Bestemmingsplanherziening Westpoint

De gemeente Apeldoorn heeft op 18 maart de bestemmingsplanherziening ca. voor het Westpoint bekend gemaakt.

(Onderstaande informatie overgenomen van www.apeldoorn.nl):

Met toepassing van de coördinatieregeling van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening liggen van 19 maart 2020 tot en met 29 april 2020 de volgende documenten tegelijkertijd ter inzage:

1. Ontwerp bestemmingsplan Woningbouw Handelstraat 2 met identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1382-ont1

2. Ontwerp omgevingsvergunning voor de realisatie van 94 appartementen in het gebouw aan de Handelstraat 2 (Westpoint) met bijbehorende parkeerkelder en bergingen, het aanleggen en veranderen van een uitrit en het kappen van 23 bomen

3. Ontwerp besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder appartementen Handelstraat 2

  1. Ontwerp bestemmingsplan Woningbouw Handelstraat 2

Het ontwerp bestemmingsplan betreft de transformatie van het voormalige kantoorgebouw Westpoint naar 94 appartementen met bijbehorende ondergrondse parkeervoorzieningen, en een opwaardering van de buitenruimte.
De gemeenteraad is niet van plan een exploitatieplan vast te stellen.

  1. Ontwerp omgevingsvergunning

De ontwerp omgevingsvergunning heeft betrekking op de volgende activiteiten:
• Veranderen van het gebouw (Westpoint) tot 94 appartementen met bijbehorende ondergrondse parkeervoorzieningen en bergingen;
• Het aanleggen en veranderen van een uitrit;
• Het kappen van 23 bomen.

  1. Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder

Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder is opgesteld ten behoeve van meerdere van de te realiseren appartementen die zijn opgenomen in bovengenoemd ontwerp bestemmingsplan Woningbouw Handelstraat 2. De Wet geluidhinder streeft voor deze woningen naar een geluidbelasting van maximaal 48 dB. Er kan tot evenwel een hogere grenswaarde worden vastgesteld. Omdat de streefwaarde gedeeltelijk wordt overschreden, is het college van burgemeester en wethouders voornemens om hogere grenswaarden vast te stellen.

Terinzagelegging ontwerpbesluiten

Het ontwerp bestemmingsplan, de ontwerp omgevingsvergunning en het ontwerp besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder liggen ter inzage bij het Omgevingsloket. De medewerkers van het Omgevingsloket kunnen u meer vertellen over de ontwerpbesluiten. Bij het Omgevingsloket kunt u alleen op afspraak terecht. Informatie over het maken van een afspraak en over de locatie van het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis.

U kunt het ontwerp-bestemmingsplan raadplegen op de landelijke website:https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0200.bp1382-ont1

De bronbestanden die samen het ontwerp-bestemmingsplan vormen zijn te vinden op het webadres:

Het ontwerp besluit omgevingsvergunning en het ontwerp besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder kan op verzoek digitaal worden toegezonden door een mail te sturen aan infoomgevingsloket@apeldoorn.nl.

Indienen van zienswijzen ontwerpbestemmingsplan

Tijdens de periode waarin het ontwerp bestemmingsplan ter inzage ligt kan iedereen een zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan geven. Dat kan op de volgende manieren:
• Schriftelijk: stuur uw zienswijze naar de gemeenteraad, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van ‘zienswijze over ontwerp bestemmingsplan Woningbouw Handelstraat 2’. De zienswijzenbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten.
• Mondeling: maak een afspraak met mevrouw J. Perlitius, tel. (055) 580 2773.
• Digitaal: vul het formulier in op onze website, 
www.apeldoorn.nl/reactiebestemmingsplan (inloggen met DigiD).
Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.

Indienen van zienswijzen ontwerp omgevingsvergunning

Tijdens de periode waarin de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage ligt kan iedereen een zienswijze over het ontwerp besluit geven. Dat kan op de volgende manieren:
• Schriftelijk: stuur uw zienswijze naar burgemeester en wethouders, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van ‘zienswijze over ontwerp omgevingsvergunning Woningbouw Handelstraat 2’. De zienswijzenbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten.
• Mondeling: maak een afspraak met mevrouw. M. van den Brink, (055)5802496 over de ontwerp omgevingsvergunning.
Het indienen van digitale zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.

Indienen van zienswijzen ontwerp besluit hogere grenswaarden Wet Geluidhinder

Tijdens de periode waarin het ontwerp besluit hogere grenswaarde Wet Geluidhinder ter inzage ligt kan een ieder een zienswijze over het ontwerp besluit geven. Dat kan op de volgende manieren:
• Schriftelijk: stuur uw zienswijze naar burgemeester en wethouders, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van ‘zienswijze over ontwerp besluit hogere grenswaarden Woningbouw Handelstraat 2, DOS-2020-001174’. De zienswijzenbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten.
• Mondeling: maak een afspraak met mevrouw J. Perlitius, tel. (055) 580 2773 over het ontwerp besluit Hogere Grenswaarden.
Het indienen van digitale zienswijzen per e-mail is niet mogelijk.

Apeldoorn, 18 maart 2020