Notulen Algemene Vergadering Wijkraad Brink en Orden d.d. 09-10-2019

Algemene Vergadering Wijkraad Brink en Orden d.d. 9-10-2019, Goede Herderkerk-Asselsestraat

Aanwezig: bestuursleden: Margaret Bakker, Jolanda Boukari, John Verhoek, Bert Vierhout, Jan van der Wal
15 leden volgens de presentielijst
Danny Huizer (Groen Links), Gijs van de Ridder (wijkbeheerder), Wim Bergink (stadsdeelmanager gemeente Apeldoorn), Jan van Eijk (Stimenz), Vera Kraaijvanger (wijkagent)

Afwezig met kennisgeving: Wil Boskamp (wijkagent) en Lida Schaap (commissie Bouwen en
Wonen)

Notulist : Wilma van Wijk

1. Opening door interim-voorzitter Margaret Bakker
De interim-voorzitter opent de vergadering. Ze heet de bewoners van het wijkgebied Brink & Orden en alle andere geïnteresseerden van harte welkom, met name de afgevaardigden van de gemeente, Stimenz en politie. Vanwege het slechte weer is de opkomst van deze najaarsvergadering matig.
Tussen de agendapunten 4 en 5 wordt plaats ingeruimd voor de begroting. Per abuis stond het onderwerp niet op de agenda vermeld.
Na de pauze kunnen aan thematafels allerlei onderwerpen over verkeer, bouwen en wonen, groen en welzijn door bewoners van de wijk worden voorgelegd.

2. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken voor deze vergadering.
Bovenstaand staan de afmeldingen die voor de vergadering zijn binnengekomen.
Er zijn vragenbriefjes neergelegd. De leden kunnen desgewenst vragen voor de rondvraag noteren en later op de avond inleveren.

3. Goedkeuring notulen algemene vergadering van 10 april 2019
N,a,v. punt 6 van de notulen vraagt Lambert Hoving naar de laatste stand van zaken omtrent het parkeren op het AGOVV-terrein. De interim-voorzitter legt in detail de bevindingen van de wijkraad na de onlangs gehouden bijeenkomst uit.
• De gemeente heeft voor de zoveelste keer alle varianten op een rijtje gezet.
• Het buurtonderzoek bevatte drie vragen, de uitkomst was niet relevant.
• De wijkraden Berg en Bos en Brink en Orden gaven de voorkeur aan niet aan de enquête mee te werken.
• De kostenramingen lopen uiteen van 1 miljoen tot 150 miljoen (op de plek van voormalig Motel Apeldoorn).

• Op 7 november is de technische presentatie aan de gemeenteraad, op de 21e wordt het behandeld in de PMA en op 28 november is de besluitvorming door de raad.
• De interim-voorzitter doet een oproep aan de bewoners om in groten getale naar de PMA te komen en te pleiten voor een parkeergelegenheid elders.

De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.

4. Bestuurlijke zaken
Er is weer een vacature voor penningmeester. De laatst benoemde penningmeester is maar een paar maanden in functie geweest. Het bleek al snel dat de samenwerking niet naar tevredenheid verliep. Beide partijen besloten dat het beter was te stoppen, zodat er opnieuw naar een opvolger moet worden gezocht.
Secretaris Jolanda Boukari neemt voorlopig een deel van de taken waar. De begroting is opgesteld door oud-penningmeester Hans Amse. Het officiële afscheid van Hans Amse is op een later tijdstip. Het probleem is tijdelijk opgelost, maar de wijkraad is dringend op zoek naar een adequate penningmeester. De interim-voorzitter doet hier tijdens de vergadering ook een oproep voor.
Jolanda Boukari is aftredend en herkiesbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld. Zij gaat haar werkzaamheden voortzetten.

5. Begroting
De oud-penningmeester kon zelf niet aanwezig zijn. De interim-voorzitter geeft een toelichting en beantwoordt de gestelde vragen over de begroting.
• Er is een bericht van de gemeente ontvangen dat de subsidie aan de dorps- en
wijkraden met 10% (op jaarbasis bijna € 3000,-) gekort gaat worden. 14 november wordt het definitief vastgesteld.
• In de begroting van de wijkraad moet worden uitgegaan van het oorspronkelijke bedrag en later als de korting doorgaat misschien aangepast.
• N.a.v. een vraag van Wim Vergeer legt Margaret Bakker uit waar de overige kosten uit bestaan: bijv. telefoonkosten, juridisch advies etc.
• Een andere vraagsteller wilde uitleg over de notuleerkosten.
• Jancko Rijpma vraagt naar de besteding van een deel van het reservebedrag. Er zijn een ballenvanger en een watertappunt voor speeltuinvereniging Kindervreugd van betaald.

De begroting wordt vastgesteld.

6. Aan thematafels:
Verschillende onderwerpen kwamen aan de thematafels aan de orde.

Verkeer
1. Suggesties voor aanpassingen Asselsestraat richting sportvelden
• Aan de Asselsestraat richting sportvelden de bestaande drempel verhogen. Er wordt daar te hard gereden.
• Betonnen bloembakken plaatsen.
• Alles in overleg met de verkeersdeskundige.
• 30 km gebied maken.
Bovenstaande opmerkingen worden voorgelegd aan stadsdeelmanager Wim Bergink.

Overige opmerkingen:
2. Geen extra uitgang maken voor de Apenheul.
3. 30 km stickers uitdelen aan alle bewoners voor op de vuilcontainers.
(actie Margaret Bakker)
4. Vrachtverkeer Berghuizerweg / richting sportvelden via Ordermolenweg /
Via Mandela inrijden / via Victoria Boys contact leggen.
5. ’s Avonds worden volgens een inwoner van de wijk veel dieren doodgereden op de
Laan van Spitsbergen. Hij stelt voor dat er ’s avonds niet harder gereden mag
worden dan 30 km p/u.
6. De plek aan de Edelweisslaan waar een huisvuilcontainer staat gepland, is precies in
een bocht in een smal straatje. Behalve verkeerstechnische overlast is het uitzicht van
de aanpalende bewoners op de container. Er is door een groepje bewoners al contact
gezocht met de gemeente met het verzoek de container te verplaatsen. Ellen
Vermeulen kaart het onderwerp namens de betrokkenen aan.
John Verhoek doet als voorstel: i.p.v. die locatie de container te plaatsen op een groenstrook bij de Spartahof. In die omgeving staat op de plattegrond geen container.
7. De verkeerslichten op de Laan van Spitsbergen bij de oversteekplaats ter hoogte van
de Koning Willem III kazerne gaan niet tegelijk op groen. Het is een paar seconden na
elkaar. Gijs van de Ridder gaat de situatie ter plekke bekijken.

Groen en Kunst
1. Het is Ben Stekkinger opgevallen dat het oranje monument bij Ons Huis aan de Waterloseweg door te hoog gras slecht te zien is. Daar wordt aandacht aan besteed. Jan van der Wal gaat de buurtbewoner over het vervolg inlichten.
2. Het bruggetje moet worden vervangen en het is wenselijk een voetgangerspaadje aan te leggen in de groenstrook schuin tegenover Ons Huis richting PWA-laan.
3. Bas Heijnders doet het verzoek een prullenbak te plaatsen bij de honden uitlaatplaats aan de Sprengenparklaan. Ook zou hij graag een hekwerk om de HUP zien. Honden kunnen nu zo de weg op gaan. Gijs van de Ridder legt hem uit dat niet op alle locaties een hekwerk om HUP’s worden geplaatst. Het staat niet altijd fraai in de omgeving.

Bouwen en Wonen
1. Afval inleveren
Over de nieuwe situatie van het inleveren van afval heeft een buurtbewoner de volgende vraag: Hoe moeten mensen die moeilijk b.v met rollator lopen hun afval naar de verzamelcontainer brengen? Circulus heeft daarvoor een regeling. Men kan zich telefonisch opgeven om afval aan huis te laten afhalen.
Opmerking uit de buurt: De afvalcontainerplaats is ongelukkig gekozen, te dicht bij
woningen aan de Edelweisslaan. Het is niet de bedoeling de containerplaats te
verplaatsen naar de Jachtlaan tussen de rijbaan en het fietspad. Door de buurt wordt
gevraagd de containerplaats iets naar het noorden te verplaatsen naar het groen in de
buitenbocht naar de Goedewoningweg. Zie ook punt 6 bij Verkeer.
Afgesproken actie: De buurt zal hun keuze kenbaar maken bij Circulus.
Wijkbeheerder Gijs van den Ridder heeft er een aantekening van gemaakt en zal de
situatie bekijken inclusief ligging van de kabel, leidingen en boomwortels.

2. Verbouw voormalige Karwei naar Lidl
Een buurtbewoner stelt vragen i.v.m. de plannen voor verbouwing van voormalige Karwei naar Lidl. De woningen aan de Asselsestraat zijn verhuurd. De huidige huurders willen er niet uit. Hoe gaat dit verder?
Antwoord van de commissie: De huidige eigenaar bouwbedrijf Nikkels zegt de huur
op nadat er een bestemmingsplanwijziging is doorgevoerd. De praktijk elders heeft
uitgewezen dat deze huurders moeten gaan verhuizen.

Wat gaat er gebeuren als winkelend publiek in naburige straten gaat parkeren als de
parkeerplaatsen van de Lidl bezet zijn? Bewoners van naburige straten kunnen een
verzoek bij de gemeente indienen voor vergunning parkeren.

3. Westpoint
Vraag van een buurtbewoner: Zit het plan voor 94 woningen met aangrenzende openbare ruimte wel goed in elkaar? Als antwoord geeft de commissie: Het
aantal parkeerplaatsen is voldoende. Bij hantering van de geldende normen blijkt dat
er 4 meer zijn dan nodig. Er is groen, speelplek en een honden uitlaatplaats. Ook hier
komt een bestemmingsplanwijziging die pas in gang gezet wordt als de provincie
goedkeuring heeft gegeven op de stikstofberekening.

4. Overlast overvliegende en poepende bijen
Een buurtbewoner uit de omgeving reageert naar aanleiding van het artikel in het
voorgaande wijkblad over bijenhouder aan de Waterloseweg. Bijenhouder heeft veel
bijenkasten. Met name in het voorjaar vliegen de bijen een vaste route waarbij de
bijen zich ontdoen van winterse afvalproducten. Gevolg daarvan zijn smerige
dakpannen, vieze aanslag op auto’s en vuil op buiten hangende schone was.
Buurtbewoner vraagt om beperking aantal bijenkasten.
Actie: Stadsdeelmanager Wim Bergink gaat bij gemeentecollega’s na of hierin beleid
of voorschriften bestaan. Zijn bevindingen deelt hij mede aan betreffende
buurtbewoner.

Welzijn
1. De vraagsteller omtrent activiteiten in de wijk voor ouderen krijgt eerdaags een medewerker van Stimenz thuis op bezoek.
2. Er werd een vraag gesteld of er talenonderwijs kan worden gegeven, o.a. in de Goede Herderkerk.

6. Rondvraag
• Jancko Reipma opperde het idee om aan het begin van de Harpweg een brief op te hangen met een oproep naar de PMA vergadering te komen.
(nagekomen mededeling: de PMA-vergadering is verschoven naar 6 februari 2020)
• In een artikel in het voorjaars Nieuwsblad werd geschreven over de spoorlijn aan de Bosweg. Dat moet zijn aan de Soerenseweg.
• De struiken bij het spoorwegmonument aan de Prinses Beatrixlaan zijn toegezegd.

Sluiting
De interim-voorzitter bedankt iedereen voor zijn komst en sluit de vergadering om 22.00 uur.