Indicatie dimensies windturbine in Apeldoorn

De wijkraad heeft kennis genomen van de energieambities die de gemeente Apeldoorn heeft geformuleerd. Deze ambitie kunnen wij in grote lijnen ook onderschrijven. Bij de plannen voor de concrete uitwerking hebben wij echter onze twijfels. Het blijkt dat energieopwekking met windmolens voor Apeldoorn een ongunstige businesscase is, tenzij er “radicale keuzes” worden gemaakt. En uit het rapport “feitenonderzoek windenergie Apeldoorn” maken wij op dat die keuzes onder andere inhouden dat er dicht op bebouwing ontwikkeld wordt (overlast voor omwonenden en risico’s voor de gezondheid) en  dat er tegen regelgeving in, locaties in natuurgebied worden aangewezen (overlast voor fauna en slecht voor de natuurbeleving van de bezoekers). Daarnaast blijkt dat de wind in Apeldoorn dusdanig matig waait, dat er alleen met extra hoge subsidie en extra hoge molens een rendabele casus valt te maken.

 

En wat is de dringende reden om de gezondheid en welzijn van de eigen inwoners in gevaar te brengen? Uit het feitenonderzoek blijkt dat Apeldoorn geen zoeklocatie voor de provincie was. Uit het feitenonderzoek blijkt dat Apeldoorn eigenlijk helemaal geen geschikte locatie is voor windenergie “tenzij er radicale keuzes worden gemaakt”.

Uit het feitenonderzoek blijkt dat Nederland een lagere norm hanteert dan buurlanden als Frankrijk en Engeland voor wat betreft minimale afstanden ten opzichte van bewoning.

 

Zijn er alternatieven?

Wat betreft opwekken van energie zeker:

  • Zeer weinig aandacht voor biomassa. En daar bedoelen we niet de mestvergisters mee, maar het werken met je productiebos. Dat past wèl bij dit stuk van de Veluwe.
  • En aardwarmte. Vreemd dat er nu wel op allerlei manieren gepoogd wordt om op een ongelukkige plek qua wind iets te doen met windenergie, terwijl het juist een gunstige plek op de kaart is wat betreft aardwarmte. Daar zou Apeldoorn zich pas goed mee op de kaart zetten als “cleantech”.
  • Terzijde wordt vermeld dat aardwarmte slechts een rol speelt bij verwarming en niet bij electriciteitsopwekking. Dat is juist, maar het past daarmee nog wel uitstekend in de energieambitie van de gemeente. Een heel groot deel van het particuliere energieverbruik gaat nu op aan het (met aardgas) verwarmen van water en het huis. Het zou juist dom zijn om eerst nog weer met elektriciteit water te gaan verwarmen.

 

Maar ook aan de verbruikerskant is nog winst te behalen. De subsidiemogelijkheden voor isoleren, vervangen van verwarmingsketels, zonnepanelen etc. zijn echt nog niet uitgeput.

 

En laten we vooral leren van fouten die elders zijn gemaakt. Zie bijvoorbeeld het debacle in Houten: voorstanders boos (want de molens mogen niet voluit draaien), bewoners boos (want geluidsoverlast en een taaie strijd met de gemeente) en de wethouder geïrriteerd (want een taaie strijd met de bewoners). Laten we dat hier vooral voorkomen.

 

Dat de gemeente Apeldoorn een ”handreiking draagvlak” heeft geformuleerd voor de gemeenteraad vinden wij vreemd. In een eerder stadium is door de gemeenteraad uitgesproken dat windmolens in Apeldoorn alleen geplaatst worden als er voldoende draagvlak is. Bij dat draagvlak voor bijvoorbeeld de locatie Beekbergse Broek  wordt nu heel Apeldoorn bevraagd. Hiermee worden wijkraden en bewoners tegen elkaar opgezet. Dit vinden wij een perverse werkwijze van het college. In een democratie zou het toch zo moeten zijn dat ook de belangen van een minderheid veilig zijn. En voor de bewoners die niet direct met de overlast van de windmolens te maken krijgen: hoe goed smaakt een kopje thee nog, als je weet dat het water is opgewarmd met overlast voor je buren in een andere wijk?

 

“Maar in Brink en Orden krijgen wij toch niks te maken met de windmolens?” vraagt u zich misschien af. Dat hangt er van af wat de gemeenteraad besluit. Zoals u in de bijgaande plaatjes kunt zien, komen er geen windmolens als de gemeente zich houdt aan de in Nederland gebruikelijke normen (Model A). Als er echter “radicale keuzes” worden gemaakt, dan komt Model C in beeld, en zien we dat ook het industrieterrein aan beide zijden van de Europaweg is aangewezen als locatie. Op het plaatje met de cirkel kunt u zien tot hoever de overlast van de ziekmakende lage bromtoon reikt (volgens de Engelse norm van 1400m).

 

Omdat voor ons als wijkraad dit onderwerp nog nieuw is, willen we graag reacties van onze inwoners. Vindt u ook dat er in onze wijk beslist geen hoge windmolens moeten komen? Of vindt u het juist een goed idee om op deze manier energie op te wekken in uw buurt? Wij horen graag uw reactie.

 

De voorlopige planning voor de ontwikkeling van windenergie in Apeldoorn:

 

21 september: de gemeenteraad houdt een hoorzitting over windenergie in Apeldoorn

28 september: oriënterende politieke bespreking over het Feitenonderzoek windenergie Apeldoorn

13 oktober: publicatie concept-raadsopdracht (dit wordt aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders)

2 november: politieke behandeling van het rapport en de inspraak op het rapport tijdens de Politieke Markt

23 november: vaststellen raadsopdracht Windenergie door gemeenteraad

november 2017 – voorjaar 2018: college van burgemeester en wethouders werkt raadsopdracht uit.