Nieuwsbrief 2015-10 van de Wijkraad Brink & Orden

Als wijkraad Brink & Orden willen we opkomen voor het leefklimaat en de leefbaarheid in de wijk Orden, Brinkhorst, Driehuizen en Waterloo. We zijn er voor de belangen van de inwoners van onze wijk. Maar wij kunnen dat niet alleen. Heeft u ideeën, suggesties, klachten, nieuws, activiteiten, meldt het ons!
Mailadres wijkraad:  wijkraad@brinkenorden.nl
Mailadres redactie nieuwsbrief:  john.wijkraad@gmail.com

Denkt u aan de Algemene Vergadering van uw wijkraad op woensdagavond
7 oktober 2015 om 19.45 uur in het Cortenbosch College aan de
Prinses Breatrixlaan


Doe het samen in de wijk Brink & Orden
Op 22 september 2015 hadden ruim 70 enthousiaste en betrokken vrijwilligers en werkers die actief zijn in de wijk Brink en Orden in Mandala elkaar ontmoet. Het was de 2de netwerkbijeenkomst met de titel: Doe het samen in de wijk. Vorig jaar was het hoofddoel elkaar te ontmoeten en te leren kennen om zo te ontdekken wat we met elkaar voor de wijk en de bewoners kunnen betekenen. Dit jaar waren we aan de hand van prikkelende stellingen met elkaar in gesprek gegaan over het thema:
De meerwaarde van samenwerking tussen vrijwilligers, mantelzorgers en professionals. Vandaag gingen we met elkaar in gesprek over de vooroordelen, de meerwaarde, de spanningen, de inspiratie en dat wat we van elkaar kunnen leren. Leuke bijzonderheid was dat op de vraag wie er in de zaal vrijwilligerswerk doet of mantelzorger is bijna de hele zaal de hand opstak. Er zijn over en weer vele contacten gelegd en afspraken voor een vervolg gemaakt.
Tekst & foto: Jan van Eijk, buurtregisseur Stimenz

Overeenkomst Westpoint afgerond
Afronden  koopovereenkomst
De curator, belast met de afwikkeling van het faillissement van de Westermeijer groep, en Bun Projectontwikkeling hebben de koopovereenkomst voor de Westpoint-locatie afgerond. De curator is positief gestemd over de plannen van Bun Projectonwikkeling voor een boodschappencentrum.  Nadat diverse eerdere plannen voor woningen, maar ook voor een hotel, onhaalbaar bleken, beschouwt de curator het plan van Bun als het enige realistische en haalbare plan voor het voormalige belastingkantoor.

Asbest sanering
Het voormalige belastingkantoor van ruim 10.000 m2 aan de Vosselmanstraat in Apeldoorn staat al jarenlang leeg. In het complex hebben in het verleden krakers gezeten en de leegstand vormt een bron van overlast en criminaliteit. Op de bovenste verdieping is door vernielingen op beperkte schaal asbest vrijgekomen. Om verdere verspreiding binnen het gebouw te voorkomen is dit asbest afgelopen week alvast opgeruimd. Omwonenden zijn daarover vooraf geïnformeerd.

Omgevingsvergunning
Nadat de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit haar goedkeuring heeft gegeven heeft op het bouwplan voor Westpoint, zijn op 17 september jl. het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor deze ontwikkeling in procedure gegaan. Bun wil iedereen de gelegenheid geven om kennis te nemen van de plannen. Daarom is ervoor gekozen om de procedures pas na de zomervakantie te starten. Gezien de eerdere positieve reacties van omwonenden en de directe omgeving op de plannen verwacht Bun dat deze procedures voorspoedig zullen verlopen. Wanneer het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning onherroepelijk worden, kan worden gestart met de totale sloop van het kantoorgebouw.

Boodschappencentrum versterkt bestaande winkels
Bun is voornemens om een boodschappencentrum van circa 2.700 m2 met een full-service supermarkt, dagwinkels en bijbehorend parkeerterrein te realiseren. Het centrum sluit aan op de bestaande winkels aan de Sprengenweg, waarmee de gezamenlijke aantrekkingskracht als winkelgebied versterkt wordt. Bij de planvorming is veel zorg besteed aan een goede aansluiting op de omliggende bebouwing en het naastgelegen Beekpark. De sloop van het kantoor en de bouw van het nieuwe centrum zullen positief bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving.

Burgerconferentie op 14 oktober 2015

Hierbij nodigen Burgemeester & Wethouders u graag uit voor de burgerconferentie op 14 oktober as.
Burgerconferentie Apeldoorn Energie Neutraal
Stadhuis, Marktplein Apeldoorn, 14 oktober. 

Hoe kunnen we Apeldoorn Energieneutraal maken?
De gemeente Apeldoorn nodigt alle inwoners uit om over deze vraag mee te denken tijdens een Burgerconferentie op woensdagavond 14 oktober.
Tijd: van 19.00 uur tot 22.00 uur.
Plaats: Burgerzaal in het Apeldoonse stadhuis.

Tijdens deze burgerconferentie kunnen Apeldoorners actief meedenken over de verduurzaming van de energievoorziening. Iedereen is welkom en brengt daarbij zijn eigen waardevolle achtergrond mee: ondernemers, kunstenaars, leraren, wetenschappers, vrijwilligers of ervaringsdeskundigen op het gebied van duurzaamheid.

De conferentie heeft 5 thema’s. De gemeente wil van u weten hoe deze een rol kunnen spelen in het verduurzamen van de Apeldoornse Energievoorziening.

1) De inzet van kleinschalige collectieven zoals scholen, kerken, sport- en buurtverenigingen
2) Ontzorgen op het gebied van duurzame energie
3) Financieringsmogelijkheden van duurzame ingrepen
4) Ondernemers en duurzaamheid
5) Informatie en monitoring door de gemeente

Daarnaast is er ruimte om ook over andere thema’s met elkaar van gedachten te wisselen.

De discussies van deze avond vormen de input voor de Apeldoornse Energie Agenda, een project van de gemeente Apeldoorn om samen met de inwoners te komen tot een nieuwe, breed gedragen duurzame energie agenda. De suggesties worden gewogen en besproken door een Topteam van Apeldoornse experts op het gebied van duurzame energie. Dit Topteam bestaat uit Janneke Slingerland, Steven Lobregt, Henk Siebel, Liesbeth Rooijmans, André Zeijseink en Gerard Brugman.

Aanmelden kan via x.vanlipzig@apeldoorn.nl
Het definitieve programma is  op 10 oktober bekend.

Met vriendelijke groet,
Xandra van Lipzig
Programmamanager Apeldoorn Energie Neutraal   (Noord 552)
E-mail: x.vanlipzig@apeldoorn.nl

Wandelen in de herfst
Op de website van de wijkraad zijn een tweetal wandelingen rond Berg en Bos en de Sprengen geplaatst en een korte wandeling door een stukje van het gebied Waterloo.
De beschrijving van de wandelingen vindt u op de website:
https://www.brinkenorden.nl/2015/10/04/wandelroutes-in-apeldoorn-west/