Burgerparticipatie en de rol van de wijkraden

De afgelopen 2.5 jaar hebben dorps- en wijkraden (DWR’n) samen met wethouder Willems en diverse gemeenteambtenaren gesprekken gehad over de verbreding van de burgerparticipatie. Aanleiding hiertoe was een document dat een werkgroep van de (vorige) gemeenteraad had geschreven. In dit stuk is o.a. aangegeven dat meer bewoners meer initiatieven zouden moeten en kunnen nemen ter verbetering van hun wijk of buurt. De invloed van de DWR’n zou anders c.q.kleiner worden dan tot nu toe het geval is. De positie van de DWR’n zou in het nieuwe beleid niet anders zijn dan die van iedere andere gebiedsparticipant (individuele bewoner, een groep van bewoners, een straat etc)
De Verordening DWR’n , waarin rechten en plichten van gemeente en DWR’n zijn neergelegd, zou moeten verdwijnen. (Het intrekken van deze Verordening is een bevoegdheid van de Gemeenteraad) Er zouden 46 kleinere buurtraden in heel Apeldoorn moeten komen die een (kleine) basissubsidie krijgen en die voor verdere buurtontwikkelingen bij de gemeente een aanvraag kunnen doen voor financiering.
In ons geval zou dat betekenen dat er een buurtraad komt voor Orden en een voor Brinkhorst en Driehuizen. Opheffing van de Wijkraad Brink & Orden is dan het gevolg.

Alle DWR’n vonden, en vinden nog steeds, dat het een slechte ontwikkeling is als de Verordening DWR’n ingetrokken zou worden.
Zij juichen het zeker toe dat bewoners van Apeldoorn meer betrokken raken bij hun woonomgeving. Dat zou huns inziens echter heel goed kunnen naast het bestaan van de DWR’n. In ons laatste wijkblad zijn wij uitgebreid ingegaan op de voordelen van een wijkraad. Als DWR’n hebben wij dit vele malen besproken met wethouder Willems. Echter na 2.5 jaar praten is deze geen millimeter opgeschoven in zijn standpunt.
Op 2 juli heeft er een inspraak plaats gevonden in de raad (een zgn PMA), De raad heeft geluisterd en heeft de wethouder meegegeven dat deze toch nog eens goed moet nagaan of zijn plannen kloppen met de geluiden die men hoort uit de Apeldoornse samenleving.
Daarna bleef het stil. Tot 28 oktober. Drie dagen voor het verlopen van de deadline om als wijkraad de subsidie voor volgend jaar aan te vragen.

Bij die aanvraag moet een begroting en een activiteitenplan aangeleverd worden. Die hadden wij netjes klaar liggen want: de gemeenteraad heeft nog geen besluit genomen en dus is de Verordening DWR’n (waarop de subsidie gebaseerd is) nog steeds van toepassing, zo is onze redenering.

We hebben 2 weken de tijd gekregen om bezwaar in te dienen tegen de nieuwe subsidieregeling en tegen het intrekken van de Verordening. Wij gaan dat zeker doen. Want als wijkraad Brink & Orden willen we graag doorgaan met het behartigen van de belangen van de bewoners in ons wijkgebied. Samen met de bewoners willen we onze buurten nog mooier maken. We blijven u op de hoogte houden via deze nieuwsbrief. Als u vragen of suggesties heeft over dit onderwerp, neemt u dan gerust contact met ons op.