Algemene Ledenvergadering op 20 april 2022

Datum:  woensdag 20 april 2022.

Locatie:  Veluws College Cortenbosch, Pr.Beatrixlaan 259,  Apeldoorn.

Aanvang:  20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur.

Agenda

1e.  Opening door de interim-voorzitter

2e.  Goedkeuren en vaststellen notulen AV 13 oktober 2021 (zie ook onze website)

3e.  Financieel verslag 2021

  • Verslag kascommissie
  • Benoeming nieuwe leden kascommissie

4e.  Bestuurszaken

  • Wijkblad voor de laatste keer in maart 2022 (zie artikel in het wijkblad)
  • Aftreden bestuur per 1 januari 2023 (zie artikel in het wijkblad)

5e.  Rondvraag

6e. Sluiting

U wordt van harte uitgenodigd!