Zienswijze over ontwerp bestemmingsplan Handelstraat 2, “Westpoint”

Gemeenteraad Resp. Burgemeester en wethouders
Postbus 9033
7300 ES Apeldoorn

Apeldoorn, 26 oktober 2015

Betreft: Zienswijze over ontwerp bestemmingsplan Handelstraat 2, “Westpoint”
resp. Zienswijze over ontwerp omgevingsvergunning’ en/of ‘zienswijze onttrekking weg aan het openbaar
verkeer Handelstraat
(2)

Geachte leden van de gemeenteraad, resp. geacht college,

De wijkraad Brink en Orden heeft de totstandkoming van het “ontwerp Handelstraat 2” met veel belangstelling gevolgd, en zich ook actief ingezet om bij te sturen waar dat volgens ons zinvol was. In principe zijn wij er voorstander van dat er aan de ”locatie Westpoint” eindelijk weer een ontwikkeling plaatsvindt, anders dan verloedering en criminaliteit.Daarmee is niet gezegd dat wij voorstander zijn van de ontwikkeling van een boodschappencentrum met een supermarkt op deze plek. Met name een supermarkt levert overlast op, onder andere door toename van verkeer en geluid. Wij zien deze supermarkt dan ook niet als enige en laatste mogelijkheid van ontwikkeling op deze locatie.Bij de voorliggende ontwerpen bestemmingsplan, ontwerp omgevingsvergunning en onttrekking weg
aan het openbaar verkeer hebben wij concreet de volgende zienswijzen:

1. Gevaarlijk manoeuvreren ten behoeve van bevoorrading.
De voorgestelde route van bevoorraden is inrijden van de Handelstraat en vervolgens rechtsachteruit het (inpandige) expeditiehof inrijden. Al bij de bijeenkomst in april is door de verkeerscommissie van de wijkraad aangegeven dat dit de verkeerde manier is: zodra de vrachtwagen aan zijn manoeuvre begint, heeft de chauffeur geen zicht meer op de achterkant van de oplegger; de rechterzijspiegel laat immers alleen nog de zijkant van de oplegger zien. Op deze manier “blind” achteruit rijden leidt tot gevaarlijke situaties. Een betere manier is om over links achteruit te draaien. De chauffeur heeft dan in zijn linkerbuitenspiegel en eventueel via de zijruit goed zicht op de achterkant van de oplegger. De projectontwikkelaar BUN en de gemeente Apeldoorn onderkennen dit probleem. De voorgestelde oplossing is het “protocol bevoorrading” zoals in het ontwerp in bijlage 15 opgenomen. Wij zien dit protocol als volstrekt onvoldoende om veilig manoeuvreren te
waarborgen, en wel om de volgende redenen:

Al onder punt 1 gaat het mis; er kan in de Handelstraat geen vrachtauto worden stilgezet zonder dat dit het verkeer hindert: daarvoor is de straat simpelweg te smal. Zodra een vrachtauto daar gaat staan, zullen fietsers en auto’s proberen om er omheen te komen om naar het parkeerterrein te gaan, of om verder de wijk in te rijden. Dit is juist ook een reden om ervoor de zorgen dat een chauffeur zo lang mogelijk het volledig overzicht heeft. Vervolgens wordt gesproken over “de medewerker”. Deze medewerker moet dan wel een opleiding hebben gehad om op de openbare weg het verkeer te regelen. Deze medewerker kan onmogelijk aan twee kanten van de vrachtwagen tegelijk het verkeer regelen en oogcontact houden met de chauffeur om de vrachtauto te begeleiden. Deze zal daardoor
voor een groot deel “blind” achteruit rijden. Al met al een ‘’houtje-touwtje-oplossing’’.

2. Onvoldoende parkeercapaciteit.
De parkeernorm van de gemeente Apeldoorn is duidelijk: 6 plaatsen per 100m2 BVO. Bij die normen is geen onderscheid gemaakt tussen kleine of grote supermarkten, noch is er een bandbreedte of correctiefactor (zoals bijvoorbeeld wel met woningen het geval is). De norm is helder, het benodigde aantal plaatsen is 174 en het nu voorgestelde aantal van 140 is dus onvoldoende. Wanneer de parkeernorm die de gemeente Apeldoorn hanteert, aangepast moet worden, lijkt het ons dat dit eerst met de juiste procedure moet worden geregeld. De manier waarop nu in één alinea de parkeercapaciteit wordt weggemoffeld lijkt ons erg op toerekenen naar een ter plaatse mogelijk maximum resultaat.

Inhoudelijk ontbreekt de onderbouwing en de tekst zelf lijkt niet consistent; er wordt gesproken over onderzijde van de bandbreedte (rapport Grontmij, bijlage 12 van het ontwerp)tussen minimaal en gemiddeld. En vervolgens wordt toch uitgegaan van minimaal 134 plaatsen, wat volgens CROW dan weer het maximum is. Nogal tegenstrijdig allemaal. Om verkeers- en parkeerproblemen in naburige straten te voorkomen pleiten wij er voor om een deel van de parkeerbehoefte ondergronds op te lossen.

3. Verstening.
Wij constateren dat op dit moment het binnenterrein heel groen is. Niet alleen door de HUP en de speeltuin, maar juist ook door grote bomen. Misschien zijn deze bomen dan wel niet heel bijzonder, maar wij betreuren dat hier een ten behoeve van parkeerplaatsen volwassen bomen moeten verdwijnen. Er zijn al meer plaatsen in onze wijk waar door de komst van winkels en supermarkten groen is verdwenen en een steenvlakte is ontstaan. Aangezien er naar onze mening toch al een betere oplossing voor parkeren zal moeten worden gezocht (zie punt 2) zouden wij graag zien dat meer volwassen bomen kunnen blijven staan, dan wel meer grote bomen geplant worden in de nieuwe situatie.

Aanvullende opmerking
Op de situatietekening staan cirkels die bomen moeten voorstellen. Het betreft nieuwe of bestaande bomen. Op de manier waarop de bomen ingetekend zijn, hebben de bomen een hele slechte leefomgeving. Om de leefomgeving van de bomen te verbeteren, zal de oppervlakte voor parkeren en daarmee het aantal mogelijke bovengrondse parkeerplaatsen verder verminderen en de parkeersituatie bovengronds nog ongunstiger worden.

4. Milieu-eiland ontbreekt op tekening
Wij vinden dat aan de klanten gelegenheid moet worden gegeven om gebruikt verpakkingsmateriaal e.d. op een milieuvriendelijke wijze op of nabij de plaats waar het gekocht is, in te leveren. Daarnaast vinden wij dat de plaats van die gelegenheid op tekening moet worden aangegeven.

5. Bezwaren van nabije bewoners
Wij hebben kennis genomen van bezwaren van een nabije groep bewoners. Wij delen hun zorgen voor wat betreft geluid, hoeveelheid verkeer, parkeercapaciteit en afname van kwaliteit van groenvoorzieningen. Wij benoemen hiervoor de volgende zienswijzen:

Geluidsoverlast verminderen
Een deel van de overlast kan worden voorkomen door een grotendeels verdiepte aanleg van het parkeerterrein en de toepassing van verharding waarover rijdende winkelwagentjes zo min mogelijk geluid maken, ook als dit niet wettelijk is vereist. Kortom wij dringen aan op verdiept aangelegde verharding die geluid van winkelwagentjes beperkt.

Visuele overlast beperken
Wij pleiten ervoor de groenvoorzieningen tussen het parkeerterrein en het doodlopende gedeelte van de Sprengenweg in overleg met aanwonenden zodanig te optimaliseren opdat visuele en andere overlast zoveel als mogelijk wordt beperkt.

Omgeving schoonhouden
De eigenaren en gebruikers van het boodschappencentrum zorgen tijdens openstellingdagen minimaal 2 maal voor het schoonhouden van de omgeving rondom het gebouw van het boodschappencentrum en het parkeerterrein. Hiervoor bij niet-naleving sancties opnemen in de op te stellen overeenkomst met BUN-Holding.

Openstelling geen 7 dagen per week
Wij vinden een openstelling van 7 dagen in de week teveel voor de buurt. Daarom dringen wij aan dat maximaal 6 dagen per week winkelopenstelling wordt toegestaan.

Tenslotte
Het bestuur van de wijkraad Brink & Orden waardeert dat belanghebbenden in een vroeg stadium betrokken werden bij de ontwikkeling van de supermarkt op deze locatie. Over de wenselijkheid van
een supermarkt op deze plek hebben wij nog steeds onze twijfels. Als enig voordeel zien wij dat de structuur van supermarkten e.d. fijnmaziger wordt, waardoor meer klanten op loopafstand
boodschappen kunnen doen. Over de uitvoering maken wij ons op enkele punten toch echt grote zorgen. Vooral met betrekking tot veiligheid, de te verwachten problemen met een tekort aan parkeerplaatsen, de mate van overlast en het verstenen van de openbare ruimte hopen wij dat de plannen worden aangepast. Het proces om te komen tot een buurtboodschappencentrum is ontstaan in een periode dat er geen andere nuttige bestemming aan het Westpoint kon worden gegeven. Tijden veranderen. De woningcontingenten gaan vast en zeker verhoogd worden, de woningmarkt trekt weer aan, de hypotheekrente is historisch laag en de onzekerheid over aanwending van zorggelden is sterk verminderd. Nu zijn er veel betere kansen voor een gebouw met woningen. En zo’n gebouw kan op een breed draagvlak rekenen. Genoeg redenen voor een heroverweging. Daarom dringen wij aan op een heroverweging voor het Westpoint. Naar onze mening is een passend woongebouw een passend alternatief.
Indien -om wat voor reden dan ook- de huidige voorliggende of andere plannen geen doorgang kunnen vinden, hopen wij dat de overheid snel geld vrij gaat maken voor de sloop van het Westpoint-gebouw en de aanleg van een (tijdelijk) parkje. Wij waarderen dat de voorliggende procedure ná de zomervakantie in gang is gezet, zodat iedereen voldoende tijd heeft om te reageren. Anderzijds zijn wij niet gecharmeerd van de coördinatieregeling als instrument om procedures te stroomlijnen. Ons inziens gaat dit ten koste van
de zorgvuldigheid en duidelijkheid.

Met vriendelijke groet,
Wijkraad Brink & Orden:
Postbus 2327
7301 EA Apeldoorn
Email: wijkraad@brinkenorden.nl

Commissie Bouwen & Wonen

Commissie Bouwen & Wonen
Doelstelling: het toetsen van lopende en nieuwe bestemmingsplannen, het verbeteren van de woonomstandigheden en het energieneutraal maken van woningen en winkels. Daarnaast aanspreekpunt voor de gemeente en de bewoners en bedrijven voor wat betreft bouwen en wonen in de wijk Brink & Orden.

Commissieleden:
Bert Vierhout, voorzitter en lid van het bestuur
imagelib_image_488

Fr. Van Mierisstraat 29B
7312 LB Apeldoorn
Tel. 055-355 49 89 óf 06-20 97 05 89
Email: bert.vierhout@hotmail.com

 

Jolante van Oostrom
Chamavenlaan 2
7312 HE Apeldoorn
Tel. 06-19 90 63 60
Email: jolantevanoostrom@gmail.com

Kasper Wensing
Schotweg 13
7311 DV Apeldoorn
Tel. 06- 20 08 04 52
Email: k.wensing@outlook.com

Lida Schaap
Zanderijweg 30
7312 EJ Apeldoorn
Tel. 06-23 03 51 31
Email: lidaschaap52@gmail.com

Mieke Nieuwenhuis
Ietje Kooistraweg 10
7311 GZ Apeldoorn
Email: m.nieuwenhuis70@upcmail.nl

Mogen wij ons even voorstellen

Begin november 2014 zijn de leden van commissie bij elkaar geweest om te bekijken hoe wij de Commissie Welzijn verder op zouden kunnen gaan zetten c.q. uitbreiden.
In verband met de nieuwe Wet op de WMO zullen wij – zodra er meer over bekend is – hiervan melding doen op de website en/of in het wijknieuws.
Ook willen wij bekijken hoe er (meer) aandacht voor activiteiten van jeugd en ouderen op de website en/of facebook pagina vermeld kunnen gaan worden.
Daarnaast willen wij proberen om een zo actueel mogelijke opzet te maken m.b.t. huisartsen, fysio, thuiszorg etc..
Mocht u aanvullingen/wijzigingen hebben, of andere opmerkingen, laat u het ons dan vooral weten.
(dit kan middels het contactformulier op de website of een telefoontje naar het secretariaat)

Een website waar ook al het één en ander te vinden is: www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl
Wij gaan ervoor en hopen u bij een activiteit een keer te mogen begroeten.
Jolanda Boukari & Jorina Ploeg

Meer plezier, met minder energie?

De gemeente Apeldoorn heeft als ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. We staan voor de
enorme opgave om de CO2-uitstoot terug te dringen. Laten we daar dus vandaag mee beginnen!
Daarom willen we u ‘Power in de huiskamer’ aanbieden, geheel gratis. Het doel is om te inspireren,
ervaringen en tips uit te wisselen.

Wat is het?
Het is een gezellige avond bij iemand thuis in de huiskamer. Misschien bij u? Een opgeleide
vrijwilliger kijkt met uw gasten naar het energieverbruik en de -rekening van de woningen, door deze
te vergelijken met elkaar. In de loop van de avond zullen uw gasten ontdekken waar ze (onbedoeld)
energie verspillen en hoe je kunt besparen. Ook zonder investeringen is er veel te winnen. Met name
door je bewust te worden van je energieverbruik kun je met simpele maatregelen al minstens 5 tot
10% besparen. U doet dat zelf misschien al wel, maar hoe zit dat met uw buren, uw familie,
sportvrienden, collega’s?

Hoe kun je meedoen?
Deelnemen is geheel gratis.
U zorgt voor een huiskamer met 6 tot 8 gasten en voor de koffie en thee. Wij zorgen voor een
vrijwilliger die de avond komt leiden. De avond duurt van 19.30 tot 21.30 uur, maar een ochtend of
middag behoort ook tot de mogelijkheden.
De huiskamerworkshop “Power in de Huiskamer” is bedacht in het kader van Kerschoten
Energieneutraal en is nu beschikbaar voor iedereen in Apeldoorn. Voor informatie of om uw
huiskamer aan te melden kunt u contact opnemen met Marjolein Tillema.
E-mail: regisseur@kerschotenenergieneutraal.nl

Noot van de wijkraad Brink en Orden.
Als u zich als inwoner van de wijk Brink & Orden inschrijft, wilt u dit dan ook laten weten aan ons
als wijkraad? (voel u niet verplicht)
U kunt dit dan mailen naar: Bert.Vierhout@hotmail.com

Link naar de folder van KEN:
Power in de huiskamer – KEN Apeldoorn

Notulen Algemene Vergadering Wijkraad op 7 oktober 2015

Algemene Vergadering Wijkraad Brink en Orden d.d. 7-10-2015, Cortenbosch College – Prinses Beatrixlaan

Aanwezige bestuursleden: Hans Amse, Bert Vierhout, Margaret Bakker, Jancko Rijpma, Jolanda Boukari.

Daarnaast waren er 30 bewoners volgens presentielijst aanwezig. Overige aanwezigen waren GJ Welgemoed (VVD), Evert Mulder (SGP), Yvonne de Carpentier (PSA), Myrthe Kuiper (CDA), Jasper van Alten (PvdA), Ariane van Burg (Groen Links), Jan vd Linden (Politie), Maurice Kasteel (Politie), Ben Bloem (gemeente Apeldoorn), Jeroen Slikker (gemeente Apeldoorn) en Annika Lemmen (gemeente Apeldoorn)

Afwezig met kennisgeving: Kor Flokstra (commissie Verkeer)

Notulen : Laetitia Bosch

 1. Opening

De interim voorzitter opent de vergadering en heet de bewoners van ons wijkgebied en aan alle andere geïnteresseerden welkom op deze Algemene Vergadering, met name de politie en de vertegenwoordigers van de politieke partijen.

Margaret Bakker vertelt dat zij interim voorzitter van de wijkraad is

Op de tafels ligt het wijknieuws en achterop staat het programma voor vanavond. Er is een toevoeging, namelijk de begroting die door onze penningmeester wordt toegelicht. Deze ligt ook op de tafels evenals het verslag van de vorige Algemene Vergadering.

De opzet voor deze avond is wat anders dan gewoonlijk. Bij vorige gelegenheden was de wijkraad met de diverse commissies veelal aan het woord. Maar eigenlijk gaat het veel meer om de bewoners van dit stadsdeel. Het gaat erom hoe dezen tegen bepaalde zaken aankijken en belangrijk vinden. Daarom zijn er thematafels ingericht om te bespreken wat de bewoners bezighoudt.

Na de pauze kunnen de aanwezigen kiezen bij welke tafel men wil meedenken en praten. Tussentijds verhuizen naar een andere tafel is toegestaan.

De thematafels hebben verschillende thema’s die gerelateerd zijn aan de commissies: Bouwen & Wonen, Verkeer, Groen & Kunst, en Welzijn.

 1. Mededelingen, ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken voor deze vergadering.

Er is een afmelding binnengekomen, zie boven.

 1. Notulen AV van 15 april 2015

Er zijn geen opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd en hiermee vastgesteld met dank aan de notuliste.

 1. Bestuurlijke zaken

Aftredend en herkiesbaar zijn Bert Vierhout van de commissie Bouwen en Wonen en Hans Amse, de penningmeester. Beiden worden bij acclamatie herkozen. De interim voorzitter vertelt dat Mary Verhoek om gezondheidsredenen haar taken voor de commissie Welzijn per direct heeft moeten neerleggen. Zij bedankt haar voor haar inzet en overhandigt haar man (bij afwezigheid van Mary) een attentie. Ook Femie Stoverinck neemt na 3 jaar actief te zijn geweest voor het Wijknieuws afscheid omdat zij een nieuwe baan heeft gevonden. Zij is vanavond niet aanwezig maar Margaret Bakker zal haar later een bloemetje brengen.

 1. Begroting 2016

De penningmeester geeft een korte toelichting. De aanwezigen stemmen door acclamatie in met de begroting. Hans Amse zal de begroting aan de gemeente toesturen.

Pauze

 1. Thematafels

Er wordt geanimeerd gesproken en gedebatteerd aan de thematafels. Diverse onderwerpen komen aan bod. De belangrijkste items worden genoteerd op een groot vel papier. Na afloop van de gesprekken worden deze opgehangen opdat iedereen kan zien wat aan de andere tafels is besproken. Dat levert opnieuw goede discussies op.

De voorzitter vraagt hoe men deze opzet heeft ervaren. Er komen zeer positieve reacties. Men vindt het prettig om zelf thema’s te kunnen aangeven en er met elkaar over te praten. Zo leren buurtbewoners elkaar ook kennen. Een van de bewoners vindt het niet zo’n prettige vorm. Een andere bewoner doet het voorstel om de thematafels een volgende keer in te delen naar buurten. De voorzitter vindt dit een goed idee en neemt dit mee in de evaluatie.

Op de flip-overvellen is het volgende genoteerd:

Bouwen en Wonen

Frits Kolpoort, Robert Vliet,Aart Bennekom. Meer invloed naar de gemeente. Raadslid Groen Links Gerjan Walgemoed raadslid VVD luisteren. Myrthe Kuiper CDA.

 1. Zorgen dat gemeente luistert: gemeente kribbig, weinig bouwplannen – toch Sparta Luce -> wordt gemaximeerd, Karwei voorstel 50+ kleiner wonen in samenhang met pensioenvoorziening, contigenten: categorieën nu niet juist, woningen voor statushouders.
 2. Leegstand, bijvoorbeeld Westpoint: meer zeggen betekent probleem blijft of dan toch niet slopen door gemeente. Geen weerstand tegen plannen, alleen FAO is tegen. Grote zorg dat maatwerk vervalt in gemeenteraad. Hulp wijkraad gevraagd middels standpunt.
 3. Interesse in Spartahof.

Verkeer

 1. PWA-laan: fietspad twee richtingen. Vooral op de kruising bij het Cortenbosch College. Ook bebording slecht.
 2. Parkeren attracties: waarom niet bij de Belastingdienst?
 3. Borden helpen niet (o.a. 30 km). Sowieso is 30 km zone niet de gedroomde oplossing. Met name fietsers in de knel.

Welzijn

 1. Orderbron en winkelcentrum: bereikbaarheid -> snelheidsbeperking. Buurtapp.
 2. Veilig gevoel van bewoners.
 3. Tevreden bewoners!!
 4. Zijn onze straten schoon? Er is een team dat één keer per twee weken de wijk Orden ingaat om zwerfvuil te verzamelen.
 5. Plastic afval aan lantaarnpaal.
 6. Eventueel samen met buren containers delen.
 7. Hangplek voor jeugd bij de Bartelsweg / Schotweg = klein speelveldje (blijft wel rommel achter).
 8. Is er veel eenzaamheid?

Groen en Kunst

 1. Meer grote bomenrijen
 2. Ongelijke groenverdeling (richting centrum te weinig). Invulling wensen bestemmingsplan Brinkhorst (actie). Bomenrij Wilhelmina Druckerstraat (groenveldje).
 3. Minimale wijze van groenonderhoud (t.o.v. Zuidbroek).
 4. Gifgebruik t.a.v. onkruid verminderen.
 5. Snippers roestvijver i.v.m. vochtige grond.
 6. Groen Orderplein.
 7. Kunst is niet zichtbaar genoeg. De kunst die er is, mag minder verspreid. Liever één groot kunstwerk. Kunst op braakliggende terreinen.
 8. Uitlaatplaats roestvijver.
 9. Nettere begroeiing Zanderijweg.
 1. Rondvraag

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

Sluiting

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn komst en inbreng en sluit de vergadering om 21.30 uur. Zij nodigt alle aanwezigen uit nog een hapje en een drankje te nuttigen en nog even na te praten.

Als Zorgboerderij de Wenum Hoeve stellen wij ons graag aan u voor.

Zorgboerderij de Wenum Hoeve is een plek die werk biedt aan mensen die door hun beperking een zinvolle  dag invulling zoeken of een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Bij ons kunnen ze terecht in de functie van hulpboer. Afhankelijk van de hulpvraag worden onze hulpboeren ingezet bij de verschillende werkzaamheden. In de stal, op het erf in onze keuken of vanaf het voorjaar als gastheer/vrouw in onze nieuwe theeschenkerij/streekwinkel. Met onze kennis en ervaring leiden en begeleiden wij de hulpboeren binnen een bedrijfsmatige sfeer.
Als zorgboerderij de Wenum Hoeve vallen we onder de overkoepelende organisatie Coöperatie Boer en Zorg.
Wij bieden dagbestedingsplaatsen, re-integratie trajecten, Iro-trajecten  en we werken veel samen met vrijwilligers.

Gert-Jan & Hanneke Wensink
Wenum Hoeve
Zorgboerderij & Jongveeopfokbedrijf
Wenumsedwarsweg 99
7345 AS Wenum-Wiesel
T:  +31 (0)55 3121480
M: +31 (0)6 18934832
info@wenumhoeve.nl
www.wenumhoeve.nl

Zorgverleners in het wijkraadgebied Brink & Orden op alfabetische volgorde

WMO-loket voor wonen, welzijn en zorgwww.apeldoorn.nl/wmo-loket
14 055 stadhuis, Marktplein
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 – 12.00 uur

Plekken met een AED apparaat
Niet aangemeld:
Deka markt – Ordenplein
Mandala – Sportlaan
Goede Herderkerk – Asselsestraat 199   telefoon kerkgebouw 055 -3554968.  (alleen te gebruiken tijdens openingstijden kerkgebouw)
(niet aangemeld wil zeggen, dat als er naar “112” wordt gebeld, deze AED’s niet aangegeven worden.)

Aangemeld bij een particulier thuis:
Amsivarilaan
Ietje Kooistralaan

THOR heeft 6 auto’s met een AED, maar deze moeten dan wel toevallig in de buurt zijn.

 De bereikbaarheid van een AED is maximaal 1.000 meter.
Er zijn 20 vrijwilligers per apparaat aangesloten en zodra het noodnummer wordt gebeld, krijgen zij een melding.
Er kunnen dan minstens 3 á 4 personen direct hulp geven als het nodig is en er dan nog geen ambulance aanwezig is.

 Apotheek
De Apotheek
Asselsestraat 105
7311 EG Apeldoorn
055 – 521 61 17
www.aga-apotheken.nl
info@aga-apotheken.nl

Artsen
Huisartspraktijk: A.D.J. van Empel
Aletta Jacobsstraat 8
7311 TL Apeldoorn
055 – 521 58 55

gezondheidscentrum Aletta Jacobsstraat
www.medischcentrumaj.nl

Huisartsenpraktijk: C.F. Zegers
Alletta Jacobsstraat 8
7311 TL Apeldoorn
055 – 521 21 20
gezondheidscentrum Aletta Jacobsstraat
www.medischcentrumaj.nl

Centaurea Homeopathisch artsencentrum
Orderparkweg 5
7312 EN Apeldoorn
055 – 357 43 40
www.centaurea.nl

Centrum voor Jeugd en gezin
Asselsestraat 280
7312 DD Apeldoorn
055 –  357 88 75
www.cjgapeldoorn.nl

Diëtiste Ria van Katwijk
Zanderijweg 175
7312 LJ Apeldoorn
Tel: 355 70 46
www.dietist-riavankatwijk.nl
katwijk.voeding@planet.nl
Op dinsdagmiddag spreekuur in Gezondheidscentrum de Orderbron
Op donderdagochtend in Gezondheidscentrum Aletta Jacobs
De overige dagdelen m.u.v. de vrijdag – spreekuur aan de Zanderijweg 175

(Di)eetslimsportdiëtist, leefstijlcoach
Danielle Gommers-Vriezema
Govert Flinckstraat 19
7312 RN Apeldoorn
06-21 25 58 76
www.dieetslim.nl
info@dieetslim.nl

Fysio Orden – Pieter Bakker – fysiotherapie
Fysio en Manuele therapie
Laan van Orden 312
7312 KX Apeldoorn
055 – 578 75 00
06 – 55 33 45 12
www.fysio-orden.nl
fysiotherapieter@gmail.com

Fysiotherapie Isokin Training en Therapie
Jean Monnetpark 19
7336 BA Apeldoorn
055 – 534 10 82
http://isokin.nl
isokin@isokin.nl

Fysiotherapiepraktijk Christa van Meerten
Ietje Kooistraweg 25
7311 GZ Apeldoorn
055 – 576 00 28
www.christavanmeerten.nl

GAI/Osiris Edelsteentherapie
Jachtlaan 52
7313 CV Apeldoorn
055 – 355 52 22
www.tupalo.com

De Goede Herderkerk
Asselsestraat 199
7312 CS Apeldoorn
Tel. 055 – 355 44 41   óf   055 – 355 49 68
Contactpersoon: ds. Nico Sjoer
“Voor een luisterend oor en begeleiding met aandacht”
Elke vrijdagmiddag open spreekuur van 13.30 tot 16.30 uur
Tijdens het spreekuur is er ook gelegenheid om een sociaal raadsman te raadplegen.
Dhr. Kees Penning is van 14.00 tot 15.00 uur in de kerk aanwezig.

Praktijk voor Healing en Regressie
Apollolaan 10
7311 EZ Apeldoorn
06 – 13 17 77 86
www.healing-apeldoorn.nl

Holistische Massagepraktijk Apeldoorn
Van Goghstraat 38
7312 SZ Apeldoorn
055 – 355 02 94
www.holistischemassagepraktijk.nl

Jaapien Schepers – alternatieve geneeswijze
Jan van Goyenlaan 26
7312 NL Apeldoorn
06 – 10 89 60 17

Mulder en Wallet – relatiecoach
Schapendoesweg 43
7312 ED Apeldoorn
06 – 43 16 69 19

Het Mysterie Pad
Fr. van Mierisstraat 85
7312 LC Apeldoorn
055 – 356 09 73

Podotherapie Welten
Fabriekstraat 45
7311 GM  Apeldoorn
055-356 02 29
www.podotherapiewelten.nl
info@podotherapiewelten.nl

 Overige zorgaanbieders
De Klup Apeldoorn
Mariastraat 52-54
7311 HM Apeldoorn
Postbus 10340
7301 GH Apeldoorn
055 – 521 86 13
www.deklupapeldoorn.nl

De Goede Zorg (centraal kantoor)
Loolaan 1
7314 AA Apeldoorn
055 – 576 50 50
De Zorglijn 0800-0604 (gratis nummer)
www.degoedezorg.nl

Stichting ‘kLeef
Vosselmanstraat 4
7311 CL Apeldoorn
055 – 576 26 76
info@stichtingkleef.nl

Leger des Heils   korps Apeldoorn
Hofveld 21-23
7331 KB Apeldoorn
055 – 522 32 87
www.legerdesheils.nl/korpsapeldoorn

MEE Veluwe
Kanaal Noord 350
7323 AM Apeldoorn
055 – 526 92 00
www.mee-veluwe-ijsseloevers.nl

Nusantara Zorg, locatie: Rumah Saya
Klein Hattem 34
7339 HJ Ugchelen
055 – 534 00 10
www.nusantara.nl

Riwis Zorg & Welzijn (centraal bureau)
Vosselmanstraat 1 – 7311 CL Apeldoorn
055 – 539 45 00 (algemeen nummer)
Postbus 10230
7301 GE Apeldoorn
www.riwis.nl

Siza (AC Apeldoorn)
Schorpioenstraat 69
7323 AZ Apeldoorn
055 – 543 18 58
www.siza.nl

TSN Thuiszorg
Hoofdstraat 20
7311 KB Apeldoorn
055 – 576 77 11
www.tsn-thuiszorg.nl

Verian Thuiszorg
Jean Monnetpark 4
7336 BC Apeldoorn
088 – 126 31 26
www.verian.nl

 Zorgboerderij Wenum Hoeve
Wenumsedwarsweg 99
7345 AS Wenum-Wiesel
055 – 312 14 80
06 – 18 93 48 32
www.wenumhoeve.nl
info@wenumhoeve.nl

Zorgverleners in de Orderbron, centrum voor gezondheid (versie oktober 2015)

Huisartsen
Huisartsenpraktijk Berghout
Huisartsen: L.M. Berghout & mw .A.J.S. van Arenthals
Ordenplein 6
7312 NL Apeldoorn
Tel. 055 – 355 30 02
www.huisartsenpraktijkberghout.nl
info@huisartsenpraktijkberghout.nl

Huisartsenpraktijk Van Es
Huisartsen: Mw.P.C van Es & mevr. L de Wolf
Ordenplein 6
7312 NL Apeldoorn
Tel. 055 – 355 17 59
www.huisartsenpraktijkvanes.nl

Huisartsenpraktijk Ter Hart & Maarschalk
Huisartsen: Mw. E. Maarschalk & mv. E. Ter Hart
Ordenplein 6
7312 NL Apeldoorn
Tel. 055 – 355 46 78
www.terhart-maarschalk.nl
praktijkterhartmaarschalk@hotmail.com

Huisartsenpraktijk Ibrahimovic-Savic
Huisartsen: Mw.V. Ibrahimovic-Savic & M. Veenhuizen (waarnemend op woensdag)
Ordenplein 6
7312 NL Apeldoorn
Tel. 055 – 355 44 10
www.huisartsenpraktijksavic.nl
assistente@huisartsenpraktijksavic.nl

Huisartsenpraktijk Ühl-Jonker
Huisarts: mevr. Ühl-Jonker
Ordenplein 6
7312 NL Apeldoorn
Tel. 055 – 355 38 01
www.huisartspraktijkuhljonker.nl
info@huisartsenpraktijkuhljonker.nl

Apotheek
SAL Apotheek Orden
Ordenplein 12-16
7312 NL Apeldoorn
Tel. 055 – 355 93 32
www.sal.nl/Mijnapotheek/ApeldoornOrden.aspx
orden@sal.nl

Overige zorgverleners
FysioNu voor Therapie – Training
Ordenplein 32
7312 NL Apeldoorn
Tel. 055-522 55 53
www.fysionu.nl
info@fysionu.nl

Beweeg Beter (voor Oefentherapie & Mensendieck)
Ingrid Kors-van der Vlugt en Rianne Nijendijk
Ordenplein 6
7312 NL Apeldoorn
Tel. 055-356 06 07
www.beweegbeter.nl
info@beweegbeter.nl
i.kors@beweegbeter.nl
r.nijendijk@beweegbeter.nl

Logopedist: M.S. (Marianne) Burghout
www.zorggroepapeldoorn.nl
logopediecb@zgapeldoorn.nl

Diëtiste: Ria van Katwijk
Tel. 055-3557046
dinsdagmiddag spreekuur in Gezondheidscentrum de Orderbron
www.dietist-riavankatwijk.nl
katwijk.voeding@planet.nl

WMO-loket voor wonen, welzijn en zorg www.apeldoorn.nl/wmo-loket
Tel.: 14 055 stadhuis, Marktplein
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 – 12.00 uur.

 

Nieuwsbrief 2015-10 van de Wijkraad Brink & Orden

Als wijkraad Brink & Orden willen we opkomen voor het leefklimaat en de leefbaarheid in de wijk Orden, Brinkhorst, Driehuizen en Waterloo. We zijn er voor de belangen van de inwoners van onze wijk. Maar wij kunnen dat niet alleen. Heeft u ideeën, suggesties, klachten, nieuws, activiteiten, meldt het ons!
Mailadres wijkraad:  wijkraad@brinkenorden.nl
Mailadres redactie nieuwsbrief:  john.wijkraad@gmail.com

Denkt u aan de Algemene Vergadering van uw wijkraad op woensdagavond
7 oktober 2015 om 19.45 uur in het Cortenbosch College aan de
Prinses Breatrixlaan


Doe het samen in de wijk Brink & Orden
Op 22 september 2015 hadden ruim 70 enthousiaste en betrokken vrijwilligers en werkers die actief zijn in de wijk Brink en Orden in Mandala elkaar ontmoet. Het was de 2de netwerkbijeenkomst met de titel: Doe het samen in de wijk. Vorig jaar was het hoofddoel elkaar te ontmoeten en te leren kennen om zo te ontdekken wat we met elkaar voor de wijk en de bewoners kunnen betekenen. Dit jaar waren we aan de hand van prikkelende stellingen met elkaar in gesprek gegaan over het thema:
De meerwaarde van samenwerking tussen vrijwilligers, mantelzorgers en professionals. Vandaag gingen we met elkaar in gesprek over de vooroordelen, de meerwaarde, de spanningen, de inspiratie en dat wat we van elkaar kunnen leren. Leuke bijzonderheid was dat op de vraag wie er in de zaal vrijwilligerswerk doet of mantelzorger is bijna de hele zaal de hand opstak. Er zijn over en weer vele contacten gelegd en afspraken voor een vervolg gemaakt.
Tekst & foto: Jan van Eijk, buurtregisseur Stimenz

Overeenkomst Westpoint afgerond
Afronden  koopovereenkomst
De curator, belast met de afwikkeling van het faillissement van de Westermeijer groep, en Bun Projectontwikkeling hebben de koopovereenkomst voor de Westpoint-locatie afgerond. De curator is positief gestemd over de plannen van Bun Projectonwikkeling voor een boodschappencentrum.  Nadat diverse eerdere plannen voor woningen, maar ook voor een hotel, onhaalbaar bleken, beschouwt de curator het plan van Bun als het enige realistische en haalbare plan voor het voormalige belastingkantoor.

Asbest sanering
Het voormalige belastingkantoor van ruim 10.000 m2 aan de Vosselmanstraat in Apeldoorn staat al jarenlang leeg. In het complex hebben in het verleden krakers gezeten en de leegstand vormt een bron van overlast en criminaliteit. Op de bovenste verdieping is door vernielingen op beperkte schaal asbest vrijgekomen. Om verdere verspreiding binnen het gebouw te voorkomen is dit asbest afgelopen week alvast opgeruimd. Omwonenden zijn daarover vooraf geïnformeerd.

Omgevingsvergunning
Nadat de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit haar goedkeuring heeft gegeven heeft op het bouwplan voor Westpoint, zijn op 17 september jl. het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor deze ontwikkeling in procedure gegaan. Bun wil iedereen de gelegenheid geven om kennis te nemen van de plannen. Daarom is ervoor gekozen om de procedures pas na de zomervakantie te starten. Gezien de eerdere positieve reacties van omwonenden en de directe omgeving op de plannen verwacht Bun dat deze procedures voorspoedig zullen verlopen. Wanneer het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning onherroepelijk worden, kan worden gestart met de totale sloop van het kantoorgebouw.

Boodschappencentrum versterkt bestaande winkels
Bun is voornemens om een boodschappencentrum van circa 2.700 m2 met een full-service supermarkt, dagwinkels en bijbehorend parkeerterrein te realiseren. Het centrum sluit aan op de bestaande winkels aan de Sprengenweg, waarmee de gezamenlijke aantrekkingskracht als winkelgebied versterkt wordt. Bij de planvorming is veel zorg besteed aan een goede aansluiting op de omliggende bebouwing en het naastgelegen Beekpark. De sloop van het kantoor en de bouw van het nieuwe centrum zullen positief bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving.

Burgerconferentie op 14 oktober 2015

Hierbij nodigen Burgemeester & Wethouders u graag uit voor de burgerconferentie op 14 oktober as.
Burgerconferentie Apeldoorn Energie Neutraal
Stadhuis, Marktplein Apeldoorn, 14 oktober. 

Hoe kunnen we Apeldoorn Energieneutraal maken?
De gemeente Apeldoorn nodigt alle inwoners uit om over deze vraag mee te denken tijdens een Burgerconferentie op woensdagavond 14 oktober.
Tijd: van 19.00 uur tot 22.00 uur.
Plaats: Burgerzaal in het Apeldoonse stadhuis.

Tijdens deze burgerconferentie kunnen Apeldoorners actief meedenken over de verduurzaming van de energievoorziening. Iedereen is welkom en brengt daarbij zijn eigen waardevolle achtergrond mee: ondernemers, kunstenaars, leraren, wetenschappers, vrijwilligers of ervaringsdeskundigen op het gebied van duurzaamheid.

De conferentie heeft 5 thema’s. De gemeente wil van u weten hoe deze een rol kunnen spelen in het verduurzamen van de Apeldoornse Energievoorziening.

1) De inzet van kleinschalige collectieven zoals scholen, kerken, sport- en buurtverenigingen
2) Ontzorgen op het gebied van duurzame energie
3) Financieringsmogelijkheden van duurzame ingrepen
4) Ondernemers en duurzaamheid
5) Informatie en monitoring door de gemeente

Daarnaast is er ruimte om ook over andere thema’s met elkaar van gedachten te wisselen.

De discussies van deze avond vormen de input voor de Apeldoornse Energie Agenda, een project van de gemeente Apeldoorn om samen met de inwoners te komen tot een nieuwe, breed gedragen duurzame energie agenda. De suggesties worden gewogen en besproken door een Topteam van Apeldoornse experts op het gebied van duurzame energie. Dit Topteam bestaat uit Janneke Slingerland, Steven Lobregt, Henk Siebel, Liesbeth Rooijmans, André Zeijseink en Gerard Brugman.

Aanmelden kan via x.vanlipzig@apeldoorn.nl
Het definitieve programma is  op 10 oktober bekend.

Met vriendelijke groet,
Xandra van Lipzig
Programmamanager Apeldoorn Energie Neutraal   (Noord 552)
E-mail: x.vanlipzig@apeldoorn.nl

Wandelen in de herfst
Op de website van de wijkraad zijn een tweetal wandelingen rond Berg en Bos en de Sprengen geplaatst en een korte wandeling door een stukje van het gebied Waterloo.
De beschrijving van de wandelingen vindt u op de website:
https://www.brinkenorden.nl/2015/10/04/wandelroutes-in-apeldoorn-west/

Wandelroutes in Apeldoorn West.

Wandelroutes in Apeldoorn West.
Een paar maanden gelden werden deze wandelroutes aangekondigd. Het 1e concept is net gereed en al beschikbaar voor de wandelaar. Wandelnet maakt de routes later definitief incl. bewegwijzering

Sprengenwandeling Orderbos ( 9 km) van Station NS naar Ugchelen via de Grift en vele beken en sprengen in Orden naar het Willemsbos.
Link: https://www.brinkenorden.nl/2015/10/04/wandelroute-sprengenwandeling-orderbos-9-km/

De Berg en Bos wandeling (13,5 km).bestaat uit twee delen:
Station NS- Apenheul via Amaliapark, Tima-fabriek en het sprengenpark (5km)
Apenheul – Echoput via sprengenvallei, park Berg & Bos, Haps en de bossen bij Hoog Soeren (8,5 km)
Link: https://www.brinkenorden.nl/2015/09/30/2668/

Nieuwe “ommetjes” in Orden.
In het gebied tussen de Jachtlaan, PWA-laan en de spoorlijn zijn wat extra paden en doorgangen bijgekomen. Leuk voor een klein ommetje met of zonder hond van huis uit.
Een graspad bij de spoorlijn tussen de Jachtlaan en de Beatrixlaan
Op de Waterlose weg is een doorbraak gemaakt in het hek, waardoor je over het oude tracé van de Koningslijn “Oost” kunt lopen richting het kruispunt PWA-laan-Beatrixlaan
Een mooi landelijk paadje langs de Grift met een klein watervalletje.
Samen met de daar al bestaande paden een leuk landelijk stukje Orden.

10