Bouw Lidl op de voormalige Karwei locatie voorlopig niet van start.

Al vanaf het jaar 2004 staat het pand op de hoek Asselsestraat – Beatrixlaan van de voormalige Karwei leeg. Het oude pand raakt steeds verder in verval. Er sprake is van zware verloedering en gevaar voor omgeving en voorbijgangers. Zo zijn er meldingen bekend van vallend verrot hout en een scheefstaande muur langs de Beatrixlaan. Uit voorzorg heeft de nieuwe eigenaar van het terrein, bouwbedrijf Nikkels die muur langs de Beatrixlaan gesloopt. Hierdoor hebben voorbijgangers nu zicht heeft op de oude parkeerplaats en opslag van Karwei.

In mei en juni 2019 heeft de gemeente een ontwerpbestemmingsplan voor een supermarkt (Lidl) ter visie gelegd. Op dat bestemmingsplan zijn zienswijzen ingediend. Inmiddels vindt de gemeente het nodig om een aantal rapporten die bij het bestemmingsplan waren gevoegd, te herzien. Daarvoor is actualiserend onderzoek nodig. Nadat alle onderzoeken zijn afgerond, ontvangt ieder die een zienswijze heeft ingediend de zienswijze nota en zal een voorstel aan de raad worden gedaan over vaststelling van het bestemmingsplan.
aar verwachting wordt het ontwerpbestemmingsplan inclusief geactualiseerde rapporten in de zomer van 2021 behandeld in de gemeenteraad. Gelijktijdig wordt de nota van zienswijzen behandeld. In die nota zal nader worden in gegaan op de eerder ingediende zienswijzen. Het is nu nog niet te zeggen wanneer welke bouwactiviteiten kunnen gaan starten.

Stand van zaken rond Dorps- en Wijkraden

Wellicht heeft u het gelezen in de Stentor: een aantal dorps- en wijkraden (DWR’n) heeft besloten om zichzelf op te heffen of hebben de bestuursleden unaniem besloten af te treden. Het heeft alles te maken met de opheffing van de Verordening DWR’n waarin de status, rechten en plichten van de DWR’n zijn vastgelegd. Daarmee krijgen deze een andere positie tov de gemeente. Ook de subsidieregeling is drastisch gewijzigd.
Wij, als bestuur van de Wijkraad Brink & Orden hebben besloten om voorlopig door te gaan. Dat kan, omdat wij een financiële reserve hebben en dus een aantal activiteiten kunnen voortzetten. Want de subsidie is voor dit jaar nihil. Juist omdát wij die reserve hebben, die moet eerst worden opgemaakt. Daarna zal de subsidie ongeveer 1/3 bedragen dan wij tot nu toe ontvingen.
Het uitgeven van ons wijkblad 2 x per jaar doet een grote aanslag op onze financiën, ondanks de inkomsten van adverteerders. Dit jaar kunnen we ons nog veroorloven om het blad uit te brengen. Of dat volgend jaar nog het geval zal zijn, weten we nu niet. We willen dit jaar ook bekijken hoe de samenwerking met de gemeente zal zijn: worden we inderdaad nog als serieuze gesprekspartner gezien, neemt men onze adviezen ter harte? Dat willen we aan het einde van het jaar evalueren. Wij hopen dat we tegen die tijd ook weer een Algemene Ledenvergadering kunnen organiseren, want uw inbreng als bewoner van ons wijkgebied is natuurlijk ook hierin van groot belang.
Gezien de coronamaatregelen zal er in het voorjaar geen ledenvergadering belegd worden. Mocht u ideeën of wensen hebben die van belang kunnen zijn voor uw straat of buurt, of indien u in gesprek wilt gaan met (één van) de bestuursleden, neem gerust contact met ons op.

Rookmelders worden in woning verplicht

Het duurt nog even maar vanaf 1 juli 2022 wordt het in alle Nederlandse woningen verplicht om optische rookmelders te installeren. Als jouw woning niet aan de hier onder genoemde eisen voldoet, heb je kans op een onprettige boete en/of problemen met de verzekering.

Deze verplichting bestaat al voor nieuwbouwwoningen vanaf 2003 .Volgens de verandering in het bouwbesluit moet een huis uitgerust zijn met ‘voldoende rookmelders’. Dit houdt in dat op iedere verdieping van een zelfstandige woning minstens één rookmelder aanwezig moet zijn. In zogenaamde kamerwoningen, zoals studentenhuizen, wordt in iedere kamer één rookmelder verplicht. Met deze nieuwe regels zullen minder mensen bij woningbranden omkomen.

De rookmelder moet het Europese EN 14604 certificaat hebben. Voor rookmelders op netstroom is daarnaast een NEN 2555 certificaat vereist. Genoemde certificaten garanderen onder meer dat de rookmelder een goed geluidssignaal geeft, eenvoudig te plaatsen is en op tijd rook detecteert. Daarnaast moet een rookmelder ook nog voorzien zijn van een CE-markering en niet van het ionische type zijn. Om schaarste voor 1 juli 2022 te voorkomen is het raadzaam om binnen niet al te lange tijd rookmelders aan te schaffen die voldoen aan de gestelde eisen.

Verbouw Westpoint nog onzeker

Hoewel de gemeenteraad vorig najaar het plan om Westpoint te verbouwen van kantoorgebouw naar woongebouw heeft goedgekeurd, biedt het al jaren leegstaande kamtoorgebouw nog steeds een troosteloze aanblik.


Aanzicht vanaf Handelstraat


Aanzicht vanaf Vosselmanstraat

Bij navraag bij gemeente is gebleken dat er één beroep op het plan door een naburige bewoner is ingediend bij de Raad van State. Het verweer van de gemeente hierop is begin januari 2021 verzonden. De Raad van State moet in dit geval binnen een half jaar uitspraak doen (valt onder de Crisis- en Herstelwet), dus uiterlijk medio juni 2021. Dat is een termijn van orde (dat betekent dat er geen directe rechtsgevolgen zijn als de termijn wordt overschreden), maar de Raad van State houdt zich hier in de regel strak aan. Na de uitspraak van de Raad van State weten we of het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning onherroepelijk zijn geworden. Kortom het is nog even wachten voordat we weten of- en wanneer het Westpoint verbouwd gaat worden.

Subsidie collectieve energieprojecten voor Apeldoorners

Inwoners, bedrijven en organisaties die samen energieprojecten realiseren in de gemeente Apeldoorn, kunnen dit jaar gebruik maken van de subsidieregeling collectieve energieprojecten. Hiermee komt de gemeente tegemoet aan innovatieve ideeën die binnen de gemeente leven.
Het gaat om initiatieven van minimaal zeven personen die samen een collectief project willen ontwikkelen. Bijvoorbeeld een buurtbatterij, gedeelde elektrische laadpalen, een zonneveld of zonnedak. De subsidie ondersteunt deze initiatieven in de opstartfase van de projecten. Zoals inhuur van externe expertise, voorbereidende onderzoeken of projectondersteuning.
De subsidieregeling bestaat overigens al langer, maar was toen alleen toegankelijk voor energiecoöperaties. Het ruimer toegankelijk maken van deze regeling is een mooie manier voor Apeldoorners om mee te doen aan en voordeel te hebben van gezamenlijke energieprojecten. Om zo stappen te nemen naar een energieneutraal Apeldoorn.
Meer informatie over deze regeling of een aanvraag indienen? Dat kan via www.apeldoorn.nl/subsidies.