Algemene Leden Vergadering op woensdag 13 oktober 2021

Algemene Leden Vergadering op woensdag 13 oktober 2021
Locatie: De Goede Herderkerk, Asselsestraat 199, Apeldoorn
Aanvang: 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur

Agenda
1. Opening door de interim- voorzitter
2. Goedkeuren en vaststellen notulen Algemene Vergadering van oktober 2019 (zie ook onze website)
3. Financieel verslag over 2019 en 2020
Verslag Kascommissie 2019 en 2020
Begroting 2021 en 2022
4. Bestuurszaken
In 2020 waren aftredend en herbenoembaar Jolanda Boukari, bestuurslid Welzijn en Jan van der Wal, bestuurslid Groen & Kunst.
In 2021 is aftredend en herbenoembaar Bert Vierhout, bestuurslid Bouwen & Wonen.
John verhoek, bestuurslid Verkeer, is aftredend en niet herbenoembaar.
Wij roepen geïnteresseerden op om zich kandidaat te stellen! Tegenkandidaten voor het herbenoembare bestuurslid kunnen zich tot uiterlijk 7 dagen voor de vergadering melden.
Indien u belangstelling heeft, neemt u gerust contact op met de secretaris of met de voorzitter.
5. Aan thematafels kunt u , samen met uw wijk- of buurtbewoners, een gesprek aangaan over wensen en ideeën voor de wijk. Dit doen we onder het genot van een drankje.
6. Rondvraag
7. Sluiting

Van harte welkom, we hopen uw weer te mogen begroeten!

In verband met de coronasituatie verzoeken we u om u voor de vergadering aan te melden via
wijkraad@brinkenorden.nl
Dit kan tot uiterlijk dinsdag 12 oktober.

Notulen, agendapunt 2.
Notulen Algemene Vergadering Wijkraad Brink en Orden van 09-10-2019