Notulen Algemene Vergadering Wijkraad Brink en Orden d.d. 10-4-2019

Algemene Vergadering Wijkraad Brink en Orden d.d. 10-4-2019, SG Sprengeloo – Sprengenweg 81

Aanwezig: bestuursleden: Hans Amse, Margaret Bakker, Jolanda Boukari, John Verhoek, Bert Vierhout, Jan van de Wal
43 leden volgens de presentielijst
Ties Stam (fractievoorzitter PvdA), Hessel Dooper (CDA), Thalita Laros (Lokaal Apeldoorn), Danny Huizer (Groen Links), Yvonne de Carpentier (PvdD), Gijs van de Ridder (wijkbeheerder), Wim Bergink (stadsdeelmanager gemeente Apeldoorn), Jan van Eijk (Stimenz), Jeanette Sprenger (Wijkraad Kerschoten)

Afwezig met kennisgeving: Wil Boskamp en Vera Kraaijvanger (wijkagenten) en Patrice Teunissen (webmaster), Theo van Es (kascommissie)

Notulist : Wilma van Wijk

1. Opening door interim-voorzitter Margaret Bakker
De interim-voorzitter opent de vergadering en heet de bewoners van het wijkgebied Brink & Orden en alle andere geïnteresseerden van harte welkom. Ze meldt dat Wilma van Wijk de nieuwe notulist is.

2. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken voor deze vergadering.
Beide wijkagenten, de webmaster en een lid van de kascommissie hebben zich officieel afgemeld.
Er zijn vragenbriefjes neergelegd. De leden kunnen desgewenst vragen voor de rondvraag noteren en later op de avond inleveren.

3. Goedkeuring notulen algemene vergadering van oktober 2018
Er zijn geen op- of aanmerkingen over de notulen.
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld met dank aan Laetitia Bosch, de vorige notulist.

4. Financieel verslag 2018
Een inzage-exemplaar van het financieel verslag ligt tijdens de vergadering op de tafels.
De balans en de staat van lasten en baten worden ter goedkeuring voorgelegd.
Penningmeester Hans Amse geeft een toelichting. Er is een batig saldo van 6.337 euro.
Een bedrag van 458 euro wordt toegevoegd aan de algemene reserve . De wijkraad is al een aantal jaren niet voltallig. Daarom wordt een deel van het batig saldo (3.700 euro) teruggegeven aan de gemeente. Het restant wordt besteed aan zitbankjes en houten latten voor op de betonnen zitelementen bij het spoormonument bij de Prinses Beatrixlaan.
Er zijn geen vragen over het financieel verslag van 2018.
Verslag kascommissie
De kascommissie werd dit jaar gevormd door Theo van Es (afwezig) en Lambert Hoving.
Laatstgenoemde verwoordt de bevindingen van de kascommissie. De stukken zijn inzichtelijk en de vragen zijn adequaat beantwoord. De boekhouding is op correcte wijze gevoerd.
Lambert Hoving leest de verklaring voor waarin de kascommissie voorstelt het bestuur decharge te verlenen voor het financiële beleid. De leden stemmen in met het voorstel van de kascommissie om decharge te verlenen.
Lambert Hoving treedt af als kascommissielid, Theo van Es blijft nog een jaar aan. De heer Karman was reserve en wordt gevraagd toe te treden tot de commissie. Theo van Kerkhof biedt zich aan als reserve lid.

5. Bestuurlijke zaken
• Tijdens de ledenvergadering wordt met een attentie afscheid genomen van Jolet Bakker. Zij heeft drie jaar het Wijkblad grotendeels verzorgd. Het blad wordt door de wijkbewoners goed gelezen. De interim-voorzitter bedankt haar voor de fijne samenwerking.
Er is veelvuldig een oproep gedaan voor nieuwe redactieleden. Lang zonder resultaat, zodat stoppen met dit blad de enige optie zou zijn. Er is ook gekeken om op een andere manier het nieuws uit de wijk te gaan verspreiden. Uiteindelijk meldden zich Rikke Korswagen (een kersverse bewoner) en Wilma van Wijk aan. Zij willen zich gaan inzetten voor de continuering van het Wijkblad.
• In de commissie Verkeer is al afscheid genomen van commissielid Kor Flokstra.
• Van Jancko Rijpma wordt tijdens de ledenvergadering afscheid genomen. Hij was al eerder gestopt als voorzitter van de commissie Verkeer. Ook hij ontvangt een blijk van waardering.
• Jan van der Wal was al commissielid van Verkeer en wordt nu ook voorgesteld als bestuurslid van de commissie Groen en Kunst. Het voorstel wordt aangenomen.
• Hans Amse heeft er een penningmeesterschap van bijna 15 jaar opzitten en gaf aan er mee te willen stoppen. Eric Smit (ook een recente nieuwkomer in de buurt) heeft zich voor die post aangemeld. Zijn kandidaatschap wordt met applaus bevestigd door de leden.
Het afscheid van Hans Amse is in de najaarsvergadering.

6. Verslag van de commissie:
Welzijn
Jolanda Boukari, bestuurslid van de commissie Welzijn, is al een aantal jaren het enige lid van de commissie. Ze doet een oproep aan de aanwezigen om zich voor de commissie aan te melden en zich te gaan inzetten in het Welzijn van de woonomgeving. Vervolgens doet ze uitvoerig verslag van de huidige initiatieven.
• Ontmoetingsplekken: +Punt en Mandala zijn in Orden enkele van de ontmoetingsplekken. Behalve het leggen van contacten door bewoners en het volgen van workshops houden hulpinstanties er onder meer spreekuur. Voor 2019 zou er voor beide ontmoetingsplekken in eerste instantie geen subsidie verleend worden, maar de wijkraad heeft zich ervoor ingezet, dat toch voor het jaar 2019 alsnog een subsidiebedrag is vrijgemaakt. Zodat op beide locaties de activiteiten kunnen doorgaan voor bewoners van de wijk. Eind van het jaar wordt opnieuw bekeken of deze ontmoetingsplekken gesubsidieerd gaan worden.
• Burgerparticipatie: er zijn de nodige bijeenkomsten bijgewoond. Een van de adviezen van de raadwerkgroep (een commissie van gemeenteraadsleden) was het intrekken van de Verordening en meer de initiatieven bij de individuele burger zoeken. Het intrekken van deze Verordening zou betekenen dat het recht op voorinzage en inspraak bij de gemeentelijke plannen vervalt. Wat blijft dan de rol van de wijkraad?

Vanuit de dorps- en wijkraden (DWR) is een afvaardiging samengesteld. Deze groep gaat met elkaar en met vertegenwoordigers van de gemeente en de verantwoordelijke wethouder, Wim Willems, kijken hoe invulling aan de nieuwe structuur van de DWR gegeven kan worden. En de inbreng van de individuele burger. De wijkraad blijft het proces op de voet volgen.
• Kindervreugd: onlangs is er op het terrein van speeltuinvereniging Kindervreugd een ballenvanger geplaatst. De ballenvanger houdt de ballen tegen van de spelende kinderen op het kleine pannaveld. Een watertappunt wordt eerdaags gerealiseerd.
• Vitaliteitsagenda en leefbaarheidsscan: met een groot aantal partijen (zorginstanties, woningcorporaties, politie en gemeente) is overleg geweest hoe de leefbaarheid in de wijk kan worden behouden of worden verbeterd. Volgens de eerste uitkomsten mag de woonomgeving wel wat groener. En mag er aandacht komen voor de gedateerdheid van de woningen en parkeerproblemen. Ook een aandachtspunt is het vergrijzen van de wijk met de daarbij komende problemen van dementerende en verwarde personen.
• AED: binnenkort wordt er een AED bij de ontmoetingsplek het +Punt geplaatst. De AED komt aan de buitenkant van het gebouw en is 24 uur per dag beschikbaar. Het project is tot stand gekomen door samenwerking tussen gemeente, Woonmensen en wijkraad.
Wijkbewoners kunnen zich, ook tijdens deze vergadering, aanmelden voor een AED-reanimatiecursus.
Jolanda doet een oproep voor panelleden. Wijkbewoners die willen meedenken over allerlei zaken die spelen in de wijk kunnen zich opgeven.

Bouwen & Wonen
Bert Vierhout brengt een aantal onderwerpen onder de aandacht.
• De 56 woningen aan de Spartahof zijn bijna gereed. Het is een mooie omgeving geworden met twee hofjes.
• Bert laat in een PowerPointpresentatie het laatste plan zien van de renovatie van Westpoint. Het betreft een integraal plan met te vernieuwen openbare ruimte. Er komen 28 inpandige parkeerplaatsen voor de 94 appartementen. Daarnaast zijn er parkeerplaatsen in de omgeving. Het plan om het Westpoint geschikt te maken voor veel eenpersoonshuishoudens is inmiddels gewijzigd.
• Op het terrein van het voormalige Juliana Ziekenhuis is met de nieuwbouw een begin gemaakt. Tot 2020 wordt gefaseerd gebouwd. Het project ligt net buiten het werkgebied van wijkraad Brink & Orden. Er is samenwerking met wijkraad Sprengen.
• De plannen voor een klein Lidl op de Karwei-locatie (Asselsestraat / hoek Beatrixlaan) nemen vastere vormen aan. Bouwbedrijf Nikkels en de gemeente zijn bezig met het plan. Er is een informatieavond geweest. Volgens de berekening van de gemeente is op die plek ruimte voor een kleine supermarkt. Vraag van een van de aanwezige raadsleden is: Hoe staan jullie er als wijkraad in? Dat er wat gebeurt op die verpauperde locatie is wel een wens van de wijkraad.
• Parapluherziening, begeleid wonen: de oude 2-woningen regeling is niet meer te handhaven. De wijkraad heeft zienswijzen ingediend. Vragen over communicatie, spreiding en overlast worden in een memo beantwoord en naar verwachting door de gemeente vastgesteld.
• De Koning Willem III Kazerne komt na de pauze aan bod.
• Over de Kleiberg is niets te melden.
• Het spoorwissel monument aan de Prinses Beatrixlaan is inmiddels onthuld.
• De energietransitie en de omgevingswet komen er aan.

Groen & Kunst
Jan van der Wal introduceert zichzelf als nieuw bestuurslid en doet verslag van een aantal lopende zaken.
• Er is een brainstormsessie geweest over de aanpassing van de Sprengenweg (onder meer om de weg veiliger te maken voor fietsers) en beplanting van nieuwe bomen en struiken. De bespreking was met André Staal van Wijkraad de Sprengen, Arnhout Nefkens (gemeente) en Jan van der Wal. Momenteel kijken deskundigen hoeveel bomen er nog extra kunnen worden gepoot. Er zijn nog geen nadere mededelingen over gedaan.
• In de Groeneweg is de afwerking van de straat rondom de bomen gewijzigd. Het betreft de boomspiegels, stukje grond rondom de boom. Om de wortels meer ruimte en lucht te geven om te groeien, zijn op de weg de trottoirbanden verlengd en verlegd van 90 graden naar 45 graden. De door de verandering ontstane (kleine) parkeerproblemen zijn in goed overleg met betrokkenen opgelost.
• De wildgroei aan de P.W.A.- laan is onder de aandacht gebracht bij de gemeente. Bij het oprijden vanuit de Prinses Beatrixlaan en de Ritbroekstraat was er te weinig zicht. Er is onderhoud gepleegd. Ook in 2019 wordt de wildgroei in de gaten gehouden.
• Er komt een nieuwe toplaag op het voetpad van de HUP (honden uitlaat plaats) aan de Prinses Beatrixlaan. Medio voorjaar wordt grit aangebracht. Ook wordt de toegankelijkheid voor met name ouderen en voor rollators aangepast.
• Met wijkmanager Gijs van de Ridder heeft Jan bij het Ordenplein gekeken naar mogelijkheden voor extra beplanting. Voor vooral oudere mensen is de oversteek bij de visboer lastig en wordt aangepast.
• Rondom de sprengkop in het bosje van Vosje aan de Ordermolenweg is een omheining met gaas geplaatst. Er is ook een bord gekomen met daarop de tekst: niet betreden gevaarlijk drijfzand.
• Jan bedankt wijkmanager Gijs van de Ridder voor de zeer constructieve samenwerking en uitvoering van de projecten.

Verkeer
Voordat John Verhoek een uiteenzetting geeft over de activiteiten die lopen, geeft hij aan dat zijn commissie in ingekrompen van vier naar twee personen. John heeft vanaf 1-11-2018 de voorzittershamer overgenomen van Jancko Rijpma.
• Aanpassing kruispunt Laan van Spitsbergen / Asselsestraat. Na veel overleg, inspraakprocedures, voorlichtingsavonden en zelfs een rechtszaak is het kruispunt aangepast en voorzien van verkeerlichten. De klacht van fietsers dat auto’s veel ruimte innemen, wordt nader bekeken.
• Het onderwerp ,,overlast Apenheul’’ staat bij de wijkraad nog steeds hoog op de agenda. De wijkraad is absoluut tegenstander van continuering van het overloop parkeren van Apenheul-bezoekers op de velden van AGOVV. De wijkraad gaat meepraten over de overlast van het ‘overloopparkeren’ op de trainingsvelden van AGOVV en wil een definitieve oplossing voor het parkeren in de vorm van een transferium. De interim-voorzitter geeft later in de vergadering een nadere toelichting.
• De Harpweg is bestemd voor wandelaars en fietsers en niet als ontsluitingsweg voor het parkeren op voetbalvelden.
• Om de veilige oversteek van de scholieren te waarborgen is er na overleg een verkeersplateau aan de Prinses Beatrixlaan ter hoogte van het Cortenbosch College aangelegd.
• De wijkraad is betrokken geweest bij de herinrichting van de Schaapweg.
• Bij de school Sprengeloo aan de Prinses Beatrixlaan ontstonden parkeerproblemen. In goed overleg met de gemeente zijn er extra parkeerplaatsen aangelegd.
• Rondom het gebouw ‘Westpoint’ is veel planvorming en discussie geweest. Het gebouw wordt nu als appartementencomplex omgebouwd. De commissie Verkeer heeft de beschikbare parkeerruimte in kaart gebracht.
• Gezamenlijk met wijkraad de Sprengen wordt er nagedacht over de verkeerssituatie op de Sprengenweg. Deze weg heeft twee gescheiden rijbanen en een veel te smalle fietsstrook. Na voltooiing van het Juliana Kwartier zal het hier veel drukker gaan worden.
• Er zijn vergevorderde plannen om de voormalige Karwei-locatie in te richten voor een kleine Lidl. Het laden en lossen van goederen op die plek kan problemen opleveren. Maar ook de toename van het verkeer. De commissie Verkeer is betrokken bij het laden en lossen van vrachtwagens bij de toekomstige Lidl. Het wordt door ons verder gevolgd.
• De herinrichting van de Pieter de Hoochlaan ligt op schema. De afronding is naar verwachting begin juni.
• Naar aanleiding van klachten van bewoners hebben in verschillende woonstraten zogenaamde parkeerdrukmetingen plaatsgevonden. Conclusie: er is voldoende vrije parkeerruimte in deze straten.

Nadere toelichting van interim-voorzitter Margaret Bakker over het onderwerp ,,overlast Apenheul’’. Ze vertelt over de laatste stand van zaken.

Twee jaar geleden is door de gemeente gezegd dat het overloop parkeren op de velden van AGOVV tijdelijk is. Het plan zou zijn besloten voor vijf jaar. De werkgroep Asselsestraat heeft ook twee jaar geleden een plan ingediend voor een transferium. Dat plan is terzijde geschoven. Er zou worden gezocht naar structurele oplossingen.

Het probleem is volgens de wijkraad niet alleen het parkeren, maar ook de verkeersdruk dwars door onze wijk, de CO² uitstoot, de fijnstof en aantasting van de natuur. Voor de wijkbewoners is het van groot belang dat het overloop parkeren een tijdelijke oplossing is.

Er is destijds een projectgroep gevormd. En er waren plannen om nog voor vorige zomer op een locatie te gaan kijken naar een transferium. In januari kwam er een mail dat de projectleider niet meer in functie is. Daarop heeft, samen met de wijkraden de Sprengen en Berg en Bos, een gesprek plaatsgevonden met de nieuwe projectleider.

Volgens de wijkraad is het niet zinvol alle oude oplossingen weer te gaan onderzoeken.
Het wachten is op het advies van het college aan de gemeenteraad. Verlenging van het overloop parkeren is geen optie voor de wijkraad.
De interim-voorzitter roept alle leden op om in groten getale naar de PMA te gaan wanneer dit onderwerp ter tafel komt.

Theo van Kerkhof (SWMA) en bewoner van de wijk spreekt zijn waardering uit over alle inzet en strijdbaarheid van de wijkraadsleden. De aanwezigen beantwoorden zijn opmerking met applaus.

Aan de Hoog Buurloseweg is een stuk grond dat in aanmerking kan komen voor een transferium. Het ligt niet in beschermd Natura 2000-gebied. Het is het enige terrein dat in de buurt beschikbaar is. Lambert Hoving heeft navraag gedaan. De eigenaar heeft aangegeven zelf ook een deel van het project te willen investeren.

Naar aanleiding van een vraag van een van de aanwezigen: de bus die naar de Julianatoren rijdt, is onder eigen beheer.

Hessel Dooper (CDA-raadslid) wil desgewenst een reactie geven. Het is een aandachtsveld van deze wijk. De fractie is van mening dat dit probleem wel heel lang speelt. En dat er iets anders zou moeten worden gedaan dan verlenging van vijf jaar parkeren bij AGOVV.
Ties Stam (fractievoorzitter van de PvdA) vult aan. De afspraak die toen is gemaakt, zou tijdelijk zijn. Er moet een permanente oplossing komen. Dat was toen de voorwaarde.

Theo van Kerkhof merkt op dat hij door deze werkwijze het vertrouwen in de politiek verliest. Hij kan een ondertekende brief van oud-wethouder Johan Kruithof laten zien, waarop het besluit staat dat toen is genomen.

De wijkraad gaat door met ,,vechten’’ voor een goede oplossing. Er zullen nog vele gesprekken volgen. Zodra de PMA het onderwerp parkeren Apenheul heeft geagendeerd, komt het in de digitale nieuwsbrief te staan.

7. Pauze

8. Presentatie over de renovatie en nieuwbouw van de Willem III kazerne
Het heden en het verleden van de kazerne worden belicht. Fred Klijndijk is amateur-historicus van kennis- en opleidingscentrum Willem III Kazerne. Hij vertelt uitvoerig over het ontstaan van de kazerne in 1938 en waarvoor de gebouwen al die jaren zijn gebruikt.
Het tweede deel van de presentatie verzorgt projectadviseur Karel van Dijk, die een uiteenzetting geeft hoe de renovatie en de nieuwbouw van de kazerne tot stand komt. Veel oude elementen aan de gebouwen worden bewaard of opnieuw aangebracht. Aan de hand van sheets wordt de omvang van de werkzaamheden verduidelijkt. De renovatie en de nieuwbouw is nog in volle gang.
Alleen direct omwonenden krijgen over enige tijd bericht zich aan te melden voor een rondleiding om kennis te nemen van de vernieuwingen op die locatie.

9. Rondvraag
• Gerard Laks vraagt om meer beplanting bij het spoormonument aan de Prinses Beatrixlaan. De reclame-uitingen die daar nu te zien zijn, zijn storend. Wijkbeheerder Gijs van de Ridder kan hem melden dat al aan dat idee wordt gewerkt. Er zijn plannen om onder meer een sleedoorn en een krentenboom te gaan planten.
• De heer G. van Ginkel informeert naar de resultaten van het onderzoek, dat vier studenten van de opleiding Social Work hebben uitgevoerd. De wijkraad heeft die resultaten nog niet ontvangen, maar houdt het in de gaten.
• Theo van Kerkhof spreekt nogmaals zijn waardering uit voor alle inspanningen van de voltallige wijkraad.

Sluiting
De interim-voorzitter bedankt iedereen voor zijn komst en sluit de vergadering om 22.45 uur.