Verkeerssituatie rond de supermarkt Özbaktat

Verkeerssituatie rond de supermarkt ÖzbaktatP1060744

P1060745

P1060746

P1060747
In februari van dit jaar is de stand van zaken en de handhavingsactie besproken in een overleg tussen verkeersdeskundige, wijkbeheerder, THOR, politie en de Commissie Verkeer van de Wijkraad Brink & Orden. Namens de wijkraad waren toen Kor Flokstra en Homme Schurer aanwezig.
De gezamenlijke conclusie van alle partijen was dat een eenvoudige oplossing niet voorhanden is. Als gevolg van de werkzaamheden voor het naar boven halen van de beek is het aantal parkeerplaatsen per saldo gelijk gebleven. Maar zolang de supermarkt hier gevestigd blijft en zo goed blijft lopen als het nu doet, zal het een verkeer aanzuigende werking hebben met de daarmee, met name van vrijdag t/m zondag, gepaard gaande parkeerproblematiek.
De kern van het probleem zit niet in een tekort aan parkeerplekken op zich, maar aan het ontbreken van de wil bij de klanten om luttele meters verder te lopen. Wij zien daarom een oplossing niet (voor zover die al mogelijk is) in het uitbreiden van de parkeergelegenheid. Een mogelijke oplossing is wel denkbaar in de vorm van actief verwijzen door de eigenaar naar de aanwezige alternatieve locatie (Laan van Orden), in combinatie met een structurele handhaving.

Zoals afgesproken is deze koers gedeeld met onze stadsdeelwethouder, de heer Prinsen. Hij heeft zich achter deze aanpak geschaard.

De eigenaar van de supermarkt, de heer Erol is hierover door onze wijkmanager, de heer Wim Bergink geïnformeerd en aansluitend zijn ook de omwonenden per mail door hem geïnformeerd.
Met de politie zijn afspraken gemaakt dat voor hen de verkeers- en parkeersituatie een structureel aandachtspunt voor het cluster Orden is en dat zij m.n. van donderdag t/m zondag daar structureel aandacht aan geven.

De gemeente realiseert dat geen enkele oplossing alle problemen doet verdwijnen. Men hoopt nu wel met dit besluit een duidelijk signaal naar de supermarkt te hebben gegeven dat we de regels niet gaan oprekken, dat ook hij zich aan de regels heeft te houden en dat we, hoewel dat zeker niet een doel op zich is, ook niet zullen aarzelen bekeuring uit te schrijven bij overtredingen.