Uitnodiging: Agenda Algemene Vergadering 11 april

Locatie: Scholengemeenschap “Sprengeloo”, Sprengenweg 81 (ingang Beatrixlaan)

Datum: Woensdag 11 april 2018
Aanvang 20.00 uur        Zaal open vanaf 19.30 uur

1) Opening door de interim-voorzitter Margaret Bakker
2) Ingekomen stukken en mededelingen
3) Goedkeuring notulen Algemene Vergadering oktober 2017
4) Financieel verslag 2017
* Verslag kascommissie
* Benoeming nieuw leden kascommissie
5) Bestuurlijke zaken
6) Verslag van de commissies  Bouwen&Wonen, Verkeer, Groen&Kunst, Welzijn

Pauze

7) Presentatie over “Samen voor Apeldoorn/burgerparticipatie” door Wim Willems, raadslid
8) Behandeling van uw vragen en suggesties
9) Rondvraag

Sluiting 22.00 uur

Napraten met een drankje.

U bent van harte welkom!

p.s. de notulen van de AV van oktober 2017 in te zien zijn op onze website,  deze zijn tevens in te zien voor de vergadering in de zaal.