Notulen Algemene Vergadering Wijkraad Brink en Orden d.d. 8-10-2014,

Algemene Vergadering Wijkraad Brink en Orden d.d. 8-10-2014, Cortenbosch College – Prinses Beatrixlaan

Aanwezig : bestuursleden: Gerard Beltman, Jolanda Boukari, Hans Amse, Gerhard Brummelkamp, Bert Vierhout, Margaret Bakker
32 leden volgens presentielijst.
Wim Bergink (stadsdeelmanager), Tim Kamphuis (VVD), Haris Skalonjic (D66), M. v.d. Maal (Groen Links), Evert Mulder (SGP), Gerard Dijkman (wijkbeheerder), Frenk Bakx (gemeente Apeldoorn), Ben Bloem (gemeente Apeldoorn), Eddy van Essen (Politie), Ton Ceelie (Kerschoten), Marjolein Tillema (Kerschoten)

Afwezig met kennisgeving: Femie vd Berg (redactie Wijknieuws), mevr. Lemmen (Leefbaar Apeldoorn), Theo van Kerkhof, Jan van Eijk (buurtregisseur)

Notulen : L. Bosch

1. Opening
De interim voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom op deze Algemene Vergadering, met name de wijkagent, THOR, de vertegenwoordigers van de politieke partijen en de gemeente. Hij is erg blij met de grote opkomst.
Op de tafels liggen de notulen van de vorige Algemene Vergadering en een concept van de begroting 2015.

2. Mededelingen, ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken voor deze vergadering.
Er zijn een aantal afmeldingen binnengekomen, zie boven.

3. Notulen AV van 9 april 2014
Er zijn geen opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd en hiermee vastgesteld met dank aan de notuliste.

4. Voorstel begroting 2015
De penningmeester geeft een korte toelichting. De kosten van de website zijn iets gestegen doordat wij die zelf moeten betalen ipv dat ze door de gemeente worden betaald; wel ontvangen we hiervoor een vergoeding van de gemeente verwerkt in de jaarlijkse subsidie. De afschrijving is gestegen doordat we software ten behoeve van de website hebben moeten aanschaffen die in 3 jaar wordt afgeschreven. Er zijn geen vragen vanuit de zaal. De begroting zal conform het concept ingediend worden bij de gemeente.

5. Wijziging in het bestuur en de commissies
Aftredend en niet herkiesbaar in het bestuur zijn Marinus Scheper (commissie Welzijn) en Gerard Beltman (interim voorzitter tot 1-1-2015). Het bestuur draagt met plezier John Verhoek voor als nieuwe voorzitter per 1 januari 2015. John Verhoek stelt zich kort voor. Zijn benoeming wordt bij acclamatie goedgekeurd.
Als nieuwe commissieleden verwelkomt de Wijkraad Kor Flokstra bij de commissie Verkeer en Mary Verhoek bij de commissie Welzijn. De volgende personen hebben hun werk bij de commissies neergelegd: Antoinnette Bletterman (commissie Welzijn), Oscar van Dijk (commissie Verkeer), Michiel van Daalen (webmaster) en Maaike Verbeek (commissie Groen en Kunst). De voorzitter bedankt deze mensen voor hun inzet en overhandigt ze een bloemetje. Jolante van Oostrom heeft de taken van Bert Vierhout tijdelijk overgenomen ivm zijn ziekte. Gerard Beltman bedankt haar voor haar inzet. Ook zij ontvangt een bloemetje.

6. Nieuws van de commissies
Groen en Kunst
Margaret Bakker geeft een toelichting over de activiteiten op het gebied van Groen en Kunst en Openbare Werken. De volgende punten hebben o.a. de aandacht van de commissie:
 Wandelroutes: het doel is om de bestaande wandelroutes aan te laten sluiten op routes naar het centrum en het station en op grote landelijke wandelroutes.
 Beken en Sprengen: men is nog steeds druk doende deze boven de grond te brengen.
 Het groen bij het nieuwe winkelcentrum zal een dezer weken aangeplant worden.
 De waterspeelplek aan de Zanderijweg is inmiddels gereed.
 De buurtpicknick afgelopen maand in park Berg en Bos was een groot succes. Er zijn ca. 250 mensen geweest.
 Er lag nog steeds een initiatief voor een buurtmoestuin. Mocht u belangstelling hebben, dan kunt u contact opnemen met Bob van Dongen.
 Voor kunst langs de Happy Kids Route (om gevaarlijke punten te accentueren) is door de gemeente een budget beschikbaar gesteld. De verwachting is dat de eerste objecten begin volgende jaar geplaatst kunnen worden.
Margaret Bakker roept vrijwilligers op deel uit te gaan maken van de commissie Groen en Kunst.

Bouwen en Wonen
Bert Vierhout vertelt over de commissie Bouwen en Wonen. De commissie houdt zich op hoofdlijnen bezig met de bestemmingsplannen van onze wijk en de aangrenzende wijken, de bouwplannen, inspraak gemeentelijk beleid (woonagenda, handhavingsplan en het Kookboek) en het wonen algemeen (met aandacht voor energiezuinig en levensloopbestendig maken van woningen).
 De Nota van Uitgangspunten is vastgesteld
 Wijkgericht Beeldkwaliteitsplan
 Er wordt door de gemeente een concept Bestemmingsplan opgesteld voor Brink en Orden. Belangrijke thema’s zijn:
 Kwaliteit van de woonbuurten / thema Buitenstad.
 Variatie van functies: meer ruimte bieden voor initiatieven en levensloopbestendig maken van woningen.
 Voorkomen van leegstand van met name bedrijfspanden.
Rond de jaarwisseling zal er een informatieve bijeenkomst worden georganiseerd rond het ontwerp Bestemmingsplan en het Beeldkwaliteitsplan. Vervolgens wordt in de winter van 2015 het ontwerp Bestemmingsplan en het Beeldkwaliteitsplan ter visie gelegd. Bert Vierhout drukt de aanwezigen op het hart dan goed te kijken naar hun eigen situatie. In het voorjaar van 2015 vindt de besluitvorming rond het Bestemmingsplan plaats.
Lopende projecten binnen de commissie:
 Spartahof
 Locatie Asselsestraat 245-247 (C1000) en woon(zorg)gebouw: de C1000 wordt een Albert Heijn en er wordt nieuwe opslagruimte gebouwd. Zoals het er nu naar uitziet, wordt de woning naast de C1000 geen zorggebouw.
 Project Groenewoud aan de Waterloseweg.
 Berg en Bos, gemeentewerf.
 5 woningen aan de PWA-laan.
 Ontwikkeling van de voormalige locatie van Gorkink aan de Asselsestraat.
 AGOVV en Juliana Ziekenhuis (in samenwerking met ander wijkraden). In de PMA is het bestemmingsplan AGOVV niet besluitrijp bevonden. De wijkraden zijn in overleg met de gemeente.
 Gezondheidscentrum Ordenplein: oplevering na de jaarwisseling. De werknaam is op dit moment GOED (Gezondheid Onder Een Dak); de echte naam wordt De Orderbron. De volgende personen zullen zich er voor zover bekend vestigen. Huisartsen: dhr. Berghout, mw. Van Es, dhr. Ter Hart/mw. Maarschalk, mw. Uhl-Jonker en mw. Savic. Fysiotherapeuten: FysioNu en de praktijk van de oefentherapeuten Ingrid Kors en Rianne Nijendijk. De Sal Apotheek wordt uitgebreid.
 Westpoint.
 Voormalig gebouw brandweer.
De commissie Bouwen en Wonen kan aanvulling van menskracht gebruiken. Voor proef meedraaien is mogelijk. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij Bert Vierhout.

Welzijn
Gerard Beltman vertelt over de commissie Welzijn:
 Hoe gaat het vanaf 2015 met de zorg in Brink & Orden? Dit is een punt van aandacht in de Wijkraad, het is belangrijk dat mensen die zorg nodig hebben die ook krijgen, wat kan de rol van de wijkraad zijn, ook met de gemeente en andere wijkraden wordt dit punt besproken.
 GrOOt Worden in Orden. Voor 2015 staat dit programma voor naschoolse opvang al weer goed in de steigers.
 Buurtregisseur Jan van Eijk heeft een heel belangrijke rol voor sociale samenhang binnen de buurt.
 Contact met wijkagenten Jan van der Linden / Eddie van Essen. Mevr. Jet Theunissen vraagt of het vergunningparkeren op dit moment op de Jachtlaan tijdens de werkzaamheden van kracht is. Team Thor geeft aan dat het stuk voor de vergunninghouders gereed is en dat dit gewoon van kracht is.

Verkeer
Gerhard Brummelkamp vertelt uit welke leden de commissie bestaat. De doelstelling van de commissie is verkeer en verkeersveiligheid en onderhoud en aanleg van wegen en paden. Hij ontvangt veel reacties uit de wijk en verzoekt mensen hun ideeën als groep in te dienen ipv als individu. Ook zou hij het op prijs stellen als men met mogelijke oplossingen kwam.
De volgende projecten zijn de afgelopen tijd aan de orde geweest:
 Er wordt nog steeds te hard gereden in onze wijk.
 De Laan van Orden wordt komend jaar opnieuw geasfalteerd. Dan zal ook ter sprake komen of deze straat tweerichtingen moet worden. De bewoners krijgen hier inspraak in.
 De puinhoop die ontstaan is tijdens de bouw van het winkelcentrum. Hier moet nog een fietspad aangelegd worden.
 De voorbereidende werkzaamheden aan de Zanderijweg.
 Extra beveiliging voor het fietspad aan de Jachtlaan tijdens de werkzaamheden.
 Parkeeroverlast aan de Asselsestraat en de Chamavenlaan. Deze parkeerders zijn medewerkers van de Belastingdienst en de buurtbewoners zien liever geen parkeerverbod in de straat. Het gevolg is dat er tot heden geen oplossing voor het probleem is gevonden.
 De fietsstrook en het kruispunt hoek Asselsestraat / Laan van Spitsbergen: dit is een gevaarlijke bocht voor fietsers richting centrum.
 De nieuwe verkeerssituatie bij het kruispunt F. van Mierisstraat / Zanderijweg. Dit zorgt voor veel ergernis. Binnenkort zal de situatie aangepast worden.
 Er zijn veel positieve reacties ontvangen mbt de renovatie van de Jachtlaan.

Mevr. Van Benneken merkt op dat het oversteken van de Jachtlaan bij de Zanderijweg voor fietsers moeilijker geworden is. Gerhard Brummelkamp reageert dat deze verandering naar aanleiding van een verzoek uit de buurt is gerealiseerd. Het punt is z.i. wel verkeersveiliger geworden.
Dhr. Van Wilmerskerken vraagt of het leerlingoversteekprobleem op de Prinses Beatrixlaan nog aan de orde is geweest bij de gemeente. Gerhard Brummelkamp bevestigt dit maar wacht nog op een verslag van de gemeente. Wim Bergink meldt dat de gemeente bezig is met het probleem.

7. Stadsdeelmanager Wim Bergink over ontwikkelingen in onze wijk
Wim Bergink stelt zich voor aan de aanwezigen en vertelt over zijn werk als stadsdeelmanager. Over het thema zorg en welzijn merkt hij op dat de burgers zoals bekend steeds meer moeten gaan participeren. Met de huidige cliënten zullen gesprekken gevoerd worden over de toekomst. Alle steunpunten (zoals het +Punt, Mandala en Plexat) zijn in kaart gebracht. Deze zijn volgens Wim Bergink erg belangrijk. Zie ook de website www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl. Wisselwerk is opgegaan in Stimenz – hier worden de aanvragen die bij de verschillende disciplines van zorg en welzijn binnenkomen, besproken. Ook in de Roggestraat is een +Punt gevestigd.
Gerard Beltman bedankt Wim Bergink voor zijn inbreng.

Jolante van Oostrom vestigt de aandacht op de ideeënbus die de Wijkraad op diverse plaatsen neer zal zetten.

Zaterdag 11 oktober is een klusactie bij Westpoint gepland. Dhr. Bloem roept de aanwezigen op hieraan mee te doen.

Pauze

8. Brink en Orden energieneutraal?
Gerard Beltman introduceert Ton Ceelie en Marjolein Tillema die de pilot Kerschoten Energie Neutraal begeleiden. Er is een huiskamerworkshop ontwikkeld om mensen bewust te maken van de energie die ze verbruiken. Aan de hand van een aantal voorbeelden wordt de aanwezigen duidelijk gemaakt waarop zij kunnen bezuinigen. De overheid geeft in een aantal gevallen tot 385 euro per jaar terug aan energiebelasting.
Marjolein Tillema wil graag weten of er belangstelling in de wijk bestaat voor dergelijke workshops. Zij wil hierin wel bemiddelen. Het bestuur van de wijkraad zal de belangstelling in de wijk gaan peilen.
De voorzitter bedankt Marjolein en Ton voor hun komst en uitleg en overhandigt hun een bloemetje.

9. Behandeling van vragen en suggesties
Rens Smit (Hoogstraat) merkt op dat hij het vreemd vindt dat de voorzitter in zijn inleiding de aanwezigheid van de politieke partijen niet heeft genoemd en wel degene die zich afgemeld had. Hij vraagt zich af of je als politieke partij beter niet meer naar de vergaderingen van de wijkraad kunt komen.
Gerard Beltman zegt dat de wijkraad het zeer op prijs stelt als de politieke partijen aanwezig zijn.

R. Smith (Driehuizerweg) geeft namens de VvE Sparta Luce aan dat naar aanleiding van het inspraakverslag van de fam. Apeldoorn het uitgangspunt was om langs de PWA-laan een zwaar welstandsniveau op te nemen in het beeldkwaliteitsplan. Hoe verhoudt zich dit tot de 60 woningen te bouwen in Spartahof fase II inclusief 1,5x = 90 auto’s in een gesloten terrein wonen – parkeren – groen – veiligheid bewoners en kinderen in/uitrijden speelplaats etc. Ons Huis zou de ontwikkeling over kunnen doen aan een projectontwikkelaar.
Bert Vierhout verwijst voor deze vraag naar Jolante van Oostrom. Zij zal er bij de heer Smith op terugkomen.

R. Smith (Driehuizerweg) zegt namens de VvE tegen de stadsdeelmanager dat het onderhoud van de gemeente, resp. het waterschap met betrekking tot de spreng en de begroeiing rondom (verwildering) schaamteloos is. Een vijftal bomen wordt voor de derde maal vervangen. Hij wil graag een afspraak maken voor een rondgang.
Wim Bergink zal hierover contact opnemen met de wijkbeheerder.

Jannie van Brink (Laan van Orden) vraagt of het bekend is of op het nieuwe medisch centrum een afdeling komt om bloed te prikken zodat zij niet elke keer naar het Lucas Ziekenhuis of naar de Sprengenweg hoeven.
Bert Vierhout antwoordt dat er op dit moment geen plannen zijn voor een prikcentrum.

John Verhoek (Driehuizerweg) merkt op dat de uitrit vanaf de Driehuizerweg richting PWA-laan richting centrum levensgevaarlijk is omdat er geen uitzicht is door het hoekhuis en een dikke boom. Kan er een spiegel aan de overzijde van de PWA-laan geplaatst worden?
Gerhard Brummelkamp reageert dat hij de situatie zal bekijken. Hij komt er bij John Verhoek op terug.

Lida Schaap (Zanderijweg) vraagt waarom er naast de waterspeelplek op de Zanderijweg geen trottoir is aangelegd. De kinderen moeten nu van de speelplek via het bruggetje direct op het asfalt staan om over te steken.
Margaret Bakker reageert dat er in ieder geval een beek tussen de weg en de speelplek ligt. Maar zij zal nadere informatie inwinnen.

13. Sluiting
De interim voorzitter bedankt iedereen voor zijn komst en inbreng en sluit de vergadering om 22.00 uur. Hij nodigt alle aanwezigen uit nog een hapje en een drankje te nuttigen en nog even na te praten.

Notulen goedgekeurd .d.d

Voorzitter Secretaris