Bestemmingsplan Brink & Orden

Voor Brink & Orden is een nieuw bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan in voorbereiding. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de wijkraad, bewoners en ondernemers.

Er wordt een nieuwe werkwijze gevolgd die past bij de nieuwe overheidsrol: ”Ruimte bieden”. Ruimte zodat de wijk zelf verantwoordelijkheid kan nemen voor de eigen leefomgeving. En zodat er maximaal ingespeeld kan worden op initiatieven uit de wijk zelf. Denk aan functiewijziging van de kavel, de uitbreiding van de woning of het realiseren van een speelplek. Dat wel binnen de ruimtelijke structuur en de juridische kaders die gemeente voor ons borgt. Tijdens de thema-avond hebben bewoners van onze wijk om duidelijke regels en handreikingen ter behoud van de aanwezige kwaliteiten gevraagd. Het doel van het bestemmingsplan is uiteindelijk ook het beschermen van een goed leefklimaat.

In een Nota van Uitgangspunten zijn de wensen van de bewoners verwoord en is ook verwoord wat we in onze wijk waarderen en willen behouden. U kunt dit document hier inzien.

De gemeente werkt nu aan een CONCEPT BESTEMMINGSPLAN EN BEELDKWALITEITSPLAN. In deze twee documenten zal de gemeente ook de door de bewoners benoemde vier thema´s zo goed mogelijk verwerken.

Er wordt meer ruimte voor groen gepland ! Het behoud van de kwaliteit van het straatbeeld en eigen buurtjes wordt besproken in de “Kookboek van de stad”. Het is een handreiking die u kunt gebruiken tijdens de inrichting van uw tuin of tijdens de verbouwing of uitbreiding van uw huis. U zult in het nieuwe bestemmingsplan merken dat er beperkingen worden opgelegd indien u wilt uitbreiden aan de voorzijde/ straatzijde van uw woning. Aan de achterzijde wordt ruimte geboden. Criterium zal zijn dat er geen overlast mag ontstaan.

In het bestemmingsplan wordt de stedenbouwkundige karakteristiek van onze wijk beschreven. Aan iedere bestemming worden gebruiksregels en bouwregels gekoppeld. In de gebruiksregels worden de toegestane functie en nevenfuncties genoemd zoals wonen en zorgwonen. In samenhang met wonen mag een deel van de kavel, onder voorwaarden, gebruikt worden voor bedrijfsmatige activiteiten als ict-bedrijf, verzekeringsbureau of eigen praktijk aan huis. Functies als bedrijvigheid, horeca en recreatie zullen niet overal toegestaan worden wegens het geluid of parkeeroverlast. Voor sommige kavels zal enige menging van functies opgenomen worden om ruimte bieden voor de toekomstige ontwikkelingen. Het betreft de bebouwing langs de drukkere straten: Asselsestraat, Jachtlaan, PWA-laan, Laan van Spitsbergen, Kennedylaan/ Sprengenweg en W. Druckerstraat.

Bouwregels betreffen de regels over de bouwvlak van de woning, maximale bouwhoogte en de afstand tot de perceelgrens. In het komende bestemmingsplan kunt u lezen wat de toegestane afwijkingen zijn. In het beeldkwaliteitsplan zult u lezen aan welke criteria de bouwplannen worden getoetst, zoals het verkavelingstype, afstand van de andere woningen, bouwrichting, bouwstijl, materiaalkeuze en detaillering.

De gemeente wil tegemoet komen aan de vele aanvragen m.b.t. meer ruimte voor de uitbreiding in kader van de mantelzorg, eigen praktijk en andere initiatieven. Daarom is het in uw belang om tijdens het ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan aandacht te geven aan de wijzigingen. Overleg in uw eigen buurt wat voor gevolgen het nieuwe bestemmingsplan in uw omgeving zal hebben. We horen graag uw reacties hierover.