rond het ontwerp Bestemmingsplan en het Beeldkwaliteitsplan. Vervolgens wordt in de winter van 2015 het ontwerp Bestemmingsplan en het Beeldkwaliteitsplan ter visie gelegd. Bert Vierhout drukt de aanwezigen op het hart dan goed te kijken naar hun eigen situatie. In het voorjaar van 2015 vindt de besluitvorming rond het Bestemmingsplan plaats.
Lopende projecten binnen de commissie:
 Spartahof
 Locatie Asselsestraat 245-247 (C1000) en woon(zorg)gebouw: de C1000 wordt een Albert Heijn en er wordt nieuwe opslagruimte gebouwd. Zoals het er nu naar uitziet, wordt de woning naast de C1000 geen zorggebouw.
 Project Groenewoud aan de Waterloseweg.
 Berg en Bos, gemeentewerf.
 5 woningen aan de PWA-laan.
 Ontwikkeling van de voormalige locatie van Gorkink aan de Asselsestraat.
 AGOVV en Juliana Ziekenhuis (in samenwerking met ander wijkraden). In de PMA is het bestemmingsplan AGOVV niet besluitrijp bevonden. De wijkraden zijn in overleg met de gemeente.
 Gezondheidscentrum Ordenplein: oplevering na de jaarwisseling. De werknaam is op dit moment GOED (Gezondheid Onder Een Dak); de echte naam wordt De Orderbron. De volgende personen zullen zich er voor zover bekend vestigen. Huisartsen: dhr. Berghout, mw. Van Es, dhr. Ter Hart/mw. Maarschalk, mw. Uhl-Jonker en mw. Savic. Fysiotherapeuten: FysioNu en de praktijk van de oefentherapeuten Ingrid Kors en Rianne Nijendijk. De Sal Apotheek wordt uitgebreid.
 Westpoint.
 Voormalig gebouw brandweer.
De commissie Bouwen en Wonen kan aanvulling van menskracht gebruiken. Voor proef meedraaien is mogelijk. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij Bert Vierhout.

Welzijn
Gerard Beltman vertelt over de commissie Welzijn:
 Hoe gaat het vanaf 2015 met de zorg in Brink & Orden? Dit is een punt van aandacht in de Wijkraad, het is belangrijk dat mensen die zorg nodig hebben die ook krijgen, wat kan de rol van de wijkraad zijn, ook met de gemeente en andere wijkraden wordt dit punt besproken.
 GrOOt Worden in Orden. Voor 2015 staat dit programma voor naschoolse opvang al weer goed in de steigers.
 Buurtregisseur Jan van Eijk heeft een heel belangrijke rol voor sociale samenhang binnen de buurt.
 Contact met wijkagenten Jan van der Linden / Eddie van Essen. Mevr. Jet Theunissen vraagt of het vergunningparkeren op dit moment op de Jachtlaan tijdens de werkzaamheden van kracht is. Team Thor geeft aan dat het stuk voor de vergunninghouders gereed is en dat dit gewoon van kracht is.

Verkeer
Gerhard Brummelkamp vertelt uit welke leden de commissie bestaat. De doelstelling van de commissie is verkeer en verkeersveiligheid en onderhoud en aanleg van wegen en paden. Hij ontvangt veel reacties uit de wijk en verzoekt mensen hun ideeën als groep in te dienen ipv als individu. Ook zou hij het op prijs stellen als men met mogelijke oplossingen kwam.
De volgende projecten zijn de afgelopen tijd aan de orde geweest:
 Er wordt nog steeds te hard gereden in onze wijk.
 De Laan van Orden wordt komend jaar opnieuw geasfalteerd. Dan zal ook ter sprake komen of deze straat tweerichtingen moet worden. De bewoners krijgen hier inspraak in.
 De puinhoop die ontstaan is tijdens de bouw van het winkelcentrum. Hier moet nog een fietspad aangelegd worden.
 De voorbereidende werkzaamheden aan de Zanderijweg.
 Extra beveiliging voor het fietspad aan de Jachtlaan tijdens de werkzaamheden.
 Parkeeroverlast aan de Asselsestraat en de Chamavenlaan. Deze parkeerders zijn medewerkers van de Belastingdienst en de buurtbewoners zien liever geen parkeerverbod in de straat. Het gevolg is dat er tot heden geen oplossing voor het probleem is gevonden.
 De fietsstrook en het kruispunt hoek Asselsestraat / Laan van Spitsbergen: dit is een gevaarlijke bocht voor fietsers richting centrum.
 De nieuwe verkeerssituatie bij het kruispunt F. van Mierisstraat / Zanderijweg. Dit zorgt voor veel ergernis. Binnenkort zal de situatie aangepast worden.
 Er zijn veel positieve reacties ontvangen mbt de renovatie van de Jachtlaan.

Mevr. Van Benneken merkt op dat het oversteken van de Jachtlaan bij de Zanderijweg voor fietsers moeilijker geworden is. Gerhard Brummelkamp reageert dat deze verandering naar aanleiding van een verzoek uit de buurt is gerealiseerd. Het punt is z.i. wel verkeersveiliger geworden.
Dhr. Van Wilmerskerken vraagt of het leerlingoversteekprobleem op de Prinses Beatrixlaan nog aan de orde is geweest bij de gemeente. Gerhard Brummelkamp bevestigt dit maar wacht nog op een verslag van de gemeente. Wim Bergink meldt dat de gemeente bezig is met het probleem.

7. Stadsdeelmanager Wim Bergink over ontwikkelingen in onze wijk
Wim Bergink stelt zich voor aan de aanwezigen en vertelt over zijn werk als stadsdeelmanager. Over het thema zorg en welzijn merkt hij op dat de burgers zoals bekend steeds meer moeten gaan participeren. Met de huidige cliënten zullen gesprekken gevoerd worden over de toekomst. Alle steunpunten (zoals het +Punt, Mandala en Plexat) zijn in kaart gebracht. Deze zijn volgens Wim Bergink erg belangrijk. Zie ook de website www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl. Wisselwerk is opgegaan in Stimenz – hier worden de aanvragen die bij de verschillende disciplines van zorg en welzijn binnenkomen, besproken. Ook in de Roggestraat is een +Punt gevestigd.
Gerard Beltman bedankt Wim Bergink voor zijn inbreng.

Jolante van Oostrom vestigt de aandacht op de ideeënbus die de Wijkraad op diverse plaatsen neer zal zetten.

Zaterdag 11 oktober is een klusactie bij Westpoint gepland. Dhr. Bloem roept de aanwezigen op hieraan mee te doen.

Pauze

8. Brink en Orden energieneutraal?
Gerard Beltman introduceert Ton Ceelie en Marjolein Tillema die de pilot Kerschoten Energie Neutraal begeleiden. Er is een huiskamerworkshop ontwikkeld om mensen bewust te maken van de energie die ze verbruiken. Aan de hand van een aantal voorbeelden wordt de aanwezigen duidelijk gemaakt waarop zij kunnen bezuinigen. De overheid geeft in een aantal gevallen tot 385 euro per jaar terug aan energiebelasting.
Marjolein Tillema wil graag weten of er belangstelling in de wijk bestaat voor dergelijke workshops. Zij wil hierin wel bemiddelen. Het bestuur van de wijkraad zal de belangstelling in de wijk gaan peilen.
De voorzitter bedankt Marjolein en Ton voor hun komst en uitleg en overhandigt hun een bloemetje.

9. Behandeling van vragen en suggesties
Rens Smit (Hoogstraat) merkt op dat hij het vreemd vindt dat de voorzitter in zijn inleiding de aanwezigheid van de politieke partijen niet heeft genoemd en wel degene die zich afgemeld had. Hij vraagt zich af of je als politieke partij beter niet meer naar de vergaderingen van de wijkraad kunt komen.
Gerard Beltman zegt dat de wijkraad het zeer op prijs stelt als de politieke partijen aanwezig zijn.

R. Smith (Driehuizerweg) geeft namens de VvE Sparta Luce aan dat naar aanleiding van het inspraakverslag van de fam. Apeldoorn het uitgangspunt was om langs de PWA-laan een zwaar welstandsniveau op te nemen in het beeldkwaliteitsplan. Hoe verhoudt zich dit tot de 60 woningen te bouwen in Spartahof fase II inclusief 1,5x = 90 auto’s in een gesloten terrein wonen – parkeren – groen – veiligheid bewoners en kinderen in/uitrijden speelplaats etc. Ons Huis zou de ontwikkeling over kunnen doen aan een projectontwikkelaar.
Bert Vierhout verwijst voor deze vraag naar Jolante van Oostrom. Zij zal er bij de heer Smith op terugkomen.

R. Smith (Driehuizerweg) zegt namens de VvE tegen de stadsdeelmanager dat het onderhoud van de gemeente, resp. het waterschap met betrekking tot de spreng en de begroeiing rondom (verwildering) schaamteloos is. Een vijftal bomen wordt voor de derde maal vervangen. Hij wil graag een afspraak maken voor een rondgang.
Wim Bergink zal hierover contact opnemen met de wijkbeheerder.

Jannie van Brink (Laan van Orden) vraagt of het bekend is of op het nieuwe medisch centrum een afdeling komt om bloed te prikken zodat zij niet elke keer naar het Lucas Ziekenhuis of naar de Sprengenweg hoeven.
Bert Vierhout antwoordt dat er op dit moment geen plannen zijn voor een prikcentrum.

John Verhoek (Driehuizerweg) merkt op dat de uitrit vanaf de Driehuizerweg richting PWA-laan richting centrum levensgevaarlijk is omdat er geen uitzicht is door het hoekhuis en een dikke boom. Kan er een spiegel aan de overzijde van de PWA-laan geplaatst worden?
Gerhard Brummelkamp reageert dat hij de situatie zal bekijken. Hij komt er bij John Verhoek op terug.

Lida Schaap (Zanderijweg) vraagt waarom er naast de waterspeelplek op de Zanderijweg geen trottoir is aangelegd. De kinderen moeten nu van de speelplek via het bruggetje direct op het asfalt staan om over te steken.
Margaret Bakker reageert dat er in ieder geval een beek tussen de weg en de speelplek ligt. Maar zij zal nadere informatie inwinnen.

13. Sluiting
De interim voorzitter bedankt iedereen voor zijn komst en inbreng en sluit de vergadering om 22.00 uur. Hij nodigt alle aanwezigen uit nog een hapje en een drankje te nuttigen en nog even na te praten.

Notulen goedgekeurd .d.d

Voorzitter Secretaris

Opening nieuw gezondheidscentrum

De Orderbron
‘De Orderbron biedt de wijk Orden brede zorg’
Gezondheidscentrum De Orderbron gaat open. Wethouder Zorg en Welzijn Paul Blokhuis zal vrijdag 27 maart 2015 aanwezig zijn tijdens het officiële openingsfeest voor genodigden. Zaterdag 28 maart tussen 11 en 15 uur is iedereen uitgenodigd om het gezondheidscentrum te komen bekijken.
In de afgelopen maanden is de voormalige Dekamarkt aan het Ordenplein getransformeerd tot een nieuw gezondheidscentrum waarin diverse zorgverleners uit de wijk Orden gaan samenwerken. Dat betreffen fysiotherapie praktijk FysioNU, oefentherapie praktijk BeweegBeter, SAL Apotheek Orden, huisartsenpraktijk Van Es, huisartsenpraktijk Ter Hart en Maarschalk, huisartsenpraktijk Ühl-Jonker, huisartsenpraktijk Berghout en huisartsenpraktijk Ibrahimović-Savić. De apotheek was al gevestigd aan het Ordenplein en is nu opgenomen in het gezondheidscentrum.
Oefentherapeut Ingrid Kors: “De wens om onder een dak samen te werken met meerdere zorgaanbieders uit de wijk bestond al langer. Wenselijk vanwege de eisen van zorgverzekeraars, maar zeker ook wenselijk vanwege de behoeften van patiënten. Direct binnen hetzelfde gezondheidscentrum zorg aanbieden is natuurlijk handig en efficiënt. Is er overleg nodig? Dan is dat zo geregeld vanwege de korte lijnen. En door samenwerking met de fysiotherapiepraktijk, huisartsen en apotheek biedt De Orderbron zorg in brede zin.”
Uiteraard geldt binnen het gezondheidscentrum geen verplichting voor de intern aangeboden zorg. Meer informatie vindt u op www.deorderbron.nl.
De Orderbron, centrum voor gezondheid
Ordenplein 6
7312 NL Apeldoorn

Tumult over het parkeren bij de Apenheul

Dit artikel van Gep Leeflang en is overgenomen uit De Stentor van 17 maart 2015

Tumult over Apenheul-parkeren

Parkeren op velden waar nu nog AGOVV voetbalt; in Apeldoorn-West is tumult ontstaan over dat gemeenteplan.
Het Apeldoornse college van burgemeester en wethouders bespreekt vandaag of velden van AGOVV de ideale oplossing zijn voor de parkeerproblematiek in Apeldoorn-West. In eerste instantie gaat het om twee velden van de noodlijdende voetbalclub. Ook volledig vertrek van AGOVV is echter een optie.

De bezoekersstroom naar de Julianatoren, Paleis Het Loo en Apenheul zorgt al jarenlang voor overlast in Apeldoorn-West. Die problemen nemen nog steeds toe: Apenheul maakte na het vorige seizoen een bezoekersstijging van bijna dertig procent bekend, tot een jaartotaal van 581.000.

De gemeente deed al meermalen beloftes aan de wijkbewoners in West over het oplossen van de verkeers- en parkeeroverlast. Dat leidde echter nog steeds niet tot de gewenste resultaat. De problematiek in West is namelijk complex.

Meerdere belangen lopen door elkaar.

Het gemeentebestuur is nu vastberaden om een oplossing te forceren. Dat niet iedereen daar tevreden over zal zijn, dat zijn burgemeester en wethouders bereid te accepteren.

De oplossing die vandaag wordt beoordeeld door het college, leidt onder meer tot woede bij wijkbewoners in de omgeving van de Asselsestraat. Als bezoekers van Apenheul parkeren op de AGOVV-velden, wordt de Asselsestraat de toevoerroute, terwijl de buurtbewoners zich al vele jaren verzetten tegen toename van verkeers- en parkeeroverlast. Ook de uitbaters van de horecavoorzieningen bij de ingang van Park Berg en Bos zijn kwaad. Zij investeerden de afgelopen jaren fors, in de wetenschap dat de bezoekers van Apenheul bij hen langs lopen. Dat wordt nu anders.
Vertrek van AGOVV naar een andere locatie is voor de gemeente Apeldoorn een reële mogelijkheid. Nadat eerder al de proftak failliet ging, verkeert de amateurvoetbalclub in ernstige financiële problemen. Door de velden te verkopen kunnen die eventueel worden opgelost.

In gesprekken die de gemeente met AGOVV voert is een eventueel vertrek van Berg en Bos ‘tegenwoordig altijd aan de orde’, zegt gemeentewoordvoerder Toon Schuiling. ,,AGOVV wil best verkassen, maar wil dan wel een aanzienlijke steun in de rug.’’

Op dit moment is aankoop van de velden niet de eerste optie voor de gemeente, maar wordt overwogen om twee trainingsvelden (de velden die het verst van de Laan van Spitsbergen af liggen) te huren en in te richten als parkeervoorziening.

Als burgemeester en wethouders vandaag beslissen om verder te werken aan dit plan, moet met AGOVV worden onderhandeld over de vergoeding voor het gebruik van de velden. Daarbij zal echter ook de afweging worden gemaakt of het financieel gezien niet verstandiger is om de AGOVV- velden te kopen in plaats van te huren, waarbij ook algeheel vertrek van AGOVV van Berg en Bos een optie is.

Parkeren op de sportvelden past niet in het uit 1994 daterende bestemmingsplan. De wijkraad Brink & Orden heeft de gemeente schriftelijk al laten weten niet akkoord te zullen gaan met afwijkend gebruik van de sportvelden.

De wijkraad zegt het plan gepresenteerd te hebben gekregen als ‘noodplan voor minstens 30 tot 35 dagen per seizoen voor 450 tot 600 auto’s’. Ze voelt er echter niets voor dat onder de noemer ‘noodplan’ het bestemmingsplan wordt omzeild.

Voor bewoners van Berg en Bos heeft de AGOVV-variant als groot voordeel dat op piekdagen van Apenheul de J.C. Wilslaan veel minder vaak dan nu hoeft te worden afgesloten om te dienen als overloopparkeerplaats. De bewoners van Orden willen echter niet het kind van de rekening worden.

Dat dreigt nu wel te gebeuren, vindt de wijkraad Brink & Orden, die bang is dat het door de nieuwe parkeervoorziening onacceptabel veel drukker wordt op de Laan van Spitsbergen, die daar volgens de wijkraad niet op ingericht is. ,,Wij begrijpen niet hoe u dit voorstel kunt omarmen,’’ heeft de wijkraad de wethouders Kruithof en Prinsen dan ook laten weten.

Dat is een van de voorbeelden waar burgemeester en wethouders op doelen als ze constateren dat met geen enkele oplossing voor de problematiek in West iedereen tevreden zal zijn. Tussen de tegenstrijdige belangen door loopt echter het algemeen belang, legt gemeentewoordvoerder Schuiling uit. ,,Wat je ook bedenkt, bijna altijd leidt het tot nieuwe problemen’’, geeft Schuiling aan. ,,Maar ondanks dat er geen oplossing is die voor honderd procent tot tevredenheid leidt, wil het college hier nu wel mee doorpakken.’’

Toevoeging van de wijkraad op dit artikel
Op de parkeerterrein bij de ingang van Berg & Bosch kunnen 1540 auto geparkeerd worden. Zou de J.C. Wilslaan alsnog worden afgesloten, dan komen er 1540 + 600 = 2140 auto’s in korte tijd over de Laan van Spitsbergen. De wijk Orden mag op deze wijze de problemen van het falend gemeentebeleid op dit punt oplossen.

‘De Orderbron biedt de wijk Orden brede zorg’

Opening nieuw gezondheidscentrum

‘De Orderbron biedt de wijk Orden brede zorg’
Gezondheidscentrum De Orderbron gaat open. Wethouder Zorg en Welzijn Paul Blokhuis zal vrijdag 27 maart 2015 aanwezig zijn tijdens het officiële openingsfeest voor genodigden. Zaterdag 28 maart tussen 11 en 15 uur is iedereen uitgenodigd om het gezondheidscentrum te komen bekijken.
In de afgelopen maanden is de voormalige Dekamarkt aan het Ordenplein getransformeerd tot een nieuw gezondheidscentrum waarin diverse zorgverleners uit de wijk Orden gaan samenwerken.
Dat betreffen fysiotherapie praktijk FysioNU, oefentherapie praktijk BeweegBeter, SAL Apotheek Orden, huisartsenpraktijk Van Es, huisartsenpraktijk Ter Hart en Maarschalk, huisartsenpraktijk Ühl-Jonker, huisartsenpraktijk Berghout en huisartsenpraktijk Ibrahimović-Savić. De apotheek was al gevestigd aan het Ordenplein en is nu opgenomen in het gezondheidscentrum.
Oefentherapeut Ingrid Kors: “De wens om onder een dak samen te werken met meerdere zorgaanbieders uit de wijk bestond al langer. Wenselijk vanwege de eisen van zorgverzekeraars, maar zeker ook wenselijk vanwege de behoeften van patiënten. Direct binnen hetzelfde gezondheidscentrum zorg aanbieden is natuurlijk handig en efficiënt. Is er overleg nodig? Dan is dat zo geregeld vanwege de korte lijnen. En door samenwerking met de fysiotherapiepraktijk, huisartsen en apotheek biedt De Orderbron zorg in brede zin.”
Uiteraard geldt binnen het gezondheidscentrum geen verplichting voor de intern aangeboden zorg. Meer
informatie vindt u op www.deorderbron.nl.
De Orderbron, centrum voor gezondheid Ordenplein 6, 12 en 32, 7312 NL Apeldoorn