Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 16 november is de Algemene Ledenvergadering van de wijkraad.

Het is een belangrijke vergadering. Zoals u eerder heeft kunnen lezen in ons (laatste) wijkblad en in vorige nieuwsbrieven heeft het voltallige bestuur besloten om haar werkzaamheden te stoppen met ingang van 1 januari 2023.

Ondanks oproepen in het wijkblad en in de nieuwsbrief hebben zich tot op heden geen nieuwe kandidaten aangemeld. Dat betekent dat er met ingang van volgend jaar geen actieve wijkraad meer is en doen wij daarom het voorstel tot ontbinding van de wijkraad per 1 januari 2023.

Dit voorstel zal aan de ALV worden voorgelegd. Tot ontbinding kan door de ALV worden besloten met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

U bent van harte uitgenodigd om uw stem uit te brengen!

Locatie: Goede Herderkerk aan de Asselsestraat.

Start:  20.00 uur  uur, inloop vanaf 19.30 uur