Categoriearchief: Agenda en Activiteiten

Avondvierdaagse Apeldoorn 2019

Het Apeldoorns Wandel Comité informeert u dat de jaarlijks terugkerende avondvierdaagse gehouden wordt van: maandag 17 tot en met donderdag 20 juni 2019

Het clubhuis van Sportvereniging Orderbos afdeling voetbal zal ook dit jaar fungeren als startplaats voor alle deelnemende personen. Vanuit deze startaccommodatie zullen iedere avond de wandelaars vertrekken naar of terugkeren van de ringweg Orderbos.

Op donderdag 20 juni 2019 is er een feestelijke intocht vanaf de Joost van de Vondellaan, via Waltersingel – John F. Kennedylaan – Henri Dunantlaan – Asselsestraat naar het Sportpark Orderbos. Deze intocht vertrekt om 19:45, en zal ± 20:15 het Sportpark Orderbos bereiken. In tegenstelling tot andere jaren gaat de intocht niet meer over de Sportlaan. Gedurende de intocht is géén verkeer mogelijk op de Asselsestraat.

Verkeersmaatregelen:

Met de politie zijn afspraken gemaakt over de toegang tot het Sportpark.

 • Van 17.30 uur tot uiterlijk 22.00 uur wordt éénrichtingsverkeer ingesteld voor auto’s vanaf de Asselsestraat. Uitrijden is alleen mogelijk via de Sportlaan.
 • Vanaf de Sportlaan kunnen alleen fietsers en wandelaars het Sportpark betreden.
 • Het Sportpark is vanaf de Sportlaan voor auto’s afgesloten ter hoogte van de parkeerplaats tegenover de Korfbalvereniging Apeldoorn
 • Om het verkeer in goede banen te leiden worden er verkeersregelaars ingezet

Agenda Algemene Vergadering: Woensdag 10 april 2019

Locatie:
Scholengemeenschap Sprengeloo
Sprengenweg 81, ingang Beatrixlaan

Tijdstip:
Aanvang 20.00 uur
Zaal open vanaf 19.30 uur

Agenda

 1. Opening door interim-voorzitter Margaret Bakker
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Goedkeuring notulen Algemene Vergadering van oktober 2018
 4. Financieel verslag 2018
  Verslag kascommissie
 5. Bestuurlijke zaken
 6. Verslag van de Commissie:
  Welzijn
  Bouwen & Wonen
  Groen & Kunst
  Verkeer
 7. Pauze
 8. Presentatie over de renovatie en nieuwbouw van de Willem III Kazerne
  Karel van Dijk, projectadviseur, en Fred Klijndijk, amateurhistoricus kennis- en
  opleidingscentrum WIII kazerne, vertellen over de geschiedenis, de renovatie en de
  nieuwbouw van de kazerne.
 9. Rondvraag en sluiting.

Napraten met een drankje en een hapje.

U bent van harte welkom!

Eigenwijks Podium Brink en Orden 26 maart

26 maart van 15.30 – 19.00 uur in de Goede Herderkerk

Buurtbewoners in de schijnwerpers.
Brink en Orden is een ontzettend leuke wijk om te wonen. Het is een wijk met veel verschillende woningen, mooie speelplekken, veel groen en gezellige ontmoetingsplekken. De bewoners zijn kleurrijk en velen zijn trots op hun buurt.

Er gebeurt heel veel in Orden. Bewoners organiseren van alles voor ouderen, kinderen, jongeren in de buurt en in ontmoetingsplekken.
Op dinsdag 26 maart nodigen we de hele wijk uit om de vele initiatieven die er in Brink en Orden zijn te leren kennen. We doen dat tijdens het festival Brink en Orden – Een Eigenwijks Podium, in de Goede Herderkerk aan de Asselsestraat 199. We toveren de kerk om in een vrolijk buurtpodium.

Daar laten bewoners jong en oud zien wat zij doen voor de buurt. We weten al dat vrijwilligers van buurtcentrum ’t Palet, de kinderen van Kindervreugd, vrijwilligers en deelnemers van activiteiten bij
Mandala en +Punt zich komen presenteren. Het zal ook gaan over kunst, muziek en afval in de wijk en er is een verassende rol weggelegd voor de wijkagenten.
De verschillende kookgroepen in de buurt zorgen voor iets lekkers te eten, dat is hun manier om te laten zien wat zij doen voor de buurt. Door het Eigenwijks Podium willen we elkaar leren kennen en
ervaringen uitwisselen. We willen met elkaar delen wat al die inzet van vrijwilligers en bewoners voor de mensen in de wijk betekent.
Dus kom allemaal naar het Eigenwijks podium.

26 maart vanaf 15.30 uur tot 19.00 uur in de Goede Herderkerk, Asselsestraat 199. De toegang, het eten en de drankjes zijn gratis.

Voor informatie: Jan van Eijk, Buurtregisseur Stimenz, email: j.vaneijk@stimenz.nl Tel: 06 52634773
of Esther Huizer, Apeldoorn Pakt Aan email: e.huizer@stimenz.nl tel: 06-25009732

Flyer Eigenwijks Orden

 

Woonagenda 2018-2021

De gemeente heeft onlangs in overleg met wooncorporaties en een aantal andere partijen een concept woonagenda opgesteld. Tijdens de(voor)inspraakperiode heeft de wijkraad de volgende reactie gegeven:

Duurzaamheid/energietransitie
Wij vinden de tekst nog te vrijblijvend. Er wordt aangegeven dat in 2050 de energietransitie moet zijn voltooid. Eind vorige eeuw werd al gesteld dat Apeldoorn in 2020 energieneutraal moet zijn. Tot nu toe (bijna 2020) zijn er wel relatief kleine stappen genomen. Het is nu wel het moment dat er een concreter plan van aanpak
inclusief planning wordt gemaakt om te komen tot een energietransitie. Wij verwachten technische en financiële
problemen bij de transitie van met name de oudere woningen. Het wordt zeer kostbaar om deze woningen te voorzien van de noodzakelijke grondige isolatie, als dat technisch al mogelijk
zou zijn. Wooneigenaren zullen deze hoge kosten niet of nauwelijks kunnen opbrengen. Wij vinden het opstellen van de warmtekansenkaart een goed begin maar meer dan dit is die warmtekansenkaart niet. Het is te voorzien dat oudere woningen blijvend energietoevoer van buiten af nodig zullen hebben. Hierbij de volgende vragen:

 • Heeft de gemeente per wijk bodem- of dossieronderzoek gedaan naar de kansen van geothermie ?
 •  Is er kans dat er per wijk een centrale winning komt van geothermie ?
 • Is al gekeken naar de kansen van een ‘’waterstofcentrale’’ ?
 • Idem van een ‘’groengascentrale’’ ?

Wij zien nog niet in de woonagenda dat de gemeente hierover  verlegt met energiebedrijven. Als dergelijk overleg te weinig op zou leveren, bevelen wij de oprichting van een gemeentelijk
energiebedrijf aan zoals in de voorgaande eeuw met vergelijkbare gemeentelijke bedrijven heeft plaats gevonden. Wij beseffen dat dit strijdig is met de huidige tijdgeest maar de noodzaak tot een dergelijk energiebedrijf kan eerder nodig zijn dan nu wordt gedacht.
Veel bewoners zijn in onzekerheid welk verwarmingssysteem aangeschaft moet worden als de huidige gasgestookte centraleverwarmingsketel is versleten. Wij dringen er bij de gemeente op aan om snel een einde te maken aan deze onzekerheid.

Levensloopbestendige woningen
Het aandeel levensloopbestendige woningen in de huidige woningvoorraad is te laag gezien de (toekomstige) behoefte. Wij pleiten er voor een zo groot mogelijk aantal nieuwbouwwoningen direct levensloopbestendig (en energieneutraal) te laten bouwen. Een andere goede optie is om voor te schrijven dat een groot deel van de nieuwe woningen een minimale beukmaat moeten hebben van 6,30m. Deze woningen kunnen desgewenst eenvoudig aan de achterkant uitgebouwd worden met daarin een slaapkamer en een badkamer. Het is lastiger om bestaande woningen om te bouwen. Wij bevelen aan –als er in een rij een woning vrijkomt met daarnaast (in de nabij toekomst) zorgbehoevende mensen – de leegkomende woning bij voorrang toe te wijzen aan familie (kinderen) die dan mantelzorg kan verlenen.

Woningtoewijzing/doorstroming
De hierboven aangeven wens om energieneutrale en levensloopbestendige nieuwbouwwoningen zal leiden tot hogere bouwkosten. Kosten die met name voor starters niet te betalen zijn. Het is goed om voor alle doelgroepen een woningvoorraad te kunnen bieden. Ook om te zoeken naar de nieuwe woonvormen. Hoe lastig het ook is, maar doorstroming van ouderen naar levensloopbestendige woningen waarbij deze plaats maken voor starters op de woningmarkt is en blijft van essentieel belang. De bevordering van doorstroming zal naar ons inzicht nader in de woonagenda benadrukt moeten worden.

Oproep aan lezer(s) van dit artikel in deze nieuwsbrief
Heeft u opmerkingen of vragen dan zal de wijkraad proberen deze mee te nemen dan wel te beantwoorden.

Informatieavond Zon op Robur op 21 november a.s.

Samenwerking voetbalvereniging en zonne-coöperatie Zonnepanelen op andermans dak?

De coöperatie Zon op K&N (Kerschoten en De Naald) gaat 228 zonnepanelen plaatsen op het dak van de tribune en het clubhuis van voetbalvereniging Robur et Velocitas. Sinds het eerste project (op wijkcentrum De Groene Hoven) in 2016 is de coöperatie naarstig op zoek geweest naar een tweede dak: om de ontstane wachtlijst weg te werken en ook andere buurtbewoners de kans te geven ‘zonnepanelen op andermans dak’ te leggen.
Voor Voetbalclub Robur et Velocitas is dit een eerste stap om hun clubhuis aardgasloos te maken. In de loop van de komende jaren worden verschillende aanpassingen gedaan die het gebruik van energie steeds verder terugdringen. De voetbalclub zal zelf ook participeren in het project en zonnestroom afnemen.

Meedoen?
Voor € 315,- per certificaat (zonnepaneel) kunt u meedoen. U krijgt daarvoor gedurende 15 jaar teruggave energiebelasting (ongeveer € 30,- per jaar) en een uitkering uit de coöperatie indien de leden daartoe besluiten o.b.v. de financiële resultaten. Voorwaarde om mee kunnen doen is dat men woont in één van de volgende postcodegebieden: 7311, 7314, 7315, 7316, 7317 of 7345.

Zon op K&N en Robur organiseren een informatie avond op 21 november aanstaande. U bent van harte welkom om uitleg te krijgen hoe het werkt. Inschrijven kan ook direct: kijk daarvoor op www.zonopken.nl.

Informatie avond: woensdag 21 november, in de bestuurskamer van Robur et Velocitas,
Anklaarseweg 330 te Apeldoorn. Aanvang 19.30 uur.

 

Meer informatie op www.zonopken.nl of via zonopken@gmail.nl.

 

Activiteiten wijkcentrum Orca

We hebben voor wijkcentrum Orca voor November weer twee leuke activiteiten voor de wijk op de agenda staan, in de bijlage de flyer van beide activiteiten!

Maandag 19 november van 14.00 tot 16.00 uur, kosten € 1,50 dit is inclusief koffie of thee

 • Muziekmiddag met muziek van vroeger, gespeeld door de deelnemers van “Tussen Muziek en Koffie”, bij deze activiteit hoeft u niet vooraf aan te melden, maar dat mag natuurlijk wel, bekijk voor meer info de flyer!

Maandag 26 november van 15.00 tot 17.00 uur of van 19.00 tot 21.00 uur, kosten € 1,50 dit is inclusief koffie of thee

 • Fotopresentatie Oud Orden “Bedrijvigheid in Orden”, voor deze activiteit graag vooraf aanmelden, voor meer info zie bijlage.