Notulen: Algemene ledenvergadering Wijkraad Brink en Orden d.d. 20 april

Algemene ledenvergadering Wijkraad Brink en Orden d.d. 20 april 2022

Locatie: Cortenbosch College, Prinses Beatrixlaan 259 in Apeldoorn

 Aanwezig:  bestuursleden: Margaret Bakker, Jolanda Boukari, Bert Vierhout,  Hans Amse (financieel administrateur), Mieke  Nieuwenhuis en Lida Schaap (leden commissie Bouwen en Wonen)  Wim Bergink (stadsdeelmanager gemeente Apeldoorn), Gijs van de Ridder (wijkbeheerder), Y. de Carpentier (Partij voor de Dieren)  J. Verhoek, L. Hoving, S. Donker, G. en T. Laks, A. Veldwijk,  R. Haafkes, de heer Van Ginkel, D. de Graaf, C.J. van Bennekum, D. Verboom, H. Freriks, T. van Kerkhof en A.J. Toeter.

Afwezig met kennisgeving:  bestuurslid Jan van der Wal en Ron Zweedijk

Notulist:  Wilma van Wijk

  1. Opening en vaststellen agenda

De interim-voorzitter opent om 20.00 uur de algemene ledenvergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. De opkomst is niet erg groot. Margaret Bakker deelt mee dat er een aantal bestuurlijke zaken op de agenda staat. Vragen kunnen tijdens de rondvraag worden gesteld.

  1. Verslag van vorige vergaderingEr zijn geen op- of aanmerkingen n.a.v. de notulen van de AV van 13 oktober 2021.

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.

  1. Financieel verslag 2021

Het financieel verslag met toelichting wordt ter plekke aan belangstellenden uitgedeeld. Het was ook vooraf te lezen op de website van de wijkraad. Hans Amse geeft uitleg over de financiële situatie. De gemeentelijke subsidie is gestopt, maar de lasten zijn doorgegaan. Dat is onder meer reden om het wijkblad dit jaar maar 1x te laten verschijnen en daarna met uitgave van het blad te stoppen.

In de begroting 2022 zijn de lasten voor deze activiteiten opgenomen voor een bedrag van € 16.800 (hierbij is uitgegaan van eén nummer van het wijkblad). De stand van de algemene reserve is per 31 december 2021 € 21.723.

Verslag kascommissie

Gerard Laks en Theo van Kerkhof hebben de financiële stukken uitvoerig bekeken. En geconcludeerd dat de boekhouding op correcte wijze is gevoerd. De kascommissieleden keuren de jaarrekening goed. De aanwezigen op de ledenvergadering verlenen het bestuur decharge over het gevoerde financiële beleid.

Gerard Laks blijft nog in functie. Als nieuw kascommissielid meldt zich Harry van Ginkel aan.

Margaret Bakker bedankt Hans Amse voor zijn werkzaamheden.

4 .Bestuurszaken

Wijkblad gestopt

De interim-voorzitter legt nogmaals uit waarom het wijkblad is gestopt. In de laatste uitgave zijn de argumenten die tot die beslissing hebben geleid ook uitvoerig te lezen. Omgerekend kost het ongeveer 1 euro per blad.

Er wordt gesleuteld aan de digitale nieuwsbrief. De bedoeling is om de nieuwsbrief uit te breiden en frequenter te versturen. Naar aanleiding van het artikel in het wijkblad zijn 250 nieuwe aanmeldingen ontvangen voor de nieuwsbrief. Er kwamen veel mails van bewoners die het jammer vinden dat het wijkblad niet meer uitkomt en het prettig leesbare blad zullen gaan missen.

De volgende ideeën om de digitale nieuwsbrief voor vooral ouderen leesbaarder te maken worden tijdens de vergadering geopperd: het lettertype vergroten en een minder groene achtergrond gebruiken. Verder wordt voorgesteld om geprinte exemplaren in openbare ruimtes neer te leggen. Daar wordt door het bestuur over nagedacht.

Aftreden bestuur per 1 januari 2023

Een van de redenen voor het aftreden van het bestuur is, dat in de nieuwe situatie (intrekking verordening dorps- en wijkraden) de betrokkenheid is afgenomen. Door die beslissing van de gemeenteraad heeft de wijkraad een andere rol gekregen. Recht op voorinzage is er niet meer. De nieuwe wijkraad zou, evenals iedere bewonersgroep subsidie voor een project kunnen aanvragen bij de initiatievenmakelaar. Door een wijkbewoner wordt opgemerkt dat deze regeling voor veel individuele bewoners lastig is. Niet iedereen is mondig.

In het wijkblad, en ook vanavond in deze vergadering, wordt een oproep gedaan voor nieuwe bestuurders. Als er zich voor 1 januari 2023 geen nieuwe mensen aanmelden, wordt de wijkraad opgeheven. Dat wordt dan voorgesteld in de ledenvergadering in oktober 2022.

Een aantal wijkraden in Apeldoorn is inmiddels gestopt. De vraag wordt gesteld: hoe staat het met die wijken? Stadsdeelmanager Wim Bergink legt uit dat de wijken subsidie kunnen aanvragen voor verschillende projecten.

Het huidige bestuur vindt het belangrijk dat wijkraad Brink en Orden blijft bestaan. De interim-voorzitter doet tijdens de vergadering een oproep aan wijkbewoners om over een functie in de wijkraad na te denken. Belangstellenden kunnen voor informatie bellen of mailen. Er kan vervolgens een afspraak worden gemaakt voor een persoonlijk gesprek.

Afscheid John Verhoek

Tot 1 januari 2022 was John Verhoek bestuurslid van de commissie Verkeer. In 2015 is hij bij de wijkraad in die functie getreden. Margaret Bakker tipt enkele van de zaken aan waar hij in de commissie het meest mee te maken had. Dat waren o.a. de onderwerpen (te weinig) parkeerplaatsen in woongebieden en goederentreinen met gevaarlijke stoffen.

Mary Verhoek heeft vanaf 2015 een periode in de commissie Welzijn gezeten. De laatste jaren deed ze allerlei ondersteunende taken voor de wijkraad. Zij stopt met die werkzaamheden. Het echtpaar wordt door de interim-voorzitter voor al hun werk bedankt en ontvangt passende cadeau’s.

Ondanks de verhuizing naar het oosten van het land blijft John Verhoek de website en de digitale nieuwsbrief verzorgen.

  1. Rondvraag
  • Gerard Laks zou graag voorjaarsbloemen zien aan de PWA-laan (omgeving Groenewoud). Bewoners kunnen daarvoor subsidie aanvragen bij de initiatievenmakelaar, wordt als advies gegeven. Ook kan wijkbeheerder Gijs van de Ridder daarvoor worden benaderd.
  • Sjanie Donker vraagt of in de digitale nieuwsbrief informatie kan worden geplaatst over energiesubsidie, met een aanvraagformulier voor eenmalige energietoeslag. Het mailadres wordt uitgewisseld.
  • Theo van Kerkhof is vol lof over het functioneren van de wijkraad. Hij betreurt het dat door de beslissing van de gemeenteraad het bestuur besloten heeft te stoppen.
  1. Sluiting

De interim-voorzitter sluit om 20.45 uur de algemene ledenvergadering. Ze bedankt alle aanwezigen voor hun komst.

Na de vergadering is er nog een gezellige nazit.