Indicatie dimensies windturbine in Apeldoorn

De wijkraad heeft kennis genomen van de energieambities die de gemeente Apeldoorn heeft geformuleerd. Deze ambitie kunnen wij in grote lijnen ook onderschrijven. Bij de plannen voor de concrete uitwerking hebben wij echter onze twijfels. Het blijkt dat energieopwekking met windmolens voor Apeldoorn een ongunstige businesscase is, tenzij er “radicale keuzes” worden gemaakt. En uit het rapport “feitenonderzoek windenergie Apeldoorn” maken wij op dat die keuzes onder andere inhouden dat er dicht op bebouwing ontwikkeld wordt (overlast voor omwonenden en risico’s voor de gezondheid) en  dat er tegen regelgeving in, locaties in natuurgebied worden aangewezen (overlast voor fauna en slecht voor de natuurbeleving van de bezoekers). Daarnaast blijkt dat de wind in Apeldoorn dusdanig matig waait, dat er alleen met extra hoge subsidie en extra hoge molens een rendabele casus valt te maken.

 

En wat is de dringende reden om de gezondheid en welzijn van de eigen inwoners in gevaar te brengen? Uit het feitenonderzoek blijkt dat Apeldoorn geen zoeklocatie voor de provincie was. Uit het feitenonderzoek blijkt dat Apeldoorn eigenlijk helemaal geen geschikte locatie is voor windenergie “tenzij er radicale keuzes worden gemaakt”.

Uit het feitenonderzoek blijkt dat Nederland een lagere norm hanteert dan buurlanden als Frankrijk en Engeland voor wat betreft minimale afstanden ten opzichte van bewoning.

 

Zijn er alternatieven?

Wat betreft opwekken van energie zeker:

 • Zeer weinig aandacht voor biomassa. En daar bedoelen we niet de mestvergisters mee, maar het werken met je productiebos. Dat past wèl bij dit stuk van de Veluwe.
 • En aardwarmte. Vreemd dat er nu wel op allerlei manieren gepoogd wordt om op een ongelukkige plek qua wind iets te doen met windenergie, terwijl het juist een gunstige plek op de kaart is wat betreft aardwarmte. Daar zou Apeldoorn zich pas goed mee op de kaart zetten als “cleantech”.
 • Terzijde wordt vermeld dat aardwarmte slechts een rol speelt bij verwarming en niet bij electriciteitsopwekking. Dat is juist, maar het past daarmee nog wel uitstekend in de energieambitie van de gemeente. Een heel groot deel van het particuliere energieverbruik gaat nu op aan het (met aardgas) verwarmen van water en het huis. Het zou juist dom zijn om eerst nog weer met elektriciteit water te gaan verwarmen.

 

Maar ook aan de verbruikerskant is nog winst te behalen. De subsidiemogelijkheden voor isoleren, vervangen van verwarmingsketels, zonnepanelen etc. zijn echt nog niet uitgeput.

 

En laten we vooral leren van fouten die elders zijn gemaakt. Zie bijvoorbeeld het debacle in Houten: voorstanders boos (want de molens mogen niet voluit draaien), bewoners boos (want geluidsoverlast en een taaie strijd met de gemeente) en de wethouder geïrriteerd (want een taaie strijd met de bewoners). Laten we dat hier vooral voorkomen.

 

Dat de gemeente Apeldoorn een ”handreiking draagvlak” heeft geformuleerd voor de gemeenteraad vinden wij vreemd. In een eerder stadium is door de gemeenteraad uitgesproken dat windmolens in Apeldoorn alleen geplaatst worden als er voldoende draagvlak is. Bij dat draagvlak voor bijvoorbeeld de locatie Beekbergse Broek  wordt nu heel Apeldoorn bevraagd. Hiermee worden wijkraden en bewoners tegen elkaar opgezet. Dit vinden wij een perverse werkwijze van het college. In een democratie zou het toch zo moeten zijn dat ook de belangen van een minderheid veilig zijn. En voor de bewoners die niet direct met de overlast van de windmolens te maken krijgen: hoe goed smaakt een kopje thee nog, als je weet dat het water is opgewarmd met overlast voor je buren in een andere wijk?

 

“Maar in Brink en Orden krijgen wij toch niks te maken met de windmolens?” vraagt u zich misschien af. Dat hangt er van af wat de gemeenteraad besluit. Zoals u in de bijgaande plaatjes kunt zien, komen er geen windmolens als de gemeente zich houdt aan de in Nederland gebruikelijke normen (Model A). Als er echter “radicale keuzes” worden gemaakt, dan komt Model C in beeld, en zien we dat ook het industrieterrein aan beide zijden van de Europaweg is aangewezen als locatie. Op het plaatje met de cirkel kunt u zien tot hoever de overlast van de ziekmakende lage bromtoon reikt (volgens de Engelse norm van 1400m).

 

Omdat voor ons als wijkraad dit onderwerp nog nieuw is, willen we graag reacties van onze inwoners. Vindt u ook dat er in onze wijk beslist geen hoge windmolens moeten komen? Of vindt u het juist een goed idee om op deze manier energie op te wekken in uw buurt? Wij horen graag uw reactie.

 

De voorlopige planning voor de ontwikkeling van windenergie in Apeldoorn:

 

21 september: de gemeenteraad houdt een hoorzitting over windenergie in Apeldoorn

28 september: oriënterende politieke bespreking over het Feitenonderzoek windenergie Apeldoorn

13 oktober: publicatie concept-raadsopdracht (dit wordt aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders)

2 november: politieke behandeling van het rapport en de inspraak op het rapport tijdens de Politieke Markt

23 november: vaststellen raadsopdracht Windenergie door gemeenteraad

november 2017 – voorjaar 2018: college van burgemeester en wethouders werkt raadsopdracht uit.

 

 

 

Airborne herdenking op de Willem III kazerne

De wijkraad was aanwezig bij de Airborne herdenking op de Willem III kazerne. Het blijft altijd indrukwekkend om mee te maken. Ook het bezoek aan de Graeme Warrack Room. Zo’n kleine ruimte waar je verstopt zit voor de vijand.

Het spelen van de volksliederen van Polen, Engeland en Nederland. Daarbij worden de vlaggen van de betreffende landen gehesen.

 

Agenda Algemene Vergadering oktober 2017

Datum: dinsdag 10 oktober 2017
Locatie: De Goede Herderkerk, Asselsestraat 199, Apeldoorn
Tijd: Aanvang 20.00 uur
Zaal open vanaf 19.30 uur

Agenda

 1. Opening door de interim-voorzitter Margaret Bakker
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Goedkeuring notulen Algemene Vergadering van 12 april 2017
 4. Goedkeuring begroting
 5. Bestuurlijke zaken: er zijn geen aftredende bestuursleden
 6. Thematafels: per thema (verkeer/bouwen&wonen/welzijn/groen&kunst)Tijdens deze vergadering willen we graag van u als bewoner weten welke zaken in onze wijk van
  belang zijn. U kunt zelf onderwerpen aankaarten met de aanwezige wijkraadsleden, gemeente
  medewerkers, politie e.a. en aangeven welke acties ondernomen kunnen worden.
 7. Rondvraag

Sluiting uiterlijk 22.30 uur

U bent van harte welkom!

Ratten, een plaag of alleen een beetje lastig?

Een rat heeft een slechte naam en wordt vaak als scheldwoord gebruik. Bijna iedereen heeft boek/film/musical Ciske de Rat gelezen of gezien en hoe aandoenlijk ook, de toevoeging Rat was niet bedoeld om een vriendelijke jongen aan te geven. Af en toe krijgen we als wijkraad meldingen over ratten in de wijk. Het aantal meldingen is gering en geen reden voor grote zorg. Maar toch maakten we een afspraak met Peter Spieker werkzaam bij de ongediertebestrijding van Circulus-Berkel, die namens de gemeente burgers ondersteunt met vragen over o.a.  kakkerlakken, wespen en ratten. We lopen langs de Driehuizerspreng, waar ratten leven. Waar water is zijn ratten. Het is een eng idee, maar dat is altijd al zo geweest, aldus Peter en vertelt verder: Een enkele rat is ook geen probleem, kinderen kunnen ook gewoon in de spreng spelen. Een rat is een schuw dier en zelfs bang voor mensen. Het is bovendien een nachtdier, dat overdag maar zelden actief is. Maar we kunnen wel voorkomen dat het een plaag wordt. Alle dieren en ook ratten komen op voedsel af. Dus gooi geen hele broden uit flats, maar vooral ‘s morgens kleine stukjes brood. Ook vogelliefhebbers opgelet.  Vogelvoer vinden ratten ook heerlijk en onthouden die plekjes en blijven komen. Hang het in een boom en geef niet te veel tegelijk.

Waar komen ratten vandaan.
Ratten leven vooral in het riool en verder bijna overal waar water is. De meest voorkomende rat in Nederland is de bruine of rioolrat.  Een rat wordt gemiddeld één jaar oud (max. 2 jaar) en is een alleseter. Hij past zich moeiteloos aan de omstandigheden aan. Hij kan fantastisch klimmen, graven en zwemmen. De reuk is zijn belangrijkste zintuig. Ze fokken als konijnen, is de gedachte bij iedereen. Dat valt mee. Na 3 maanden is een rat al geslachtsrijp en kan 4x per jaar een nest met ca 5 jongen werpen. Maar slechts een kwart overleeft door voedselgebrek, dus dat scheelt.

Voorkomen
Om een rattenplaag te voorkomen is het dus superbelangrijk om niet te veel voedsel te laten slingeren. Ratten zijn alleseters. Ze eten granen, knolgewassen, bladeren, maar ook vlees en vis. Dat geldt voor “in het veld”, maar ook in opslag. Mohammedanen mogen geen voedsel weggooien. Prachtige gedachte. Het zou mooi zijn als we allemaal zo met voedsel omgaan. Maar alles heeft zijn keerzijde. Zorg bij het voeren van dieren dat het ’s avonds opgegeten is, dan komen er geen ratten op af. En ratten zijn slimme beesten. Als ze eenmaal door hebben dat ergens vaak voedsel is hebben zij hun gps ingeschakeld en blijven komen. Dat geldt ook voor het voeren van vogels. Prachtig al die vogels in de tuin of op het grasveld. Maar geef vooral ’s morgens, dan kunnen de vogels het de hele dag lekker oppeuzelen en ruim ’s avonds eventuele restjes op en geef het de volgende dag opnieuw. Leg voedsel niet op de grond. Daar kunnen ratten wel erg makkelijk bij. Je moet de kat rat niet op het spek binden. In de zomer is er vaak genoeg eten langs de waterkant met allerlei grassen en struiken. In de winter moeten ze meer moeite doen. Juist dan is het belangrijk vooral ’s nachts geen etensresten te laten slingeren. De plastic afvalzaken aan de lantaarnpalen waren ook mooie plekken voor de ratten. Daar zitten ook vaak nog etensresten in. De vogels pikken de zakken kapot en op de grond ontstaat voer voor ratten. Binnenkort niet meer van toepassing door de oranje (plastic) container.

Oeverbeplanting
De gemeente wil graag meer natuurlijke plekken ook in de stad. Dat resulteert in bijvoorbeeld ruige oeverbeplanting met wat hoger struikgewas aan de wateroevers. Laat dat nou net de plek zijn waar de ratten graag vertoeven. Ze kunnen zich mooi verschuilen. Ook hier is de gulden middenweg het beste. Een beetje strak en een beetje ruig. Langs de Driehuizerspreng ziet dat er net na een maaibeurt zo uit.

 

Zijn ratten gevaarlijk?
Peter Spieker is hier duidelijk over: Nauwelijks. In lang stilstaand water kan de ziekte van Weil voorkomen, maar als het een beetje stroomt komt dat niet voor. Ratten zijn nachtdieren en schuw. Zij zijn bang voor mensen en gaan er vandoor. Kinderen kunnen gewoon in het water spelen. Een buurtbewoonster vult aan: “Vroeger zwom je veel vaker in open water. Dan zag je ook weleens een rat of zwom je tussen de vissen door. Dat was eigenlijk nooit een probleem”. We zijn niet meer gewend met deze natuurelementen in onze omgeving om te gaan.

Hoe herken ik een rat in de buurt
Ratten leven meestal in het riool. Hun bijnaam is niet voor niets rioolrat. Als ze bijvoorbeeld plotseling je grond flink ziet verzakken, dan is de kans groot dat er een gat in de rioolbuis zit en de ratten gangenstelsels gaan bouwen met grote verzakkingen als gevolg. De uitwerpselen van de rat, want “ koning-keizer-admiraal ; poepen doen we allemaal ”, zijn goed herkenbaar. Stomp van vorm, grijsbruin van kleur en ca 2 bij 0,5 cm groot. Een rat is net als herten en reeën een gewoontedier met vaste goed herkenbare routes. Het gras wordt plat gelopen en vaak is er aan één zijde dekking, want open veld daar houdt een dier niet van. Vaak een pad vanaf het water het talud op of soms langs de oever parallel aan het water.

Waar komen ze zoal voor.
De meldingen tot nu toe komen veelal van plaatsen met veel water. Langs de Driehuizerspreng zitten ratten. Laatst zag ik er nog één zwemmen. Toen hij me zag, verdween hij direct tussen de oeverbeplanting en heb ik hem niet meer gezien. Peter Spieker verwacht hier ook geen grote hoeveelheid ratten. Ook op het Jozef Israëls plantsoen heeft men last van ratten. Een enthousiaste buurtbewoner heeft er al een aantal gevangen. ER zijn nu ook vallen geplaatst. Langs de nabijgelegen vijver heeft de gemeente nu alle oeverbeplanting gemaaid. Dit moet het aantal verminderen.

Melden klachten of vragen:
Nogmaals. Bel dan de buitenlijn op tel. 14055 of meld dit online via https://www.apeldoorn.nl/buitenlijn-form . U kunt daar ook met vragen terecht en krijgt dan vermoedelijk een telefoontje van Peter Spieker. Die kan u prima helpen, is mijn indruk na onze kennismaking.

En wil u het sprookje nog eens horen: https://www.youtube.com/watch?v=4toZ0XtwmSA

Helikopters van de Koninklijke Luchtmacht starten 11 september reguliere training bij duisternis


Bemanningen van jachtvliegtuigen, transportvliegtuigen en helikopters van de Koninklijke Luchtmacht trainen dagelijks om inzetbaar te zijn voor wereldwijde missies. Omdat daadwerkelijke inzet vaak onder nachtelijke omstandigheden plaatsvindt, is het belangrijk dat de bemanningen ook in het duister trainen. Door de vroeg invallende duisternis zijn de wintermaanden hiervoor zeer geschikt.
De bemanningen gebruiken geavanceerde nachtkijkers om in het donker goed te kunnen zien. Deze zogenoemde Night Vision Goggles (NVG) beperken wel het rondom-zicht. Kijken met de apparatuur is vergelijkbaar met het kijken door twee kokertjes. Het vergt daarom veel oefening om goed en veilig met NVG’s te werken. Veel training gebeurt in een vliegsimulator, maar praktijktraining blijft nodig.

De periodes en locaties van de trainingen verschillen per type vliegtuig. Het avondvliegen wordt in principe beoefend van maandag tot en met donderdag. Om uiterlijk 00.00 uur moeten de vliegtuigen teruggekeerd zijn op de vliegbases, maar er wordt altijd getracht de oefeningen om rond 23.00 uur te eindigen.

Jachtvliegtuigen
F-16’s van de vliegbases Volkel en Leeuwarden trainen in de weken 44, 45, 46, 47, 48 en 50. De trainingen vinden vaak boven zee plaats, maar ook boven Nederland. Op het oefenprogramma staan onder andere het luchtgevecht, navigeren en bijtanken in de lucht.

Transportvliegtuigen
Vanaf vliegbasis Eindhoven wordt het KDC-10 tankvliegtuig ingezet om F-16’s in de lucht te voorzien van brandstof. Gedurende het gehele avondvliegseizoen kunnen trainingsvluchten van de transportvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht, waaronder de C-130 Hercules en KDC-10, plaatsvinden in de avonduren. Tijdens dergelijke vluchten worden oefennaderingen gemaakt op diverse luchtmachtbases.

Helikopters
De helikopterbemanningen vliegen vanaf vliegbasis Gilze-Rijen, Maritiem Vliegkamp De Kooy in Den Helder en vliegbasis Deelen naar de verschillende militaire oefenterreinen in Nederland. Er wordt getraind met ladingen in en onder de helikopter, het in- en uitstijgen van personeel en het landen in verschillende omstandigheden. De trainingen worden regelmatig  uitgebreid met eenheden van de Koninklijke Landmacht of Koninklijke Marine. Het reguliere avondvliegen is in de periode van 11 september 2017 tot 1 april 2018 en kan in de zomer met enkele weken worden aangevuld.

Herstelperiode
Het oefenen in de avonduren bereidt de bemanningen voor op een breed scala aan missies, waar ook ter wereld. Nederlandse vliegtuigen en het betrokken personeel zijn de laatste twee decennia onafgebroken ingezet en hebben hun bijdrage geleverd waar nodig. De jarenlange inzet is echter eenzijdig geweest en heeft daarnaast veel gevraagd van de militairen. De komende periode wordt daarom hard gewerkt aan het herstel van de brede inzetbaarheid.

Informatie
Meer informatie over vliegbewegingen staat op luchtmacht.nl/vliegbewegingen of NOS teletekst pagina 766. Voor vragen en eventuele geluidhinderklachten is het gratis telefoonnummer 0800 – 0226033 bereikbaar. Klachten kunnen eveneens worden ingediend via luchtmacht.nl/geluidshinder. Klachten uit de directe omgeving van vliegbasis Eindhoven kunnen worden ingediend op samenophoogte.nl.

Praat mee over de zorg – Forum 1718

Sinds 1 januari 2015 zijn er grote veranderingen
ingevoerd in de zorg en hulp.
De zorg moest anders, goedkoper en beter.
Is dat gelukt en wat zijn uw ervaringen.
Wat kunnen we leren uit deze ervaringen
en wat moet er verbeterd worden.
Burgers, organisaties, overheid, gemeenteraadsleden,
politieke partijen gaan hierover met elkaar in gesprek.
Welkom en praat mee, uw mening telt!

Voor meer info klik hier.

Speuren naar paddenstoelen in Park Berg en Bos

Sponszwam, aardappelbovist, geweizwam… beeldende namen voor een aantal  paddenstoelen die in onze bossen te vinden zijn.

Op zondag 24 september zet IVN Apeldoorn een bewegwijzerde paddenstoelen wandeling van ca. 3 km in Park Berg en Bos uit. Langs de route staan naambordjes, kleine tekstpanelen met wetenswaardigheden en anekdotes over diverse paddenstoelen.

Jong en oud kan de route op eigen gelegenheid volgen. Starten kan tussen 11.00 uur en 16.00 uur. Vanaf de speelweide en de hoofdingang is het startpunt van de route aangegeven.

Aanmelden hoeft niet. Kinderen en IVN-leden en -vrienden kunnen gratis deelnemen, voor volwassen niet leden geldt een bijdrage van € 2, – per persoon.
Op het plein voor de speelweide staat een tafel waar natuurgidsen graag meer informatie geven en waar artikelen zoals zoekkaarten verkrijgbaar zijn.
Vergeet niet een spiegeltje mee te nemen!
Voor meer informatie zie www.ivn-apeldoorn.nl

Nieuwe vliegroute zorgt voor ernstige geluidsoverlast in Brink en Orden!

Eind juni heeft Sharon Dijksma, Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu de zeer omstreden vliegroutes van Lelystad Airport bekend gemaakt. Lelystad Airport gaat de vakantievluchten van Schiphol afhandelen, er wordt nu al gesproken over 45.000 vluchtbewegingen per jaar dit zal in de toekomst ongetwijfeld alleen maar toenemen. Kort samengevat betekent dit dat vanaf 1 april 2019 vertrekkende Boeings en Airbussen op nog geen 1800 meter hoogte over de westkant van Apeldoorn scheren, de voorgestelde route ligt aan de oostzijde van Hoog Soeren. Bij lage luchtdruk kan dit zelfs nog een paar honderd meter lager zijn. In principe wordt er dagelijks gevlogen tussen 07.00 en 23.00 uur met een uitloop tot 24.00 uur. Brink en Orden gaat hier ongetwijfeld heel veel last van krijgen. Deze zogenaamde ‘OUT-07’ route voor vertrekkende Airbussen en Boeings gaat recht over de Veluwe richting het zuiden en zal daardoor het drukste zijn aangezien de meeste vakantievluchten richting Zuid Europa gaan. Leden van de dorpsraad Hoog Soeren zijn in Baambrugge gaan luisteren, omdat daar in het buitengebied ook sprake is van opstijgende vliegtuigen op 1800 meter hoog en ze zijn zich rot geschrokken van het lawaai. Een volgend probleem is dat er ook nog een vliegroute langs de oostzijde van Apeldoorn gepland staat. Deze vliegroute loopt over vliegveld Teuge waardoor dit dreigt te verdwijnen, momenteel is er een enorme lobby gaande om vliegveld Teuge te behouden dit kan alleen als de geplande vliegroute komt te vervallen en het is dan logisch dat de vliegtuigen van deze vliegroute vervolgens ook over de westzijde van Apeldoorn komen. Door de storm aan kritiek laat de Staatssecretaris een second opinion onderzoek uitvoeren, dit onderzoek dient 1 september as. klaar te zijn. Er is dus een hele kleine kans dat er nog iets gaat veranderen, intussen moeten wij snel actie gaan voeren, om te beginnen door de onderstaande petitie “Red de Veluwe” te ondertekenen.

https://petities.nl/petitions/red-de-veluwe-aanvliegroute-naar-lelystad-kan-hoger-moet-hoger?locale=nl

Enquête rechtswinkel

Een aantal studenten, woonachtig in Apeldoorn, hebben het idee  opgevat om een rechtswinkel op te starten in Apeldoorn. Nederland telt op dit moment al ongeveer 100 rechtswinkels en zij vinden dat Apeldoorn als 11e stad van Nederland zeker ook een rechtswinkel moet hebben.
Een rechtswinkel is een stichting die inwoners van een bepaalde plaats of regio gratis voorziet van juridisch advies. Omdat rechtswinkels stichtingen zijn, is er geen winstoogmerk en daarom kan de juridische hulp ook gratis blijven. Bij juridische vraagstukken kan de burger zich tot een rechtswinkel wenden en daaropvolgend kan de rechtswinkel proberen een oplossing te bieden. Wanneer dit onverhoopt niet lukt, kan de rechtswinkel de cliënt adviseren
over vervolgstappen.
Een rechtswinkel is in de meeste gevallen een initiatief van studenten die rechtsgeleerdheid studeren. Deze studenten doen de kennis op aan de universiteit op en zijn erg enthousiast om
hun kennis in praktijk te brengen. Zo ontstaat er een win-win situatie: gratis juridisch advies voor de cliënten, juridische praktijkervaring voor de studenten!

Nu hebben zij een enquête opgesteld om een goed beeld te krijgen van de behoefte aan de komst van een rechtswinkel in Apeldoorn.
Uw wijkraad heeft hierop ook positief gereageerd en wij willen u vragen om deze korte
enquête ook te willen invullen.

https://docs.google.com/forms/d/1kyNUgGDIlCXe5r1LHl_QBumIO9zRO9S0RfaGgtqxhdo/viewform?edit_requested=true