Algemene vergadering Wijkraad Brink & Orden & Wijkcafé

Datum: 7 oktober 2015
Locatie: Scholengemeenschap Cortenbosch aan de Prinses Beatrixlaan 259
Tijd: aanvang om 19.45 uur en de zaal is open om 19.30 uur open.
Agenda:
1) Opening door de interim-voorzitter
2) Ingekomen stukken & mededelingen
3) Goedkeuren notulen Algemene vergadering van 15 april 2015
Link naar de notulen: https://www.brinkenorden.nl/algemene-vergadering-wijkraad-brink-orden-9-april-2014/
4) Bestuurlijke zaken: aftredend en herkiesbaar Bert Vierhout, voorzitter commissie Bouwen & Wonen / aftredend en herkiesbaar Hans Amse, penningmeester.
5) Wijkcafé met thematafels. Per thema (verkeer / bouwen & wonen / groen & kunst en welzijn) kunt u ideeën, verbeterpunten en initiatieven inbrengen.
Pauze
6) Verzamelen en korte nabespreking van de actiepunten.
7) Rondvraag
Sluiting van de vergadering rond 22.00 uur
Na afloop kunt u onder het genot van een drankje en een hapje napraten.