Algemene ledenvergadering Wijkraad Brink en Orden d.d. 13 oktober 2021

Algemene ledenvergadering  Wijkraad Brink en Orden d.d. 13 oktober 2021

Locatie: Goede Herderkerk, Asselsestraat

Aanwezige leden:

Bestuursleden: Margaret Bakker, John Verhoek en Bert Vierhout

Hans Amse (financieel administrateur van de wijkraad)

Wim Bergink (stadsdeelmanager gemeente Apeldoorn, Gijs van de Ridder (wijkbeheerder), Veldwijk, L. Schaap, M. Verhoek, M. Nieuwenhuis, H. Rooks, D. Kors, Toeter, L. Hoving, G. Laks en D. Verboom.

Afwezig met  kennisgeving: bestuursleden: Jolanda Boukari en Jan van der Wal en Ron Zweedijk

Notulist :  Wilma van Wijk

_____________________________________________________________________

 1. Opening door interim-voorzitter Margaret Bakker

De interim-voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering. Ze heet alle aanwezigen van harte welkom. Het is een exclusief, een beetje teleurstellend klein gezelschap.

De interim-manager meldt dat er door de coronasituatie drie vergaderingen zijn overgeslagen. Daarom zullen tijdens deze vergadering ook de bestuurszaken en de financiële thema’s van die periode besproken worden. Na afloop van de vergadering kan informeel samen met wijk- en buurtgenoten een gesprek worden aangegaan.

 1. Goedkeuren en vaststellen notulen AV oktober 2019

Het verslag was te lezen op de website van de wijkraad. Er zijn geen opmerkingen of vragen. De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.

 1. Financieel verslag over 2019 en 2020

De financiële stukken worden uitgedeeld aan de aanwezigen. De stukken waren vooraf ook te lezen op de website. Hans Amse geeft een toelichting.

In het financieel verslag van 2020 staat een batig saldo van 12.483,- euro. Het bestuur heeft de gemeente gevraagd om dispensatie te verlenen voor het terugstorten van dit bedrag.

Het bedrag kan worden besteed aan een bestemming in de wijk. Maar ook om de werkzaamheden van de wijkraad de komende jaren, i.v.m. de gewijzigde subsidieregeling van de gemeente, te continueren. De interim-voorzitter heeft regelmatig met de gemeente contact gehad om het bedrag te mogen toevoegen aan de algemene reserves. Ze heeft nog geen definitief uitsluitsel gekregen.

Wanneer wordt de goedkeuring verwacht? Als antwoord op de vraag over de bestemmingsreserve zegt de stadsdeelmanager dat i.v.m. personeelswisselingen op de afdeling financiën de goedkeuring en definitieve vaststelling van de subsidie voor 2020 wat later is dan voorgaande jaren. Margaret Bakker merkt op dat als we het geld mogen houden, we geen subsidie voor projecten hoeven aan te vragen bij de gemeente.

De voorgestelde bestemming van het batig saldo van het jaar 2019 (9.363,- euro) is verwerkt in de financiële cijfers onder het balanshoofd bestemmingsreserves. De ledenvergadering stemt daar mee in

 Verslag kascommissie 2019 en 2020

Margaret Bakker leest de brief voor die de kascommissieleden Theo van Essen en Theo van Kerkhof hebben geschreven naar aanleiding van hun controle op de inkomsten- en uitgaveposten over de jaren 2019 en het jaar 2020. Omdat geen nieuwe leden op de ALV konden worden gevraagd, hebben de heren de controle voor beide jaren gedaan. De kascommissieleden hebben de jaarrekeningen goedgekeurd. De aanwezigen op de vergadering verlenen het bestuur decharge over het gevoerde financiële beleid.

Begroting 2021 en 2022

Per 1-1-2021 heeft de gemeente de Verordening Dorps- en Wijkraden ingetrokken. Dat is de reden dat Dorps- en Wijkraden geen structurele subsidie meer krijgen. De wijkraad heeft financiële reserves. Dat geld moet eerst worden opgemaakt.

De vergadering gaat akkoord met de voorgelegde begroting van 2021.

Op de begroting van 2022 staat maar 1 uitgave van het wijkblad vermeld. Voorgaande jaren waren dat er steeds twee. Het is meteen de laatste keer dat het blad uitkomt. De interim-voorzitter legt uit dat dat kosten bespaart. Het bestuur betreurt het dat het wijkblad ter ziele gaat. Het is een mooi overzichtelijk blad waarin allerhande informatie wordt gegeven. Het is de bedoeling dat de digitale nieuwsbrief van de wijkraad wordt uitgebreid.

De interim-voorzitter bedankt Hans Amse voor al het werk met het maken van de financiële stukken.

 1. Bestuurszaken

In 2020 waren Jolanda Boukari (bestuurslid Welzijn) en Jan van der Wal (bestuurslid Groen & Kunst) aftredend en herbenoembaar. Ze zijn weer benoemd.

In 2021 is Bert Vierhout (bestuurslid Bouwen & Wonen) aftredend en herbenoembaar. Er zijn geen tegenkandidaten. De herbenoeming is aangenomen.

John Verhoek (bestuurslid Verkeer) is aftredend en niet herbenoembaar. Hij gaat door met zijn werk voor de digitale nieuwsbrief en de website. Kandidaten voor zijn functie hebben zich niet aangemeld. Het werk van de commissie Verkeer wordt onderling verdeeld tussen de andere bestuursleden.

Margaret Bakker evalueert wat het betekent voor de wijkraad nu de gemeente de  Verordening Dorps- en Wijkraden vanaf 1-1-2021 heeft ingetrokken. De bestuursleden hebben de nieuwe situatie een periode aangekeken, maar zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen om eind volgend jaar als bestuur te stoppen. Enkele gemeentelijke contacten verlopen goed. Maar er  waren de afgelopen tijd ook moeilijke gesprekken en ,,stroeve lijntjes’’. Dat heeft John Verhoek vaak ondervonden. Vrijwilligerswerk moet leuk en motiverend  zijn, is de algemene mening.

Het bestuur heeft besloten nog tot 1-1-2023 door te gaan. Komend jaar wordt bekeken hoe het verder gaat. De interim-voorzitter zou graag zien dat jonge mensen de bestuurstaken gaan oppakken. Als er geen nieuw bestuur van de grond komt, moet worden overwogen de wijkraad te gaan opheffen.

 1. Aan thematafels
 • Brink & Orden is een grote wijk met 15.000 inwoners. Waarom slaat de wijkraad niet aan bij de bewoners? In de discussie die volgt komen verschillende punten voorbij: Het is een grote wijk. We hebben te maken met verschillende belangen. Dat maakt het niet makkelijker.
 • Een andere vraag is: Heeft de wijkraad enige invloed op beslissingen? Er zijn voorbeelden waar niet naar de wijkraad geluisterd is, maar soms wordt er wel wat met ons oordeel gedaan. Zeker als het gaat om “kleine zaken”. Margaret Bakker noemt de realisatie van het Cruyff Court Plus daar een goed voorbeeld van.
 • Gerard Laks noemt een voorbeeld uit het verleden. Door de wijkraad is het winkelcentrum Orden er gekomen.
 • Dick Verboom vindt het Cruyff Court een geweldige opsteker. Hij loopt er vaak en ziet dat veel jeugd er gebruik van maakt. Tijdens zijn wandeling ruimt hij meteen het rondslingerende afval op. Hij hoopt dat anderen zijn voorbeeld volgen.
 • Lambert Hoving denkt dat de gemeente duidelijk bezig is het contact tussen de burgers af te schaffen. Gewone burgers gaan niet naar de gemeente toe. Hij benoemt voorbeelden uit het verleden die hebben bewezen dat met goede ingangen veel mogelijk is. Hij vindt het bestaan van een wijkraad belangrijk. Margaret Bakker beaamt dat bewoners de weg naar de gemeente niet weten te vinden. Maar het is een politiek besluit geweest. In de ALV in het voorjaar wordt de verdere gang van zaken omtrent het voortbestaan van de wijkraad besproken.
 • Wim Bergink merkt op dat het collectief belang lastig is. Hij is als ambtenaar blij met het bestaan van een wijkraad of wijkvereniging. Hij krijgt van bewoners van de wijk die hem willen spreken wel eens te horen, dat ze zijn naam in het wijkblad zagen staan.
 1. Rondvraag

De heer Toeter stelt een vraag over de aanplant van struiken bij het spoormonument aan de Waterloseweg. De vraag is in 2019 ook gesteld. Gele brem zou voor het hekwerk worden geplant. Volgens Gijs van de Ridder is er destijds wat geplant, maar misschien is de aanplant te klein. Hij gaat hierover contact met de vraagsteller opnemen.

Hans Amse kaart het onderwerp kascommissie aan. Naast Theo van Kerkhof moet nog een lid worden benoemd. Gerard Laks meldt zich hiervoor aan.

Na de vergadering is er nog een gezellige nazit.

 1. Sluiting

De interim-voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de algemene ledenvergadering om 21.10 uur.