Notulen: Algemene ledenvergadering Wijkraad Brink en Orden d.d. 20 april

Algemene ledenvergadering Wijkraad Brink en Orden d.d. 20 april 2022

Locatie: Cortenbosch College, Prinses Beatrixlaan 259 in Apeldoorn

 Aanwezig:  bestuursleden: Margaret Bakker, Jolanda Boukari, Bert Vierhout,  Hans Amse (financieel administrateur), Mieke  Nieuwenhuis en Lida Schaap (leden commissie Bouwen en Wonen)  Wim Bergink (stadsdeelmanager gemeente Apeldoorn), Gijs van de Ridder (wijkbeheerder), Y. de Carpentier (Partij voor de Dieren)  J. Verhoek, L. Hoving, S. Donker, G. en T. Laks, A. Veldwijk,  R. Haafkes, de heer Van Ginkel, D. de Graaf, C.J. van Bennekum, D. Verboom, H. Freriks, T. van Kerkhof en A.J. Toeter.

Afwezig met kennisgeving:  bestuurslid Jan van der Wal en Ron Zweedijk

Notulist:  Wilma van Wijk

 1. Opening en vaststellen agenda

De interim-voorzitter opent om 20.00 uur de algemene ledenvergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. De opkomst is niet erg groot. Margaret Bakker deelt mee dat er een aantal bestuurlijke zaken op de agenda staat. Vragen kunnen tijdens de rondvraag worden gesteld.

 1. Verslag van vorige vergaderingEr zijn geen op- of aanmerkingen n.a.v. de notulen van de AV van 13 oktober 2021.

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.

 1. Financieel verslag 2021

Het financieel verslag met toelichting wordt ter plekke aan belangstellenden uitgedeeld. Het was ook vooraf te lezen op de website van de wijkraad. Hans Amse geeft uitleg over de financiële situatie. De gemeentelijke subsidie is gestopt, maar de lasten zijn doorgegaan. Dat is onder meer reden om het wijkblad dit jaar maar 1x te laten verschijnen en daarna met uitgave van het blad te stoppen.

In de begroting 2022 zijn de lasten voor deze activiteiten opgenomen voor een bedrag van € 16.800 (hierbij is uitgegaan van eén nummer van het wijkblad). De stand van de algemene reserve is per 31 december 2021 € 21.723.

Verslag kascommissie

Gerard Laks en Theo van Kerkhof hebben de financiële stukken uitvoerig bekeken. En geconcludeerd dat de boekhouding op correcte wijze is gevoerd. De kascommissieleden keuren de jaarrekening goed. De aanwezigen op de ledenvergadering verlenen het bestuur decharge over het gevoerde financiële beleid.

Gerard Laks blijft nog in functie. Als nieuw kascommissielid meldt zich Harry van Ginkel aan.

Margaret Bakker bedankt Hans Amse voor zijn werkzaamheden.

4 .Bestuurszaken

Wijkblad gestopt

De interim-voorzitter legt nogmaals uit waarom het wijkblad is gestopt. In de laatste uitgave zijn de argumenten die tot die beslissing hebben geleid ook uitvoerig te lezen. Omgerekend kost het ongeveer 1 euro per blad.

Er wordt gesleuteld aan de digitale nieuwsbrief. De bedoeling is om de nieuwsbrief uit te breiden en frequenter te versturen. Naar aanleiding van het artikel in het wijkblad zijn 250 nieuwe aanmeldingen ontvangen voor de nieuwsbrief. Er kwamen veel mails van bewoners die het jammer vinden dat het wijkblad niet meer uitkomt en het prettig leesbare blad zullen gaan missen.

De volgende ideeën om de digitale nieuwsbrief voor vooral ouderen leesbaarder te maken worden tijdens de vergadering geopperd: het lettertype vergroten en een minder groene achtergrond gebruiken. Verder wordt voorgesteld om geprinte exemplaren in openbare ruimtes neer te leggen. Daar wordt door het bestuur over nagedacht.

Aftreden bestuur per 1 januari 2023

Een van de redenen voor het aftreden van het bestuur is, dat in de nieuwe situatie (intrekking verordening dorps- en wijkraden) de betrokkenheid is afgenomen. Door die beslissing van de gemeenteraad heeft de wijkraad een andere rol gekregen. Recht op voorinzage is er niet meer. De nieuwe wijkraad zou, evenals iedere bewonersgroep subsidie voor een project kunnen aanvragen bij de initiatievenmakelaar. Door een wijkbewoner wordt opgemerkt dat deze regeling voor veel individuele bewoners lastig is. Niet iedereen is mondig.

In het wijkblad, en ook vanavond in deze vergadering, wordt een oproep gedaan voor nieuwe bestuurders. Als er zich voor 1 januari 2023 geen nieuwe mensen aanmelden, wordt de wijkraad opgeheven. Dat wordt dan voorgesteld in de ledenvergadering in oktober 2022.

Een aantal wijkraden in Apeldoorn is inmiddels gestopt. De vraag wordt gesteld: hoe staat het met die wijken? Stadsdeelmanager Wim Bergink legt uit dat de wijken subsidie kunnen aanvragen voor verschillende projecten.

Het huidige bestuur vindt het belangrijk dat wijkraad Brink en Orden blijft bestaan. De interim-voorzitter doet tijdens de vergadering een oproep aan wijkbewoners om over een functie in de wijkraad na te denken. Belangstellenden kunnen voor informatie bellen of mailen. Er kan vervolgens een afspraak worden gemaakt voor een persoonlijk gesprek.

Afscheid John Verhoek

Tot 1 januari 2022 was John Verhoek bestuurslid van de commissie Verkeer. In 2015 is hij bij de wijkraad in die functie getreden. Margaret Bakker tipt enkele van de zaken aan waar hij in de commissie het meest mee te maken had. Dat waren o.a. de onderwerpen (te weinig) parkeerplaatsen in woongebieden en goederentreinen met gevaarlijke stoffen.

Mary Verhoek heeft vanaf 2015 een periode in de commissie Welzijn gezeten. De laatste jaren deed ze allerlei ondersteunende taken voor de wijkraad. Zij stopt met die werkzaamheden. Het echtpaar wordt door de interim-voorzitter voor al hun werk bedankt en ontvangt passende cadeau’s.

Ondanks de verhuizing naar het oosten van het land blijft John Verhoek de website en de digitale nieuwsbrief verzorgen.

 1. Rondvraag
 • Gerard Laks zou graag voorjaarsbloemen zien aan de PWA-laan (omgeving Groenewoud). Bewoners kunnen daarvoor subsidie aanvragen bij de initiatievenmakelaar, wordt als advies gegeven. Ook kan wijkbeheerder Gijs van de Ridder daarvoor worden benaderd.
 • Sjanie Donker vraagt of in de digitale nieuwsbrief informatie kan worden geplaatst over energiesubsidie, met een aanvraagformulier voor eenmalige energietoeslag. Het mailadres wordt uitgewisseld.
 • Theo van Kerkhof is vol lof over het functioneren van de wijkraad. Hij betreurt het dat door de beslissing van de gemeenteraad het bestuur besloten heeft te stoppen.
 1. Sluiting

De interim-voorzitter sluit om 20.45 uur de algemene ledenvergadering. Ze bedankt alle aanwezigen voor hun komst.

Na de vergadering is er nog een gezellige nazit.

 

 

 

Ingezonden brief vanwege laatste uitgave wijkblad

Geacht bestuur van de Wijkraad Brink & Orden,

Jammer maar begrijpelijk dat jullie hebben moeten besluiten dat jaargang 31 no. 1 het laatste papieren wijkblad is. Het blad zag er altijd prima uit en bevatte veel lezenswaardige artikelen. Iedereen die wel eens in een bestuur van een vereniging gezeten heeft weet hoeveel werk er bij komt kijken om zo’n blad samen te stellen.
Het besluit van de gemeente om de verordening DWR’n op te heffen lijkt me een ongelukkige keuze. In de praktijk moet blijken wat de gevolgen er van zijn.
Ik hoop van harte dat het de wijkraadsleden lukt om, min of meer geamputeerd, toch nog door te gaan met het werk waar jullie je al zo lang voor inzetten en waarbij jullie al zoveel voor elkaar hebben gekregen. Zonder duidelijke financiële zekerheid is dat lastig, maar de beloofde digitale nieuwsbrieven zie ik met belangstelling tegemoet.
Een groot en welgemeend compliment voor jullie inzet is hier zeker op z’n plaats!!!
Op de jaarvergadering zal ik niet aanwezig zijn, mijn vrijwilligerswerk ligt op ander terrein.
Ik wens de wijkraadsleden veel plezier en een goed gevoel bij het, waar mogelijk, voortzetten van het werk ten behoeve van de Wijkraad Brink & Orden.
Met een vriendelijke groet, Marianne

Rookmelders worden in woning verplicht

Het duurt nog even maar vanaf 1 juli 2022 wordt het in alle Nederlandse woningen verplicht om optische rookmelders te installeren. Als jouw woning niet aan de hier onder genoemde eisen voldoet, heb je kans op een onprettige boete en/of problemen met de verzekering.

Deze verplichting bestaat al voor nieuwbouwwoningen vanaf 2003. Volgens de verandering in het bouwbesluit moet een huis uitgerust zijn met ‘voldoende rookmelders’. Dit houdt in dat op iedere verdieping van een zelfstandige woning minstens één rookmelder aanwezig moet zijn. In zogenaamde kamerwoningen, zoals studentenhuizen, wordt in iedere kamer één rookmelder verplicht. Met deze nieuwe regels zullen minder mensen bij woningbranden omkomen.

De rookmelder moet het Europese EN 14604 certificaat hebben. Voor rookmelders op netstroom is daarnaast een NEN 2555 certificaat vereist. Genoemde certificaten garanderen onder meer dat de rookmelder een goed geluidssignaal geeft, eenvoudig te plaatsen is en op tijd rook detecteert.

Rookmelders zijn thans in overvloed te koop in bouwmarkten, in supermarkten, op internet, bij sommige verzekeringen en nog meer winkels.

Albert Heijn gaat starten met verbouw

Albert Hein-Sprengenpark aan de Schapendoesweg heeft vorig jaar een omgevingsvergunning voor een grootschalige verbouwing aangevraagd bij de gemeente. Onlangs heeft Albert Heijn de wijkraad geïnformeerd dat de omgevingsvergunning definitief door de gemeente is verleend.

De verbouwing houdt in dat:

 • Het huidige winkelpand wordt aan zowel de westzijde als aan de oostzijde uitgebreid.
 • Het laden en lossen komt aan de Asselsestraat.
 • Het winkelpand wordt binnen opnieuw ingedeeld. Er komt ruimte voor een Etos en Gall & Gall.
 • Parkeerterrein en speelterrein worden opnieuw ingericht.

Op dinsdag 19 april wordt gestart met de werkzaamheden.
Er kan overigens niet meteen echt gebouwd worden. Eerst moeten er aanpassingen in de openbare ruimte uitgevoerd worden opdat er ruimte komt voor de uitbreidingen van het winkelpand. Een van de eerste activiteiten is het kappen van de bomen die niet kunnen blijven, en het maken van tijdelijke verhardingen. Het plan voorziet o.a. in het planten van nieuwe bomen en hagen.

Ontwerpbestemmingsplan Laan van Spitsbergen 2

Overloopparkeerterrein voor attracties op 2 voetbalvelden van AGOVV

De gemeente heeft medegedeeld dat van 31 maart 2022 tot en met 11 mei 2022 het ontwerp van het bestemmingsplan Laan van Spitsbergen 2, overloopparkeerterrein attracties met identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1430-ont1 ter inzage ligt. Het ontwerp maakt het realiseren van een overloopparkeerterrein voor bezoekers van attracties in Apeldoorn West mogelijk. Onder ‘’attracties’’ wordt in dit geval bedoeld : Apenheul, Boschbad, Klimbos. het park Berg en Bos e.d..

De toegang naar dit parkeerterrein zal geschieden vanaf kruispunt Laan van Spitsbergen/ Asselsestraat, op Asselsestraat 1e weggetje rechts. Dit weggetje staat bekend als Harpweg. Voor de ligging van het geplande overloopparkeerterrein zie bijgevoegde luchtfoto. De rode lijn geeft de plangrenzen aan.

Voor meer informatie over het ontwerpbestemmingsplan kan u  Gemeenteblad 2022, 132751 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl) raadplegen. Het nog te vast te stellen bestemmingsplan voor genoemd overloopparkeren, maakt het voor de gemeente eveneens mogelijk om -in geval AGOVV niet wil meewerken- een onteigeningsprocedure op te starten voor de 2 voetbalvelden. AGOVV heeft al bekend gemaakt niet te willen meewerken, omdat door groei van het ledenaantal AGOVV de betrokken velden hard nodig heeft.

De wijkraad is van mening dat Apenheul e.d. haar bezoekersaantallen moet limiteren tot het aantal parkeerplaatsen dat zij nu tot hun beschikking hebben.  Wij gaan ons beraden over eventuele acties.

Indien u een mening heeft over het plan voor overloopparkeren voor voornamelijk Apenheul, raden wij u aan om uiterlijk 11 mei 2022 zienswijzen in te dienen. Hierbij letten op de aanwijzingen in genoemd gemeenteblad.

De Kap zoekt Vrijwillige Wijkcoördinator voor Apeldoorn Noordwest

De vrijwilligers van stichting de Kap bieden hulp en ondersteuning in de thuissituatie. Zij worden aangestuurd en begeleid door vrijwillige wijkcoördinatoren. De wijkcoördinator is de spil die hulpvragers en vrijwilligers bij elkaar brengt en begeleidt.

Voor Apeldoorn Noordwest zoekt de Kap een nieuwe wijkcoördinator. Een organisatietalent met inlevingsvermogen en een warm hart voor mensen, met goede sociale vaardigheden en affiniteit met mantelzorgers.

Als vrijwillige wijkcoördinator regel je samen met de andere wijkcoördinatoren de vrijwillige hulp in de wijken Orden, Brinkhorst, Kerschoten, De Parken en het Centrum. Je bezoekt de hulpvragers en beoordeelt de aanvragen. Vervolgens koppel je de hulpvrager aan een vrijwilliger. Uiteraard blijf je als wijkcoördinator het contact tussen de hulpvrager en vrijwilliger goed volgen.

Deze werkzaamheden nemen, verspreid over de week, ongeveer 10 tot 14 uur in beslag. De Kap biedt je een prettige werksfeer, goede begeleiding en een passende onkostenvergoeding.

Voel je je tot deze vrijwilligersfunctie aangetrokken, neem dan telefonisch contact op met Nathalie Postma (055 529 55 20), of mail naar n.postma@dekap.nl