stappen voor ombouw Westpoint naar appartementen

stappen voor ombouw Westpoint naar appartementen

Na de informatieavond in afgelopen september is er enige tijd geen nieuws geweest. Dit kwam door onzekerheid of de landelijk spelende stikstofkwestie de bouw zou kunnen vertragen. Inmiddels heeft de provincie groen licht gegeven op de stikstofberekeningen bij de verbouwing van het Westpoint. Hierdoor kunnen de projectontwikkelaar BUN en de gemeente verder gaan met de noodzakelijke procedures .

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft een paar keer de plannen beoordeeld. Onlangs heeft de CRK positief over de plannen geoordeeld. Aandachtspunt blijft nog even de wijze van schoonmaken en opnieuw behandelen van de huidige natuurstenen gevelplaten. In de eindfase van de verbouwing zal ook de openbare ruimte worden aangepakt.

In contacten tussen buurtcomité , gemeente en wijkraden wordt gesproken om het toekomstige parkeren in goede banen te leiden. Gedacht wordt aan een systeem van vergunning parkeren voor bewoners van het Westpoint en het doodlopende deel van de Sprengenweg. Aandachtspunt daarbij zijn de zogenaamde bloktijden waarin uitsluitend door vergunninghouders geparkeerd kan worden. De gemeente heeft aangegeven niet meer vergunningen uit te geven dan er openbare parkeerplaatsen (80 stuks) gepland zijn.

De gemeente bereidt nu de wijziging van de thans geldende kantoorbestemming naar een woonbestemming voor. Dit komt begin 2020 ter visie. Dan kunnen er zienswijzen bij de gemeente op de plannen worden ingediend. Vervolgens wordt er een zogenaamde zienswijzennota opgesteld. Die nota wordt met het ontwerp-bestemmingsplan aangeboden aan de gemeenteraad. Het is aan de gemeenteraad om de plannen wel of niet goed te keuren. Na een goedkeuring met besluit van de gemeenteraad en als er door belanghebbende geen bezwaren worden aangetekend worden, zou na de zomer van 2020 gestart kunnen worden met de verbouw. De Wijkraad is verheugd dat er na jaren een eind in zicht is aan de verpaupering en narigheid met betrekking tot dit leegstaande gebouw met parkeerplaats.