Toelichting plan opheffen eenzijdige gesloten-verklaringen Orden

Sinds 1967 is op diverse wegen in de wijk Orden een (eenzijdige) geslotenverklaring van kracht voor motorvoertuigen. Dit wordt aangegeven met verbodsborden (C12 volgens bijlage I van het RVV 1990). Tot 1995 was de opvatting dat het verboden was de weg, vanaf de richting waar het bord stond, in te rijden. Het idee achter deze verboden was dan ook om eenrichtingverkeer af te dwingen. Het is echter nooit de bedoeling geweest om de wegen waar dit bord staat vrij te houden van motorvoertuigen. Dit is echter wel wat dit bord volgens de wet betekent.

De gemeente wil daarom de situatie duidelijker maken. De huidige verkeersborden zullen in eerste instantie worden omgewisseld en aangevuld met de ‘juiste’ verkeersborden zoals in bovenstaande afbeelding. Op sommige wegen is deze bebording inmiddels aangepast, bijvoorbeeld op de Frans van Mierisstraat en de Laan van Orden. Voor wat betreft de andere wegen heeft de gemeente samen met de wijkraad gekeken of eenrichtingverkeer nog nodig is of kan worden opgeheven. Het uitgangspunt is dat op alle wegen waar het vanwege de breedte (en lengte) niet mogelijk is voor twee motorvoertuigen om elkaar te passeren, eenrichtingverkeer wordt ingesteld. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de rijrichtingen zoals deze ook bedoeld werden met de huidige verkeersborden. Dat betekent ook dat voor enkele wegen (Hobbemalaan en de George Hendrik Breitnerstraat) de keuze gemaakt is om de borden te verwijderen en géén eenrichtingverkeer in te stellen. Deze wegen zijn namelijk breed en kort genoeg om motorvoertuigen in beide richtingen af te wikkelen. Op de volgende afbeelding is dit voor de wijk uitgewerkt.

Voordat de gemeente overgaat tot het opstellen van het verkeersbesluit kunt u uiteraard uw mening hierover geven. Indien u andere zienswijzen of aanvullingen heeft, dan vragen wij u te reageren. Dit kunt u doen door contact hierover op te nemen met de wijkraad, verkeer@brinkenorden.nl.  Alvast hartelijk dank.

 

 

Website energiekapeldoorn.nl dé plek voor energiebesparing en -opwekking

De speciaal voor Apeldoorn te ontwikkelen website energiekapeldoorn.nl live, die inzicht gaat geven in alle mogelijkheden en informatie op het gebied van energie, is in opbouw.  Belangrijk om te vertellen is dat de bekende energie-initiatieven vanuit wijken op het gebied van duurzaamheid  erop staan. Mochten er zaken/wijken ontbreken op dat thema dan horen wij dat natuurlijk graag! Energiek Apeldoorn is de zogenoemde paraplu waar alles m.b.t. de Apeldoornse Energietransitie onder valt en gaat vallen in de toekomst. De site wordt ontwikkeld in opdracht van de Gemeente Apeldoorn.

Voortaan is de website www.energiekapeldoorn.nl dé plek waar iedere inwoner van Apeldoorn alles kan vinden met betrekking tot energiebesparing en -opwekking. De gemeente Apeldoorn heeft deze website ontwikkeld om Apeldoorners te informeren én inspireren. Zo vind je op de site alle informatie over het energieloket, de vrijwillige energiecoaches, bedrijven die goede oplossingen aanbieden en tips om je op weg te helpen. De site helpt je ook inzicht te geven in mogelijkheden rond een subsidie of een lage rente lening. Daarnaast staan er op het platform verhalen van Apeldoorners die al een aantal stappen hebben gezet in de energietransitie. Inspirerende voorbeelden voor iedereen!

Binnenkort gaat u meer vernemen over deze  website

Uitnodiging: Agenda Algemene Vergadering 11 april

Locatie: Scholengemeenschap “Sprengeloo”, Sprengenweg 81 (ingang Beatrixlaan)

Datum: Woensdag 11 april 2018
Aanvang 20.00 uur        Zaal open vanaf 19.30 uur

1) Opening door de interim-voorzitter Margaret Bakker
2) Ingekomen stukken en mededelingen
3) Goedkeuring notulen Algemene Vergadering oktober 2017
4) Financieel verslag 2017
* Verslag kascommissie
* Benoeming nieuw leden kascommissie
5) Bestuurlijke zaken
6) Verslag van de commissies  Bouwen&Wonen, Verkeer, Groen&Kunst, Welzijn

Pauze

7) Presentatie over “Samen voor Apeldoorn/burgerparticipatie” door Wim Willems, raadslid
8) Behandeling van uw vragen en suggesties
9) Rondvraag

Sluiting 22.00 uur

Napraten met een drankje.

U bent van harte welkom!

p.s. de notulen van de AV van oktober 2017 in te zien zijn op onze website,  deze zijn tevens in te zien voor de vergadering in de zaal.