Parkeren bezoekers Apenheul

Parkeren bezoekers Apenheul

U heeft er al veel over kunnen lezen in ons wijkblad, onze digitale nieuwsbrief en in de Stentor. Het gaat om de vraag waar de vele bezoekers van Apenheul hun auto kunnen parkeren als het parkeerterrein tegenover de ingang van het park vol is.

Enkel jaren geleden heeft de gemeenteraad besloten dat de twee oefenterreinen van AGOVV tijdelijk (5 jaar) gebruikt gaan worden als overloopparkeerterrein voor deze bezoekers. Inmiddels zijn deze terreinen drie jaar als zodanig gebruikt. Met name het eerste jaar heeft dat veel problemen opgeleverd: gevaarlijk heen- en terugverkeer op de Harpweg, gevaarlijke verkeerssituaties door onduidelijkheid, slechte bewegwijzering en verwarrende aanwijzingen. Mede door de activiteiten en adviezen van uw wijkraad zijn, in overleg met Accres en de gemeente, verbeteringen aangebracht.

Vorig jaar is er een verkeerslichtinstallatie aangebracht op het kruispunt met de Asselsestraat. Het aantal verkeersbewegingen door de bezoekersaantallen en het aantal keren dat de velden zijn gebruikt viel de afgelopen zomer mee. De voornaamste oorzaak was de zeer warme zomer.

Desondanks zijn wij als wijkraad steeds van mening geweest dat de velden, die midden in de natuur liggen, géén parkeerterrein zouden moeten zijn. Niet goed voor de natuur, niet fijn voor de omwonenden die graag in het park willen wandelen of sporten, slecht voor de luchtkwaliteit en voor de verkeersveiligheid. Aan de tijdelijkheid van 5 jaar hebben wij dan ook steeds vastgehouden in de overleggen met de gemeente. Daarbij hebben wij het initiatief in 2016 van de werkgroep Asselsestraat om een transferium nabij de Cantharel te creeëren, van harte gesteund.

De afgelopen twee jaar heeft een projectgroep met diverse stakeholders (waaronder uw wijkraad) veelvuldig overlegd om de verkeer- en parkeerproblematiek definitief op te lossen. Daarbij konden wij ons niet aan de indruk onttrekken dat er naar een definitief gebruik van de AGOVV-velden “toe geredeneerd werd”. Het college van B&W kwam inderdaad begin februari met het voorstel om het tijdelijke gebruik van de velden om te zetten in een definitieve oplossing. Op 20 februari hebben veel mensen, organisaties en wijkraden ingesproken bij de Politieke Markt. Uiteraard ook onze wijkraad. Wij hebben daarbij o.a. gewezen op de verantwoordelijkheid van Apenheul om de bezoekersaantallen in overeenstemming te brengen met de draagkracht van de omgeving. Én op de verantwoordelijkheid van ons gemeentebestuur om een halt toe te roepen aan de verdere groei van onze toeristische attracties. Hoewel wij deze attracties een warm hart toedragen mag de groei ervan niet grenzeloos zijn.

Na de discussie in de raad werd het duidelijk dat het voorstel van het college overgenomen zou worden. Dat stelde ons zeer teleur. Wat je dan nog wel kunt doen is “de pijn zoveel mogelijk verzachten”. De Partij voor de Dieren en Lokaal Apeldoorn hebben in samenwerking met een aantal andere fracties een motie ingediend. In grote lijnen houdt deze in:

  1. Er worden geen wijzigingen aangebracht aan de parkeerterreinen zoals die nu functioneren op de AGOVV-velden
  1. Bij een bestemmingswijziging krijgt het de bestemming “Natuur met specifiek overloopparkeren Apenheul”. (In plaats van de bestemming “Parkeren”)
  1. Er komt een verkeerscirculatiesyteem vanaf de snelweg waarin informatie wordt gegeven over aantallen en eventuele overlast
  1. In gezamenlijk overleg wordt gezocht naar een oplossing voor de huidige én toekomstige verkeersproblematiek in Apeldoorn West

Deze motie is op 20 februari door de gemeenteraad aangenomen en zal door het college van B& W c.q. door de wethouder tot uitvoering moeten worden gebracht.

Onze wijkraad, onze “buur”wijkraden De Sprengen en Berg & Bosch en de werkgroep Asselsestraat hebben veel tijd en energie gestoken in dit dossier. We hebben niet gekregen wat we wilden, maar zijn tegelijkertijd verheugd dat met deze motie beperkingen wat betreft het parkeren in de natuur worden aangebracht en dat er een lange termijn oplossing wordt gezocht voor de huidige en te verwachten verkeeroverlast.

U mag er op rekenen dat wij de komende ontwikkelingen over dit onderwerp nauwgezet zullen volgen en onze stem daarbij zullen laten horen.

Indien u vragen heeft, klachten heeft of suggesties wil doen, neem gerust contact op met onze wijkraad. In het wijkblad en op de website vindt u de informatie bij wie u dat kunt doen. Wij horen het graag!