In je Kracht | assertiviteitstraining

Heb je er hinder van dat je niet of onvoldoende voor jezelf kunt opkomen? Durf jij je wensen, ideeën en grenzen nauwelijks aan te geven? Hoe fijn is het als je ontspannen kunt omgaan met situaties en mensen. Wat zou het je opleveren wanneer je met meer zelfvertrouwen en overtuigingskracht in staat bent om voor jezelf en jouw mening op te komen!

 

Dan is het volgen van deze assertiviteitstraining vast iets voor jou!

Na de cursus ben je meer bewust van je mogelijkheden en zal je met meer zelfvertrouwen en vaardigheden met anderen en situaties kunnen omgaan. 

 

De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten en start op maandagmiddag 14 maart 2021 van 13.00-15.00 uur. De cursus kent een max. aantal van 12 deelnemers en wordt gehouden in ontmoetingsplek Zilverschoon.

  

Deelname aan de cursus bedraagt € 29,50.  Betalen met stadspas is ook mogelijk. De cursus wordt gegeven door Margot Schuurmans/ trainer Stimenz.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerjanne van Middendorp via g.vanmiddendorp@stimenz.nl  of 06-52048564

Algemene ledenvergadering Wijkraad Brink en Orden d.d. 13 oktober 2021

Algemene ledenvergadering  Wijkraad Brink en Orden d.d. 13 oktober 2021

Locatie: Goede Herderkerk, Asselsestraat

Aanwezige leden:

Bestuursleden: Margaret Bakker, John Verhoek en Bert Vierhout

Hans Amse (financieel administrateur van de wijkraad)

Wim Bergink (stadsdeelmanager gemeente Apeldoorn, Gijs van de Ridder (wijkbeheerder), Veldwijk, L. Schaap, M. Verhoek, M. Nieuwenhuis, H. Rooks, D. Kors, Toeter, L. Hoving, G. Laks en D. Verboom.

Afwezig met  kennisgeving: bestuursleden: Jolanda Boukari en Jan van der Wal en Ron Zweedijk

Notulist :  Wilma van Wijk

_____________________________________________________________________

 1. Opening door interim-voorzitter Margaret Bakker

De interim-voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering. Ze heet alle aanwezigen van harte welkom. Het is een exclusief, een beetje teleurstellend klein gezelschap.

De interim-manager meldt dat er door de coronasituatie drie vergaderingen zijn overgeslagen. Daarom zullen tijdens deze vergadering ook de bestuurszaken en de financiële thema’s van die periode besproken worden. Na afloop van de vergadering kan informeel samen met wijk- en buurtgenoten een gesprek worden aangegaan.

 1. Goedkeuren en vaststellen notulen AV oktober 2019

Het verslag was te lezen op de website van de wijkraad. Er zijn geen opmerkingen of vragen. De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.

 1. Financieel verslag over 2019 en 2020

De financiële stukken worden uitgedeeld aan de aanwezigen. De stukken waren vooraf ook te lezen op de website. Hans Amse geeft een toelichting.

In het financieel verslag van 2020 staat een batig saldo van 12.483,- euro. Het bestuur heeft de gemeente gevraagd om dispensatie te verlenen voor het terugstorten van dit bedrag.

Het bedrag kan worden besteed aan een bestemming in de wijk. Maar ook om de werkzaamheden van de wijkraad de komende jaren, i.v.m. de gewijzigde subsidieregeling van de gemeente, te continueren. De interim-voorzitter heeft regelmatig met de gemeente contact gehad om het bedrag te mogen toevoegen aan de algemene reserves. Ze heeft nog geen definitief uitsluitsel gekregen.

Wanneer wordt de goedkeuring verwacht? Als antwoord op de vraag over de bestemmingsreserve zegt de stadsdeelmanager dat i.v.m. personeelswisselingen op de afdeling financiën de goedkeuring en definitieve vaststelling van de subsidie voor 2020 wat later is dan voorgaande jaren. Margaret Bakker merkt op dat als we het geld mogen houden, we geen subsidie voor projecten hoeven aan te vragen bij de gemeente.

De voorgestelde bestemming van het batig saldo van het jaar 2019 (9.363,- euro) is verwerkt in de financiële cijfers onder het balanshoofd bestemmingsreserves. De ledenvergadering stemt daar mee in

 Verslag kascommissie 2019 en 2020

Margaret Bakker leest de brief voor die de kascommissieleden Theo van Essen en Theo van Kerkhof hebben geschreven naar aanleiding van hun controle op de inkomsten- en uitgaveposten over de jaren 2019 en het jaar 2020. Omdat geen nieuwe leden op de ALV konden worden gevraagd, hebben de heren de controle voor beide jaren gedaan. De kascommissieleden hebben de jaarrekeningen goedgekeurd. De aanwezigen op de vergadering verlenen het bestuur decharge over het gevoerde financiële beleid.

Begroting 2021 en 2022

Per 1-1-2021 heeft de gemeente de Verordening Dorps- en Wijkraden ingetrokken. Dat is de reden dat Dorps- en Wijkraden geen structurele subsidie meer krijgen. De wijkraad heeft financiële reserves. Dat geld moet eerst worden opgemaakt.

De vergadering gaat akkoord met de voorgelegde begroting van 2021.

Op de begroting van 2022 staat maar 1 uitgave van het wijkblad vermeld. Voorgaande jaren waren dat er steeds twee. Het is meteen de laatste keer dat het blad uitkomt. De interim-voorzitter legt uit dat dat kosten bespaart. Het bestuur betreurt het dat het wijkblad ter ziele gaat. Het is een mooi overzichtelijk blad waarin allerhande informatie wordt gegeven. Het is de bedoeling dat de digitale nieuwsbrief van de wijkraad wordt uitgebreid.

De interim-voorzitter bedankt Hans Amse voor al het werk met het maken van de financiële stukken.

 1. Bestuurszaken

In 2020 waren Jolanda Boukari (bestuurslid Welzijn) en Jan van der Wal (bestuurslid Groen & Kunst) aftredend en herbenoembaar. Ze zijn weer benoemd.

In 2021 is Bert Vierhout (bestuurslid Bouwen & Wonen) aftredend en herbenoembaar. Er zijn geen tegenkandidaten. De herbenoeming is aangenomen.

John Verhoek (bestuurslid Verkeer) is aftredend en niet herbenoembaar. Hij gaat door met zijn werk voor de digitale nieuwsbrief en de website. Kandidaten voor zijn functie hebben zich niet aangemeld. Het werk van de commissie Verkeer wordt onderling verdeeld tussen de andere bestuursleden.

Margaret Bakker evalueert wat het betekent voor de wijkraad nu de gemeente de  Verordening Dorps- en Wijkraden vanaf 1-1-2021 heeft ingetrokken. De bestuursleden hebben de nieuwe situatie een periode aangekeken, maar zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen om eind volgend jaar als bestuur te stoppen. Enkele gemeentelijke contacten verlopen goed. Maar er  waren de afgelopen tijd ook moeilijke gesprekken en ,,stroeve lijntjes’’. Dat heeft John Verhoek vaak ondervonden. Vrijwilligerswerk moet leuk en motiverend  zijn, is de algemene mening.

Het bestuur heeft besloten nog tot 1-1-2023 door te gaan. Komend jaar wordt bekeken hoe het verder gaat. De interim-voorzitter zou graag zien dat jonge mensen de bestuurstaken gaan oppakken. Als er geen nieuw bestuur van de grond komt, moet worden overwogen de wijkraad te gaan opheffen.

 1. Aan thematafels
 • Brink & Orden is een grote wijk met 15.000 inwoners. Waarom slaat de wijkraad niet aan bij de bewoners? In de discussie die volgt komen verschillende punten voorbij: Het is een grote wijk. We hebben te maken met verschillende belangen. Dat maakt het niet makkelijker.
 • Een andere vraag is: Heeft de wijkraad enige invloed op beslissingen? Er zijn voorbeelden waar niet naar de wijkraad geluisterd is, maar soms wordt er wel wat met ons oordeel gedaan. Zeker als het gaat om “kleine zaken”. Margaret Bakker noemt de realisatie van het Cruyff Court Plus daar een goed voorbeeld van.
 • Gerard Laks noemt een voorbeeld uit het verleden. Door de wijkraad is het winkelcentrum Orden er gekomen.
 • Dick Verboom vindt het Cruyff Court een geweldige opsteker. Hij loopt er vaak en ziet dat veel jeugd er gebruik van maakt. Tijdens zijn wandeling ruimt hij meteen het rondslingerende afval op. Hij hoopt dat anderen zijn voorbeeld volgen.
 • Lambert Hoving denkt dat de gemeente duidelijk bezig is het contact tussen de burgers af te schaffen. Gewone burgers gaan niet naar de gemeente toe. Hij benoemt voorbeelden uit het verleden die hebben bewezen dat met goede ingangen veel mogelijk is. Hij vindt het bestaan van een wijkraad belangrijk. Margaret Bakker beaamt dat bewoners de weg naar de gemeente niet weten te vinden. Maar het is een politiek besluit geweest. In de ALV in het voorjaar wordt de verdere gang van zaken omtrent het voortbestaan van de wijkraad besproken.
 • Wim Bergink merkt op dat het collectief belang lastig is. Hij is als ambtenaar blij met het bestaan van een wijkraad of wijkvereniging. Hij krijgt van bewoners van de wijk die hem willen spreken wel eens te horen, dat ze zijn naam in het wijkblad zagen staan.
 1. Rondvraag

De heer Toeter stelt een vraag over de aanplant van struiken bij het spoormonument aan de Waterloseweg. De vraag is in 2019 ook gesteld. Gele brem zou voor het hekwerk worden geplant. Volgens Gijs van de Ridder is er destijds wat geplant, maar misschien is de aanplant te klein. Hij gaat hierover contact met de vraagsteller opnemen.

Hans Amse kaart het onderwerp kascommissie aan. Naast Theo van Kerkhof moet nog een lid worden benoemd. Gerard Laks meldt zich hiervoor aan.

Na de vergadering is er nog een gezellige nazit.

 1. Sluiting

De interim-voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de algemene ledenvergadering om 21.10 uur.

Algemene Ledenvergadering op 20 april 2022

Datum:  woensdag 20 april 2022.

Locatie:  Veluws College Cortenbosch, Pr.Beatrixlaan 259,  Apeldoorn.

Aanvang:  20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur.

Agenda

1e.  Opening door de interim-voorzitter

2e.  Goedkeuren en vaststellen notulen AV 13 oktober 2021 (zie ook onze website)

3e.  Financieel verslag 2021

 • Verslag kascommissie
 • Benoeming nieuwe leden kascommissie

4e.  Bestuurszaken

 • Wijkblad voor de laatste keer in maart 2022 (zie artikel in het wijkblad)
 • Aftreden bestuur per 1 januari 2023 (zie artikel in het wijkblad)

5e.  Rondvraag

6e. Sluiting

U wordt van harte uitgenodigd!

Afsluiting A50 in het weekeinde

Rijkswaterstaat gaat flink aan de slag op de A50. In het weekend van 4 maart start de eerste fase van het groot onderhoud aan de A50, tussen knooppunt Beekbergen en knooppunt Waterberg, in de richting van Arnhem. Vanaf het weekend van 4 maart is dit deel van de A50 vijf achtereenvolgende weekenden afgesloten voor verkeer.

Planning van de onderhoudswerkzaamheden

De A50 is afgesloten tussen knooppunt Beekbergen en knooppunt Waterberg in de richting van Arnhem in de weekenden van 4-7 maart, 11-14 maart, 18-21 maart, 25-28 maart en 1-4 april tussen vrijdagavond 20.00 en maandagochtend 05.30 uur.

Het verkeer wordt omgeleid vanaf knooppunt Beekbergen via de A1, de A30 en de A12. De extra reistijd bedraagt meer dan 30 minuten.

Gemeentelijk water- en rioleringsplan 2022-2026

Op 2 december j.l. heeft de gemeenteraad het gemeentelijk water- en rioleringsplan voor de jaren 2022-2026 vastgesteld.

In dit plan is te lezen hoe Apeldoorn zich de komende jaren zich voorbereid op extreme weersituaties.  Er wordt ingegaan op het omgaan met wateroverlast, warmte en droogte ten gevolge van klimaatveranderingen.  Denk daarbij aan het vasthouden van regen- en grondwater door o.a. regenpijpen af te koppelen van het riool. Daarnaast aan het vergroenen van de openbare – en privéruimte (zoals particuliere tuinen).  En ook aan natuurlijk beheer van het waterpeil van beken, vijvers en kanalen.

Dit plan kunt u inzien door hier te klikken op Gemeentelijk water-  rioleringsplan

Plan voor woningen op voormalig Karwei locatie 

Vorig najaar heeft de gemeenteraad zich uitgesproken tegen een plan voor een supermarkt ter plaatse. De projectontwikkelaar Nikkels heeft er daarna geen gras over laten groeien en heeft voor dit terrein een plan voor woningen bij de gemeente ingediend. Eind januari 2022 heeft de gemeenteraad zich al positief uitgesproken over het stedenbouwkundig kader voor woningbouw ter plaatse. Nu kan het plan verder worden uitgewerkt en een bestemmingsplanwijziging voor woningbouw worden voorbereid.

Hernieuwde editie Apeldoornse Architectuur- en Publieksprijs 2022

Na acht jaar van afwezigheid organiseert Architectuurcentrum Bouwhuis voor de 21e keer een nieuwe editie van de Apeldoornse Architectuur- en Publieksprijs 2022. Vanaf 1994 tot 2013 organiseerde Architectuurcentrum Bouwhuis jaarlijks de Architectuurprijs waarbij een vakjury  één winnaar uitkoos, het architectenbureau  dat het meest betekenisvolle architectonische project  in dat jaar had gerealiseerd. Dat kon variëren van kantoor, woningen of inrichtingen openbare ruimte. Vanaf 2002 tot 2013 organiseerde De Stentor de Publieksprijs, waarbij het publiek werd uitgenodigd een stem uit te brengen op hun favoriete project. Zowel de Architectuurprijs als de Publieksprijs werden tijdens de feestelijke Nacht van de Architectuur in Orpheus  uitgereikt.

Iedere Apeldoorner mag projecten indienen

Nieuw is dat dit jaar niet alleen architecten, bouwers en opdrachtgevers projecten kunnen aandragen, maar ook inwoners van Apeldoorn, omdat bijzondere architectuur soms de publieke belangstelling ontbeert die het wel verdient. Als lokaal architectuurcentrum willen wij de belangstelling van Apeldoorners voor de gebouwde omgeving aanmoedigen.  Hoe meer mensen deelnemen aan de discussie, hoe meer mensen zich herkennen in de uiteindelijke resultaten en zich betrokken voelen bij de ontwikkeling van de stad.

Doelstelling

Het doel van deze prijzen is primair om de stad aantrekkelijker te maken door goed ontworpen gebouwen en buitenruimten te belonen. Op de langere termijn dragen deze Architectuur- en Publieksprijs bij aan een cultuurverandering en waardering voor hoogwaardige architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Nieuw is ook dat er een bredere aanpak komt met de introductie van vier categorieën:

 • Woningen
 • Andere gebouwen zoals kantoren, schoolgebouwen, sportaccommodaties, culturele instellingen, winkels etc.
 • Openbare ruimte, denk aan nieuwe landschapsinrichting, inrichting van pleinen en straten.
 • Door particulieren zelfgebouwde omgeving : alle ruimtelijke aanpassingen aan en rond een woning. Naast erfafscheidingen ook uit-/aanbouwen, dakkapellen, zonnepanelen op dak, ed.

Voorwaarde voor deelname is dat de projecten moeten zijn gerealiseerd tussen

1 januari 2014 tot 1 januari 2022. Bij elk architectonisch project zal bekeken worden in hoeverre het project een bijdrage levert aan de groene ruimtelijke kwaliteit, de sociale omgeving en de sociale veiligheid. Vanaf vandaag mag iedereen projecten aandragen voor de Apeldoornse Architectuur- en Publieksprijs 2022 via dit formulier www.architectuurcentrumbouwhuis.nl/project-indienen/

De sluitingsdatum voor het indienen van projecten is 31 maart 2022.

Uit alle inzendingen van de groslist wordt een longlist gefilterd, waarna de vakjury een selectie maakt voor de shortlist. Op de Dag van de Architectuur, zaterdag 18 juni 2022, worden voor alle vier categorieën de winnaars  van de Architectuurprijs 2022 bekend gemaakt.

Stemmen voor de Publieksprijs.

Voor de Publieksprijs 2022 wordt het publiek uitgenodigd om via een stemmodule op de website van Architectuurcentrum Bouwhuis vanaf 15 april  hun stem uit te gaan brengen op hun favoriete gebouw, woning, openbare ruimte en door particulieren zelfgebouwde omgeving. Sluitingsdatum is 1 juni 2022.  Begin juni 2022 zullen de stemmen worden geteld door de programmacommissie van Architectuurcentrum Bouwhuis en zal een shortlist worden samengesteld. In mei zal een oproep uitgaan naar het Apeldoornse publiek om zitting te nemen in de publieksjury.  Hieruit worden 50 belangstellenden gekozen die worden uitgenodigd voor een busexcursie langs de projecten die op de shortlist van de Publieksprijs staan.

Deze  publieksjury zal uiteindelijk de Publieksprijzen voor alle vier categorieën bepalen. Bekendmaking en feestelijke presentatie van de prijzen vindt plaats tijdens de Dag van de Architectuur op zaterdag 18 juni. Via onze website www.architectuurcentrumbouwhuis.nl  kan iedereen de ontwikkelingen van de Apeldoornse Architectuur- en Publieksprijs 2022 volgen.

De Publieksprijs 2011 ging naar het appartementencomplex Sparta Luce van architect Martin Kleine Schaars uit Deventer.