Alle berichten van Wijkraad Brink&Orden

Buurtpicknick Sprengenpark, zomerprogramma Stimenz

Leer jouw buren deze zomer beter kennen tijdens de Buurtpicknick in het Sprengenpark. Deze zomer organiseert Stimenz in samenwerking met wijkbewoners een buurtpicknick. De picknick is op woensdag 19 augustus van 15.00-17.00 uur. Kom kennismaken of lekker bijkletsen! Wij zorgen voor lekkere hapjes en wat te drinken. Neem je zelf een kleed of stoel mee? Aanmelden kan tot 13 augustus. Dit kan via 06-41831463 of via a.smits@stimenz.nl

Wij vragen voor deze middag een vrijwillige bijdrage.

De gemeente Apeldoorn deelt mede:

Bijgaand drie linken naar een drietal berichten van de gemeente Apeldoorn, die mogelijk voor u (als wijkbewoner) van belang kunnen zijn. Het betreft actuele onderwerpen uit het programma Energie van de gemeente Apeldoorn.

Te weten: komende activiteiten rondom energiebesparing en de themabijeenkomst RES op 2 september (bijeenkomst over het concept-plan voor duurzame energie in de regio, met daarin de zoekgebieden voor nieuwe zonneparken en windmolens).

Deze zaken zijn wellicht ook relevant voor u als lezer.

Een en ander is ook terug te vinden op onze webpagina’s

Ook  Albert Heijn aan het Sprengenpark  wil uitbreiden

Onlangs heeft Albert Heijn Sprengenpark (ook wel bekend als AH Schapendoesweg, voormalig C1000) een uitbreidingsplan aan aanwonenden, gemeente en wijkraad gepresenteerd. Dit plan omvat uitbreiding van het winkelgebouw en aanpassing van de openbare ruimtes om het winkelgebouw.

De reden van het uitbreidingsplan is het veranderend consumptiepatroon dat zich richt  op meer assortiment, vers en gemak. (N.B. meerdere/alle supermarkten hebben hier mee te maken en maken uitbreidingsplannen).

Belangrijkste  kenmerken van thans voorliggend plan zijn:

  • Laden en lossen langs noordgevel van de winkel aan de Asselsestraat
  • Uitbreiding langs westgevel en oostgevel, totaal 400 a 500 m2
  • Parkeerterrein en het deel Schapendoesweg vanaf de Asselsestraat wordt volledig heringericht
  • Speelterrein wordt gedraaid en enigszins kleiner.

Procedure:

  • Gemeentelijke diensten gaan het plan beoordelen.
  • Met betrekking tot het partieel bestemmingsplan/omgevingsvergunning gaat gemeente na of er een kleine procedure (via college van B en W) of een uitgebreide procedure (via gemeenteraad) nodig is.
  • Er komt informatie (die aan Coranaregels voldoet) en er wordt ruimte geboden voor indienen zienswijzen.
  • Zo mogelijk opstart procedure najaar 2020.

Nieuwsbrief  Jan van Eijk, Buurtregisseur Apeldoorn Noordwest

Hierbij even een update en informatie over aan aantal zaken die te maken hebben met zorg en welzijn in onze wijk ten tijde van de Corona pandemie.

Er zijn verschillende initiatieven die bedoelt zijn om mensen met elkaar in contact te houden, een hart onder de riem te steken of gewoon ondersteuning te bieden. Daarover wordt u regelmatig via onze website geïnformeerd.

Met Kleine Klus zijn ruim 100 mensen in Apeldoorn geholpen door een vrijwilliger (200 aanmeldingen) uit de buurt.

Van wijkverpleegkundigen horen we dat de thuishulp vrij goed doorloopt bij mensen. Slechts enkelen van bv 100 mensen kiezen nu voor andere oplossingen. Er zijn wel wat meer mensen die vanwege de risico’s de huishoudelijke hulp afzeggen. Een signaal is wel dat er flink wat situaties zijn waar verdrietige gebeurtenissen plaatvinden en het vanwege gedragsregels lastig is om troost te bieden. Binnen Stimenz zijn we bezig om daar zodra dat kan aandacht voor te hebben via bv lotgenotencontacten.

Er zijn verschillende activiteiten geweest op plekken in de buurt. Bewegen op je balkon bij Berkenhoven en Hof van Orden. Orgel en zang op diverse plekken, Buiten Bingo bij de Groene Hoven etc. Mooie initiatieven.

Er zijn ook wat meer incidenten van burenoverlast maar we proberen dat zo goed mogelijk te begeleiden. Voor wat betreft de jeugd houden politie, Boa’s en jongerenwerkers de hotspots in de gaten. Het komt soms tot incidenten, een vechtpartij en/of vandalisme zoals in speeltuin Kindervreugd.

In de Speeltuin gaan overigens het Buurtpalet en de Vereniging Kindervreugd vanaf juni weer binnen verantwoordde grenzen hun werk hervatten.

Ook de ontmoetingsplekken zijn protocollen aan het schrijven om open te gaan. De dagbesteding gaat weer starten wat mantelzorgers ontlast. We merken dat de mensen in de buurten elkaar weer willen ontmoeten.

De Goede Herder Kerk is ook weer begonnen met een inloop. De Moestuin Havenpark in het Centrum is met haar vrijwilligers op verantwoorde wijze doorgegaan. De mensen die het WeeWeeCafe in de Herberg organiseren hebben alweer een eerste digitaal treffen georganiseerd. Dit zijn wat voorbeelden van die geweldige inwoners in onze wijken die er voor elkaar willen zijn en weer aan het opstarten zijn. Waar wij kunnen en waar het gewenst is ondersteunen we daar natuurlijk bij.

Stimenz heeft verder de Oppepper ontwikkeld. Het idee is dat je voor iemand een Oppepper kunt aanvragen. Allerlei creatieve mensen zangers dichters etc willen die Oppepper dan belangeloos geven. Op die manier houden we mensen in verbinding.

Informatie kan u vinden op: https://stimenz.nl/oppepper/

Natuurlijk gebeuren er nog veel meer dingen op het gebied van werk, inkomen en gezondheid, maar ik wilde jullie hier even van op de hoogte brengen.

Jan van Eijk, buurtregisseur Apeldoorn Noordwest

Email j.vaneijk@stimenz.nl

De gemeente Apeldoorn deelde ons het volgende mede:

Men gaat dit jaar weer verder met het onderhoud aan de verlichting op de Prins Willem Alexanderlaan.

Het deel wat nu in onderhoud gaat betreft het deel PWA – Laan vanaf de kruising Prinses Beatrixlaan tot aan de kruising PWA – Laan / Koning Stadhouderlaan.

Dit wil zeggen dat we overgaan naar witte LED verlichting in dit gebied en de sterk verouderde lichtmasten vervangen gaan worden en de minder verouderde lichtmasten (de armaturen worden dan wel gewisseld voor LED ) geschilderd gaan worden.

Een aantal lichtmastposities zullen worden gewijzigd. Geschatte uitvoering van het project zal zijn medio zomer / najaar 2020

Een en ander is afhankelijk van het binnenkomen van de bestelde materialen en het verdere verloop van Coronacrisis.

Cruyff Court aan de Morinistraat

Aan de Morinistaat, verscholen tussen struiken en bomen, ligt op een hobbelig en slordig grasveld een Cruyff Court.  Een voetbalveld, omheind door hekken.  Er wordt regelmatig gevoetbald, maar er zijn ook momenten dat dit niet mogelijk is. Als het heeft geregend zakt het water niet weg en is het veld meer een zwembad.

Genoeg redenen voor de gemeente en de Cruyff Foundation om in samenwerking met Nijha nieuwe plannen te maken voor dit veld.  Een veld dat voor méér gebruikt kan worden dan alleen voetbal. Een mooie plek om te sporten, te bewegen, te ontmoeten en te verbinden.  En dan wordt er niet alleen gedacht aan kinderen en jongeren, maar ook aan volwassenen.

Diverse partijen zijn betrokken bij de ontwikkeling van dit mooie plan. Uw wijkraad heeft meegedacht, maar ook de omringende bewoners en de scholen en vooral: de kinderen.

Enkele weken geleden hebben we 3 ontwerpen kunnen bekijken. Hierbij kon men kiezen voor een groot of wat kleiner voetbalcourt, wel of geen klimwand of een sprintbaan. En moet er ook een urban danceground komen?  Willen we zitbanken?  Veel mogelijkheden, maar natuurlijk moeten er keuzes gemaakt worden en uiteraard spelen financiële (on-)mogelijkheden ook een rol.

Wat de ontwerpen gemeen hebben is de openheid en zichtbaarheid van het hele veld en een  mooi pad dat begint aan de Laan van Spitsbergen en eindigt bij de tuinen tussen de flats.  Zo biedt het een prettige doorloop voor iedereen die er wil bewegen en ontmoeten.

We zijn erg benieuwd welke keuzes uiteindelijk gemaakt worden. We zijn ervan overtuigd dat dit een mooi en uitnodigend stukje Orden gaat worden!

Kennismaking Initiatievenmakelaar

 Kennismaking Initiatievenmakelaar
Voor ons wijkraadgebied
Beste lezer,Het is zover! De nieuwe Subsidieregeling Inwonersinitiatieven van gemeente
Apeldoorn is sinds deze week in werking getreden!In deze mail wil ik mijzelf graag voorstellen en jullie alvast in het kort
informeren over wat deze regeling inhoudt.

Mijn naam is Meri Ismirowa en in mijn rol als initiatievenmakelaar ben ik
o.a. verantwoordelijk voor de uitvoering van deze regeling. De
Subsidieregeling Inwonersinitiatieven is een subsidieregeling voor het
stimuleren van maatschappelijke initiatieven die gericht zijn op het
verbeteren van de sociale en fysieke leefomgeving in onze buurten, wijken en
dorpen. Goed om te weten dat de regeling laagdrempelig is en alle
initiatieven welkom zijn. Zowel van individuele inwoners als van
maatschappelijke organisaties. Zolang het maatschappelijk draagvlak
aantoonbaar is. Het zou natuurlijk helemaal geweldig zijn als er
initiatieven ingediend worden door voor ons tot nog toe onbekende
initiatiefnemers!Graag kom ik met jullie in contact voor een persoonlijke kennismaking,
uiteraard met inachtneming van de RIVM voorschriften en de anderhalve meter
regel! In dat gesprek kan ik jullie meer vertellen over de mogelijkheden van
deze subsidieregeling. Ik hoor dan tijdens ons gesprek ook graag wat er
leeft en speelt in jullie buurt, wijk of dorp. Zijn er al mooie ideeën of
initiatieven? Mogelijk kan deze regeling daarbij helpen om het te
realiseren.Wat kunt u van mij verwachten?

Een open gesprek, oprechte interesse en een houding gericht op wederzijds
begrip en constructieve samenwerking.


Binnenkort zal ik u benaderen voor het maken van een kennismakingsafspraak.
Mocht u alvast vragen hebben naar aanleiding van deze mail, neem dan gerust
contact met mij op.

Ik hoop u snel te spreken.

Met hartelijke groet,

Meri Ismirowa
Initiatievenmakelaar

Telefoon055 580 1726, 06-14836067 of
14 055

E-mail

m.ismirowa@apeldoorn.nl<mailto:m.ismirowa@apeldoorn.nl>


[cid:image001.png@01D62ABF.83A29A00]

Gemeente Apeldoorn
Marktplein 1
Postbus 9033
7300 ES Apeldoorn

www.apeldoorn.nl<http://www.apeldoorn.nl/>
[cid:image002.png@01D62ABF.83A29A00]<https://twitter.com/gem_apeldoorn>

[cid:image003.png@01D62ABF.83A29A00]<https://www.facebook.com/gemeenteapeldo
orn/>

[cid:image004.png@01D62ABF.83A29A00]<https://www.instagram.com/gemeenteapeld
oorn/>

[cid:image005.png@01D62ABF.83A29A00]<https://nl.linkedin.com/company/gemeent
e-apeldoorn>

Kennismaking nieuwe wijkwethouder

Kennismaking nieuwe wijkwethouder

Beste inwoner van (Brink en Orden / Kerschoten / De Parken / De Sprengen / De Naald / Berg en Bos),

Er gebeurt in deze tijd heel veel niet in stadsdeel Noordwest. Evenementen gaan niet door en ook de jaarvergaderingen van uw wijkraden moesten geannuleerd worden. Maar dat betekent niet dat we nu helemaal stilzitten. Denk bijvoorbeeld aan de ondernemers die hun bedrijf aanpassen aan de 1.5 meter samenleving, mensen die in de zorg werken en dagelijks aan de frontlinie staan of wat te denken van de mensen die in het belang van de samenleving vooral thuis zijn.

Ondanks dat ons stadsdeel zich keurig houdt aan alle afspraken, is er ook veel leed. Ouderen die nu vereenzamen omdat ze geen bezoek ontvangen, families die vaak maar in hele kleine kring afscheid kunnen nemen van een overledene. Of de stress die nu in sommige huizen ontstaat doordat families veel meer op elkaars lip zitten dan voorheen. Het laat zien in wat voor lastige en rare tijd we nu leven.

Maar we zitten nu eenmaal allemaal in hetzelfde schuitje. Daarbij is het geweldig om te zien welke positieve energie en creativiteit er loskomt onder de mensen. Zo halen mensen nu in verschillende buurten boodschappen voor elkaar of bellen net even wat vaker met die eenzame buurtbewoner. Kortom, we zijn er voor elkaar! Dat is heel mooi om te zien.

Als kersverse wethouder van dit mooie stadsdeel had ik graag persoonlijk en face to face kennis met u gemaakt. Ik was bijvoorbeeld van plan om naar alle jaarvergaderingen te gaan van alle wijken. Maar toch wil ik graag kennis met u maken. Dat zou ik graag digitaal doen want een fysieke ontmoeting zit er helaas voorlopig niet in.

Dus laten we elkaar thuis via de digitale weg ontmoeten. Heeft u een vraag aan mij? Of wilt u gewoon gezellig met mij praten over hoe het gaat met u en met de wijk? Stuur dan een mail naar stadsdeelmanager Wim Bergink w.bergink@apeldoorn.nl. We nemen dan zo snel als mogelijk contact met u op om digitaal één op één of in kleine groepen met elkaar in gesprek te gaan. Ik zie er naar uit!

Met hartelijke groet,

Maarten van Vierssen
Wijkwethouder