Aanpassing Sportlaan en toegangsweg naar het Sportpark Orderbos

De wijkraad ontving een bericht van René Sanders, civiel technisch projectleider van de gemeente Apeldoorn
Hij deelt ons het volgende mede:

1e Werkzaamheden Sportlaan – Berghuizerweg aan het vrijliggende fietspad langs de Sportlaan.
Nabij de kruisende wegen wordt het fietspad voorzien van rood asfalt op een verhoging zodat de fietsers goed zichtbaar zijn. In de Sportlaan wordt een verhoogd plateau aangebracht zodat de fietsers vanaf de rijbaan over kunnen steken naar het 2-richtingen fietspad.

2e Werkzaamheden Sportlaan richting Sportpark Orderbos
Hier wordt het asfalt vervangen en een drempel met oversteekvoorziening nabij de parkeerplaats aangelegd. Nabij de kruising worden voorzieningen getroffen zodat het water de zijkanten van de weg niet meer zal uitspoelen. In de groene zone wordt een voorziening gemaakt waar het water kan infiltreren.

3e Werkzaamheden fietspad Berghuizerweg
De parkeerplaats en het asfaltpad door het Orderbos krijgt een nieuwe asfaltlaag. Er vinden nog wat wijzigingen plaats aan de bestaande hekwerken en wildroosters in het bos. Dit vergt nog enige afstemming omdat hier een archeologische vindplaats aanwezig is. Ook willen we deze vindplaats beter zichtbaar maken. Een nadere uitwerking daarvan volgt nog.

4e Werkzaamheden Berghuizerweg – Sportlaan
De Berghuizerweg en de Sportlaan wordt voorzien van nieuwe verharding. Onlangs hebben we onderzoek gedaan en het asfalt is in een dermate slechte toestand dat de gehele weg vernieuwd zal moeten worden. De materialisering is nog niet helemaal duidelijk. Dit zal asfalt worden of gebakken elementenverharding.
Op het deel Sportlaan (parallel aan de kazerne tot aan bocht De Kleiberg) wordt aan de westzijde een parkeerstrook aangelegd. Het hemelwater zal van het vuilwater worden afgekoppeld en met speciale infiltratieputten wordt het water in de bodem geïnfiltreerd. Zodoende zorgen we er voor dat de grondwaterstand op peil blijft en er geen onnodig schoon water naar de afvalzuivering gaat.
Op het deel van De Kleiberg tot de Orderbeek wordt aan de zuidzijde van de weg ca. 0,5 m. van rijbaan afgehaald zodat de bestaande bomen meer ruimte krijgen. De weg is hier breed genoeg voor.
Ook aan de verkeersveiligheid is gedacht, op het hele traject zullen er drempels en 1 plateau aangebracht worden. Het aantal drempels is nu nog indicatief ingetekend.

Planning:
De werkzaamheden staan qua uitvoering gepland in het eerste halfjaar van 2021.

Nieuwe ontwikkelingen Kleiberg

Het complex Kleiberg is nu in het bezit van een pensioenfonds. Dat pensioenfonds overlegt met enkele projectontwikkelaars en de gemeente over mogelijke toekomstige invulling. De betrokken afdeling(en) binnen de gemeente hebben een Ruimtelijk Kader voor de Kleiberg opgesteld. Het Ruimtelijk Kader wordt donderdagavond 1 oktober 2020 in de Politieke Markt behandeld. Deze behandeling kunt u via internet volgen via https://apeldoorn.parlaeus.nl/user/meeting/action=view/id=611

Brief van 28 september 2020 van de wijkraad aan de Voorzitter Politieke Markt Apeldoorn.
Betreft: Inspraakreactie op Ruimtelijk Kader Kleiberg

Geachte voorzitter

De wijkraad is verheugd dat er nu een oplossing wordt gezocht voor de leegstaande gebouwen op de Kleiberg. Gaarne willen wij u een en ander meegeven voor de consultatie van het Ruimtelijk Kader in de Politieke Markt op 1 oktober a.s.
De wijkraad heeft een sterke voorkeur om het complex terug te geven aan de natuur. Op dit moment wordt het complex omgeven door Natura 2000 gebied. Door het teruggeven aan de natuur ontstaat er een aaneengesloten gebied waarvan natuur en natuurliefhebbers zullen profiteren. Gelijkertijd houdt de wijkraad rekening dat dit teruggeven problemen bij de huidige eigenaar en potentiële ontwikkelaars geen bruikbare optie zal zijn. Hierbij nog een inhoudelijke reactie op de drie genoemde opties.
– Een beperkte vorm van recreatie lijkt ons zeer bruikbaar. Intensieve recreatie lijkt ons uitgesloten . M.a.w. de wijkraad is tegen een grote publiekstrekker of gebruik als attractieterrein.
– Een toekomstige gebruik als woonzorgcentrum, opleidingsinstituut voor natuur of duurzaamheid is denkbaar.
– Footprint huidige bebouwing liefst verminderen, nieuwe bebouwing niet hoger dan 12 meter, geen groter bouwvolume dan het huidige bouwvolume en niet meer verharding.
– De toename van het verkeer naar de Kleiberg beperken. Verkeersbewegingen naar de Kleiberg zo veel als mogelijk via de Sportlaan. Daarbij te denken aan het treffen van enkele verkeersvoorzieningen aan de Sportlaan, Ordermolenweg en Pieter de Hooghlaan vanaf de Laan van Spitsbergen.
Met betrekking tot het bestemmingsplan is de wijkraad gehecht aan een nieuw bestemmingsplan voor de Kleiberg. Immers de huidige bestemming voor de Kleiberg is geregeld in de voorloper van het huidige bestemmingsplan voor Brink en Orden en is daarom gedateerd. De bestemming voor de Kleiberg is verdient een update naar moderne inzichten overeenkomstige eerdere mededelingen door de gemeente.

Wij zijn bereid om deze reactie mondeling toe te lichten.

Met vriendelijke groet

Margaret Bakker
Interim voorzitter wijkraad Brink & Orden

Wordt lid van de Wijkraad Brink & Orden

Lid worden van uw wijkraad.
In ons wijkblad, dat de komende weken bij u in de bus ligt, staat een artikel over burgerparticpatie en de toekomstige rol van de dorps- en wijkraden.
Om de rol van de wijkraad en de legitieme vertegenwoordiging van de bewoners door de wijkraad te waarborgen is het van belang dat de bewoners lid worden van de wijkraad. Wij zijn officieel een vereniging en een dergelijke rechtsvorm heeft nu eenmaal een bestuur én leden.
Tot nu toe zijn de bewoners die aanwezig waren bij onze algemene ledenvergadering beschouwd als leden. Leden die mogen stemmen, de begroting, de jaarrekening en de benoeming van bestuursleden wel of niet goedkeuren. De gemeente vraagt echter meer. Zij wil meer duidelijkheid of en hoeveel bewoners wij vertegenwoordigen.
Het is daarom van belang dat u , als bewoners van ons wijkgebied lid wordt van de vereniging Wijkraad Brink & Orden. Dat kost u niets, wij vragen geen contributie. Wel uw naam en adres en graag ook uw emailadres voor de nieuwsbrief. Uw gegevens worden voor niets anders gebruikt dan voor uw registratie als lid.

Indien u het van belang vindt om
• 2 x per jaar ons wijkblad te ontvangen
• 2 maandelijks de digitale nieuwsbrief te ontvangen
• op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in uw wijk
• steun van de wijkraad te krijgen bij nieuwe ideeën
• doorverwezen te worden naar de juiste personen bij de gemeente of andere instantie
• door de wijkraad geholpen te worden bij problemen in uw straat of wijk
• door de wijkraad vertegenwoordigd te worden bij het indienen van zienswijzen of bezwaren bij de gemeente
• door de wijkraad vertegenwoordigd wil worden bij het inspreken bij raadsvergaderingen,
meld u dan aan als lid. Dat kan schriftelijk met een kort briefje naar ons secretariaat, Laan van Orden 59, 7312 KE Apeldoorn.

Of via de email: ledenadministratie@brinkenorden.nl of wijkraad@brinkenorden.nl
In het komende wijkblad vindt u deze gegevens ook, alsmede een korte enquête. Het zou fijn zijn als u die ook wilt invullen. Alvast dank voor uw moeite!