Categoriearchief: Agenda en Activiteiten

SinterKerstMarkt

Op zaterdag 26 november organiseert de werkgroep Kerk in Actie voor Moldavië van de Goede Herderkerk samen met de Stichting Grote Kerk Werkt, wederom een gezellige en sfeervolle Sinterkerstmarkt. U kunt er terecht voor originele en betaalbare cadeautjes voor de decemberfeesten. Bijvoorbeeld: handgemaakte kerstkaarsen, 2de handsboeken, zelfgemaakte wolproducten zoals sjaals, kerstsokken en mutsen etc. Naast de heerlijke versnaperingen oliebollen, ambachtelijke rookworsten kerststol en glühwein, hebben we ook dit jaar een wijnproeverij.

De SinterKerstMarkt wordt gehouden op het terrein van de Goede Herderkerk aan de Asselsestraat en duurt van 10:00 tot 15:00 uur. De gehele opbrengst is voor de opvang in dagcentra van kinderen, geconfronteerd met extreme armoede, verwaarlozing en misbruik, in het armste land van Europa, Moldavië.

Moldavie gaat een moeilijke periode door na Corona, nu de oorlog in Oekraïne en het enorme aantal vluchtelingen dat men opvangt, alsmede de enorme inflatie in het land. De hulp is nog harder nodig. In de dagcentra krijgen deze kinderen volop aandacht en zorg, maar ook een gezonde maaltijd, hulp bij hun huiswerk en allerhande activiteiten. Alle activiteiten worden begeleid door goed opgeleide vrijwilligers. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een ervaring die de rest van hun leven met hen meegaat.

Algemene Ledenvergadering Wijkraad Brink & Orden

Op woensdag 26 oktober is de algemene ledenvergadering van de wijkraad.
Het is een belangrijke vergadering. Zoals u eerder heeft kunnen lezen in ons (laatste) wijkblad en in vorige nieuwsbrieven heeft het voltallige bestuur besloten om haar werkzaamheden te stoppen met ingang van 1 januari 2023. Ondanks oproepen in het wijkblad en in de nieuwsbrief hebben zich tot op heden geen nieuwe kandidaten aangemeld. Dat betekent dat er met ingang van volgend jaar geen actieve wijkraad meer is. De vraag die we tijdens deze ALV moeten beantwoorden is of de wijkraad Brink & Orden al dan niet moet worden opgeheven. Als bestuur kunnen wij besluiten om onze werkzaamheden te stoppen, maar het is aan de ledenvergadering om te besluiten of de wijkraad wel of  niet moet doorgaan.
U bent van harte uitgenodigd om uw stem uit te brengen!

Locatie: Goede Herderkerk aan de Asselsestraat.
Start:  20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur

Inspreekavond inzake beweegakkoord

DOE MEE AAN ONZE INSPRAAKAVOND!
IEDEREEN MOET KUNNEN SPORTEN, TOCH?

Maar wat nou als je dat niet kunt betalen? Heb jij daar ideeën over of wil je jouw stem laten horen? Denk dan met ons mee en kom op donderdag 29 september naar de inspraakavond in CODA.
Wij horen graag of je de mogelijkheden kent voor betaalbaar sporten en bewegen en wat je
daarvan vindt. Wat zou er beter kunnen? Wat helpt jou als inwoner van Apeldoorn? Kom op 29 september naar CODA en laat je stem horen. De koffie en thee staan klaar. Jouw stem kan van invloed zijn! Opgeven hoeft niet voor deze avond. Donderdag 29 september!save the date!

Wanneer: Donderdag 29 september
Tijd: Inloop 18:45, start 19:00 – 20:30 uur

Waar: CODA, Vosselmanstraat 299 Apeldoor

Flyer inspreekavond beweegakkoord

Avondvierdaagse Apeldoorn

Van 20 t/m 23 juni wordt weer de Avondvierdaagse Apeldoorn georganiseerd in het Sportpark Orderbos. Deelnemers vertrekken vanaf 18:00 van het voetbalterrein van SV Orderbos, en komen daar uiterlijk 21:00 weer terug.

Op 23 juni start om 19:45 een feestelijke intocht via de route Joost v/d Vondellaan – Waltersingel – John F. Kennedylaan – Henri Dunantlaan – Asselsestraat naar Sportpark Orderbos. Gedurende de intocht is er geen verkeer mogelijk op deze route.

In overleg met politie en gemeente zijn afspraken gemaakt over de toegang tot het Sportpark:

 • Van 17.30 uur tot uiterlijk 22.00 uur wordt éénrichtingsverkeer ingesteld voor auto’s vanaf de Asselsestraat. Uitrijden is alleen mogelijk via de Sportlaan.
 • Vanaf de Sportlaan kunnen alleen fietsers en wandelaars het Sportpark betreden.
 • Om het verkeer in goede banen te leiden worden er verkeersregelaars ingezet.
 • Auto’s parkeren op de ringweg van Sportpark Orderbos.

 

kLEEF Run

Na een onderbreking van twee jaar hebben wij er heel veel zin in voor de 7e keer de ‘kLEEF Run te organiseren op zaterdag 14 mei 2022 locatie kunststofbaan AV ’34 Sportpark Orderbos In verband met de heropening van Paleis Het Loo is het dit jaar helaas niet mogelijk de ‘kLEEF Run te organiseren in het Paleispark en in de Kroondomeinen. Natuurlijk vinden wij dat erg spijtig, maar we hebben alle begrip voor deze beslissing. Toch willen wij onze, inmiddels traditionele, ‘kLEEF Run, door laten gaan.

Dit jaar vindt de ‘kLEEF Run dan ook plaats op Sportpark Orderbos.

Aangezien we de afgelopen twee (corona) jaren een stuk minder inkomsten hebben ontvangen, hebben we het geld hard nodig. ‘kLEEF! is nagenoeg geheel afhankelijk van donaties en giften. De lopers kunnen zich inschrijven voor de 1, 5, 7,5 en 10 km.

Uiteraard is er ook weer een kidsrun.

Het programma ziet er als volgt uit:

11.00 uur 1 km m/j € 2,- 11.00 uur

1 km jongens € 2,- 11.00 uur

1 km volwassenen (m/vr) € 5,- 11.15 uur

5 km dames/heren € 7,50 11.25 uur

7,5 km dames/heren € 10,00 11.35 uur

10 km dames/heren € 12,50

Inschirjven via: https://inschrijven.nl/form/2022051419403-nl

Ontwerpbestemmingsplan Laan van Spitsbergen 2

Overloopparkeerterrein voor attracties op 2 voetbalvelden van AGOVV

De gemeente heeft medegedeeld dat van 31 maart 2022 tot en met 11 mei 2022 het ontwerp van het bestemmingsplan Laan van Spitsbergen 2, overloopparkeerterrein attracties met identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1430-ont1 ter inzage ligt. Het ontwerp maakt het realiseren van een overloopparkeerterrein voor bezoekers van attracties in Apeldoorn West mogelijk. Onder ‘’attracties’’ wordt in dit geval bedoeld : Apenheul, Boschbad, Klimbos. het park Berg en Bos e.d..

De toegang naar dit parkeerterrein zal geschieden vanaf kruispunt Laan van Spitsbergen/ Asselsestraat, op Asselsestraat 1e weggetje rechts. Dit weggetje staat bekend als Harpweg. Voor de ligging van het geplande overloopparkeerterrein zie bijgevoegde luchtfoto. De rode lijn geeft de plangrenzen aan.

Voor meer informatie over het ontwerpbestemmingsplan kan u  Gemeenteblad 2022, 132751 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl) raadplegen. Het nog te vast te stellen bestemmingsplan voor genoemd overloopparkeren, maakt het voor de gemeente eveneens mogelijk om -in geval AGOVV niet wil meewerken- een onteigeningsprocedure op te starten voor de 2 voetbalvelden. AGOVV heeft al bekend gemaakt niet te willen meewerken, omdat door groei van het ledenaantal AGOVV de betrokken velden hard nodig heeft.

De wijkraad is van mening dat Apenheul e.d. haar bezoekersaantallen moet limiteren tot het aantal parkeerplaatsen dat zij nu tot hun beschikking hebben.  Wij gaan ons beraden over eventuele acties.

Indien u een mening heeft over het plan voor overloopparkeren voor voornamelijk Apenheul, raden wij u aan om uiterlijk 11 mei 2022 zienswijzen in te dienen. Hierbij letten op de aanwijzingen in genoemd gemeenteblad.

Algemene ledenvergadering Wijkraad Brink en Orden d.d. 13 oktober 2021

Algemene ledenvergadering  Wijkraad Brink en Orden d.d. 13 oktober 2021

Locatie: Goede Herderkerk, Asselsestraat

Aanwezige leden:

Bestuursleden: Margaret Bakker, John Verhoek en Bert Vierhout

Hans Amse (financieel administrateur van de wijkraad)

Wim Bergink (stadsdeelmanager gemeente Apeldoorn, Gijs van de Ridder (wijkbeheerder), Veldwijk, L. Schaap, M. Verhoek, M. Nieuwenhuis, H. Rooks, D. Kors, Toeter, L. Hoving, G. Laks en D. Verboom.

Afwezig met  kennisgeving: bestuursleden: Jolanda Boukari en Jan van der Wal en Ron Zweedijk

Notulist :  Wilma van Wijk

_____________________________________________________________________

 1. Opening door interim-voorzitter Margaret Bakker

De interim-voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering. Ze heet alle aanwezigen van harte welkom. Het is een exclusief, een beetje teleurstellend klein gezelschap.

De interim-manager meldt dat er door de coronasituatie drie vergaderingen zijn overgeslagen. Daarom zullen tijdens deze vergadering ook de bestuurszaken en de financiële thema’s van die periode besproken worden. Na afloop van de vergadering kan informeel samen met wijk- en buurtgenoten een gesprek worden aangegaan.

 1. Goedkeuren en vaststellen notulen AV oktober 2019

Het verslag was te lezen op de website van de wijkraad. Er zijn geen opmerkingen of vragen. De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.

 1. Financieel verslag over 2019 en 2020

De financiële stukken worden uitgedeeld aan de aanwezigen. De stukken waren vooraf ook te lezen op de website. Hans Amse geeft een toelichting.

In het financieel verslag van 2020 staat een batig saldo van 12.483,- euro. Het bestuur heeft de gemeente gevraagd om dispensatie te verlenen voor het terugstorten van dit bedrag.

Het bedrag kan worden besteed aan een bestemming in de wijk. Maar ook om de werkzaamheden van de wijkraad de komende jaren, i.v.m. de gewijzigde subsidieregeling van de gemeente, te continueren. De interim-voorzitter heeft regelmatig met de gemeente contact gehad om het bedrag te mogen toevoegen aan de algemene reserves. Ze heeft nog geen definitief uitsluitsel gekregen.

Wanneer wordt de goedkeuring verwacht? Als antwoord op de vraag over de bestemmingsreserve zegt de stadsdeelmanager dat i.v.m. personeelswisselingen op de afdeling financiën de goedkeuring en definitieve vaststelling van de subsidie voor 2020 wat later is dan voorgaande jaren. Margaret Bakker merkt op dat als we het geld mogen houden, we geen subsidie voor projecten hoeven aan te vragen bij de gemeente.

De voorgestelde bestemming van het batig saldo van het jaar 2019 (9.363,- euro) is verwerkt in de financiële cijfers onder het balanshoofd bestemmingsreserves. De ledenvergadering stemt daar mee in

 Verslag kascommissie 2019 en 2020

Margaret Bakker leest de brief voor die de kascommissieleden Theo van Essen en Theo van Kerkhof hebben geschreven naar aanleiding van hun controle op de inkomsten- en uitgaveposten over de jaren 2019 en het jaar 2020. Omdat geen nieuwe leden op de ALV konden worden gevraagd, hebben de heren de controle voor beide jaren gedaan. De kascommissieleden hebben de jaarrekeningen goedgekeurd. De aanwezigen op de vergadering verlenen het bestuur decharge over het gevoerde financiële beleid.

Begroting 2021 en 2022

Per 1-1-2021 heeft de gemeente de Verordening Dorps- en Wijkraden ingetrokken. Dat is de reden dat Dorps- en Wijkraden geen structurele subsidie meer krijgen. De wijkraad heeft financiële reserves. Dat geld moet eerst worden opgemaakt.

De vergadering gaat akkoord met de voorgelegde begroting van 2021.

Op de begroting van 2022 staat maar 1 uitgave van het wijkblad vermeld. Voorgaande jaren waren dat er steeds twee. Het is meteen de laatste keer dat het blad uitkomt. De interim-voorzitter legt uit dat dat kosten bespaart. Het bestuur betreurt het dat het wijkblad ter ziele gaat. Het is een mooi overzichtelijk blad waarin allerhande informatie wordt gegeven. Het is de bedoeling dat de digitale nieuwsbrief van de wijkraad wordt uitgebreid.

De interim-voorzitter bedankt Hans Amse voor al het werk met het maken van de financiële stukken.

 1. Bestuurszaken

In 2020 waren Jolanda Boukari (bestuurslid Welzijn) en Jan van der Wal (bestuurslid Groen & Kunst) aftredend en herbenoembaar. Ze zijn weer benoemd.

In 2021 is Bert Vierhout (bestuurslid Bouwen & Wonen) aftredend en herbenoembaar. Er zijn geen tegenkandidaten. De herbenoeming is aangenomen.

John Verhoek (bestuurslid Verkeer) is aftredend en niet herbenoembaar. Hij gaat door met zijn werk voor de digitale nieuwsbrief en de website. Kandidaten voor zijn functie hebben zich niet aangemeld. Het werk van de commissie Verkeer wordt onderling verdeeld tussen de andere bestuursleden.

Margaret Bakker evalueert wat het betekent voor de wijkraad nu de gemeente de  Verordening Dorps- en Wijkraden vanaf 1-1-2021 heeft ingetrokken. De bestuursleden hebben de nieuwe situatie een periode aangekeken, maar zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen om eind volgend jaar als bestuur te stoppen. Enkele gemeentelijke contacten verlopen goed. Maar er  waren de afgelopen tijd ook moeilijke gesprekken en ,,stroeve lijntjes’’. Dat heeft John Verhoek vaak ondervonden. Vrijwilligerswerk moet leuk en motiverend  zijn, is de algemene mening.

Het bestuur heeft besloten nog tot 1-1-2023 door te gaan. Komend jaar wordt bekeken hoe het verder gaat. De interim-voorzitter zou graag zien dat jonge mensen de bestuurstaken gaan oppakken. Als er geen nieuw bestuur van de grond komt, moet worden overwogen de wijkraad te gaan opheffen.

 1. Aan thematafels
 • Brink & Orden is een grote wijk met 15.000 inwoners. Waarom slaat de wijkraad niet aan bij de bewoners? In de discussie die volgt komen verschillende punten voorbij: Het is een grote wijk. We hebben te maken met verschillende belangen. Dat maakt het niet makkelijker.
 • Een andere vraag is: Heeft de wijkraad enige invloed op beslissingen? Er zijn voorbeelden waar niet naar de wijkraad geluisterd is, maar soms wordt er wel wat met ons oordeel gedaan. Zeker als het gaat om “kleine zaken”. Margaret Bakker noemt de realisatie van het Cruyff Court Plus daar een goed voorbeeld van.
 • Gerard Laks noemt een voorbeeld uit het verleden. Door de wijkraad is het winkelcentrum Orden er gekomen.
 • Dick Verboom vindt het Cruyff Court een geweldige opsteker. Hij loopt er vaak en ziet dat veel jeugd er gebruik van maakt. Tijdens zijn wandeling ruimt hij meteen het rondslingerende afval op. Hij hoopt dat anderen zijn voorbeeld volgen.
 • Lambert Hoving denkt dat de gemeente duidelijk bezig is het contact tussen de burgers af te schaffen. Gewone burgers gaan niet naar de gemeente toe. Hij benoemt voorbeelden uit het verleden die hebben bewezen dat met goede ingangen veel mogelijk is. Hij vindt het bestaan van een wijkraad belangrijk. Margaret Bakker beaamt dat bewoners de weg naar de gemeente niet weten te vinden. Maar het is een politiek besluit geweest. In de ALV in het voorjaar wordt de verdere gang van zaken omtrent het voortbestaan van de wijkraad besproken.
 • Wim Bergink merkt op dat het collectief belang lastig is. Hij is als ambtenaar blij met het bestaan van een wijkraad of wijkvereniging. Hij krijgt van bewoners van de wijk die hem willen spreken wel eens te horen, dat ze zijn naam in het wijkblad zagen staan.
 1. Rondvraag

De heer Toeter stelt een vraag over de aanplant van struiken bij het spoormonument aan de Waterloseweg. De vraag is in 2019 ook gesteld. Gele brem zou voor het hekwerk worden geplant. Volgens Gijs van de Ridder is er destijds wat geplant, maar misschien is de aanplant te klein. Hij gaat hierover contact met de vraagsteller opnemen.

Hans Amse kaart het onderwerp kascommissie aan. Naast Theo van Kerkhof moet nog een lid worden benoemd. Gerard Laks meldt zich hiervoor aan.

Na de vergadering is er nog een gezellige nazit.

 1. Sluiting

De interim-voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de algemene ledenvergadering om 21.10 uur.