Werkzaamheden waterspeelplaats

Ongeveer 2 week geleden hebben wij een bericht geplaatst over riolerings- en bodemsaneringswerkzaamheden op de waterspeelplaats Zanderijweg tegenover de H.W. Mesdagstraat.
Inmiddels zijn de werkzaamheden afgerond. Naar aanleiding van vragen uit de omgeving geven wij na overleg met de gemeente in dit bericht de reden van de werkzaamheden aan.
Eind 2013 is begonnen met de aanleg van de huidige beek langs de Zanderijweg. Gelijktijdig met de beekaanleg heeft men de bodemverontreiniging in de voormalige beekbodem verwijderd.
Als gevolg van de beekaanleg zijn de rioolafvoeren van de woningen langs de beek van de Zanderijweg tussen de Betsy Westendorpstraat en de Coba Ritsemastraat aangepast. Tijdens hevige regenbuien is gebleken dat deze gewijzigde rioolafvoeren niet voldeden. Voor dit probleem is een oplossing bedacht en nu uitgevoerd middels de aanleg van een verbindingsriool vanaf de hoekwoning aan de Zanderijweg (huisnr. 175) door de waterspeelplaats naar het begin van de Coba Ritsemastraat. Zie rode stippellijn op de foto.
De gemeente en aannemer Roelofs hebben meegedeeld dat er geen sprake is geweest van grondwaterverontreiniging en dat er bij het recente graafwerk geen bodemverontreinigingen zijn aangetroffen.

waterspeelplaats - riool

Nazomer Fair zaterdag 17 september in wijkcentrum Orca

Zaterdag 17 september van 11.00 uur tot 16.00 uur is er in wijkcentrum Orca een Nazomer Fair.

Leuke kraampjes, workshops, kinderpret, muziek, een hapje een drankje, één en al gezelligheid samen met de andere wijkbewoners! Iedereen is welkom de toegang is gratis!

Voor meer info over de Nazomer Fair of andere activiteiten in wijkcentrum Orca kunt

u contact opnemen met ilith@accres.nl | 06 13 144 371

Nazomer fair

Waterspeelplaats

Aannemer Roelofs is begonnen met de aanleg van een verbindingsriooltje via de waterspeelpplaats langs de Zanderijweg tegenover de H.W. Mesdagstraat. Gelijktijdig wordt er nog restverontreiniging uit de bodem van de vroegere Orderbeek verwijderd. Zoals bekend werd  vroeger industrieel water in de  Orderbeek geloosd en resten daarvan zijn nog terug  te vinden in de voormalige beekbedding.
Naar verwachting is de klus op 22 juli a.s. geklaard.
Zanderijweg-HW Mesdagstraat

Subsidie op woningisolatie

Voor het isoleren van uw huis, is er subsidie beschikbaar. Na het grote succes van de subsidie op woningisolatie in 2013-2015 is er voor dit jaar ook weer geld beschikbaar gesteld door de gemeente en de Provincie Gelderland. Een subsidie aanvragen kan vanaf donderdag 14 juli 2016 via:

www.apeldoorn.nl/subsidie-woningisolatie.

Een derde van de totale isolatiekosten wordt gesubsidieerd, met een maximum van € 500,- per huis. De regeling is voor vloer, dak-, gevel- en spouwmuurisolatie en het vervangen van bestaand glas door HR++ glas. Om zuiniger met het beschikbare budget om te gaan is het dit jaar niet mogelijk om samen met de buren een aanvraag in te dienen. Dit jaar kan er naar schatting voor 225 aanvragen subsidie worden verleend. Om in aanmerking te komen voor de subsidie kunt u vanaf 14 juli de aanvraag, samen met een offerte en een beschrijving van de werkzaamheden indienen via: www.apeldoorn.nl/subsidie-woningisolatie.

Is online regelen niet mogelijk dan kunt u het formulier telefonisch aanvragen via telefoonnummer 14 055. De gemeente verwacht veel belangstellenden, dus wees er snel bij! Aanvragen is tot 1 september 2016 mogelijk.

Wegwijs in zorg en welzijn

In de afgelopen jaren is er veel veranderd als het gaat om welzijn en zorg. In de media komen dagelijks zaken voorbij als het om dit thema gaat. Veel veranderingen zijn ingezet vanuit het rijk. De gemeenten zijn nu meer verantwoordelijk voor zorg en ondersteuning. Zorg en welzijn worden dichterbij in de buurt georganiseerd zodat we elkaar gemakkelijker kunnen vinden. Zo hebben we inmiddels in alle stadsdelen een Sociaal Wijk Team (SWT) en een Welzijnsnetwerk.

Allereerst is het goed om vast te stellen dat veel mensen gewoon de weg weten te vinden naar de huisarts, het WMO-loket voor voorzieningen, de Kap voor een maatje, de vele Ontmoetingsplekken in de wijken of het maatschappelijk werk. Het is ook goed om het gezonde verstand te gebruiken en zelf oplossingen te vinden voor situaties die misschien even lastig lijken. We zijn vaak prima in staat om in zulke omstandigheden het juiste te doen.

Maar het kan zijn dat je als bewoner in de buurt toch niet zo goed weet waar je nu moet zijn en wat dan?

Mocht er een acute noodsituatie zijn die levensbedreigend is, of is er spoedeisende hulp nodig dan belt u natuurlijk met 112. Is er geen acute noodsituatie maar wel politie nodig dan belt u 0900-8844.

Dit kan zijn bij een burenruzie of bijvoorbeeld bij zeer ongewoon of ongewenst gedrag. Een belangrijk telefoonnummer in Apeldoorn is 14055. Dit nummer kunt u bellen als u zaken wilt melden of weten op het terrein van milieu, verlichting, vernielingen etc. U kunt er ook terecht met vragen over de WMO, dus over voorzieningen om zelfstandig te kunnen wonen, leven en werken. 14055 is van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar en kan u op vele vragen antwoord geven of doorverwijzen naar de juiste instantie.

Zoals gezegd is er in Apeldoorn in alle wijken een Sociaal Wijk Team en een Welzijnsnetwerk actief.

Het Welzijnsnetwerk bestaat uit medewerkers met diverse specialismen. Maakt u zich zorgen over bewoners in uw buurt, door bijvoorbeeld steeds meer vervuiling of dichte gordijnen, een buurman die vaak de weg kwijt is? Probeer contact te maken en te achterhalen of er wat aan de hand is. Mochten de zorgen blijven dan kunt u contact met het Welzijnsnetwerk opnemen. Ook als u, samen met uw buren initiatieven wilt nemen om uw buurt leuker en veiliger te maken kan het Welzijnsnetwerk u ondersteunen of de weg wijzen. We zijn ook te benaderen met vragen van persoonlijke aard over eenzaamheid, schulden of vragen m.b.t. opvoeding of relaties. Het Welzijnsnetwerk bestaat uit werkers met diverse specialismen vanuit Stimenz, Mee-Veluwe, de Kap, Don Bosco en de S1-wijkverpleegkundigen. Het Welzijnsnetwerk Noordwest of Centrum is te bereiken via;

de buurtregisseur voor Noordwest Jan van Eijk j.vaneijk@stimenz.nl

of via Stimenz 088-7846464 dan wel het mailadres info@stimenz.nl of de website www.stimenz.nl

Het Sociaal Wijk Team is er speciaal voor mensen waar de problemen zich opgestapeld hebben. Bijvoorbeeld door schulden, werkloosheid, verslaving of problemen rond opvoeding, gezondheid en wonen. U komt er echt zelf niet meer uit. Na overleg met u wordt u aangemeld door een hulpverlener, de corporatie, huisarts of school bij het SWT. U krijgt dan een contactpersoon die samen met u, uw familie of andere mensen uit uw omgeving een plan maakt om weer uit de problemen te komen. Ook het Welzijnsnetwerk kan hier een rol in vervullen door samen met u te kijken of ondersteuning vanuit het SWT nodig is.

Als laatste willen we u nog wijzen op het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en alle Ontmoetingsplekken in Apeldoorn. Het CJG is dé plek waar je terecht kunt met vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien. We zijn er voor alle (toekomstige) ouders, kinderen en jongeren. We geven preventieve en lichte zorg. Als dat nodig is, verwijzen we ouders en jongeren naar andere vormen van Jeugdhulp. Kijk op www.cjgapeldoorn.nl

Verspreid over de hele stad zijn er vele Ontmoetingsplekken waar u activiteiten kunt doen, een kopje koffie kunt drinken of gratis naar een spreekuur kunt. Kijk hiervoor op www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl