Alle berichten van John Verhoek

AGOVV jarenlange kopzorg voor de gemeente

12642880_834984699957237_7281351194343247058_nAGOVV heeft de gemeente Apeldoorn zoveel hoofdbrekens gekost, dat de gemeenteraad sinds 2011 vier keer achter gesloten deuren over de club heeft vergaderd. De Stentor vroeg de gemeenteraad om een overzicht van alle niet openbare vergaderingen van de afgelopen jaren. Daaruit blijkt dat de raad in 2011, 2012, 2013 en juni 2015 in het geheim over de voetbalclub heeft gesproken. AGOVV springt daarmee het meest in het oog in het niet openbare vergaderschema, dat tot 2009 terugvoert. De proftak van de club ging begin 2013 failliet. Toen in de aanloop daar naartoe duidelijk was hoe groot de financiële problemen waren waarin AGOVV verkeerde, voerde het college van burgemeester en wethouders meerdere vertrouwelijke gesprekken met de club. Eén van de mogelijkheden voor een reddingsplan was dat de gemeente de velden van AGOVV zou terugkopen. Over de hoogte van de koopsom (de gemeente bood uiteindelijk 240.000 euro) kwam nooit een akkoord.

Toen het faillissement van de profvoetbalclub dreigde en ook nog nadat het was uitgesproken, keek de gemeente met argusogen naar reddingsplannen waaraan vanuit kringen rondom AGOVV werd gewerkt. De gemeente kon zich nooit aan het idee onttrekken dat het in die plannen meer ging om de aantrekkelijke grond op sportpark Berg en Bos dan om de voetbalclub. Stel dat de gemeente akkoord zou gaan dat AGOVV de velden aan een investeerder zou verkopen, als onderpand voor investeringen in de noodlijdende club, dan zou die nieuwe eigenaar bij verdwijnen van de voetbalclub er wellicht plannen kunnen uitvoeren waarop de gemeente helemaal niet zit te wachten.

Na het faillissement van de profs had de amateurtak van AGOVV grote moeite om te voorkomen dat ze eveneens bankroet ging. Onder meer de Belastingdienst liet beslag leggen op de bezittingen van AGOVV. De club kampte met leegloop en moest alle zeilen bijzetten om de neerwaartse spiraal om te buigen. In die periode klonk meermalen, onder meer vanuit de Vereniging Sportraad Apeldoorn, het pleidooi voor een fusie van AGOVV met SV Orderbos en het vertrek van Berg en Bos. Bij de gemeente viel dat geluid in goede aarde.

Maart vorig jaar stelde het college van b en w nog het vertrek van AGOVV naar een andere locatie een reële mogelijkheid te vinden. In gesprekken die de gemeente met AGOVV voert is een eventueel vertrek van Berg en Bos ‘tegenwoordig altijd aan de orde’, zei gemeentewoordvoerder Toon Schuiling toen. Door de verkoop van de velden aan de gemeente zou de club haar schulden kunnen afbetalen.

Sinds afgelopen juni stuurt de gemeente niet meer op aankoop van de velden aan. Beide partijen constateerden dat er ‘geen basis was om over de verwerving tot elkaar te komen’. Sinds vorig jaar loopt er wel een andere geldstroom naar de voetbalclub. Toen werd een trainingsveld van AGOVV in gebruik genomen als ‘overloopparkeerplaats’ van Apenheul. Dat gaat ook dit jaar gebeuren en mogelijk zelfs de komende tien tot vijftien jaar.

Water dicht leemlaag in de Orderbeek

12642762_834990176623356_1573777032695856636_n

Het water stroomt steeds verder de nieuw aangelegde Orderbeek in. Dat komt omdat het water de uitgedroogde leemlaag heeft gedicht en er geen water meer door de bodem lekt. Na de aanleg van de beek die onder meer langs de Zanderijweg loopt, kwam de watertoevoer al snel stil te liggen. Dat kwam omdat bij de Leonard Springerlaan (voormalige Caretex-terrein bij de Germanenlaan) de grond dusdanig vervuild was dat deze gesaneerd moest worden. Die werkzaamheden waren in de zomer klaar, maar inmiddels was de beekloop dusdanig uitgedroogd dat er scheuren in de leemlaag waren gekomen. Het water weet nu langzaam maar zeker de ‘weg’ naar de Grift steeds beter te vinden. De hoeveelheid water in de Orderbeek is afhankelijk van de stand van het grondwater.

Turkse supermarkt Özbaktat

Mediation moet een brug slaan tussen Turkse supermarkt Özbaktat en omwonenden. Buurtbewoners in Orden klagen over steeds ernstiger wordende overlast. Na het bericht dat de winkelier een grote vestiging gaat opepen in Hart van Zuid hoopten ze dat de winkel aan de Frans van Mierisstraat dicht gaat. Dat is echter niet het geval.
Toen de eigenaar van de winkel, Arap Erol, in oktober bekend maakte een meditarrane supermarkt te beginnen in de voormalige Dirk van den Broek op Hart van Zuid, wist hij nog niet wat hij met zijn huidige pand zou doen. Anderhalve maand nadat buurtbewoners dit vanuit de krant vernamen, lazen ze in de Stentor echter dat hij er blijft en zelfs wil groeien. Ze zijn bang dat ze tot in lengte van dagen overlast houden.
Volgens de gemeente doet de problematiek denken aan het conflict dat jarenlang woedde in de Indische buurt, waar een bouwbedrijfje (MultiWerk) volgens omwonenden voor veel overlast zorgde. De gemeente snapte de ergernis, maar moest vaststellen dat het bedrijfje er volgens de regels gewoon mocht zitten. Zo gaat het ook aan de Frans van Mierisstraat. Daar past de Turkse super binnen het bestemmingsplan. Het succes van de winkel maakt echter dat buurtbewoners veel overlast ervaren, weet de gemeente.
Toen de eigenaar van de winkel bekend maakte in Apeldoorn- Zuid een vier keer zo groot pand te zullen betrekken, ging de gemeente ervan uit dat de problematiek in Orden daarmee zou eindigen, bekent gemeentewoordvoerder Arnoud van der Steen. Pas toen Özbaktat in een procedure bij de Raad van State aangaf te zullen blijven, werd duidelijk hoe de vork in de steel zit.
Gevolg is wel dat de gemeente scherp in de gaten zal houden of klanten zich aan de verkeers- en parkeervoorschriften houden, zegt Van der Steen. Ook zal niet meer worden geaccepteerd dat hij te vrijelijk groenten en fruit uitstalt. Daar heeft hij namelijk geen vergunning voor. De gemeente hoopt dat mediationgesprekken de spanning tussen de winkel en de buurt kunnen wegnemen.
De ondernemer wil een naastgelegen schuur kunnen gebruiken als opslag voor de winkel. Daar wil de gemeente echter niet aan meewerken. Dat is de kwestie waarover de gemeente tegenover Özbaktat staat bij de Raad van State.
Özbaktats raadsman Ton Robbers stelt dat de buurt daar juist bij gebaat zou zijn, omdat met zo’n opslag minder vaak bevoorraad hoeft te worden. Dat de parkeer- en verkeersoverlast is toegenomen ligt niet aan Özbaktat, benadrukt Robbers. Dat is ontstaan toen de gemeente een spreng in de straat bovengronds bracht waardoor er minder parkeerruimte kwam. “Özbaktat kan voor de eigen woning naast het pand enkele kortparkeerplekken inrichten, maar daar wil de gemeente niet aan meewerken.”
Ton Demmer maakt deel uit van een buurtcommissie. Na een eerste mediationpoging wilden de mediators hun taak al bijna teruggeven, zegt hij, “maar gelukkig zijn ze toch doorgegaan. Veel buurtbewoners hadden na die eerste poging in september al het gevoel: dit is de laatste keer dat we er energie in steken. De gemeente is denk ik de enige die hierin macht heeft. Maar die is te laks.”
Na een eerste mediationpoging wilden de mediators hun taak al bijna teruggeven.

Orderbeek wachtte twee jaar op water

Er stroomt eindelijk water door de ‘bruggenbeek’. Het heeft twee jaar geduurd maar in de nieuw aangelegde Orderbeek langs de Frans van Mierisstraat en Zanderijweg in Apeldoorn-West vloeit nu water. Omwonenden hadden veel kritiek op waterschap en gemeente dat het zolang duurde voordat er water in de beek stroomde. Dat kwam omdat het waterschap de bron niet ‘aan de praat’ kreeg. Dat is uiteindelijk, na twee jaar, gelukt. Het smalle watergangetje werd al gauw in de volksmond “bruggenbeek” genoemd vanwege het grote aantal bruggetjes naar inritten van huizen.

Uitstel opening Waterbronpark i.v.m. vervuiling.

De aangekondigde opening van het Waterbronpark op 17 december is uitgesteld . In november is extra onderzoek uitgevoerd in de schapenweide en de boomgaard. In de schapenweide zijn verhoogde concentraties zware metalen aangetroffen. In de boomgaard niet. Er is geen asbest aangetroffen. In januari volgt nader onderzoek en mogelijk een sanering. De omwonenden zijn per brief geïnformeerd. In de Stentor stond het volgende bericht hierover.

Bericht uit de ‘De Stentor’ van 11 december 2015
Bij bodemonderzoek in de weide en de boomgaard bij de speelplek in het Waterbronpark, zijn verhoogde gehalten aan zware metalen aangetroffen.
In de noordelijke weide, nabij de speelplaats, zijn koper en zink gevonden, in de zuidelijke weide zink en lood. De boomgaard zelf is niet verontreinigd, zo meldt een gemeentewoordvoerder. ,,Gezien de aard van de verontreiniging en het gebruik van de locatie, zijn de risico’s voor de volksgezondheid nihil”, geeft de zegsman aan. ,,Wel is nader onderzoek nodig om de omvang van de verontreiniging vast te kunnen stellen.”

Dit onderzoek wordt in januari 2016 uitgevoerd. ,,Op basis van de uitkomst gaan de gemeente, de Omgevingsdienst Veluwe IJssel en de provincie met elkaar in overleg over de te ondernemen stappen. De verwachting is, dat het gebied op zijn vroegst in het voorjaar van 2016 weer opengesteld kan worden.”

In oktober werd ook al asbest gevonden in de speeltuin. Het gebied is sindsdien afgezet. Onlangs is een groter gebied op mogelijke verontreiniging onderzocht. Tijdens dit tweede onderzoek zijn dus wel metalen gevonden, maar is geen asbest meer aangetroffen.

Het Waterbronpark ligt tussen de Pieter de Hoochlaan en de Govert Flinckstraat en maakt deel uit van het grotendeels afgeronde project ‘Herstel Beek in het Orderveen Noord/Rode Beek Noord’. Waterschap Vallei en Veluwe en de gemeente werken samen aan het herstel van deze beken.

Voor nadere inlichtingen over Waterbronpark en Rode beek:
Marcel Westdijk, Projectleider gemeente Apeldoorn   tel. 06-27189093
Bob van Dongen, Wijkraad Cie Groen & Kunst,  tel. 055-3558491

Herdenking “Keienmonument”

12316385_1221866257840213_5767952555365163027_nVrijdag 27 november 2015 vond de jaarlijkse herdenking van het Keienmonument plaats. Dit monument is geadopteerd door PCBS “De Wegwijzer” en de leerlingen van de basisschool zijn hierbij ieder jaar aanwezig. Allereerst worden genodigden en kinderen welkom geheten in de Willem III kazerne. Hierna gaat iedereen naar het monument en nadat de genodigden hebben plaatsgenomen in de tent en de kinderen zich hebben opgesteld voor het monument, vertelt kolonel J. Roede de oorlogsgeschiedenis van de omgekomenen. Er worden gedichten voorgedragen door Eddanur en Danio, waarna de vlag wordt gehesen door Deacon. Daarna worden er door diverse hooggeplaatste militairen en onze loco- burgemeester, Detlev Cziesso, kransen bij het monument gelegd. Ook de leerlingen en andere belangstellenden leggen bloemen. Aan het einde wordt door enkele leerlingen van groep 8 de verantwoording voor het monument overgedragen aan leerlingen van groep 7. Dit gebeurt door het overhandigen van een foto van het monument. Nadat de genodigden langs het monument lopen, is deze herdenking afgelopen.

7Bij deze herdenking worden de gebeurtenissen rond 28 november 1944 herdacht. Drie verzetstrijders, J. ‘Frank’ van Bijnen, S. ‘Paul’ Esmeijer en H. Verschoor voerden op die datum een verkenning uit ter voorbereiding op de bevrijding van een aantal verzetstrijders die gevangen zaten op de Koning Willem III kazerne. Deze verkenning leidde tot een vuurgevecht met Duitse soldaten waarbij Esmeijer om het leven kwam. Van Bijnen overleed twee dagen later aan zijn verwondingen, Verschoor overleed in 1945 in een Duits concentratiekamp. Om te voorkomen dat het bevrijdingsplan alsnog uitgevoerd zou worden, brachten de Duitsers twaalf gevangen verzetsstrijders en een Amerikaanse piloot ter dood. Ter nagedachtenis aan hen is het Keienmonument opgericht waarop alle namen staan vermeld. Sinds begin jaren ’80 worden de gebeurtenissen jaarlijks op deze plek herdacht. De namen van Esmeijer en van Bijnen leven voort in de naamgeving van de Samuel Esmeijer corridor (Nederlandse Politie Academie) en de Koning Willem III / Frank van Bijnen kazerne.

6

Laatste nieuws over “De Kleiberg”

Ontwikkelingen Kleiberg

De Kleiberg (voormalige Politieacademie) is de eerste optie voor een nevenvestiging van een AZC tot maximaal 250 opvangplaatsen.

Zeer recent is er sprake van een nieuwe ontwikkeling. De eigenaar is in gesprek met een potentiële koper om er mogelijkerwijs een internaat voor jonge sporters te vestigen.

Deze ontwikkeling is van invloed op het traject voor een eventueel AZC. Een definitieve uitkomst is er (nog) niet.

Het haalbaarheidsonderzoek van COA met betrekking tot een AZC-nevenvestiging zal, in afwachting van deze ontwikkeling doorgang vinden.

Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan houden wij u op de hoogte.

Zienswijze over ontwerp bestemmingsplan Handelstraat 2, “Westpoint”

Gemeenteraad Resp. Burgemeester en wethouders
Postbus 9033
7300 ES Apeldoorn

Apeldoorn, 26 oktober 2015

Betreft: Zienswijze over ontwerp bestemmingsplan Handelstraat 2, “Westpoint”
resp. Zienswijze over ontwerp omgevingsvergunning’ en/of ‘zienswijze onttrekking weg aan het openbaar
verkeer Handelstraat
(2)

Geachte leden van de gemeenteraad, resp. geacht college,

De wijkraad Brink en Orden heeft de totstandkoming van het “ontwerp Handelstraat 2” met veel belangstelling gevolgd, en zich ook actief ingezet om bij te sturen waar dat volgens ons zinvol was. In principe zijn wij er voorstander van dat er aan de ”locatie Westpoint” eindelijk weer een ontwikkeling plaatsvindt, anders dan verloedering en criminaliteit.Daarmee is niet gezegd dat wij voorstander zijn van de ontwikkeling van een boodschappencentrum met een supermarkt op deze plek. Met name een supermarkt levert overlast op, onder andere door toename van verkeer en geluid. Wij zien deze supermarkt dan ook niet als enige en laatste mogelijkheid van ontwikkeling op deze locatie.Bij de voorliggende ontwerpen bestemmingsplan, ontwerp omgevingsvergunning en onttrekking weg
aan het openbaar verkeer hebben wij concreet de volgende zienswijzen:

1. Gevaarlijk manoeuvreren ten behoeve van bevoorrading.
De voorgestelde route van bevoorraden is inrijden van de Handelstraat en vervolgens rechtsachteruit het (inpandige) expeditiehof inrijden. Al bij de bijeenkomst in april is door de verkeerscommissie van de wijkraad aangegeven dat dit de verkeerde manier is: zodra de vrachtwagen aan zijn manoeuvre begint, heeft de chauffeur geen zicht meer op de achterkant van de oplegger; de rechterzijspiegel laat immers alleen nog de zijkant van de oplegger zien. Op deze manier “blind” achteruit rijden leidt tot gevaarlijke situaties. Een betere manier is om over links achteruit te draaien. De chauffeur heeft dan in zijn linkerbuitenspiegel en eventueel via de zijruit goed zicht op de achterkant van de oplegger. De projectontwikkelaar BUN en de gemeente Apeldoorn onderkennen dit probleem. De voorgestelde oplossing is het “protocol bevoorrading” zoals in het ontwerp in bijlage 15 opgenomen. Wij zien dit protocol als volstrekt onvoldoende om veilig manoeuvreren te
waarborgen, en wel om de volgende redenen:

Al onder punt 1 gaat het mis; er kan in de Handelstraat geen vrachtauto worden stilgezet zonder dat dit het verkeer hindert: daarvoor is de straat simpelweg te smal. Zodra een vrachtauto daar gaat staan, zullen fietsers en auto’s proberen om er omheen te komen om naar het parkeerterrein te gaan, of om verder de wijk in te rijden. Dit is juist ook een reden om ervoor de zorgen dat een chauffeur zo lang mogelijk het volledig overzicht heeft. Vervolgens wordt gesproken over “de medewerker”. Deze medewerker moet dan wel een opleiding hebben gehad om op de openbare weg het verkeer te regelen. Deze medewerker kan onmogelijk aan twee kanten van de vrachtwagen tegelijk het verkeer regelen en oogcontact houden met de chauffeur om de vrachtauto te begeleiden. Deze zal daardoor
voor een groot deel “blind” achteruit rijden. Al met al een ‘’houtje-touwtje-oplossing’’.

2. Onvoldoende parkeercapaciteit.
De parkeernorm van de gemeente Apeldoorn is duidelijk: 6 plaatsen per 100m2 BVO. Bij die normen is geen onderscheid gemaakt tussen kleine of grote supermarkten, noch is er een bandbreedte of correctiefactor (zoals bijvoorbeeld wel met woningen het geval is). De norm is helder, het benodigde aantal plaatsen is 174 en het nu voorgestelde aantal van 140 is dus onvoldoende. Wanneer de parkeernorm die de gemeente Apeldoorn hanteert, aangepast moet worden, lijkt het ons dat dit eerst met de juiste procedure moet worden geregeld. De manier waarop nu in één alinea de parkeercapaciteit wordt weggemoffeld lijkt ons erg op toerekenen naar een ter plaatse mogelijk maximum resultaat.

Inhoudelijk ontbreekt de onderbouwing en de tekst zelf lijkt niet consistent; er wordt gesproken over onderzijde van de bandbreedte (rapport Grontmij, bijlage 12 van het ontwerp)tussen minimaal en gemiddeld. En vervolgens wordt toch uitgegaan van minimaal 134 plaatsen, wat volgens CROW dan weer het maximum is. Nogal tegenstrijdig allemaal. Om verkeers- en parkeerproblemen in naburige straten te voorkomen pleiten wij er voor om een deel van de parkeerbehoefte ondergronds op te lossen.

3. Verstening.
Wij constateren dat op dit moment het binnenterrein heel groen is. Niet alleen door de HUP en de speeltuin, maar juist ook door grote bomen. Misschien zijn deze bomen dan wel niet heel bijzonder, maar wij betreuren dat hier een ten behoeve van parkeerplaatsen volwassen bomen moeten verdwijnen. Er zijn al meer plaatsen in onze wijk waar door de komst van winkels en supermarkten groen is verdwenen en een steenvlakte is ontstaan. Aangezien er naar onze mening toch al een betere oplossing voor parkeren zal moeten worden gezocht (zie punt 2) zouden wij graag zien dat meer volwassen bomen kunnen blijven staan, dan wel meer grote bomen geplant worden in de nieuwe situatie.

Aanvullende opmerking
Op de situatietekening staan cirkels die bomen moeten voorstellen. Het betreft nieuwe of bestaande bomen. Op de manier waarop de bomen ingetekend zijn, hebben de bomen een hele slechte leefomgeving. Om de leefomgeving van de bomen te verbeteren, zal de oppervlakte voor parkeren en daarmee het aantal mogelijke bovengrondse parkeerplaatsen verder verminderen en de parkeersituatie bovengronds nog ongunstiger worden.

4. Milieu-eiland ontbreekt op tekening
Wij vinden dat aan de klanten gelegenheid moet worden gegeven om gebruikt verpakkingsmateriaal e.d. op een milieuvriendelijke wijze op of nabij de plaats waar het gekocht is, in te leveren. Daarnaast vinden wij dat de plaats van die gelegenheid op tekening moet worden aangegeven.

5. Bezwaren van nabije bewoners
Wij hebben kennis genomen van bezwaren van een nabije groep bewoners. Wij delen hun zorgen voor wat betreft geluid, hoeveelheid verkeer, parkeercapaciteit en afname van kwaliteit van groenvoorzieningen. Wij benoemen hiervoor de volgende zienswijzen:

Geluidsoverlast verminderen
Een deel van de overlast kan worden voorkomen door een grotendeels verdiepte aanleg van het parkeerterrein en de toepassing van verharding waarover rijdende winkelwagentjes zo min mogelijk geluid maken, ook als dit niet wettelijk is vereist. Kortom wij dringen aan op verdiept aangelegde verharding die geluid van winkelwagentjes beperkt.

Visuele overlast beperken
Wij pleiten ervoor de groenvoorzieningen tussen het parkeerterrein en het doodlopende gedeelte van de Sprengenweg in overleg met aanwonenden zodanig te optimaliseren opdat visuele en andere overlast zoveel als mogelijk wordt beperkt.

Omgeving schoonhouden
De eigenaren en gebruikers van het boodschappencentrum zorgen tijdens openstellingdagen minimaal 2 maal voor het schoonhouden van de omgeving rondom het gebouw van het boodschappencentrum en het parkeerterrein. Hiervoor bij niet-naleving sancties opnemen in de op te stellen overeenkomst met BUN-Holding.

Openstelling geen 7 dagen per week
Wij vinden een openstelling van 7 dagen in de week teveel voor de buurt. Daarom dringen wij aan dat maximaal 6 dagen per week winkelopenstelling wordt toegestaan.

Tenslotte
Het bestuur van de wijkraad Brink & Orden waardeert dat belanghebbenden in een vroeg stadium betrokken werden bij de ontwikkeling van de supermarkt op deze locatie. Over de wenselijkheid van
een supermarkt op deze plek hebben wij nog steeds onze twijfels. Als enig voordeel zien wij dat de structuur van supermarkten e.d. fijnmaziger wordt, waardoor meer klanten op loopafstand
boodschappen kunnen doen. Over de uitvoering maken wij ons op enkele punten toch echt grote zorgen. Vooral met betrekking tot veiligheid, de te verwachten problemen met een tekort aan parkeerplaatsen, de mate van overlast en het verstenen van de openbare ruimte hopen wij dat de plannen worden aangepast. Het proces om te komen tot een buurtboodschappencentrum is ontstaan in een periode dat er geen andere nuttige bestemming aan het Westpoint kon worden gegeven. Tijden veranderen. De woningcontingenten gaan vast en zeker verhoogd worden, de woningmarkt trekt weer aan, de hypotheekrente is historisch laag en de onzekerheid over aanwending van zorggelden is sterk verminderd. Nu zijn er veel betere kansen voor een gebouw met woningen. En zo’n gebouw kan op een breed draagvlak rekenen. Genoeg redenen voor een heroverweging. Daarom dringen wij aan op een heroverweging voor het Westpoint. Naar onze mening is een passend woongebouw een passend alternatief.
Indien -om wat voor reden dan ook- de huidige voorliggende of andere plannen geen doorgang kunnen vinden, hopen wij dat de overheid snel geld vrij gaat maken voor de sloop van het Westpoint-gebouw en de aanleg van een (tijdelijk) parkje. Wij waarderen dat de voorliggende procedure ná de zomervakantie in gang is gezet, zodat iedereen voldoende tijd heeft om te reageren. Anderzijds zijn wij niet gecharmeerd van de coördinatieregeling als instrument om procedures te stroomlijnen. Ons inziens gaat dit ten koste van
de zorgvuldigheid en duidelijkheid.

Met vriendelijke groet,
Wijkraad Brink & Orden:
Postbus 2327
7301 EA Apeldoorn
Email: wijkraad@brinkenorden.nl