“Het Kleine Vermaeck”

Dit jaar is er gestart met een sociaal-maatschappelijke dienstverlening voor ouderen onder de naam: “Het Kleine Vermaeck”

“Het Kleine Vermaeck” biedt een dienstverlening voor ouderen aan in de vorm van gezelschap op maat.
Hierbij kunt u denken aan het bezoeken van een museum of theater, workshops kleien, bloemschikken of gezellig thuis koffie of thee drinken, fotoalbums bekijken of een spelletje spelen. Maar ook een wandeling in het bos of het bezoeken van een evenement, ziekenhuis of huisarts behoort tot onze mogelijkheden.
Wij bieden dit zowel op particuliere basis als in groepsverband aan, al naar gelang de vraag.

Meer informatie over ons initiatief kunt u vinden op onze website www.hetkleinevermaeck.nl waar u tevens bij de contactpagina onze folder kunt bekijken.

10926253_1429796707311184_7462349578606533393_o

Bestemmingsplan Brink & Orden

Voor Brink & Orden is een nieuw bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan in voorbereiding. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de wijkraad, bewoners en ondernemers.

Er wordt een nieuwe werkwijze gevolgd die past bij de nieuwe overheidsrol: ”Ruimte bieden”. Ruimte zodat de wijk zelf verantwoordelijkheid kan nemen voor de eigen leefomgeving. En zodat er maximaal ingespeeld kan worden op initiatieven uit de wijk zelf. Denk aan functiewijziging van de kavel, de uitbreiding van de woning of het realiseren van een speelplek. Dat wel binnen de ruimtelijke structuur en de juridische kaders die gemeente voor ons borgt. Tijdens de thema-avond hebben bewoners van onze wijk om duidelijke regels en handreikingen ter behoud van de aanwezige kwaliteiten gevraagd. Het doel van het bestemmingsplan is uiteindelijk ook het beschermen van een goed leefklimaat.

In een Nota van Uitgangspunten zijn de wensen van de bewoners verwoord en is ook verwoord wat we in onze wijk waarderen en willen behouden. U kunt dit document hier inzien.

De gemeente werkt nu aan een CONCEPT BESTEMMINGSPLAN EN BEELDKWALITEITSPLAN. In deze twee documenten zal de gemeente ook de door de bewoners benoemde vier thema´s zo goed mogelijk verwerken.

Er wordt meer ruimte voor groen gepland ! Het behoud van de kwaliteit van het straatbeeld en eigen buurtjes wordt besproken in de “Kookboek van de stad”. Het is een handreiking die u kunt gebruiken tijdens de inrichting van uw tuin of tijdens de verbouwing of uitbreiding van uw huis. U zult in het nieuwe bestemmingsplan merken dat er beperkingen worden opgelegd indien u wilt uitbreiden aan de voorzijde/ straatzijde van uw woning. Aan de achterzijde wordt ruimte geboden. Criterium zal zijn dat er geen overlast mag ontstaan.

In het bestemmingsplan wordt de stedenbouwkundige karakteristiek van onze wijk beschreven. Aan iedere bestemming worden gebruiksregels en bouwregels gekoppeld. In de gebruiksregels worden de toegestane functie en nevenfuncties genoemd zoals wonen en zorgwonen. In samenhang met wonen mag een deel van de kavel, onder voorwaarden, gebruikt worden voor bedrijfsmatige activiteiten als ict-bedrijf, verzekeringsbureau of eigen praktijk aan huis. Functies als bedrijvigheid, horeca en recreatie zullen niet overal toegestaan worden wegens het geluid of parkeeroverlast. Voor sommige kavels zal enige menging van functies opgenomen worden om ruimte bieden voor de toekomstige ontwikkelingen. Het betreft de bebouwing langs de drukkere straten: Asselsestraat, Jachtlaan, PWA-laan, Laan van Spitsbergen, Kennedylaan/ Sprengenweg en W. Druckerstraat.

Bouwregels betreffen de regels over de bouwvlak van de woning, maximale bouwhoogte en de afstand tot de perceelgrens. In het komende bestemmingsplan kunt u lezen wat de toegestane afwijkingen zijn. In het beeldkwaliteitsplan zult u lezen aan welke criteria de bouwplannen worden getoetst, zoals het verkavelingstype, afstand van de andere woningen, bouwrichting, bouwstijl, materiaalkeuze en detaillering.

De gemeente wil tegemoet komen aan de vele aanvragen m.b.t. meer ruimte voor de uitbreiding in kader van de mantelzorg, eigen praktijk en andere initiatieven. Daarom is het in uw belang om tijdens het ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan aandacht te geven aan de wijzigingen. Overleg in uw eigen buurt wat voor gevolgen het nieuwe bestemmingsplan in uw omgeving zal hebben. We horen graag uw reacties hierover.

Een open brief van een voorstander van een kleinschalig AzC op De Kleiberg

In dit artikel laten wij Nel van den Dool aan het woord.

Nel heeft een uitgesproken mening over een AZC en woont op korte afstand van De Kleiberg. Dit artikel kan beschouwd worden als een tegenstem tegen “De Stem van Orden” Ook dit geluid willen wij een keer laten horen.

Dag werkgroep “De Stem van Orden”

Wederom ben ik geschokt door uw agressieve manier van stemmingmakerij wat betreft een mogelijk Asielzoekerscentrum op de Kleiberg. U hebt alles uit de kast getrokken om dit centrum op deze plek te voorkomen. Op zich is het goed als mensen voor de (welke??)samenleving opkomen, maar in dit geval heb ik zo mijn twijfels.

Ik begrijp dat u teleurgesteld bent in het beleid van de Gemeente. U had niet verwacht dat de Kleiberg weer in zicht zou komen. U hebt niet alleen bezwaar tegen het aantal mensen, maar u maakt zich ook bezorgd over de natuur (uitbreiding van de bebouwing?), de sportclubs, de veiligheid in de buurt, de criminaliteit en ook de verwachte daling van de huizenprijzen!

Ik ben het helemaal met u eens dat de aantallen die genoemd zijn grensoverschrijdend zijn, want:
Je zult maar vluchteling zijn, dat ben je niet voor niets. Je hebt zo ongeveer alles moeten achterlaten, ook je vermoorde, verongelukte zoekgeraakte familieleden, Je zult maar na zoveel traumatische ervaringen en gesol door mensen die jouw leven even zullen regelen ook nog niet gewenst zijn in een zo’n ‘gastvrij’ land’.
Je zult maar geplaatst worden in een getraumatiseerde groep mensen, opgehokt in veel te kleine ruimtes met veel te veel mensen, zonder privacy met al je verdriet en radeloosheid. Ziet u het al voor u? Daar heb ik moeite mee!

Waar wij als buurtbewoners wel voor kunnen ‘vechten’ is dat er wel asielzoekers komen, maar een gepast aantal. Waar mensen tot rust en ontspanning kunnen komen in de bosrijke omgeving en met vriendelijke gastvrije buurtbewoners.

De ontmoeting met andere culturen werkt verrijkend, dat kan ik u wel vertellen, ik heb dat zelf ondervonden.
Hoogst waarschijnlijk hebt u dat zelf ook ondervonden als u op vakantie was naar een of ander mooi land waar u de toerist kon uithangen en de autochtone bewoners zo geweldig vond, zo behulpzaam en aardig……..ja natuurlijk, er viel wat te verdienen! Asielzoekers hebben een ander doel om op reis te gaan en dat is veiligheid zoeken en als het even kan ook begrip en vriendelijkheid.

Het is een heel verhaal geworden en ik hoop dat het zal bijdragen tot beter begrip voor de situatie van onze ‘gasten’. Een kopie van deze brief gaat ook naar de Wijkraad Orden en het Beraad van Kerken.

Met een vriendelijke, hoopvolle groet van deze ‘anti’-stem van Orden,
Nel van den Dool

Informatiebijeenkomst bouw Albert Heijn op de plek van het Westpoint gebouw

Op dinsdagavond, 21 april 2015, was er weer informatiebijeenkomst over mogelijke bouw van een Albert Heijn filiaal op de plek van het Westpoint gebouw.

Namens onze wijkraad waren aanwezig: Bert Vierhout (voorzitter Bouwen & Wonen), Jolante van Oostrum (commissie Bouwen & Wonen) en Kor Flokstra (commissie Verkeer)

Korte samenvatting van deze bijeenkomst:
1. Bun en gemeente hebben naar aanleiding van eerdere opmerkingen het plan enigszins verbeterd. Zie binnenkort de presentatie.
2. Binnenkort wordt groen weggehaald ter bevordering sociale veiligheid.
3. Er bivakkeren nog steeds ongenode hotelgasten die de asbesthoudende boel binnen slopen. Dit is minder gezond en ook redelijk gevaarlijk. Daarom wordt het gebouw binnenkort van asbest ontdaan.
4. In de komende zomer wanneer er weinig gas wordt gebruikt, wordt het gasreduceerstation ontmanteld.
5. Er komen geen weekmarkten en dergelijke op het parkeerterrein.
6. Het nu voorliggende plan voorziet in inpandig laden en lossen. Op de dezelfde wijze als Dekamarkt op het Orderplein. Hiermee minder geluidsoverlast voor buurt. Kor was kritisch over de (on)veiligheid bij het achteruit rijden van de te lossen vrachtwagen naar de inpandige losplaats. Bun antwoordde dat de vrachtauto zonodig ondersteuning krijgt uit de supermarkt bij het achteruitrijden. Kor stelde voor om het gehele gebouw in westelijke richting op te schuiven. Daarbij een deel van het parkeren verplaatsen naar de W. Druckerstraat. De gemeente en Bun zullen de situatie aandachtig bekijken. We horen nog.
7. Jolante was kritisch over de gedachte ”goudkleurige en geprofileerde” aluminium gevelbeplating aan het nieuwe gebouw. Jolante dacht zelf aan metselwerk in combinatie met hout. In mei wordt het plan in de CRK behandeld. Jolante is voornemens daar heen te gaan.

Verdere procedure en planning

a. Binnenkort besluit gemeente voor toepassing van de zogenaamde coördinatieregeling. Daarover zo meer.
b. In juni publicatie ontwerp bestemmingplan, omgevingsvergunning en onttrekking stukje weg aan het openbare verkeer in één keer conform de coördinatieregeling. Dan kunnen zienswijzen worden ingediend.
c. Gemeentelijke besluiten november 2015
d. Sloop oude Westpoint voorjaar 2016 na goedkeuring bestemmingsplan
e. Start bouw winkels zomer 2016
f. Winkels open medio 2017

Na c. kunnen er bezwaren worden ingediend bij de Raad van State. Indien de coördinatieregeling van kracht is moet de Raad van State van State binnen een half jaar besluiten. Door bezwaren kan de planning van c. d. en e. dan opschuiven met in principe max. een half jaar. Het voordeel van de coördinatieregeling is een kortere en ook heldere procedure.

Datum plaatsing: 25-04-2015

Comfortabel wonen voor ouderen in Apeldoorn

10320597_691083371014038_90887811313195656_n10954466_691083381014037_1134423368893447300_o11102946_691083377680704_866649721105607346_o

Comfortabel wonen voor ouderen in Apeldoorn

In de groene wijk Sprengenbos in Apeldoorn staat appartementengebouw Walterbosch. Een unieke woon- en leefgemeenschap waar ouderen zelfstandig en toch samen wonen.
Betaalbaarheid, veiligheid en gezelligheid staan centraal. Zorg en diensten zijn beschikbaar als dat nodig is.

De heer Bodde woont inmiddels zes jaar in Walterbosch. “Via een vriend die al in Walterbosch woonde en die ik er af en toe opzocht ben ik zo’n zes jaar geleden na mijn scheiding hier gaan wonen. De wijk waarin Walterbosch staat en de sfeer van het gebouw en de prachtige tuin eromheen spraken me aan. Ik kwam in een gastvrije, menselijke omgeving terecht, waar je je snel thuis gaat voelen en makkelijk contact krijgt met medebewoners, als je dat tenminste zelf wilt. Inmiddels woon ik er samen met mijn vriendin, en nog steeds naar volle tevredenheid”.

Wilt u meer weten over wonen in Walterbosch? Neem contact op met Actys Wonen.

Meer informatie?
Actys Wonen bv
Mw. B.M. Teldersstraat 15
6800 AH Arnhem
T (026) 357 22 00
E arnhem@actyswonen.nl
I www.wonenmetactys.nl

Burgemeester John Berends wacht op het haalbaarheidsonderzoek voor de opvang van vluchtelingen

Burgemeester John Berends wacht op het haalbaarheidsonderzoek voor de opvang van vluchtelingen

Eind april zal het er liggen, het haalbaarheidsonderzoek. Dat heeft het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) de gemeente gezegd.

Vijf locaties zijn door de gemeente aangedragen als ‘kansrijk’. Het COA laat door Arcadis uitpluizen hoe het zit met de haalbaarheid per locatie. De onderzoekers praten met de eigenaren, bekijken de locaties, duiken in bestemmingsplannen en andere regelingen, noem maar op.

John Berends is als burgemeester verantwoordelijk voor de zoektocht en hij wil dat graag zorgvuldig doen. Burgemeester Berends: “Als ik de kranten lees over dit soort opvang in het land, dan lees ik vaak dat bewoners zich overvallen voelen en ik doe er alles aan om tijdig met de Apeldoorners in gesprek te gaan. Ik vind dat wij als gemeente van deze opvang onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Er kloppen mensen aan de poort die uit erbarmelijke omstandigheden komen. Dan wil je toch daar een bijdrage aan leveren? Ik probeer dat te doen met veel betrokkenheid van de samenleving.”

Er zijn vanaf november al diverse bijeenkomsten geweest waar met vertegenwoordigers van dorps- en wijkraden, maar ook met andere instanties, is gesproken over wat de samenleving aandachtspunten vindt bij het zoeken naar de geschikte locatie. Er is gevraagd om criteria waardoor de gemeente de vele potentiële locaties kon terugbrengen naar een overzichtelijk aantal. Toen er vijf ‘kansrijke’ locaties bekend waren, is daar over gesproken met dezelfde vertegenwoordigers vanuit de samenleving. Bij die tweede bijeenkomst stond de vraag voorop: wat wilt u het COA meegeven als aandachtspunten bij het haalbaarheidsonderzoek. Tussentijds is er met een beperkte groep een excursie geweest naar een bestaande AZC in Nijmegen. De vragen die niet beantwoord konden worden tijdens de excursie, zijn deze week op een aparte bijeenkomst nog eens behandeld. John Berends: “Wanneer het haalbaarheidsonderzoek bekend is, ga ik opnieuw in gesprek. De resultaten van dat onderzoek zijn het uitgangspunt voor het college om een voorkeur uit te spreken voor één of misschien twee locaties. Dat is ook het moment dat we in gesprek gaan met de omwonenden van de wijk of de wijken. Datgene wat wij daar weer horen, zal zeker een rol spelen bij de consultatie van de gemeenteraad wiens mening ik ook graag wil horen. Ik denk dat Apeldoorn voldoende draagkracht heeft om goede oplossingen te vinden voor dit maatschappelijke probleem. Ik denk dat wij daar samen uitkomen.”

Mogen wij even aan u voorstellen: Jancko Rijpma.

Jancko is kandidaat bestuurslid van de wijkraad en wordt op de Algemene Ledenvergadering van 15 april aan de wijkbewoners voorgedragen.

2015-04-09  Jancko Rijpma

Met ons gezin zijn wij precies een jaar geleden in Apeldoorn komen wonen aan de Chamavenlaan. Hiervoor heb ik 20 jaar in Delft gewoond, en kort hebben we ook nog even Enschede aangedaan. Maar wat zijn we nu mooi terecht gekomen! Een leuk huis (nog lang niet klaar) en een prachtige buurt. Hier willen we graag onze kinderen laten opgroeien. Natuurlijk is er altijd ruimte voor verbetering in je woonomgeving, of in elk geval is het nodig om op te letten dat het woongenot niet minder wordt. Dat was in Delft zo, en dat zal hier niet anders zijn.

Intussen ben ik 43 jaar jong en op dit moment zonder werk. Dat wil bepaald niet zeggen dat mijn dagen niet gevuld zijn, want met twee kleine kinderen kom je al snel handen en tijd tekort.

De commissie verkeer heeft mijn bijzondere interesse vanuit mijn studie technische bestuurskunde in Delft. Maar ook omdat verkeer en vervoer voor mij belangrijk zijn, en veiligheid en woongenot een directe afgeleide zijn. Door de wijkraad en mijn voorgangers bij de commissie verkeer is door de jaren heen al ongelofelijk veel werk verzet. Ik hoop daar de komende jaren ook een bijdrage aan te leveren: in principe coöperatief maar ook kritisch.

Oproep van De Stem van Orden aan de bewoners in Orden en omgeving !

Beste bewoner van Orden en omgeving,
De herinnering voor de digitale enquête heeft z’n vruchten afgeworpen, we komen nu boven de 400 enquêtes uit.
Hiermee kunnen we de burgemeester confronteren met het representatieve beeld hoe de bewoners van Orden over de komst van een mega AZC denken!
Naast alle uitkomsten van het buurtonderzoek, wil De Stem van Orden u persoonlijk informeren over het proces rondom de mogelijke komst van een mega AZC op de Kleiberg. Daarom willen wij u graag uitnodigen voor een buurtbijeenkomst in verzorgingstehuis Mandala op dinsdag 14 april a.s. vanaf 19.30 uur. Ook zal de informatie vanuit de wijkraad met u gedeeld worden! De agenda treft u in de bijlage aan.
Wij zien u graag in grote getale verschijnen op de buurtbijeenkomst. Het signaal vanuit Orden richting burgemeester Berends moet luid en duidelijk zijn.
Tot 14 april in Mandala.

Met vriendelijke groeten,
De Stem van Orden