Corona

Corona

Het Coronavirus heeft ons in de greep. Ook onze wijkbewoners. De gemeente Apeldoorn heeft op haar website onder “Corona” een speciaal informatiepunt dat dagelijks wordt bijgewerkt. Hierop vind u de stand van zaken en antwoorden op veelgestelde vragen.

Als u meent dat wij als wijkraad iets kunnen betekenen voor u of voor uw buurtgenoten, neemt u dan gerust contact met ons op. Hoewel onze middelen beperkt zijn zullen we alles in het werk stellen om u of anderen te helpen of door te verwijzen.

Houd u aan de regels en blijf gezond!

Parkeren bezoekers Apenheul

Parkeren bezoekers Apenheul

U heeft er al veel over kunnen lezen in ons wijkblad, onze digitale nieuwsbrief en in de Stentor. Het gaat om de vraag waar de vele bezoekers van Apenheul hun auto kunnen parkeren als het parkeerterrein tegenover de ingang van het park vol is.

Enkel jaren geleden heeft de gemeenteraad besloten dat de twee oefenterreinen van AGOVV tijdelijk (5 jaar) gebruikt gaan worden als overloopparkeerterrein voor deze bezoekers. Inmiddels zijn deze terreinen drie jaar als zodanig gebruikt. Met name het eerste jaar heeft dat veel problemen opgeleverd: gevaarlijk heen- en terugverkeer op de Harpweg, gevaarlijke verkeerssituaties door onduidelijkheid, slechte bewegwijzering en verwarrende aanwijzingen. Mede door de activiteiten en adviezen van uw wijkraad zijn, in overleg met Accres en de gemeente, verbeteringen aangebracht.

Vorig jaar is er een verkeerslichtinstallatie aangebracht op het kruispunt met de Asselsestraat. Het aantal verkeersbewegingen door de bezoekersaantallen en het aantal keren dat de velden zijn gebruikt viel de afgelopen zomer mee. De voornaamste oorzaak was de zeer warme zomer.

Desondanks zijn wij als wijkraad steeds van mening geweest dat de velden, die midden in de natuur liggen, géén parkeerterrein zouden moeten zijn. Niet goed voor de natuur, niet fijn voor de omwonenden die graag in het park willen wandelen of sporten, slecht voor de luchtkwaliteit en voor de verkeersveiligheid. Aan de tijdelijkheid van 5 jaar hebben wij dan ook steeds vastgehouden in de overleggen met de gemeente. Daarbij hebben wij het initiatief in 2016 van de werkgroep Asselsestraat om een transferium nabij de Cantharel te creeëren, van harte gesteund.

De afgelopen twee jaar heeft een projectgroep met diverse stakeholders (waaronder uw wijkraad) veelvuldig overlegd om de verkeer- en parkeerproblematiek definitief op te lossen. Daarbij konden wij ons niet aan de indruk onttrekken dat er naar een definitief gebruik van de AGOVV-velden “toe geredeneerd werd”. Het college van B&W kwam inderdaad begin februari met het voorstel om het tijdelijke gebruik van de velden om te zetten in een definitieve oplossing. Op 20 februari hebben veel mensen, organisaties en wijkraden ingesproken bij de Politieke Markt. Uiteraard ook onze wijkraad. Wij hebben daarbij o.a. gewezen op de verantwoordelijkheid van Apenheul om de bezoekersaantallen in overeenstemming te brengen met de draagkracht van de omgeving. Én op de verantwoordelijkheid van ons gemeentebestuur om een halt toe te roepen aan de verdere groei van onze toeristische attracties. Hoewel wij deze attracties een warm hart toedragen mag de groei ervan niet grenzeloos zijn.

Na de discussie in de raad werd het duidelijk dat het voorstel van het college overgenomen zou worden. Dat stelde ons zeer teleur. Wat je dan nog wel kunt doen is “de pijn zoveel mogelijk verzachten”. De Partij voor de Dieren en Lokaal Apeldoorn hebben in samenwerking met een aantal andere fracties een motie ingediend. In grote lijnen houdt deze in:

 1. Er worden geen wijzigingen aangebracht aan de parkeerterreinen zoals die nu functioneren op de AGOVV-velden
 1. Bij een bestemmingswijziging krijgt het de bestemming “Natuur met specifiek overloopparkeren Apenheul”. (In plaats van de bestemming “Parkeren”)
 1. Er komt een verkeerscirculatiesyteem vanaf de snelweg waarin informatie wordt gegeven over aantallen en eventuele overlast
 1. In gezamenlijk overleg wordt gezocht naar een oplossing voor de huidige én toekomstige verkeersproblematiek in Apeldoorn West

Deze motie is op 20 februari door de gemeenteraad aangenomen en zal door het college van B& W c.q. door de wethouder tot uitvoering moeten worden gebracht.

Onze wijkraad, onze “buur”wijkraden De Sprengen en Berg & Bosch en de werkgroep Asselsestraat hebben veel tijd en energie gestoken in dit dossier. We hebben niet gekregen wat we wilden, maar zijn tegelijkertijd verheugd dat met deze motie beperkingen wat betreft het parkeren in de natuur worden aangebracht en dat er een lange termijn oplossing wordt gezocht voor de huidige en te verwachten verkeeroverlast.

U mag er op rekenen dat wij de komende ontwikkelingen over dit onderwerp nauwgezet zullen volgen en onze stem daarbij zullen laten horen.

Indien u vragen heeft, klachten heeft of suggesties wil doen, neem gerust contact op met onze wijkraad. In het wijkblad en op de website vindt u de informatie bij wie u dat kunt doen. Wij horen het graag!

Bestemmingsplanherziening Westpoint

De gemeente Apeldoorn heeft op 18 maart de bestemmingsplanherziening ca. voor het Westpoint bekend gemaakt.

(Onderstaande informatie overgenomen van www.apeldoorn.nl):

Met toepassing van de coördinatieregeling van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening liggen van 19 maart 2020 tot en met 29 april 2020 de volgende documenten tegelijkertijd ter inzage:

1. Ontwerp bestemmingsplan Woningbouw Handelstraat 2 met identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1382-ont1

2. Ontwerp omgevingsvergunning voor de realisatie van 94 appartementen in het gebouw aan de Handelstraat 2 (Westpoint) met bijbehorende parkeerkelder en bergingen, het aanleggen en veranderen van een uitrit en het kappen van 23 bomen

3. Ontwerp besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder appartementen Handelstraat 2

 1. Ontwerp bestemmingsplan Woningbouw Handelstraat 2

Het ontwerp bestemmingsplan betreft de transformatie van het voormalige kantoorgebouw Westpoint naar 94 appartementen met bijbehorende ondergrondse parkeervoorzieningen, en een opwaardering van de buitenruimte.
De gemeenteraad is niet van plan een exploitatieplan vast te stellen.

 1. Ontwerp omgevingsvergunning

De ontwerp omgevingsvergunning heeft betrekking op de volgende activiteiten:
• Veranderen van het gebouw (Westpoint) tot 94 appartementen met bijbehorende ondergrondse parkeervoorzieningen en bergingen;
• Het aanleggen en veranderen van een uitrit;
• Het kappen van 23 bomen.

 1. Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder

Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder is opgesteld ten behoeve van meerdere van de te realiseren appartementen die zijn opgenomen in bovengenoemd ontwerp bestemmingsplan Woningbouw Handelstraat 2. De Wet geluidhinder streeft voor deze woningen naar een geluidbelasting van maximaal 48 dB. Er kan tot evenwel een hogere grenswaarde worden vastgesteld. Omdat de streefwaarde gedeeltelijk wordt overschreden, is het college van burgemeester en wethouders voornemens om hogere grenswaarden vast te stellen.

Terinzagelegging ontwerpbesluiten

Het ontwerp bestemmingsplan, de ontwerp omgevingsvergunning en het ontwerp besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder liggen ter inzage bij het Omgevingsloket. De medewerkers van het Omgevingsloket kunnen u meer vertellen over de ontwerpbesluiten. Bij het Omgevingsloket kunt u alleen op afspraak terecht. Informatie over het maken van een afspraak en over de locatie van het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis.

U kunt het ontwerp-bestemmingsplan raadplegen op de landelijke website:https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0200.bp1382-ont1

De bronbestanden die samen het ontwerp-bestemmingsplan vormen zijn te vinden op het webadres:

Het ontwerp besluit omgevingsvergunning en het ontwerp besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder kan op verzoek digitaal worden toegezonden door een mail te sturen aan infoomgevingsloket@apeldoorn.nl.

Indienen van zienswijzen ontwerpbestemmingsplan

Tijdens de periode waarin het ontwerp bestemmingsplan ter inzage ligt kan iedereen een zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan geven. Dat kan op de volgende manieren:
• Schriftelijk: stuur uw zienswijze naar de gemeenteraad, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van ‘zienswijze over ontwerp bestemmingsplan Woningbouw Handelstraat 2’. De zienswijzenbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten.
• Mondeling: maak een afspraak met mevrouw J. Perlitius, tel. (055) 580 2773.
• Digitaal: vul het formulier in op onze website, 
www.apeldoorn.nl/reactiebestemmingsplan (inloggen met DigiD).
Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.

Indienen van zienswijzen ontwerp omgevingsvergunning

Tijdens de periode waarin de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage ligt kan iedereen een zienswijze over het ontwerp besluit geven. Dat kan op de volgende manieren:
• Schriftelijk: stuur uw zienswijze naar burgemeester en wethouders, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van ‘zienswijze over ontwerp omgevingsvergunning Woningbouw Handelstraat 2’. De zienswijzenbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten.
• Mondeling: maak een afspraak met mevrouw. M. van den Brink, (055)5802496 over de ontwerp omgevingsvergunning.
Het indienen van digitale zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.

Indienen van zienswijzen ontwerp besluit hogere grenswaarden Wet Geluidhinder

Tijdens de periode waarin het ontwerp besluit hogere grenswaarde Wet Geluidhinder ter inzage ligt kan een ieder een zienswijze over het ontwerp besluit geven. Dat kan op de volgende manieren:
• Schriftelijk: stuur uw zienswijze naar burgemeester en wethouders, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van ‘zienswijze over ontwerp besluit hogere grenswaarden Woningbouw Handelstraat 2, DOS-2020-001174’. De zienswijzenbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten.
• Mondeling: maak een afspraak met mevrouw J. Perlitius, tel. (055) 580 2773 over het ontwerp besluit Hogere Grenswaarden.
Het indienen van digitale zienswijzen per e-mail is niet mogelijk.

Apeldoorn, 18 maart 2020

Avondvierdaagse Orderbos

Avondvierdaargse Orderbos

Van 15 t/m 18 juni 2020 wordt de Avondvierdaagse Orderbos georganiseerd in het Sportpark Orderbos. Deelnemers vertrekken vanaf 18:00 van het voetbalterrein van SV Orderbos, en komen daar uiterlijk 21:00 weer terug.

In overleg met politie en gemeente zijn afspraken gemaakt over de toegang tot het Sportpark:

 • Van 17.30 uur tot uiterlijk 22.00 uur wordt éénrichtingsverkeer ingesteld voor auto’s vanaf de Asselsestraat. Uitrijden is alleen mogelijk via de Sportlaan.
 • Vanaf de Sportlaan kunnen alleen fietsers en wandelaars het Sportpark betreden.
 • Om het verkeer in goede banen te leiden worden er verkeersregelaars ingezet. Volg hun aanwijzingen voor het aan- en afrijden van het Sportpark.
 • Auto’s parkeren op de ringweg van Sportpark Orderbos.

 

Secretariaat Apeldoorns Wandel Comitee
Mail: info@awc-avond4daagse.nl
Post: Trekweg 36, 7322 HR Apeldoorn
Tel: 055-5226704 / 06-20283978
Site: www.awc-avond4daagse.nl
Facebook: https://www.facebook.com/avond4daagseorderbos/

Veilig omgaan met honden in de buurt

UITNODIGING
KOM OP 31 MAART 2020 naar ‘t Buurtpalet
Van 17.00 uur tot 19.45 uur, voor jong en oud
Veel nuttige informatie, leuke activiteiten,
gratis (halal) eten en mooie prijzen
17:00 uur: Inloop
17:30 uur: Welkom
17:45 uur: Voorlichting
18:15 uur: Eten
18:45uur: Activiteiten voor
jong en oud
19.30 uur: Prijsuitreiking
Adres: Pieter Saenredamstraat 15A,
’t Buurtpalet op het terrein van speeltuinvereniging Kindervreugd
Veilig omgaan met honden in de buurt