petitie parkeren AGOVV

Petitie

In diverse media en ook op deze website hebben wij meermalen informatie gegeven over de ontwikkelingen met betrekking tot de verkeer- en parkeerproblematiek in West-Apeldoorn.

De gemeente heeft in 2018 besloten twee oefenvelden van AGOVV te gebruiken voor overloopparkeren. De SWMA heeft van de toenmalige wethouder Kruithof de schriftelijke toezegging gekregen dat dit maximaal 5 jaar zou duren. Ondanks deze belofte heeft het college van B&W het voorstel aan de gemeenteraad gedaan om dit tijdelijk gebruik om te zetten in een structurele parkeerplaats voor bezoekers van Apenheul. Want, zo zegt wethouder Willems, de toezegging tot tijdelijk gebruik is te strikt opgevat. Over het voorstel van B&W is op donderdag 20 februari een hoorzitting, op 5 maart vergadert de raad hierover en op 12 maart zal zij een uiteindelijk besluit nemen.

Als wijkraad hebben wij gepleit voor een transferium buiten de wijk. Dat voorkomt extra verkeersbewegingen, extra CO2- en fijnstofuitstoot en is beter voor natuur en milieu.

De SWMA is een petitie gestart om mogelijk te voorkomen dat het voorstel van het college wordt overgenomen c.q. dat hier zeer kritisch naar gekeken zal worden. En natuurlijk om het bestuur aan haar belofte te houden.

Wilt u de petitie ondertekenen? Ga dan naar

https://petities.nl/petitions/transferium-voor-apeldoorn?locale=nl

Bromtoon Jachtlaan-Asselsestraat

Bromtoon Jachtlaan-Asselsestraat

Sinds begin juni horen wij, twee bewoners uit Orden (hoek Jachtlaan-Asselsestraat), een constante bromtoon die we niet kunnen thuisbrengen. Alsof de buren altijd aan het stofzuigen zijn, of verderop iemand de hele tijd aan het bladblazen is. Vooral ’s nachts is dat heel hinderlijk. We hebben het vOproepermoeden dat het van het industrieterrein aan de overkant van het spoor komt, ter hoogte van de Pieter Saenredamstraat. Zijn er meer mensen die deze bromtoon horen en is er iemand die weet wat de geluidsbron is? Zoja, zou u dit willen doorgeven aan de wijkraad Brink & Orden, e-mailadres voorzitter@brinkenorden.nl

Fotovakschool wordt verbouwd ten behoeve van Riwis

Fotovakschool wordt verbouwd ten behoeve van Riwis

De voormalige fotovakschool aan de Henri Dunantlaan 2 is verkocht aan Ultiem Wonen (onderdeel van City Side Appartement en met als doel voorzien in ‘’Zorg- en Ondersteuningsvraag’’ ). Het pand zal worden verbouwd naar een gebouw voor cliënten van Riwis en Tactus. In dit pand was oorspronkelijk een huishoudschool gevestigd. Vernieuwbouw zal uitsluitend binnen het huidig gebouw plaatsvinden.

Tactus (verslavingszorg inclusief preventie) blijft gebruiker met 22 eenheden.

Riwis Zorg & Welzijn wordt nieuwe gebruiker van ca. 35 (of 6 meer) eenheden voor beschermd wonen. De huidige bestemming is ‘’maatschappelijke doeleinden’’. Daarom is een bestemmingsplanwijziging niet vereist. Wegens bouwkundige aanpassingen is wel een omgevingsvergunning nodig. Voordeuren van eenheden zijn allen inpandig. Dit is gunstig voor beheersbaarheid binnen het gebouw.

Er worden alleen mannen van gemengde leeftijd geplaatst (dus niet alleen jongeren).

Dag en nachtbegeleiding voor Tactus en RIWIS samen vindt permanent plaats. In de nacht zijn 2 a 3 begeleiders aanwezig.

Met het oog op onderlinge goede verhoudingen tussen, communicatie met en informatie aan direct omwonenden, c.q. alle betrokkenen, en ter voorkoming van eventuele overlast, is het zinvol geacht afspraken te maken en vast te leggen in een convenant. Dit convenant is in afgelopen november ondertekend door Riwis Zorg & Welzijn, Tactus Verslavingszorg, Gemeente Apeldoorn, Verenigingen van eigenaren van de ‘Sprengenstaete’ en ‘Residence Sprengen’, en de Wijkraad Brink en Orden,

Riwis en Tactus zijn verantwoordelijk voor de organisatie van operationeel overleg, omgevingsoverleg (communicatie met bewoners in de omgeving) en het houden van een spreekuur.

Riwis en Tactus stellen een telefoonnummer beschikbaar voor vragen en opmerkingen uit de buurt. Dit telefoonnummer is 06-34492762 (mobiel nummer teamleider Henri Dunantlaan).

Advies en hulp in ieder Apeldoorns stadsdeel

Advies en hulp in ieder Apeldoorns stadsdeel

Komend jaar verandert er een aantal zaken op de plekken waar Apeldoorners terecht kunnen voor hulp en advies, de zogenoemde Basisontmoetingsplekken. Die veranderingen zijn bedoeld om ook in de toekomst te zorgen voor toegankelijke en betaalbare sociale voorzieningen in de wijken en dorpen.

Zo wordt het aanbod aan ondersteuning en hulp op sommige locaties geconcentreerd. Ook de manier van financiering en samenwerking verandert. Mensen die een steun in de rug nodig hebben, krijgen individuele hulp als dat nodig is, maar de nadruk komt steeds meer te liggen op ondersteuning en advies bij centrale inloop- en/of ontmoetingspunten in hun eigen stadsdeel: de Basisontmoetingsplekken. Voor mensen die echt individuele ondersteuning nodig hebben, blijft die uiteraard beschikbaar. Daarvoor kunnen ze terecht op Samen055-locaties (voorheen Centra voor Maatschappelijke ontwikkeling, CMO), die de gemeente nu op vier plekken inricht, in ieder stadsdeel één. Waar mogelijk worden die gecombineerd met een Basisontmoetingsplek.

Duidelijke keuzes nodig
Verspreid over de hele stad zijn er nu zo’n 20 Basisontmoetingsplekken. In een Basisontmoetingsplek zijn er, naast allerlei dagbestedingsactiviteiten, ook professionals en vrijwilligers actief die mensen kunnen helpen als ze informatie of begeleiding nodig hebben. Het belang van deze zogeheten ‘algemene voorzieningen’ wordt steeds groter, omdat de kosten voor individuele hulp en ondersteuning (de zogeheten ‘maatwerkvoorzieningen’) voor volwassenen én jeugd enorm stijgen. Om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst nog goede ontmoetingsplekken en hulpverlening kunnen bieden, is het nodig duidelijke keuzes te maken. Dat kan betekenen dat sommige Basisontmoetingsplekken van plek veranderen of dicht gaan, wanneer er in de nabije omgeving al een Basisontmoetingsplek is. De organisaties en vrijwilligers die dit mogelijk betreft, hebben van de gemeente rechtstreeks bericht gehad. Omdat in de dorpen veel door vrijwilligers gebeurt, geldt hier een andere aanpak; in de dorpen komt subsidie beschikbaar voor nieuwe initiateven gericht op ontmoeten.

Voor Wethouder Nathan Stukker staat voorop dat er ook in de toekomst goede ondersteuning en voorzieningen moeten zijn voor de mensen die dat echt nodig hebben. “Daarom is dit een goede stap: we willen dat iedereen mee kan blijven doen in Apeldoorn en op deze manier zorgen we daarvoor.

Meer weten over deze keuzes? Lees dan hier verder:

Dit is wat er gaat veranderen:

1. Werken per stadsdeel
Voor individuele hulp kunnen de inwoners van Apeldoorn terecht op Samen055-locaties (voorheen Centra voor Maatschappelijke ontwikkeling, CMO). Deze richt de gemeente momenteel per stadsdeel in; het Julianakwartier in Noordwest, de Zilverschoon in Noordoost, De Stolp in Zuidoost en Dok Zuid in Zuidwest. In Samen055 kunnen inwoners terecht voor individuele hulp, persoonlijk advies en ondersteuning (CJG, Inwonersondersteuning, de consulenten Wmo, activeringscoaches en schuldhulpverleners). Waar dat kan, combineren we dat met een Basisontmoetingsplek. Doel daarvan is nauwere samenwerking tussen de verschillende hulpverleners.

In de dorpen is meestal geen behoefte aan een volledig ingerichte professionele Basisontmoetingsplek, de ontmoetingsactiviteiten worden daar vaak gedragen door vrijwilligers. Voor de dorpen reserveren we daarom een apart budget. Zij kunnen aanvragen indienen voor ontmoetingsplekken die wij onderling met elkaar vergelijken en beoordelen.

Verdere stappen voor ombouw Westpoint naar appartementen

Verdere stappen voor ombouw Westpoint naar appartementen

Na de informatieavond in afgelopen september is er enige tijd geen nieuws geweest. Dit kwam door onzekerheid of de landelijk spelende stikstofkwestie de bouw zou kunnen vertragen. Inmiddels heeft de provincie groen licht gegeven op de stikstofberekeningen bij de verbouwing van het Westpoint. Hierdoor kunnen de projectontwikkelaar BUN en de gemeente verder gaan met de noodzakelijke procedures .

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft een paar keer de plannen beoordeeld. Onlangs heeft de CRK positief over de plannen geoordeeld. Aandachtspunt blijft nog even de wijze van schoonmaken en opnieuw behandelen van de huidige natuurstenen gevelplaten.

In de eindfase van de verbouwing zal ook de openbare ruimte worden aangepakt.

In gesprekken tussen buurtcomité , gemeente en wijkraden wordt gesproken om het toekomstige parkeren in goede banen te leiden. Gedacht wordt aan een systeem van vergunning parkeren voor bewoners van het Westpoint en het doodlopende deel van de Sprengenweg. Aandachtspunt daarbij zijn de zogenaamde bloktijden waarin uitsluitend door vergunninghouders geparkeerd kan worden. De gemeente heeft aangegeven niet meer vergunningen uit te geven dan er openbare parkeerplaatsen zijn.

De gemeente bereidt nu de wijziging van de thans geldende kantoorbestemming naar een woonbestemming voor. Dit komt begin 2020 ter visie. Dan kunnen er zienswijzen bij de gemeente op de plannen worden ingediend. Vervolgens wordt er een zogenaamde zienswijzennota opgesteld. Die nota wordt met het ontwerp-bestemmingsplan aangeboden aan de gemeenteraad. Het is aan de gemeenteraad om de plannen wel of niet goed te keuren. Na een goedkeuring met besluit van de gemeenteraad en als er door belanghebbende geen bezwaren worden aangetekend worden, zou na de zomer van 2020 gestart kunnen worden met de verbouw

Buurtmobiel mogelijk ook actief in Brink&Orden

Buurtmobiel mogelijk ook actief in Brink & Orden

De Buurtraad De Heeze heeft in overleg met de gemeente Apeldoorn de ‘Buurtmobiel’ opgestart.

De wijkraad Brink en Orden kan gebruik maken van deze Buurtmobiel.

Om ook de bewoners in ons wijkraadgebied te kunnen laten profiteren van dit mooie initiatief, hebben wij chauffeurs nodig.

Hiervoor zijn wij op zoek naar vrijwilligers die met de elektrische auto van de Buurtmobiel willen rijden. Men rijdt een dagdeel of meerdere dagdelen per week , van 09.00 tot 13.00 uur óf van 13.00 tot 17.00 uur. De ritten beginnen en eindigen bij het appartementencomplex De Graanhof in De Heeze (daar staat de auto in de parkeerkelder).

Een leuke job voor iemand die graag auto rijdt en graag mensen ontmoet. Bovendien helpt u er iemand mee. Heeft u belangstelling?

Ook is er behoefte aan iemand die de inkomende aanvragen per telefoon doorgeeft aan de chauffeur.

Laat het ons weten of u zich als vrijwilliger hiervoor wilt aanmelden.

Wat kunt u verwachten van deze ‘buurtmobiel’?

• Een vrijwillige chauffeur brengt u met een elektrische auto (op afspraak) van deur tot deur.

• Elke werkdag wordt er van 09.00 tot 17.00 uur gereden.

• Binnen Orden, het Orderbos, Brinkhorst, Driehuizen, Waterloo en omliggende buurten

• Ook rijden wij naar het Gelreziekenhuis en het station (achterzijde)

• Een rit kost € 1,50 (binnen één uur weer gratis terug)

• Liefst een dag van te voren reserveren, maar is niet vereist.

Zonder chauffeurs m/v m geen buurtmobiel voor ons wijkraadsgebied!

Wilt u zich aanmelden of wilt u meer informatie?

wijkraad@brinkenorden.nl of verkeer@brinkenorden.nl

Of neem contact op met John Verhoek – telefoon 06-81 40 53 93

stappen voor ombouw Westpoint naar appartementen

stappen voor ombouw Westpoint naar appartementen

Na de informatieavond in afgelopen september is er enige tijd geen nieuws geweest. Dit kwam door onzekerheid of de landelijk spelende stikstofkwestie de bouw zou kunnen vertragen. Inmiddels heeft de provincie groen licht gegeven op de stikstofberekeningen bij de verbouwing van het Westpoint. Hierdoor kunnen de projectontwikkelaar BUN en de gemeente verder gaan met de noodzakelijke procedures .

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft een paar keer de plannen beoordeeld. Onlangs heeft de CRK positief over de plannen geoordeeld. Aandachtspunt blijft nog even de wijze van schoonmaken en opnieuw behandelen van de huidige natuurstenen gevelplaten. In de eindfase van de verbouwing zal ook de openbare ruimte worden aangepakt.

In contacten tussen buurtcomité , gemeente en wijkraden wordt gesproken om het toekomstige parkeren in goede banen te leiden. Gedacht wordt aan een systeem van vergunning parkeren voor bewoners van het Westpoint en het doodlopende deel van de Sprengenweg. Aandachtspunt daarbij zijn de zogenaamde bloktijden waarin uitsluitend door vergunninghouders geparkeerd kan worden. De gemeente heeft aangegeven niet meer vergunningen uit te geven dan er openbare parkeerplaatsen (80 stuks) gepland zijn.

De gemeente bereidt nu de wijziging van de thans geldende kantoorbestemming naar een woonbestemming voor. Dit komt begin 2020 ter visie. Dan kunnen er zienswijzen bij de gemeente op de plannen worden ingediend. Vervolgens wordt er een zogenaamde zienswijzennota opgesteld. Die nota wordt met het ontwerp-bestemmingsplan aangeboden aan de gemeenteraad. Het is aan de gemeenteraad om de plannen wel of niet goed te keuren. Na een goedkeuring met besluit van de gemeenteraad en als er door belanghebbende geen bezwaren worden aangetekend worden, zou na de zomer van 2020 gestart kunnen worden met de verbouw. De Wijkraad is verheugd dat er na jaren een eind in zicht is aan de verpaupering en narigheid met betrekking tot dit leegstaande gebouw met parkeerplaats.

Fotovakschool wordt verbouwd ten behoeve van Riwis

Fotovakschool wordt verbouwd ten behoeve van Riwis

De voormalige fotovakschool aan de Henri Dunantlaan 2 is verkocht aan Ultiem Wonen (onderdeel van City Side Appartement en met als doel voorzien in ‘’Zorg- en Ondersteuningsvraag’’ ). Het pand zal worden verbouwd naar een gebouw voor cliënten van Riwis en Tactus. In dit pand was oorspronkelijk een huishoudschool gevestigd. Vernieuwbouw zal uitsluitend binnen het huidig gebouw plaatsvinden.

Tactus (verslavingszorg inclusief preventie) blijft gebruiker met 22 eenheden.

Riwis Zorg & Welzijn wordt nieuwe gebruiker van ca. 35 (of 6 meer) eenheden voor beschermd wonen. De huidige bestemming is ‘’maatschappelijke doeleinden’’. Daarom is een bestemmingsplanwijziging niet vereist. Wegens bouwkundige aanpassingen is wel een omgevingsvergunning nodig. Voordeuren van eenheden zijn allen inpandig. Dit is gunstig voor beheersbaarheid binnen het gebouw.

Er worden alleen mannen van gemengde leeftijd geplaatst (dus niet alleen jongeren).

Dag en nachtbegeleiding voor Tactus en RIWIS samen vindt permanent plaats. In de nacht zijn 2 a 3 begeleiders aanwezig.

Met het oog op onderlinge goede verhoudingen tussen, communicatie met en informatie aan direct omwonenden, c.q. alle betrokkenen, en ter voorkoming van eventuele overlast, is het zinvol geacht afspraken te maken en vast te leggen in een convenant. Dit convenant is in afgelopen november ondertekend door Riwis Zorg & Welzijn, Tactus Verslavingszorg, Gemeente Apeldoorn, Verenigingen van eigenaren van de ‘Sprengenstaete’ en ‘Residence Sprengen’, en de Wijkraad Brink en Orden,

Riwis en Tactus zijn verantwoordelijk voor de organisatie van operationeel overleg, omgevingsoverleg (communicatie met bewoners in de omgeving) en het houden van een spreekuur.

Riwis en Tactus stellen een telefoonnummer beschikbaar voor vragen en opmerkingen uit de buurt. Dit telefoonnummer is 06-34492762 (mobiel nummer teamleider Henri Dunantlaan).