Parkeren AGOVV terrein

Parkeren AGOVV terrein

Wellicht heeft u het al in de Stentor gelezen.  Het college van B&W heeft een besluit genomen om het verkeers- en parkeerprobleem in verband met bezoekers van de Apenheul op te lossen.

Deze problematiek loopt al jaren.  Onze wijkraad, de wijkvereniging Berg & Bos en de werkgroep Asselsestraat hebben regelmatig overleg gehad met de gemeente en zij hebben  dringende adviezen gegeven.  Wijkvereniging Berg & Bos wil af van het parkeren op de J.C.Wilslaan en Orden wil af van de verkeersdrukte en de files in haar wijk.   Het advies van beide wijkraden was om een transferium buiten de woonwijken te ontwikkelen.  Dit transferium zou dan gebruikt kunnen worden door de drie attracties aan de westkant van Apeldoorn.  (Apenheul, Paleis ’t Loo, Julianatoren).

Gedurende 2 jaar is een oefenveld van AGOVV gebruikt als overloop-parkeerplaats. Dit heeft geleid tot gevaarlijke situaties aan de Harpweg en bij het kruispunt Asselsestraat/Laan van Spitsbergen.  Als tijdelijke oplossing konden wij hier mee leven, want “er wordt een structurele oplossing gevonden voor het verkeers- en parkeerprobleem voor de Westrand van Apeldoorn”, zo verzekerde de gemeente ons.

Die “structurele oplossing” is nu door het college gevonden in het volgende plan.

  • Twee oefenterreinen van AGOVV worden parkeerterrein voor 800 auto’s
  • Gedurende maximaal 120 dagen per jaar
  • Termijn: 10 jaar
  • De J.C. Wilslaan wordt niet meer als overloop-parkeerplaats gebruikt
  • De Harpweg en de kruising Asselsestraat/Laan van Spitsbergen worden aangepast.

U begrijpt, wij zijn heel ongelukkig met deze “oplossing”.  De verkeersdrukte op de Laan van Spitsbergen, dwars door de wijk Orden, wordt hiermee groter.  Dat is slecht voor de verkeersveiligheid en slecht voor onze gezondheid.  Bovendien is dit niet ” de structurele oplossing voor Apeldoorn West”, die ons is beloofd.

Het besluit van het college wordt voorgelegd aan de gemeenteraad die een definitief oordeel moet geven.

Donderdag 17 november komt dit onderwerp aan de orde in de gemeenteraad. Tijdens de PMA kunnen belanghebbenden inspreken.  Als wijkraad zullen wij dat zeker doen.  U kunt dat ook doen als bewoner of andere belanghebbende.

De gemeente heeft de afgelopen dagen een bewonersbrief doen uitgaan naar 800 adressen in Orden en Berg & Bos.  Hierin staat informatie over het plan  en men wordt  uitgenodigd voor de informatie- en inloopavond op WOENSDAG 12 OKTOBER  van 19 tot 21 uur in restaurant De Boschvijver.

Wij raden echter iedereen die betrokken is bij deze ontwikkeling  dringend aan om daar naar toe te gaan en u goed te laten informeren.  Indien u, net als wij, vinden dat dit een oplossing is die slechte gevolgen heeft voor onze wijk, laat het ons dan weten via het secretariaat! Door gezamenlijk op te trekken maken we meer kans om dit onzalige plan van tafel te krijgen.

Nota Geluid bij Evenementen en de geluidsprofielen

Er is een conceptnota opgesteld voor het beleid met betrekking tot geluid bij evenementen als vervanging van de regeling uit 2008. Deze Nota Geluid bij Evenementen komt voort uit een evaluatie van het geldende beleid en pakt een paar zaken anders aan. Daarnaast zijn er van 15 locaties in Apeldoorn zogenaamde ‘locatieprofielen’ opgesteld. Een locatieprofiel beschrijft alle aspecten die van belang zijn voor het houden van een evenement op een bepaalde locatie en is daarmee een vertaling van bestaande beleidslijnen voor die locatie. Lees hier meer->