Zienswijze over ontwerp bestemmingsplan Handelstraat 2, “Westpoint”

Gemeenteraad Resp. Burgemeester en wethouders
Postbus 9033
7300 ES Apeldoorn

Apeldoorn, 26 oktober 2015

Betreft: Zienswijze over ontwerp bestemmingsplan Handelstraat 2, “Westpoint”
resp. Zienswijze over ontwerp omgevingsvergunning’ en/of ‘zienswijze onttrekking weg aan het openbaar
verkeer Handelstraat
(2)

Geachte leden van de gemeenteraad, resp. geacht college,

De wijkraad Brink en Orden heeft de totstandkoming van het “ontwerp Handelstraat 2” met veel belangstelling gevolgd, en zich ook actief ingezet om bij te sturen waar dat volgens ons zinvol was. In principe zijn wij er voorstander van dat er aan de ”locatie Westpoint” eindelijk weer een ontwikkeling plaatsvindt, anders dan verloedering en criminaliteit.Daarmee is niet gezegd dat wij voorstander zijn van de ontwikkeling van een boodschappencentrum met een supermarkt op deze plek. Met name een supermarkt levert overlast op, onder andere door toename van verkeer en geluid. Wij zien deze supermarkt dan ook niet als enige en laatste mogelijkheid van ontwikkeling op deze locatie.Bij de voorliggende ontwerpen bestemmingsplan, ontwerp omgevingsvergunning en onttrekking weg
aan het openbaar verkeer hebben wij concreet de volgende zienswijzen:

1. Gevaarlijk manoeuvreren ten behoeve van bevoorrading.
De voorgestelde route van bevoorraden is inrijden van de Handelstraat en vervolgens rechtsachteruit het (inpandige) expeditiehof inrijden. Al bij de bijeenkomst in april is door de verkeerscommissie van de wijkraad aangegeven dat dit de verkeerde manier is: zodra de vrachtwagen aan zijn manoeuvre begint, heeft de chauffeur geen zicht meer op de achterkant van de oplegger; de rechterzijspiegel laat immers alleen nog de zijkant van de oplegger zien. Op deze manier “blind” achteruit rijden leidt tot gevaarlijke situaties. Een betere manier is om over links achteruit te draaien. De chauffeur heeft dan in zijn linkerbuitenspiegel en eventueel via de zijruit goed zicht op de achterkant van de oplegger. De projectontwikkelaar BUN en de gemeente Apeldoorn onderkennen dit probleem. De voorgestelde oplossing is het “protocol bevoorrading” zoals in het ontwerp in bijlage 15 opgenomen. Wij zien dit protocol als volstrekt onvoldoende om veilig manoeuvreren te
waarborgen, en wel om de volgende redenen:

Al onder punt 1 gaat het mis; er kan in de Handelstraat geen vrachtauto worden stilgezet zonder dat dit het verkeer hindert: daarvoor is de straat simpelweg te smal. Zodra een vrachtauto daar gaat staan, zullen fietsers en auto’s proberen om er omheen te komen om naar het parkeerterrein te gaan, of om verder de wijk in te rijden. Dit is juist ook een reden om ervoor de zorgen dat een chauffeur zo lang mogelijk het volledig overzicht heeft. Vervolgens wordt gesproken over “de medewerker”. Deze medewerker moet dan wel een opleiding hebben gehad om op de openbare weg het verkeer te regelen. Deze medewerker kan onmogelijk aan twee kanten van de vrachtwagen tegelijk het verkeer regelen en oogcontact houden met de chauffeur om de vrachtauto te begeleiden. Deze zal daardoor
voor een groot deel “blind” achteruit rijden. Al met al een ‘’houtje-touwtje-oplossing’’.

2. Onvoldoende parkeercapaciteit.
De parkeernorm van de gemeente Apeldoorn is duidelijk: 6 plaatsen per 100m2 BVO. Bij die normen is geen onderscheid gemaakt tussen kleine of grote supermarkten, noch is er een bandbreedte of correctiefactor (zoals bijvoorbeeld wel met woningen het geval is). De norm is helder, het benodigde aantal plaatsen is 174 en het nu voorgestelde aantal van 140 is dus onvoldoende. Wanneer de parkeernorm die de gemeente Apeldoorn hanteert, aangepast moet worden, lijkt het ons dat dit eerst met de juiste procedure moet worden geregeld. De manier waarop nu in één alinea de parkeercapaciteit wordt weggemoffeld lijkt ons erg op toerekenen naar een ter plaatse mogelijk maximum resultaat.

Inhoudelijk ontbreekt de onderbouwing en de tekst zelf lijkt niet consistent; er wordt gesproken over onderzijde van de bandbreedte (rapport Grontmij, bijlage 12 van het ontwerp)tussen minimaal en gemiddeld. En vervolgens wordt toch uitgegaan van minimaal 134 plaatsen, wat volgens CROW dan weer het maximum is. Nogal tegenstrijdig allemaal. Om verkeers- en parkeerproblemen in naburige straten te voorkomen pleiten wij er voor om een deel van de parkeerbehoefte ondergronds op te lossen.

3. Verstening.
Wij constateren dat op dit moment het binnenterrein heel groen is. Niet alleen door de HUP en de speeltuin, maar juist ook door grote bomen. Misschien zijn deze bomen dan wel niet heel bijzonder, maar wij betreuren dat hier een ten behoeve van parkeerplaatsen volwassen bomen moeten verdwijnen. Er zijn al meer plaatsen in onze wijk waar door de komst van winkels en supermarkten groen is verdwenen en een steenvlakte is ontstaan. Aangezien er naar onze mening toch al een betere oplossing voor parkeren zal moeten worden gezocht (zie punt 2) zouden wij graag zien dat meer volwassen bomen kunnen blijven staan, dan wel meer grote bomen geplant worden in de nieuwe situatie.

Aanvullende opmerking
Op de situatietekening staan cirkels die bomen moeten voorstellen. Het betreft nieuwe of bestaande bomen. Op de manier waarop de bomen ingetekend zijn, hebben de bomen een hele slechte leefomgeving. Om de leefomgeving van de bomen te verbeteren, zal de oppervlakte voor parkeren en daarmee het aantal mogelijke bovengrondse parkeerplaatsen verder verminderen en de parkeersituatie bovengronds nog ongunstiger worden.

4. Milieu-eiland ontbreekt op tekening
Wij vinden dat aan de klanten gelegenheid moet worden gegeven om gebruikt verpakkingsmateriaal e.d. op een milieuvriendelijke wijze op of nabij de plaats waar het gekocht is, in te leveren. Daarnaast vinden wij dat de plaats van die gelegenheid op tekening moet worden aangegeven.

5. Bezwaren van nabije bewoners
Wij hebben kennis genomen van bezwaren van een nabije groep bewoners. Wij delen hun zorgen voor wat betreft geluid, hoeveelheid verkeer, parkeercapaciteit en afname van kwaliteit van groenvoorzieningen. Wij benoemen hiervoor de volgende zienswijzen:

Geluidsoverlast verminderen
Een deel van de overlast kan worden voorkomen door een grotendeels verdiepte aanleg van het parkeerterrein en de toepassing van verharding waarover rijdende winkelwagentjes zo min mogelijk geluid maken, ook als dit niet wettelijk is vereist. Kortom wij dringen aan op verdiept aangelegde verharding die geluid van winkelwagentjes beperkt.

Visuele overlast beperken
Wij pleiten ervoor de groenvoorzieningen tussen het parkeerterrein en het doodlopende gedeelte van de Sprengenweg in overleg met aanwonenden zodanig te optimaliseren opdat visuele en andere overlast zoveel als mogelijk wordt beperkt.

Omgeving schoonhouden
De eigenaren en gebruikers van het boodschappencentrum zorgen tijdens openstellingdagen minimaal 2 maal voor het schoonhouden van de omgeving rondom het gebouw van het boodschappencentrum en het parkeerterrein. Hiervoor bij niet-naleving sancties opnemen in de op te stellen overeenkomst met BUN-Holding.

Openstelling geen 7 dagen per week
Wij vinden een openstelling van 7 dagen in de week teveel voor de buurt. Daarom dringen wij aan dat maximaal 6 dagen per week winkelopenstelling wordt toegestaan.

Tenslotte
Het bestuur van de wijkraad Brink & Orden waardeert dat belanghebbenden in een vroeg stadium betrokken werden bij de ontwikkeling van de supermarkt op deze locatie. Over de wenselijkheid van
een supermarkt op deze plek hebben wij nog steeds onze twijfels. Als enig voordeel zien wij dat de structuur van supermarkten e.d. fijnmaziger wordt, waardoor meer klanten op loopafstand
boodschappen kunnen doen. Over de uitvoering maken wij ons op enkele punten toch echt grote zorgen. Vooral met betrekking tot veiligheid, de te verwachten problemen met een tekort aan parkeerplaatsen, de mate van overlast en het verstenen van de openbare ruimte hopen wij dat de plannen worden aangepast. Het proces om te komen tot een buurtboodschappencentrum is ontstaan in een periode dat er geen andere nuttige bestemming aan het Westpoint kon worden gegeven. Tijden veranderen. De woningcontingenten gaan vast en zeker verhoogd worden, de woningmarkt trekt weer aan, de hypotheekrente is historisch laag en de onzekerheid over aanwending van zorggelden is sterk verminderd. Nu zijn er veel betere kansen voor een gebouw met woningen. En zo’n gebouw kan op een breed draagvlak rekenen. Genoeg redenen voor een heroverweging. Daarom dringen wij aan op een heroverweging voor het Westpoint. Naar onze mening is een passend woongebouw een passend alternatief.
Indien -om wat voor reden dan ook- de huidige voorliggende of andere plannen geen doorgang kunnen vinden, hopen wij dat de overheid snel geld vrij gaat maken voor de sloop van het Westpoint-gebouw en de aanleg van een (tijdelijk) parkje. Wij waarderen dat de voorliggende procedure ná de zomervakantie in gang is gezet, zodat iedereen voldoende tijd heeft om te reageren. Anderzijds zijn wij niet gecharmeerd van de coördinatieregeling als instrument om procedures te stroomlijnen. Ons inziens gaat dit ten koste van
de zorgvuldigheid en duidelijkheid.

Met vriendelijke groet,
Wijkraad Brink & Orden:
Postbus 2327
7301 EA Apeldoorn
Email: wijkraad@brinkenorden.nl