Alle berichten van Wijkraad Brink&Orden

Notulen Algemene Vergadering Wijkraad Brink en Orden d.d. 09-10-2019

Algemene Vergadering Wijkraad Brink en Orden d.d. 9-10-2019, Goede Herderkerk-Asselsestraat

Aanwezig: bestuursleden: Margaret Bakker, Jolanda Boukari, John Verhoek, Bert Vierhout, Jan van der Wal
15 leden volgens de presentielijst
Danny Huizer (Groen Links), Gijs van de Ridder (wijkbeheerder), Wim Bergink (stadsdeelmanager gemeente Apeldoorn), Jan van Eijk (Stimenz), Vera Kraaijvanger (wijkagent)

Afwezig met kennisgeving: Wil Boskamp (wijkagent) en Lida Schaap (commissie Bouwen en
Wonen)

Notulist : Wilma van Wijk

1. Opening door interim-voorzitter Margaret Bakker
De interim-voorzitter opent de vergadering. Ze heet de bewoners van het wijkgebied Brink & Orden en alle andere geïnteresseerden van harte welkom, met name de afgevaardigden van de gemeente, Stimenz en politie. Vanwege het slechte weer is de opkomst van deze najaarsvergadering matig.
Tussen de agendapunten 4 en 5 wordt plaats ingeruimd voor de begroting. Per abuis stond het onderwerp niet op de agenda vermeld.
Na de pauze kunnen aan thematafels allerlei onderwerpen over verkeer, bouwen en wonen, groen en welzijn door bewoners van de wijk worden voorgelegd.

2. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken voor deze vergadering.
Bovenstaand staan de afmeldingen die voor de vergadering zijn binnengekomen.
Er zijn vragenbriefjes neergelegd. De leden kunnen desgewenst vragen voor de rondvraag noteren en later op de avond inleveren.

3. Goedkeuring notulen algemene vergadering van 10 april 2019
N,a,v. punt 6 van de notulen vraagt Lambert Hoving naar de laatste stand van zaken omtrent het parkeren op het AGOVV-terrein. De interim-voorzitter legt in detail de bevindingen van de wijkraad na de onlangs gehouden bijeenkomst uit.
• De gemeente heeft voor de zoveelste keer alle varianten op een rijtje gezet.
• Het buurtonderzoek bevatte drie vragen, de uitkomst was niet relevant.
• De wijkraden Berg en Bos en Brink en Orden gaven de voorkeur aan niet aan de enquête mee te werken.
• De kostenramingen lopen uiteen van 1 miljoen tot 150 miljoen (op de plek van voormalig Motel Apeldoorn).

• Op 7 november is de technische presentatie aan de gemeenteraad, op de 21e wordt het behandeld in de PMA en op 28 november is de besluitvorming door de raad.
• De interim-voorzitter doet een oproep aan de bewoners om in groten getale naar de PMA te komen en te pleiten voor een parkeergelegenheid elders.

De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.

4. Bestuurlijke zaken
Er is weer een vacature voor penningmeester. De laatst benoemde penningmeester is maar een paar maanden in functie geweest. Het bleek al snel dat de samenwerking niet naar tevredenheid verliep. Beide partijen besloten dat het beter was te stoppen, zodat er opnieuw naar een opvolger moet worden gezocht.
Secretaris Jolanda Boukari neemt voorlopig een deel van de taken waar. De begroting is opgesteld door oud-penningmeester Hans Amse. Het officiële afscheid van Hans Amse is op een later tijdstip. Het probleem is tijdelijk opgelost, maar de wijkraad is dringend op zoek naar een adequate penningmeester. De interim-voorzitter doet hier tijdens de vergadering ook een oproep voor.
Jolanda Boukari is aftredend en herkiesbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld. Zij gaat haar werkzaamheden voortzetten.

5. Begroting
De oud-penningmeester kon zelf niet aanwezig zijn. De interim-voorzitter geeft een toelichting en beantwoordt de gestelde vragen over de begroting.
• Er is een bericht van de gemeente ontvangen dat de subsidie aan de dorps- en
wijkraden met 10% (op jaarbasis bijna € 3000,-) gekort gaat worden. 14 november wordt het definitief vastgesteld.
• In de begroting van de wijkraad moet worden uitgegaan van het oorspronkelijke bedrag en later als de korting doorgaat misschien aangepast.
• N.a.v. een vraag van Wim Vergeer legt Margaret Bakker uit waar de overige kosten uit bestaan: bijv. telefoonkosten, juridisch advies etc.
• Een andere vraagsteller wilde uitleg over de notuleerkosten.
• Jancko Rijpma vraagt naar de besteding van een deel van het reservebedrag. Er zijn een ballenvanger en een watertappunt voor speeltuinvereniging Kindervreugd van betaald.

De begroting wordt vastgesteld.

6. Aan thematafels:
Verschillende onderwerpen kwamen aan de thematafels aan de orde.

Verkeer
1. Suggesties voor aanpassingen Asselsestraat richting sportvelden
• Aan de Asselsestraat richting sportvelden de bestaande drempel verhogen. Er wordt daar te hard gereden.
• Betonnen bloembakken plaatsen.
• Alles in overleg met de verkeersdeskundige.
• 30 km gebied maken.
Bovenstaande opmerkingen worden voorgelegd aan stadsdeelmanager Wim Bergink.

Overige opmerkingen:
2. Geen extra uitgang maken voor de Apenheul.
3. 30 km stickers uitdelen aan alle bewoners voor op de vuilcontainers.
(actie Margaret Bakker)
4. Vrachtverkeer Berghuizerweg / richting sportvelden via Ordermolenweg /
Via Mandela inrijden / via Victoria Boys contact leggen.
5. ’s Avonds worden volgens een inwoner van de wijk veel dieren doodgereden op de
Laan van Spitsbergen. Hij stelt voor dat er ’s avonds niet harder gereden mag
worden dan 30 km p/u.
6. De plek aan de Edelweisslaan waar een huisvuilcontainer staat gepland, is precies in
een bocht in een smal straatje. Behalve verkeerstechnische overlast is het uitzicht van
de aanpalende bewoners op de container. Er is door een groepje bewoners al contact
gezocht met de gemeente met het verzoek de container te verplaatsen. Ellen
Vermeulen kaart het onderwerp namens de betrokkenen aan.
John Verhoek doet als voorstel: i.p.v. die locatie de container te plaatsen op een groenstrook bij de Spartahof. In die omgeving staat op de plattegrond geen container.
7. De verkeerslichten op de Laan van Spitsbergen bij de oversteekplaats ter hoogte van
de Koning Willem III kazerne gaan niet tegelijk op groen. Het is een paar seconden na
elkaar. Gijs van de Ridder gaat de situatie ter plekke bekijken.

Groen en Kunst
1. Het is Ben Stekkinger opgevallen dat het oranje monument bij Ons Huis aan de Waterloseweg door te hoog gras slecht te zien is. Daar wordt aandacht aan besteed. Jan van der Wal gaat de buurtbewoner over het vervolg inlichten.
2. Het bruggetje moet worden vervangen en het is wenselijk een voetgangerspaadje aan te leggen in de groenstrook schuin tegenover Ons Huis richting PWA-laan.
3. Bas Heijnders doet het verzoek een prullenbak te plaatsen bij de honden uitlaatplaats aan de Sprengenparklaan. Ook zou hij graag een hekwerk om de HUP zien. Honden kunnen nu zo de weg op gaan. Gijs van de Ridder legt hem uit dat niet op alle locaties een hekwerk om HUP’s worden geplaatst. Het staat niet altijd fraai in de omgeving.

Bouwen en Wonen
1. Afval inleveren
Over de nieuwe situatie van het inleveren van afval heeft een buurtbewoner de volgende vraag: Hoe moeten mensen die moeilijk b.v met rollator lopen hun afval naar de verzamelcontainer brengen? Circulus heeft daarvoor een regeling. Men kan zich telefonisch opgeven om afval aan huis te laten afhalen.
Opmerking uit de buurt: De afvalcontainerplaats is ongelukkig gekozen, te dicht bij
woningen aan de Edelweisslaan. Het is niet de bedoeling de containerplaats te
verplaatsen naar de Jachtlaan tussen de rijbaan en het fietspad. Door de buurt wordt
gevraagd de containerplaats iets naar het noorden te verplaatsen naar het groen in de
buitenbocht naar de Goedewoningweg. Zie ook punt 6 bij Verkeer.
Afgesproken actie: De buurt zal hun keuze kenbaar maken bij Circulus.
Wijkbeheerder Gijs van den Ridder heeft er een aantekening van gemaakt en zal de
situatie bekijken inclusief ligging van de kabel, leidingen en boomwortels.

2. Verbouw voormalige Karwei naar Lidl
Een buurtbewoner stelt vragen i.v.m. de plannen voor verbouwing van voormalige Karwei naar Lidl. De woningen aan de Asselsestraat zijn verhuurd. De huidige huurders willen er niet uit. Hoe gaat dit verder?
Antwoord van de commissie: De huidige eigenaar bouwbedrijf Nikkels zegt de huur
op nadat er een bestemmingsplanwijziging is doorgevoerd. De praktijk elders heeft
uitgewezen dat deze huurders moeten gaan verhuizen.

Wat gaat er gebeuren als winkelend publiek in naburige straten gaat parkeren als de
parkeerplaatsen van de Lidl bezet zijn? Bewoners van naburige straten kunnen een
verzoek bij de gemeente indienen voor vergunning parkeren.

3. Westpoint
Vraag van een buurtbewoner: Zit het plan voor 94 woningen met aangrenzende openbare ruimte wel goed in elkaar? Als antwoord geeft de commissie: Het
aantal parkeerplaatsen is voldoende. Bij hantering van de geldende normen blijkt dat
er 4 meer zijn dan nodig. Er is groen, speelplek en een honden uitlaatplaats. Ook hier
komt een bestemmingsplanwijziging die pas in gang gezet wordt als de provincie
goedkeuring heeft gegeven op de stikstofberekening.

4. Overlast overvliegende en poepende bijen
Een buurtbewoner uit de omgeving reageert naar aanleiding van het artikel in het
voorgaande wijkblad over bijenhouder aan de Waterloseweg. Bijenhouder heeft veel
bijenkasten. Met name in het voorjaar vliegen de bijen een vaste route waarbij de
bijen zich ontdoen van winterse afvalproducten. Gevolg daarvan zijn smerige
dakpannen, vieze aanslag op auto’s en vuil op buiten hangende schone was.
Buurtbewoner vraagt om beperking aantal bijenkasten.
Actie: Stadsdeelmanager Wim Bergink gaat bij gemeentecollega’s na of hierin beleid
of voorschriften bestaan. Zijn bevindingen deelt hij mede aan betreffende
buurtbewoner.

Welzijn
1. De vraagsteller omtrent activiteiten in de wijk voor ouderen krijgt eerdaags een medewerker van Stimenz thuis op bezoek.
2. Er werd een vraag gesteld of er talenonderwijs kan worden gegeven, o.a. in de Goede Herderkerk.

6. Rondvraag
• Jancko Reipma opperde het idee om aan het begin van de Harpweg een brief op te hangen met een oproep naar de PMA vergadering te komen.
(nagekomen mededeling: de PMA-vergadering is verschoven naar 6 februari 2020)
• In een artikel in het voorjaars Nieuwsblad werd geschreven over de spoorlijn aan de Bosweg. Dat moet zijn aan de Soerenseweg.
• De struiken bij het spoorwegmonument aan de Prinses Beatrixlaan zijn toegezegd.

Sluiting
De interim-voorzitter bedankt iedereen voor zijn komst en sluit de vergadering om 22.00 uur.

Notulen Algemene Vergadering Wijkraad Brink en Orden d.d. 10-4-2019

Algemene Vergadering Wijkraad Brink en Orden d.d. 10-4-2019, SG Sprengeloo – Sprengenweg 81

Aanwezig: bestuursleden: Hans Amse, Margaret Bakker, Jolanda Boukari, John Verhoek, Bert Vierhout, Jan van de Wal
43 leden volgens de presentielijst
Ties Stam (fractievoorzitter PvdA), Hessel Dooper (CDA), Thalita Laros (Lokaal Apeldoorn), Danny Huizer (Groen Links), Yvonne de Carpentier (PvdD), Gijs van de Ridder (wijkbeheerder), Wim Bergink (stadsdeelmanager gemeente Apeldoorn), Jan van Eijk (Stimenz), Jeanette Sprenger (Wijkraad Kerschoten)

Afwezig met kennisgeving: Wil Boskamp en Vera Kraaijvanger (wijkagenten) en Patrice Teunissen (webmaster), Theo van Es (kascommissie)

Notulist : Wilma van Wijk

1. Opening door interim-voorzitter Margaret Bakker
De interim-voorzitter opent de vergadering en heet de bewoners van het wijkgebied Brink & Orden en alle andere geïnteresseerden van harte welkom. Ze meldt dat Wilma van Wijk de nieuwe notulist is.

2. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken voor deze vergadering.
Beide wijkagenten, de webmaster en een lid van de kascommissie hebben zich officieel afgemeld.
Er zijn vragenbriefjes neergelegd. De leden kunnen desgewenst vragen voor de rondvraag noteren en later op de avond inleveren.

3. Goedkeuring notulen algemene vergadering van oktober 2018
Er zijn geen op- of aanmerkingen over de notulen.
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld met dank aan Laetitia Bosch, de vorige notulist.

4. Financieel verslag 2018
Een inzage-exemplaar van het financieel verslag ligt tijdens de vergadering op de tafels.
De balans en de staat van lasten en baten worden ter goedkeuring voorgelegd.
Penningmeester Hans Amse geeft een toelichting. Er is een batig saldo van 6.337 euro.
Een bedrag van 458 euro wordt toegevoegd aan de algemene reserve . De wijkraad is al een aantal jaren niet voltallig. Daarom wordt een deel van het batig saldo (3.700 euro) teruggegeven aan de gemeente. Het restant wordt besteed aan zitbankjes en houten latten voor op de betonnen zitelementen bij het spoormonument bij de Prinses Beatrixlaan.
Er zijn geen vragen over het financieel verslag van 2018.
Verslag kascommissie
De kascommissie werd dit jaar gevormd door Theo van Es (afwezig) en Lambert Hoving.
Laatstgenoemde verwoordt de bevindingen van de kascommissie. De stukken zijn inzichtelijk en de vragen zijn adequaat beantwoord. De boekhouding is op correcte wijze gevoerd.
Lambert Hoving leest de verklaring voor waarin de kascommissie voorstelt het bestuur decharge te verlenen voor het financiële beleid. De leden stemmen in met het voorstel van de kascommissie om decharge te verlenen.
Lambert Hoving treedt af als kascommissielid, Theo van Es blijft nog een jaar aan. De heer Karman was reserve en wordt gevraagd toe te treden tot de commissie. Theo van Kerkhof biedt zich aan als reserve lid.

5. Bestuurlijke zaken
• Tijdens de ledenvergadering wordt met een attentie afscheid genomen van Jolet Bakker. Zij heeft drie jaar het Wijkblad grotendeels verzorgd. Het blad wordt door de wijkbewoners goed gelezen. De interim-voorzitter bedankt haar voor de fijne samenwerking.
Er is veelvuldig een oproep gedaan voor nieuwe redactieleden. Lang zonder resultaat, zodat stoppen met dit blad de enige optie zou zijn. Er is ook gekeken om op een andere manier het nieuws uit de wijk te gaan verspreiden. Uiteindelijk meldden zich Rikke Korswagen (een kersverse bewoner) en Wilma van Wijk aan. Zij willen zich gaan inzetten voor de continuering van het Wijkblad.
• In de commissie Verkeer is al afscheid genomen van commissielid Kor Flokstra.
• Van Jancko Rijpma wordt tijdens de ledenvergadering afscheid genomen. Hij was al eerder gestopt als voorzitter van de commissie Verkeer. Ook hij ontvangt een blijk van waardering.
• Jan van der Wal was al commissielid van Verkeer en wordt nu ook voorgesteld als bestuurslid van de commissie Groen en Kunst. Het voorstel wordt aangenomen.
• Hans Amse heeft er een penningmeesterschap van bijna 15 jaar opzitten en gaf aan er mee te willen stoppen. Eric Smit (ook een recente nieuwkomer in de buurt) heeft zich voor die post aangemeld. Zijn kandidaatschap wordt met applaus bevestigd door de leden.
Het afscheid van Hans Amse is in de najaarsvergadering.

6. Verslag van de commissie:
Welzijn
Jolanda Boukari, bestuurslid van de commissie Welzijn, is al een aantal jaren het enige lid van de commissie. Ze doet een oproep aan de aanwezigen om zich voor de commissie aan te melden en zich te gaan inzetten in het Welzijn van de woonomgeving. Vervolgens doet ze uitvoerig verslag van de huidige initiatieven.
• Ontmoetingsplekken: +Punt en Mandala zijn in Orden enkele van de ontmoetingsplekken. Behalve het leggen van contacten door bewoners en het volgen van workshops houden hulpinstanties er onder meer spreekuur. Voor 2019 zou er voor beide ontmoetingsplekken in eerste instantie geen subsidie verleend worden, maar de wijkraad heeft zich ervoor ingezet, dat toch voor het jaar 2019 alsnog een subsidiebedrag is vrijgemaakt. Zodat op beide locaties de activiteiten kunnen doorgaan voor bewoners van de wijk. Eind van het jaar wordt opnieuw bekeken of deze ontmoetingsplekken gesubsidieerd gaan worden.
• Burgerparticipatie: er zijn de nodige bijeenkomsten bijgewoond. Een van de adviezen van de raadwerkgroep (een commissie van gemeenteraadsleden) was het intrekken van de Verordening en meer de initiatieven bij de individuele burger zoeken. Het intrekken van deze Verordening zou betekenen dat het recht op voorinzage en inspraak bij de gemeentelijke plannen vervalt. Wat blijft dan de rol van de wijkraad?

Vanuit de dorps- en wijkraden (DWR) is een afvaardiging samengesteld. Deze groep gaat met elkaar en met vertegenwoordigers van de gemeente en de verantwoordelijke wethouder, Wim Willems, kijken hoe invulling aan de nieuwe structuur van de DWR gegeven kan worden. En de inbreng van de individuele burger. De wijkraad blijft het proces op de voet volgen.
• Kindervreugd: onlangs is er op het terrein van speeltuinvereniging Kindervreugd een ballenvanger geplaatst. De ballenvanger houdt de ballen tegen van de spelende kinderen op het kleine pannaveld. Een watertappunt wordt eerdaags gerealiseerd.
• Vitaliteitsagenda en leefbaarheidsscan: met een groot aantal partijen (zorginstanties, woningcorporaties, politie en gemeente) is overleg geweest hoe de leefbaarheid in de wijk kan worden behouden of worden verbeterd. Volgens de eerste uitkomsten mag de woonomgeving wel wat groener. En mag er aandacht komen voor de gedateerdheid van de woningen en parkeerproblemen. Ook een aandachtspunt is het vergrijzen van de wijk met de daarbij komende problemen van dementerende en verwarde personen.
• AED: binnenkort wordt er een AED bij de ontmoetingsplek het +Punt geplaatst. De AED komt aan de buitenkant van het gebouw en is 24 uur per dag beschikbaar. Het project is tot stand gekomen door samenwerking tussen gemeente, Woonmensen en wijkraad.
Wijkbewoners kunnen zich, ook tijdens deze vergadering, aanmelden voor een AED-reanimatiecursus.
Jolanda doet een oproep voor panelleden. Wijkbewoners die willen meedenken over allerlei zaken die spelen in de wijk kunnen zich opgeven.

Bouwen & Wonen
Bert Vierhout brengt een aantal onderwerpen onder de aandacht.
• De 56 woningen aan de Spartahof zijn bijna gereed. Het is een mooie omgeving geworden met twee hofjes.
• Bert laat in een PowerPointpresentatie het laatste plan zien van de renovatie van Westpoint. Het betreft een integraal plan met te vernieuwen openbare ruimte. Er komen 28 inpandige parkeerplaatsen voor de 94 appartementen. Daarnaast zijn er parkeerplaatsen in de omgeving. Het plan om het Westpoint geschikt te maken voor veel eenpersoonshuishoudens is inmiddels gewijzigd.
• Op het terrein van het voormalige Juliana Ziekenhuis is met de nieuwbouw een begin gemaakt. Tot 2020 wordt gefaseerd gebouwd. Het project ligt net buiten het werkgebied van wijkraad Brink & Orden. Er is samenwerking met wijkraad Sprengen.
• De plannen voor een klein Lidl op de Karwei-locatie (Asselsestraat / hoek Beatrixlaan) nemen vastere vormen aan. Bouwbedrijf Nikkels en de gemeente zijn bezig met het plan. Er is een informatieavond geweest. Volgens de berekening van de gemeente is op die plek ruimte voor een kleine supermarkt. Vraag van een van de aanwezige raadsleden is: Hoe staan jullie er als wijkraad in? Dat er wat gebeurt op die verpauperde locatie is wel een wens van de wijkraad.
• Parapluherziening, begeleid wonen: de oude 2-woningen regeling is niet meer te handhaven. De wijkraad heeft zienswijzen ingediend. Vragen over communicatie, spreiding en overlast worden in een memo beantwoord en naar verwachting door de gemeente vastgesteld.
• De Koning Willem III Kazerne komt na de pauze aan bod.
• Over de Kleiberg is niets te melden.
• Het spoorwissel monument aan de Prinses Beatrixlaan is inmiddels onthuld.
• De energietransitie en de omgevingswet komen er aan.

Groen & Kunst
Jan van der Wal introduceert zichzelf als nieuw bestuurslid en doet verslag van een aantal lopende zaken.
• Er is een brainstormsessie geweest over de aanpassing van de Sprengenweg (onder meer om de weg veiliger te maken voor fietsers) en beplanting van nieuwe bomen en struiken. De bespreking was met André Staal van Wijkraad de Sprengen, Arnhout Nefkens (gemeente) en Jan van der Wal. Momenteel kijken deskundigen hoeveel bomen er nog extra kunnen worden gepoot. Er zijn nog geen nadere mededelingen over gedaan.
• In de Groeneweg is de afwerking van de straat rondom de bomen gewijzigd. Het betreft de boomspiegels, stukje grond rondom de boom. Om de wortels meer ruimte en lucht te geven om te groeien, zijn op de weg de trottoirbanden verlengd en verlegd van 90 graden naar 45 graden. De door de verandering ontstane (kleine) parkeerproblemen zijn in goed overleg met betrokkenen opgelost.
• De wildgroei aan de P.W.A.- laan is onder de aandacht gebracht bij de gemeente. Bij het oprijden vanuit de Prinses Beatrixlaan en de Ritbroekstraat was er te weinig zicht. Er is onderhoud gepleegd. Ook in 2019 wordt de wildgroei in de gaten gehouden.
• Er komt een nieuwe toplaag op het voetpad van de HUP (honden uitlaat plaats) aan de Prinses Beatrixlaan. Medio voorjaar wordt grit aangebracht. Ook wordt de toegankelijkheid voor met name ouderen en voor rollators aangepast.
• Met wijkmanager Gijs van de Ridder heeft Jan bij het Ordenplein gekeken naar mogelijkheden voor extra beplanting. Voor vooral oudere mensen is de oversteek bij de visboer lastig en wordt aangepast.
• Rondom de sprengkop in het bosje van Vosje aan de Ordermolenweg is een omheining met gaas geplaatst. Er is ook een bord gekomen met daarop de tekst: niet betreden gevaarlijk drijfzand.
• Jan bedankt wijkmanager Gijs van de Ridder voor de zeer constructieve samenwerking en uitvoering van de projecten.

Verkeer
Voordat John Verhoek een uiteenzetting geeft over de activiteiten die lopen, geeft hij aan dat zijn commissie in ingekrompen van vier naar twee personen. John heeft vanaf 1-11-2018 de voorzittershamer overgenomen van Jancko Rijpma.
• Aanpassing kruispunt Laan van Spitsbergen / Asselsestraat. Na veel overleg, inspraakprocedures, voorlichtingsavonden en zelfs een rechtszaak is het kruispunt aangepast en voorzien van verkeerlichten. De klacht van fietsers dat auto’s veel ruimte innemen, wordt nader bekeken.
• Het onderwerp ,,overlast Apenheul’’ staat bij de wijkraad nog steeds hoog op de agenda. De wijkraad is absoluut tegenstander van continuering van het overloop parkeren van Apenheul-bezoekers op de velden van AGOVV. De wijkraad gaat meepraten over de overlast van het ‘overloopparkeren’ op de trainingsvelden van AGOVV en wil een definitieve oplossing voor het parkeren in de vorm van een transferium. De interim-voorzitter geeft later in de vergadering een nadere toelichting.
• De Harpweg is bestemd voor wandelaars en fietsers en niet als ontsluitingsweg voor het parkeren op voetbalvelden.
• Om de veilige oversteek van de scholieren te waarborgen is er na overleg een verkeersplateau aan de Prinses Beatrixlaan ter hoogte van het Cortenbosch College aangelegd.
• De wijkraad is betrokken geweest bij de herinrichting van de Schaapweg.
• Bij de school Sprengeloo aan de Prinses Beatrixlaan ontstonden parkeerproblemen. In goed overleg met de gemeente zijn er extra parkeerplaatsen aangelegd.
• Rondom het gebouw ‘Westpoint’ is veel planvorming en discussie geweest. Het gebouw wordt nu als appartementencomplex omgebouwd. De commissie Verkeer heeft de beschikbare parkeerruimte in kaart gebracht.
• Gezamenlijk met wijkraad de Sprengen wordt er nagedacht over de verkeerssituatie op de Sprengenweg. Deze weg heeft twee gescheiden rijbanen en een veel te smalle fietsstrook. Na voltooiing van het Juliana Kwartier zal het hier veel drukker gaan worden.
• Er zijn vergevorderde plannen om de voormalige Karwei-locatie in te richten voor een kleine Lidl. Het laden en lossen van goederen op die plek kan problemen opleveren. Maar ook de toename van het verkeer. De commissie Verkeer is betrokken bij het laden en lossen van vrachtwagens bij de toekomstige Lidl. Het wordt door ons verder gevolgd.
• De herinrichting van de Pieter de Hoochlaan ligt op schema. De afronding is naar verwachting begin juni.
• Naar aanleiding van klachten van bewoners hebben in verschillende woonstraten zogenaamde parkeerdrukmetingen plaatsgevonden. Conclusie: er is voldoende vrije parkeerruimte in deze straten.

Nadere toelichting van interim-voorzitter Margaret Bakker over het onderwerp ,,overlast Apenheul’’. Ze vertelt over de laatste stand van zaken.

Twee jaar geleden is door de gemeente gezegd dat het overloop parkeren op de velden van AGOVV tijdelijk is. Het plan zou zijn besloten voor vijf jaar. De werkgroep Asselsestraat heeft ook twee jaar geleden een plan ingediend voor een transferium. Dat plan is terzijde geschoven. Er zou worden gezocht naar structurele oplossingen.

Het probleem is volgens de wijkraad niet alleen het parkeren, maar ook de verkeersdruk dwars door onze wijk, de CO² uitstoot, de fijnstof en aantasting van de natuur. Voor de wijkbewoners is het van groot belang dat het overloop parkeren een tijdelijke oplossing is.

Er is destijds een projectgroep gevormd. En er waren plannen om nog voor vorige zomer op een locatie te gaan kijken naar een transferium. In januari kwam er een mail dat de projectleider niet meer in functie is. Daarop heeft, samen met de wijkraden de Sprengen en Berg en Bos, een gesprek plaatsgevonden met de nieuwe projectleider.

Volgens de wijkraad is het niet zinvol alle oude oplossingen weer te gaan onderzoeken.
Het wachten is op het advies van het college aan de gemeenteraad. Verlenging van het overloop parkeren is geen optie voor de wijkraad.
De interim-voorzitter roept alle leden op om in groten getale naar de PMA te gaan wanneer dit onderwerp ter tafel komt.

Theo van Kerkhof (SWMA) en bewoner van de wijk spreekt zijn waardering uit over alle inzet en strijdbaarheid van de wijkraadsleden. De aanwezigen beantwoorden zijn opmerking met applaus.

Aan de Hoog Buurloseweg is een stuk grond dat in aanmerking kan komen voor een transferium. Het ligt niet in beschermd Natura 2000-gebied. Het is het enige terrein dat in de buurt beschikbaar is. Lambert Hoving heeft navraag gedaan. De eigenaar heeft aangegeven zelf ook een deel van het project te willen investeren.

Naar aanleiding van een vraag van een van de aanwezigen: de bus die naar de Julianatoren rijdt, is onder eigen beheer.

Hessel Dooper (CDA-raadslid) wil desgewenst een reactie geven. Het is een aandachtsveld van deze wijk. De fractie is van mening dat dit probleem wel heel lang speelt. En dat er iets anders zou moeten worden gedaan dan verlenging van vijf jaar parkeren bij AGOVV.
Ties Stam (fractievoorzitter van de PvdA) vult aan. De afspraak die toen is gemaakt, zou tijdelijk zijn. Er moet een permanente oplossing komen. Dat was toen de voorwaarde.

Theo van Kerkhof merkt op dat hij door deze werkwijze het vertrouwen in de politiek verliest. Hij kan een ondertekende brief van oud-wethouder Johan Kruithof laten zien, waarop het besluit staat dat toen is genomen.

De wijkraad gaat door met ,,vechten’’ voor een goede oplossing. Er zullen nog vele gesprekken volgen. Zodra de PMA het onderwerp parkeren Apenheul heeft geagendeerd, komt het in de digitale nieuwsbrief te staan.

7. Pauze

8. Presentatie over de renovatie en nieuwbouw van de Willem III kazerne
Het heden en het verleden van de kazerne worden belicht. Fred Klijndijk is amateur-historicus van kennis- en opleidingscentrum Willem III Kazerne. Hij vertelt uitvoerig over het ontstaan van de kazerne in 1938 en waarvoor de gebouwen al die jaren zijn gebruikt.
Het tweede deel van de presentatie verzorgt projectadviseur Karel van Dijk, die een uiteenzetting geeft hoe de renovatie en de nieuwbouw van de kazerne tot stand komt. Veel oude elementen aan de gebouwen worden bewaard of opnieuw aangebracht. Aan de hand van sheets wordt de omvang van de werkzaamheden verduidelijkt. De renovatie en de nieuwbouw is nog in volle gang.
Alleen direct omwonenden krijgen over enige tijd bericht zich aan te melden voor een rondleiding om kennis te nemen van de vernieuwingen op die locatie.

9. Rondvraag
• Gerard Laks vraagt om meer beplanting bij het spoormonument aan de Prinses Beatrixlaan. De reclame-uitingen die daar nu te zien zijn, zijn storend. Wijkbeheerder Gijs van de Ridder kan hem melden dat al aan dat idee wordt gewerkt. Er zijn plannen om onder meer een sleedoorn en een krentenboom te gaan planten.
• De heer G. van Ginkel informeert naar de resultaten van het onderzoek, dat vier studenten van de opleiding Social Work hebben uitgevoerd. De wijkraad heeft die resultaten nog niet ontvangen, maar houdt het in de gaten.
• Theo van Kerkhof spreekt nogmaals zijn waardering uit voor alle inspanningen van de voltallige wijkraad.

Sluiting
De interim-voorzitter bedankt iedereen voor zijn komst en sluit de vergadering om 22.45 uur.

Algemene Leden Vergadering op woensdag 13 oktober 2021

Algemene Leden Vergadering op woensdag 13 oktober 2021
Locatie: De Goede Herderkerk, Asselsestraat 199, Apeldoorn
Aanvang: 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur

Agenda
1. Opening door de interim- voorzitter
2. Goedkeuren en vaststellen notulen Algemene Vergadering van oktober 2019 (zie ook onze website)
3. Financieel verslag over 2019 en 2020
Verslag Kascommissie 2019 en 2020
Begroting 2021 en 2022
4. Bestuurszaken
In 2020 waren aftredend en herbenoembaar Jolanda Boukari, bestuurslid Welzijn en Jan van der Wal, bestuurslid Groen & Kunst.
In 2021 is aftredend en herbenoembaar Bert Vierhout, bestuurslid Bouwen & Wonen.
John verhoek, bestuurslid Verkeer, is aftredend en niet herbenoembaar.
Wij roepen geïnteresseerden op om zich kandidaat te stellen! Tegenkandidaten voor het herbenoembare bestuurslid kunnen zich tot uiterlijk 7 dagen voor de vergadering melden.
Indien u belangstelling heeft, neemt u gerust contact op met de secretaris of met de voorzitter.
5. Aan thematafels kunt u , samen met uw wijk- of buurtbewoners, een gesprek aangaan over wensen en ideeën voor de wijk. Dit doen we onder het genot van een drankje.
6. Rondvraag
7. Sluiting

Van harte welkom, we hopen uw weer te mogen begroeten!

In verband met de coronasituatie verzoeken we u om u voor de vergadering aan te melden via
wijkraad@brinkenorden.nl
Dit kan tot uiterlijk dinsdag 12 oktober.

Notulen, agendapunt 2.
Notulen Algemene Vergadering Wijkraad Brink en Orden van 09-10-2019

Programma ‘Open Monumentendagen’ 2021

Thema ‘MIJN MONUMENT IS JOUW MONUMENT’
Zaterdag 11 en zondag 12 september 2021

De Vrienden Loterij Open Monumentendag, Nederlands grootste gratis toegankelijke landelijke evenement op gebied van cultuurhistorie, vindt zoals gewoonlijk plaats in het tweede weekend van september. Ondanks de nog steeds heersende coronapandemie is er in Apeldoorn opnieuw, inmiddels voor de 35e keer, een programma samengesteld met diverse nieuwe monumenten en locaties.

Naast diverse panden in het centrum ( o.a. de Sociëteit / Sizzles at the park aan de Kerklaan, Het Oude Kantongerecht aan de Stationsstraat en de bovenwoning Van Kinsbergenstraat 1a) en in de wijk De Parken (het ‘Meisjesweeshuis’ aan de Koninginnelaan, het Sophiahuis aan de Mariannalaan 8 en Villa Sonnevanck aan de Deventerstraat) doen dit jaar ook een aantal religieuze locaties mee, zoals de v.m. Noorderkerk , de Synagoge, de Eyűp Sultan Moskee, de Onze Lieve Vrouwenkerk en de Grote Kerk (in de laatste twee locaties vinden ook muzikale optredens plaats)

Ook het Openluchtbad Boschbad ( met o.a. Orkest De Ereprijs) en het Theehuis in park Berg en Bos ( o.a. met kinderactiviteiten) alsmede het Sprengendorp (Wolweg en omgeving) met Sprengenpark en de Begraafplaats Soerenseweg zijn dit jaar te bezoeken.
Bijzonder verheugd is het OMD comité dat ook de Politie Academie aan de Arnhemseweg, het v.m. Keukengebouw van het Apeldoornsche Bosch ( terrein ’s Heerenloo) en twee gebouwen van de Hoenderloo Groep ( vml. Jongenshuis ) te bezichtigen zijn.
Uiteraard ontbreekt ook dit jaar onze vaste deelnemer en grote publiekstrekker Radio Kootwijk niet in het programma.
Hier en daar zal er muziek te horen zijn en als u ‘geschiedenis wilt beleven’ zijn optredens van het Vertelgenootschap Apeldoorn en het Apeldoorns Gidsen Collectief een aanrader.

Het programmaboekje is online beschikbaar op www.monumentendagenapeldoorn.nl. Wilt u een gedrukt exemplaar? Programmaboekjes kunnen vanaf nu gratis worden afgehaald bij CODA (alle vestigingen), verschillende boek- en tijdschriftenwinkels en diverse horecagelegenheden in Apeldoorn en omgeving.

Op onze website en in het programmaboekje leggen we ons coronaprotocol uit.
In dat kader is voor een bezoek aan de Hoenderloo Groep en Radio Kootwijk reserveren helaas nog steeds verplicht. Die beide locaties zijn overigens ook bereikbaar met gratis oldtimer-bussen van Stichting Veteraan Autobussen, vanaf het Stationsplein (t.o. de taxistandplaatsen)
Het merendeel van de locaties is op beide dagen geopend tussen 11.00 en 17.00 uur, maar er zijn ook uitzonderingen.

Infopunten, waar men u alles kan vertellen over het Open Monumentenprogramma, bevinden zich in het Stationsgebouw (Station Royaal) en in het Theehuis in park Berg & Bos
Voor een drankje kunt u terecht in diverse horeca-locaties, t.w. Station Royaal, het Oude Kantongerecht en in de Sizzles at the park.

Ook dit jaar vinden er weer Mystery Monument Diners plaats en wel op 10,11 en 12 september. Voor reserveringen zie de website :www.ticketkantoor.nl/shop/MMD21

Behalve op www.monumentendagenapeldoorn.nl en www.erfgoedplatformapeldoorn.nl is het laatste nieuws tijdens het weekend ook te volgen via facebook.com/erfgoedplatform.

Stimenz Sociaal Werk Ouderen biedt advies en ondersteuning

Ouder worden brengt de nodige vragen met zich mee. Vraagt u zich ook wel eens af, hoe dat nu straks moet als u ouder bent? Houden bijvoorbeeld de volgende vragen en gedachten u bezig?
• Kan ik hier blijven wonen?
• Wie helpt mij bij het huishouden, in de tuin of met de boodschappen?
• Ik voel me alleen
• Ik ben bang om te vallen
• Het lopen gaat steeds moeizamer
• Mijn partner is overleden en nu sta ik er alleen voor
• Ik heb minder energie
• Mijn netwerk wordt kleiner
• Mijn gezondheid gaat verder achteruit
Zijn dit gedachten die u bezighouden? Of heeft u iemand in uw naaste omgeving die deze zorgen heeft? Neem dan contact op met Stimenz Sociaal Werk Ouderen. Deze sociaal werkers kunnen u voorzien van informatie, advies en indien nodig van de gewenste ondersteuning. U kunt hiervoor bellen of mailen met Stimenz, 088 784 64 64 of info@stimenz.nl.

Mature couple talking to lawyer about Last Will and Testament Form.

De biljartclub Brinkhorst heeft ruimte voor nieuwe leden.

Op 28 mei 1979 werd de biljartclub Brinkhorst opgericht in het dienstencentrum De Brinkhorst aan de Ritbroekstraat te Apeldoorn. Toen dit gebouw werd afgebroken zocht en vond de club medio 2008 een onderkomen bij het Duivensport Centrum Apeldoorn (DCA) aan de Prinses Beatrixlaan 240, 7312 AA Apeldoorn.

Het dagelijks bestuur van Brinkhorst is er best trots op dat de club de stormen van een noodgedwongen verhuizing en een zo af en toe wisselend aantal leden heeft overleefd. Ook zijn zij de heftige coronaperiode tot nu toe goed doorgekomen. Van maandag tot en met donderdag kan er op twee biljarts vrij worden gebiljart. De openingstijden zijn dan van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. Dit gebeurt allemaal in een ontspannen sfeer, evenals de sociale contacten en de gezelligheid die daar bij horen. De club organiseert daarnaast een onderlinge competitie waaraan men vrijblijvend kan meedoen. De competitiewedstrijden worden alleen in de middag gespeeld.

Momenteel heeft Brinkhorst 34 leden waarvan het oudste lid 92 jaar en het jongste lid 61 jaar is. In 2019 hadden wij nog 43 leden. Op dit ogenblik kunnen wij weer nieuwe leden gebruiken. De contributie bedraagt momenteel 90 euro per jaar (van 1 september tot 31 augustus)
Wie interesse heeft in het biljartspel, waarbij ontspanning en gezelligheid voorop staat, kan vrijblijvend kennis komen maken met Brinkhorst.

Belangstellenden kunnen gewoon binnenlopen op de genoemde speeldagen. Wij verwelkomen u met een kopje koffie en u kunt dan meteen van de ongedwongen sfeer proeven.
Heeft u vragen dan kunt u ook contact opnemen met de secretaris van de Bv Brinkhorst Jan Woltjer,
via e-mail j.woltjer4@upcmail.nl of telefoon 06-12126955.

Cruijff Court is opgeleverd.

Begin augustus is het Cruijff Court met de aangepaste omgeving opgeleverd.
Inmiddels wordt er druk gebruik gemaakt van de voorzieningen. Helaas hebben er ook al vernielingen plaatsgevonden.
De bewoners van de woonwagens bij De Vrije School hebben nu een eigen parkeerplek aan de achterzijde van hun woonwagens gekregen.
Bij De Vrije School is nu een afzinkbare paal geplaatst, die straks tijdens de schooluren omhoog zal staan.
Hierdoor kunnen er geen auto’s op het voetpad naar de school worden geplaatst.

Buurtpicknick Sprengenpark op 26 augustus.

Op donderdag 26 augustus van 15.00-17.00 uur organiseert Stimenz in samenwerking met wijkbewoners een buurtpicknick.
Er zijn leuke en verrassende activiteiten voor jong en oud, corona-veilig!
Wij vragen voor deze middag een vrijwillige bijdrage.

Neem zelf een kleedje, serviesgoed met bestek en eventueel stoeltjes mee.
Speel je een muziekinstrument dan nodigen we je harte uit om, al spelend, bij te dragen aan de sfeer.
Wij zorgen samen met vrijwilligers en een aantal sponsoren voor wat hapjes en iets te drinken.
Wil je zelf ook iets lekkers meenemen om zelf op te eten dan kan dat.
Om hygiënische redenen is het echter niet de bedoeling om eten uit te delen.

Wij maken cirkels waarbinnen een huishouden kan zitten.
Je kunt alleen komen als je geen gezondheidsklachten gerelateerd aan Corona hebt, want dan blijf je thuis.
De Picknick gaat alleen door bij droog weer.

Aanmelden kan t/m 22 augustus en via Stimenz, 088-7846464 of scwinschrijvingen@stimenz.nl
Geef daarbij aan met hoeveel personen je uit één huishouden komt.