Toelichting plan opheffen eenzijdige gesloten-verklaringen Orden

Sinds 1967 is op diverse wegen in de wijk Orden een (eenzijdige) geslotenverklaring van kracht voor motorvoertuigen. Dit wordt aangegeven met verbodsborden (C12 volgens bijlage I van het RVV 1990). Tot 1995 was de opvatting dat het verboden was de weg, vanaf de richting waar het bord stond, in te rijden. Het idee achter deze verboden was dan ook om eenrichtingverkeer af te dwingen. Het is echter nooit de bedoeling geweest om de wegen waar dit bord staat vrij te houden van motorvoertuigen. Dit is echter wel wat dit bord volgens de wet betekent.

De gemeente wil daarom de situatie duidelijker maken. De huidige verkeersborden zullen in eerste instantie worden omgewisseld en aangevuld met de ‘juiste’ verkeersborden zoals in bovenstaande afbeelding. Op sommige wegen is deze bebording inmiddels aangepast, bijvoorbeeld op de Frans van Mierisstraat en de Laan van Orden. Voor wat betreft de andere wegen heeft de gemeente samen met de wijkraad gekeken of eenrichtingverkeer nog nodig is of kan worden opgeheven. Het uitgangspunt is dat op alle wegen waar het vanwege de breedte (en lengte) niet mogelijk is voor twee motorvoertuigen om elkaar te passeren, eenrichtingverkeer wordt ingesteld. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de rijrichtingen zoals deze ook bedoeld werden met de huidige verkeersborden. Dat betekent ook dat voor enkele wegen (Hobbemalaan en de George Hendrik Breitnerstraat) de keuze gemaakt is om de borden te verwijderen en géén eenrichtingverkeer in te stellen. Deze wegen zijn namelijk breed en kort genoeg om motorvoertuigen in beide richtingen af te wikkelen. Op de volgende afbeelding is dit voor de wijk uitgewerkt.

Voordat de gemeente overgaat tot het opstellen van het verkeersbesluit kunt u uiteraard uw mening hierover geven. Indien u andere zienswijzen of aanvullingen heeft, dan vragen wij u te reageren. Dit kunt u doen door contact hierover op te nemen met de wijkraad, verkeer@brinkenorden.nl.  Alvast hartelijk dank.