Notulen Algemene Vergadering Wijkraad op 7 oktober 2015

Algemene Vergadering Wijkraad Brink en Orden d.d. 7-10-2015, Cortenbosch College – Prinses Beatrixlaan

Aanwezige bestuursleden: Hans Amse, Bert Vierhout, Margaret Bakker, Jancko Rijpma, Jolanda Boukari.

Daarnaast waren er 30 bewoners volgens presentielijst aanwezig. Overige aanwezigen waren GJ Welgemoed (VVD), Evert Mulder (SGP), Yvonne de Carpentier (PSA), Myrthe Kuiper (CDA), Jasper van Alten (PvdA), Ariane van Burg (Groen Links), Jan vd Linden (Politie), Maurice Kasteel (Politie), Ben Bloem (gemeente Apeldoorn), Jeroen Slikker (gemeente Apeldoorn) en Annika Lemmen (gemeente Apeldoorn)

Afwezig met kennisgeving: Kor Flokstra (commissie Verkeer)

Notulen : Laetitia Bosch

 1. Opening

De interim voorzitter opent de vergadering en heet de bewoners van ons wijkgebied en aan alle andere geïnteresseerden welkom op deze Algemene Vergadering, met name de politie en de vertegenwoordigers van de politieke partijen.

Margaret Bakker vertelt dat zij interim voorzitter van de wijkraad is

Op de tafels ligt het wijknieuws en achterop staat het programma voor vanavond. Er is een toevoeging, namelijk de begroting die door onze penningmeester wordt toegelicht. Deze ligt ook op de tafels evenals het verslag van de vorige Algemene Vergadering.

De opzet voor deze avond is wat anders dan gewoonlijk. Bij vorige gelegenheden was de wijkraad met de diverse commissies veelal aan het woord. Maar eigenlijk gaat het veel meer om de bewoners van dit stadsdeel. Het gaat erom hoe dezen tegen bepaalde zaken aankijken en belangrijk vinden. Daarom zijn er thematafels ingericht om te bespreken wat de bewoners bezighoudt.

Na de pauze kunnen de aanwezigen kiezen bij welke tafel men wil meedenken en praten. Tussentijds verhuizen naar een andere tafel is toegestaan.

De thematafels hebben verschillende thema’s die gerelateerd zijn aan de commissies: Bouwen & Wonen, Verkeer, Groen & Kunst, en Welzijn.

 1. Mededelingen, ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken voor deze vergadering.

Er is een afmelding binnengekomen, zie boven.

 1. Notulen AV van 15 april 2015

Er zijn geen opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd en hiermee vastgesteld met dank aan de notuliste.

 1. Bestuurlijke zaken

Aftredend en herkiesbaar zijn Bert Vierhout van de commissie Bouwen en Wonen en Hans Amse, de penningmeester. Beiden worden bij acclamatie herkozen. De interim voorzitter vertelt dat Mary Verhoek om gezondheidsredenen haar taken voor de commissie Welzijn per direct heeft moeten neerleggen. Zij bedankt haar voor haar inzet en overhandigt haar man (bij afwezigheid van Mary) een attentie. Ook Femie Stoverinck neemt na 3 jaar actief te zijn geweest voor het Wijknieuws afscheid omdat zij een nieuwe baan heeft gevonden. Zij is vanavond niet aanwezig maar Margaret Bakker zal haar later een bloemetje brengen.

 1. Begroting 2016

De penningmeester geeft een korte toelichting. De aanwezigen stemmen door acclamatie in met de begroting. Hans Amse zal de begroting aan de gemeente toesturen.

Pauze

 1. Thematafels

Er wordt geanimeerd gesproken en gedebatteerd aan de thematafels. Diverse onderwerpen komen aan bod. De belangrijkste items worden genoteerd op een groot vel papier. Na afloop van de gesprekken worden deze opgehangen opdat iedereen kan zien wat aan de andere tafels is besproken. Dat levert opnieuw goede discussies op.

De voorzitter vraagt hoe men deze opzet heeft ervaren. Er komen zeer positieve reacties. Men vindt het prettig om zelf thema’s te kunnen aangeven en er met elkaar over te praten. Zo leren buurtbewoners elkaar ook kennen. Een van de bewoners vindt het niet zo’n prettige vorm. Een andere bewoner doet het voorstel om de thematafels een volgende keer in te delen naar buurten. De voorzitter vindt dit een goed idee en neemt dit mee in de evaluatie.

Op de flip-overvellen is het volgende genoteerd:

Bouwen en Wonen

Frits Kolpoort, Robert Vliet,Aart Bennekom. Meer invloed naar de gemeente. Raadslid Groen Links Gerjan Walgemoed raadslid VVD luisteren. Myrthe Kuiper CDA.

 1. Zorgen dat gemeente luistert: gemeente kribbig, weinig bouwplannen – toch Sparta Luce -> wordt gemaximeerd, Karwei voorstel 50+ kleiner wonen in samenhang met pensioenvoorziening, contigenten: categorieën nu niet juist, woningen voor statushouders.
 2. Leegstand, bijvoorbeeld Westpoint: meer zeggen betekent probleem blijft of dan toch niet slopen door gemeente. Geen weerstand tegen plannen, alleen FAO is tegen. Grote zorg dat maatwerk vervalt in gemeenteraad. Hulp wijkraad gevraagd middels standpunt.
 3. Interesse in Spartahof.

Verkeer

 1. PWA-laan: fietspad twee richtingen. Vooral op de kruising bij het Cortenbosch College. Ook bebording slecht.
 2. Parkeren attracties: waarom niet bij de Belastingdienst?
 3. Borden helpen niet (o.a. 30 km). Sowieso is 30 km zone niet de gedroomde oplossing. Met name fietsers in de knel.

Welzijn

 1. Orderbron en winkelcentrum: bereikbaarheid -> snelheidsbeperking. Buurtapp.
 2. Veilig gevoel van bewoners.
 3. Tevreden bewoners!!
 4. Zijn onze straten schoon? Er is een team dat één keer per twee weken de wijk Orden ingaat om zwerfvuil te verzamelen.
 5. Plastic afval aan lantaarnpaal.
 6. Eventueel samen met buren containers delen.
 7. Hangplek voor jeugd bij de Bartelsweg / Schotweg = klein speelveldje (blijft wel rommel achter).
 8. Is er veel eenzaamheid?

Groen en Kunst

 1. Meer grote bomenrijen
 2. Ongelijke groenverdeling (richting centrum te weinig). Invulling wensen bestemmingsplan Brinkhorst (actie). Bomenrij Wilhelmina Druckerstraat (groenveldje).
 3. Minimale wijze van groenonderhoud (t.o.v. Zuidbroek).
 4. Gifgebruik t.a.v. onkruid verminderen.
 5. Snippers roestvijver i.v.m. vochtige grond.
 6. Groen Orderplein.
 7. Kunst is niet zichtbaar genoeg. De kunst die er is, mag minder verspreid. Liever één groot kunstwerk. Kunst op braakliggende terreinen.
 8. Uitlaatplaats roestvijver.
 9. Nettere begroeiing Zanderijweg.
 1. Rondvraag

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

Sluiting

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn komst en inbreng en sluit de vergadering om 21.30 uur. Zij nodigt alle aanwezigen uit nog een hapje en een drankje te nuttigen en nog even na te praten.