Wordt lid van de Wijkraad Brink & Orden

Lid worden van uw wijkraad.
In ons wijkblad, dat de komende weken bij u in de bus ligt, staat een artikel over burgerparticpatie en de toekomstige rol van de dorps- en wijkraden.
Om de rol van de wijkraad en de legitieme vertegenwoordiging van de bewoners door de wijkraad te waarborgen is het van belang dat de bewoners lid worden van de wijkraad. Wij zijn officieel een vereniging en een dergelijke rechtsvorm heeft nu eenmaal een bestuur én leden.
Tot nu toe zijn de bewoners die aanwezig waren bij onze algemene ledenvergadering beschouwd als leden. Leden die mogen stemmen, de begroting, de jaarrekening en de benoeming van bestuursleden wel of niet goedkeuren. De gemeente vraagt echter meer. Zij wil meer duidelijkheid of en hoeveel bewoners wij vertegenwoordigen.
Het is daarom van belang dat u , als bewoners van ons wijkgebied lid wordt van de vereniging Wijkraad Brink & Orden. Dat kost u niets, wij vragen geen contributie. Wel uw naam en adres en graag ook uw emailadres voor de nieuwsbrief. Uw gegevens worden voor niets anders gebruikt dan voor uw registratie als lid.

Indien u het van belang vindt om
• 2 x per jaar ons wijkblad te ontvangen
• 2 maandelijks de digitale nieuwsbrief te ontvangen
• op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in uw wijk
• steun van de wijkraad te krijgen bij nieuwe ideeën
• doorverwezen te worden naar de juiste personen bij de gemeente of andere instantie
• door de wijkraad geholpen te worden bij problemen in uw straat of wijk
• door de wijkraad vertegenwoordigd te worden bij het indienen van zienswijzen of bezwaren bij de gemeente
• door de wijkraad vertegenwoordigd wil worden bij het inspreken bij raadsvergaderingen,
meld u dan aan als lid. Dat kan schriftelijk met een kort briefje naar ons secretariaat, Laan van Orden 59, 7312 KE Apeldoorn.

Of via de email: ledenadministratie@brinkenorden.nl of wijkraad@brinkenorden.nl
In het komende wijkblad vindt u deze gegevens ook, alsmede een korte enquête. Het zou fijn zijn als u die ook wilt invullen. Alvast dank voor uw moeite!