Categoriearchief: Bestuur Wijkraad

Algemene vergadering op 28 oktober gaat niet door

Helaas zijn we genoodzaakt om de Algemene Ledenvergadering op 28 oktober a.s. af te gelasten. Gezien de huidige coronamaatregelen mogen er 30 personen samenkomen, inclusief bestuurs- en commissieleden van de wijkraad. Dat zou betekenen dat een zeer beperkt aantal bewoners aanwezig zou kunnen zijn. Echter wij willen ook geen enkel risico nemen en hebben daarom besloten de AV niet te laten doorgaan.
Hopelijk kunnen we u in onze voorjaarsvergadering ontmoeten. In het eerstvolgende wijknieuws houden we u op de hoogte van datum en locatie.
Indien u vragen of opmerkingen heeft, neemt u gerust contact op met ons secretariaat (zie website).
Wij wensen u sterkte en gezondheid toe.

Wordt lid van de Wijkraad Brink & Orden

Lid worden van uw wijkraad.
In ons wijkblad, dat de komende weken bij u in de bus ligt, staat een artikel over burgerparticpatie en de toekomstige rol van de dorps- en wijkraden.
Om de rol van de wijkraad en de legitieme vertegenwoordiging van de bewoners door de wijkraad te waarborgen is het van belang dat de bewoners lid worden van de wijkraad. Wij zijn officieel een vereniging en een dergelijke rechtsvorm heeft nu eenmaal een bestuur én leden.
Tot nu toe zijn de bewoners die aanwezig waren bij onze algemene ledenvergadering beschouwd als leden. Leden die mogen stemmen, de begroting, de jaarrekening en de benoeming van bestuursleden wel of niet goedkeuren. De gemeente vraagt echter meer. Zij wil meer duidelijkheid of en hoeveel bewoners wij vertegenwoordigen.
Het is daarom van belang dat u , als bewoners van ons wijkgebied lid wordt van de vereniging Wijkraad Brink & Orden. Dat kost u niets, wij vragen geen contributie. Wel uw naam en adres en graag ook uw emailadres voor de nieuwsbrief. Uw gegevens worden voor niets anders gebruikt dan voor uw registratie als lid.

Indien u het van belang vindt om
• 2 x per jaar ons wijkblad te ontvangen
• 2 maandelijks de digitale nieuwsbrief te ontvangen
• op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in uw wijk
• steun van de wijkraad te krijgen bij nieuwe ideeën
• doorverwezen te worden naar de juiste personen bij de gemeente of andere instantie
• door de wijkraad geholpen te worden bij problemen in uw straat of wijk
• door de wijkraad vertegenwoordigd te worden bij het indienen van zienswijzen of bezwaren bij de gemeente
• door de wijkraad vertegenwoordigd wil worden bij het inspreken bij raadsvergaderingen,
meld u dan aan als lid. Dat kan schriftelijk met een kort briefje naar ons secretariaat, Laan van Orden 59, 7312 KE Apeldoorn.

Of via de email: ledenadministratie@brinkenorden.nl of wijkraad@brinkenorden.nl
In het komende wijkblad vindt u deze gegevens ook, alsmede een korte enquête. Het zou fijn zijn als u die ook wilt invullen. Alvast dank voor uw moeite!

Kennismaking Initiatievenmakelaar

 Kennismaking Initiatievenmakelaar
Voor ons wijkraadgebied
Beste lezer,Het is zover! De nieuwe Subsidieregeling Inwonersinitiatieven van gemeente
Apeldoorn is sinds deze week in werking getreden!In deze mail wil ik mijzelf graag voorstellen en jullie alvast in het kort
informeren over wat deze regeling inhoudt.

Mijn naam is Meri Ismirowa en in mijn rol als initiatievenmakelaar ben ik
o.a. verantwoordelijk voor de uitvoering van deze regeling. De
Subsidieregeling Inwonersinitiatieven is een subsidieregeling voor het
stimuleren van maatschappelijke initiatieven die gericht zijn op het
verbeteren van de sociale en fysieke leefomgeving in onze buurten, wijken en
dorpen. Goed om te weten dat de regeling laagdrempelig is en alle
initiatieven welkom zijn. Zowel van individuele inwoners als van
maatschappelijke organisaties. Zolang het maatschappelijk draagvlak
aantoonbaar is. Het zou natuurlijk helemaal geweldig zijn als er
initiatieven ingediend worden door voor ons tot nog toe onbekende
initiatiefnemers!Graag kom ik met jullie in contact voor een persoonlijke kennismaking,
uiteraard met inachtneming van de RIVM voorschriften en de anderhalve meter
regel! In dat gesprek kan ik jullie meer vertellen over de mogelijkheden van
deze subsidieregeling. Ik hoor dan tijdens ons gesprek ook graag wat er
leeft en speelt in jullie buurt, wijk of dorp. Zijn er al mooie ideeën of
initiatieven? Mogelijk kan deze regeling daarbij helpen om het te
realiseren.Wat kunt u van mij verwachten?

Een open gesprek, oprechte interesse en een houding gericht op wederzijds
begrip en constructieve samenwerking.


Binnenkort zal ik u benaderen voor het maken van een kennismakingsafspraak.
Mocht u alvast vragen hebben naar aanleiding van deze mail, neem dan gerust
contact met mij op.

Ik hoop u snel te spreken.

Met hartelijke groet,

Meri Ismirowa
Initiatievenmakelaar

Telefoon055 580 1726, 06-14836067 of
14 055

E-mail

m.ismirowa@apeldoorn.nl<mailto:m.ismirowa@apeldoorn.nl>


[cid:image001.png@01D62ABF.83A29A00]

Gemeente Apeldoorn
Marktplein 1
Postbus 9033
7300 ES Apeldoorn

www.apeldoorn.nl<http://www.apeldoorn.nl/>
[cid:image002.png@01D62ABF.83A29A00]<https://twitter.com/gem_apeldoorn>

[cid:image003.png@01D62ABF.83A29A00]<https://www.facebook.com/gemeenteapeldo
orn/>

[cid:image004.png@01D62ABF.83A29A00]<https://www.instagram.com/gemeenteapeld
oorn/>

[cid:image005.png@01D62ABF.83A29A00]<https://nl.linkedin.com/company/gemeent
e-apeldoorn>

De mannen die ons een fijn woonklimaat geven

De mannen die ons een fijn woonklimaat geven

Een kijkje in de wereld van bomenbeheer en -onderhoud

In de hitte van de afgelopen zomers is er niets zo fijn als de schaduw van een boom. Dat we in de gemeente Apeldoorn kunnen genieten van zoveel bomen is echter helemaal niet zo vanzelfsprekend. Zo staan er in onze gemeente maar liefst 71.000 bomen die worden onderhouden door de mensen van de bomenploeg . Namens beheer en onderhoud zijn Ernst Jan Mulderij (vakspecialist groen) en Peter Huis in ’t Veld (technisch beheerder bomen) dagelijks bezig met het bomenbeheer en -onderhoud van gemeentelijke bomen.

Zorgplicht voor onze bomen

In de wet is vastgelegd dat bomen, door de eigenaar, zorgvuldig onderhouden moeten worden. Peter vertelt: “Iedere gemeente is verplicht om bomen gezond en veilig te houden. Hier geven we bij de gemeente Apeldoorn invulling aan met ons ‘handboek bomen’ en het ‘bomenpaspoort’. In het handboek staat onder meer dat iedere boom eens in de vier jaar wordt gecontroleerd. Na iedere controle worden de gegevens van de bomen genoteerd in het bomenpaspoort. Hierin staan ook de zogenaamde attentiebomen die meer aandacht verdienen en ieder jaar worden gecheckt.”

Bedreigingen voor de boom

Er zijn veel bedreigingen voor bomen zoals verhardingen, ondergrondse kabels, woningbouw en verkeer. Ernst Jan vertelt: “Bedreigingen tasten vaak op de lange termijn de gezondheid van bomen aan. Een teken van een ongezonde boom is vaak dat er zwammen op de stam groeien. Zwammen zijn in de meeste gevallen niet goed voor bomen, maar zijn niet altijd schadelijk. Het komt soms voor dat bewoners zwammen verwijderen, maar dit is juist niet de bedoeling. We signaleren deze het liefst zelf zodat we de situatie kunnen beoordelen. Als we vervolgens signaleren dat een boom niet meer gezond is, of zelfs onveilig is, kan er besloten worden dat de boom wordt gekapt.

Kappen en vervangen of juist niet?

Bomen worden gemiddeld zo’n 100 jaar oud. Wanneer de boom op is, wordt deze gekapt. Voor iedere boom die gekapt wordt, wordt niet standaard een nieuwe boom geplaatst. Ernst Jan legt uit: “Wanneer een boom gekapt wordt, kijken we eerst hoe de situatie in de wijk is. Soms krijgen andere bomen hierdoor juist meer ruimte om te groeien. We gaan dus voor kwaliteit van de bomen, niet voor kwantiteit. Bij elke nieuwe boom wordt er zorgvuldig gekeken of er zowel ondergronds als bovengronds voldoende ruimte is. De steeds drukker wordende ondergrondse situatie met kabels en leidingen geeft soms belemmeringen. Waar mogelijk maken we ruime boomgroeiplaatsen. De grond wordt goed los gemaakt en voorzien van voldoende organische stof. Dit is noodzakelijk om het regenwater en water vanuit de watergiften langer vast het houden. In gebieden waar het ondergronds druk is, bijvoorbeeld in de binnenstad, worden vaak ondergrondse boombunkers gebruikt om de bomen te beschermen.”

“Wanneer we nieuwe bomen plaatsen, kijken we vooruit naar het veranderde klimaat. En passen we boomsoorten toe die zich goed ontwikkelen onder drogerere omstandigheden. Enkele voorbeelden hiervan zijn: acacia’s, tamme kastanjebomen, honingbomen of tulpenbomen. We zijn terughoudend met het plaatsen van eikenbomen in verband met de eikenprocessierups.”

Verschillende typen onderhoud

De bomen in de gemeente Apeldoorn worden door onderhoud in de best mogelijk conditie gehouden. Peter vertelt: “We hanteren twee verschillende typen onderhoud, namelijk: begeleidend snoeien en onderhoudssnoei. Door begeleidend snoeien kunnen bomen in een stedelijke omgeving blijven staan. Hierbij snoeien we de stammen zodat de takken tot maximaal 4.60 meter rijhoogte doorhangen en verkeer er dus ongestoord onderdoor kan rijden. Onderhoudssnoei houdt in dat we dode en slechte takken verwijderen. Naast de onderhoudswerkzaamheden boven de grond, geven we de bomen ook onder de grond veel aandacht. Zo brengen we bijvoorbeeld extra lucht en organische stoffen in de grond. Waar mogelijk, laten we zoveel mogelijk organische stoffen als bladeren bij de bomen liggen.”

Betrokken bewoners met aandacht voor bomen

In het openbaar, maar ook zeker bij bewoners thuis staan vele bomen die al 80 jaar of ouder zijn. Deze bomen krijgen de titel ‘bijzondere bomen’. “Deze bomen mogen niet zomaar gekapt worden en in een straal van tien meter mogen er, zonder vergunning, geen andere dingen worden geplaatst”, vertelt Peter. “Particulieren kunnen subsidie krijgen voor het onderhoud van deze bijzondere bomen. We willen bewoners dan ook graag vragen om deze bijzondere bomen bij ons te melden. Dit kan via de website van de gemeente. Wanneer bewoners klachten hebben over bomen kunnen ze dit via het algemene nummer van de gemeente melden. De wijkbeheerder kijkt op basis hiervan wat de situatie is. Kan hij het niet oplossen, dan worden wij ingeschakeld. We kijken wel eerst wanneer er weer onderhoud uitgevoerd gaat worden. Is dat bijvoorbeeld al over een jaar? Dan gaan we niet direct over tot actie. Tenzij de veiligheid in het geding is natuurlijk.”

Trots op prachtige bomen in Apeldoorn

In 2018 was Apeldoorn de Europese bomenstad. Het laat zien dat de bomen hier structureel op een goede manier worden beheerd. Dit houden we graag vol, maar het is uitdagend. Ernst Jan vertelt: “Het blijft een uitdaging om een prettig woonklimaat op de lange termijn te realiseren. Een boom die je vandaag plant, wordt alleen maar meer waard.” Peter vervolgt: “Ondanks de drukte in de stad willen we oude bomen graag behouden. Dit is niet altijd makkelijk, maar wij zien het als een mooie uitdaging. Wij zijn ervan overtuigd dat bomen bijdragen aan het woonplezier en de gezondheid van de bewoners van de gemeente Apeldoorn.”

Parkeren bezoekers Apenheul

Parkeren bezoekers Apenheul

U heeft er al veel over kunnen lezen in ons wijkblad, onze digitale nieuwsbrief en in de Stentor. Het gaat om de vraag waar de vele bezoekers van Apenheul hun auto kunnen parkeren als het parkeerterrein tegenover de ingang van het park vol is.

Enkel jaren geleden heeft de gemeenteraad besloten dat de twee oefenterreinen van AGOVV tijdelijk (5 jaar) gebruikt gaan worden als overloopparkeerterrein voor deze bezoekers. Inmiddels zijn deze terreinen drie jaar als zodanig gebruikt. Met name het eerste jaar heeft dat veel problemen opgeleverd: gevaarlijk heen- en terugverkeer op de Harpweg, gevaarlijke verkeerssituaties door onduidelijkheid, slechte bewegwijzering en verwarrende aanwijzingen. Mede door de activiteiten en adviezen van uw wijkraad zijn, in overleg met Accres en de gemeente, verbeteringen aangebracht.

Vorig jaar is er een verkeerslichtinstallatie aangebracht op het kruispunt met de Asselsestraat. Het aantal verkeersbewegingen door de bezoekersaantallen en het aantal keren dat de velden zijn gebruikt viel de afgelopen zomer mee. De voornaamste oorzaak was de zeer warme zomer.

Desondanks zijn wij als wijkraad steeds van mening geweest dat de velden, die midden in de natuur liggen, géén parkeerterrein zouden moeten zijn. Niet goed voor de natuur, niet fijn voor de omwonenden die graag in het park willen wandelen of sporten, slecht voor de luchtkwaliteit en voor de verkeersveiligheid. Aan de tijdelijkheid van 5 jaar hebben wij dan ook steeds vastgehouden in de overleggen met de gemeente. Daarbij hebben wij het initiatief in 2016 van de werkgroep Asselsestraat om een transferium nabij de Cantharel te creeëren, van harte gesteund.

De afgelopen twee jaar heeft een projectgroep met diverse stakeholders (waaronder uw wijkraad) veelvuldig overlegd om de verkeer- en parkeerproblematiek definitief op te lossen. Daarbij konden wij ons niet aan de indruk onttrekken dat er naar een definitief gebruik van de AGOVV-velden “toe geredeneerd werd”. Het college van B&W kwam inderdaad begin februari met het voorstel om het tijdelijke gebruik van de velden om te zetten in een definitieve oplossing. Op 20 februari hebben veel mensen, organisaties en wijkraden ingesproken bij de Politieke Markt. Uiteraard ook onze wijkraad. Wij hebben daarbij o.a. gewezen op de verantwoordelijkheid van Apenheul om de bezoekersaantallen in overeenstemming te brengen met de draagkracht van de omgeving. Én op de verantwoordelijkheid van ons gemeentebestuur om een halt toe te roepen aan de verdere groei van onze toeristische attracties. Hoewel wij deze attracties een warm hart toedragen mag de groei ervan niet grenzeloos zijn.

Na de discussie in de raad werd het duidelijk dat het voorstel van het college overgenomen zou worden. Dat stelde ons zeer teleur. Wat je dan nog wel kunt doen is “de pijn zoveel mogelijk verzachten”. De Partij voor de Dieren en Lokaal Apeldoorn hebben in samenwerking met een aantal andere fracties een motie ingediend. In grote lijnen houdt deze in:

  1. Er worden geen wijzigingen aangebracht aan de parkeerterreinen zoals die nu functioneren op de AGOVV-velden
  1. Bij een bestemmingswijziging krijgt het de bestemming “Natuur met specifiek overloopparkeren Apenheul”. (In plaats van de bestemming “Parkeren”)
  1. Er komt een verkeerscirculatiesyteem vanaf de snelweg waarin informatie wordt gegeven over aantallen en eventuele overlast
  1. In gezamenlijk overleg wordt gezocht naar een oplossing voor de huidige én toekomstige verkeersproblematiek in Apeldoorn West

Deze motie is op 20 februari door de gemeenteraad aangenomen en zal door het college van B& W c.q. door de wethouder tot uitvoering moeten worden gebracht.

Onze wijkraad, onze “buur”wijkraden De Sprengen en Berg & Bosch en de werkgroep Asselsestraat hebben veel tijd en energie gestoken in dit dossier. We hebben niet gekregen wat we wilden, maar zijn tegelijkertijd verheugd dat met deze motie beperkingen wat betreft het parkeren in de natuur worden aangebracht en dat er een lange termijn oplossing wordt gezocht voor de huidige en te verwachten verkeeroverlast.

U mag er op rekenen dat wij de komende ontwikkelingen over dit onderwerp nauwgezet zullen volgen en onze stem daarbij zullen laten horen.

Indien u vragen heeft, klachten heeft of suggesties wil doen, neem gerust contact op met onze wijkraad. In het wijkblad en op de website vindt u de informatie bij wie u dat kunt doen. Wij horen het graag!

Bestemmingsplanherziening Westpoint

De gemeente Apeldoorn heeft op 18 maart de bestemmingsplanherziening ca. voor het Westpoint bekend gemaakt.

(Onderstaande informatie overgenomen van www.apeldoorn.nl):

Met toepassing van de coördinatieregeling van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening liggen van 19 maart 2020 tot en met 29 april 2020 de volgende documenten tegelijkertijd ter inzage:

1. Ontwerp bestemmingsplan Woningbouw Handelstraat 2 met identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1382-ont1

2. Ontwerp omgevingsvergunning voor de realisatie van 94 appartementen in het gebouw aan de Handelstraat 2 (Westpoint) met bijbehorende parkeerkelder en bergingen, het aanleggen en veranderen van een uitrit en het kappen van 23 bomen

3. Ontwerp besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder appartementen Handelstraat 2

  1. Ontwerp bestemmingsplan Woningbouw Handelstraat 2

Het ontwerp bestemmingsplan betreft de transformatie van het voormalige kantoorgebouw Westpoint naar 94 appartementen met bijbehorende ondergrondse parkeervoorzieningen, en een opwaardering van de buitenruimte.
De gemeenteraad is niet van plan een exploitatieplan vast te stellen.

  1. Ontwerp omgevingsvergunning

De ontwerp omgevingsvergunning heeft betrekking op de volgende activiteiten:
• Veranderen van het gebouw (Westpoint) tot 94 appartementen met bijbehorende ondergrondse parkeervoorzieningen en bergingen;
• Het aanleggen en veranderen van een uitrit;
• Het kappen van 23 bomen.

  1. Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder

Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder is opgesteld ten behoeve van meerdere van de te realiseren appartementen die zijn opgenomen in bovengenoemd ontwerp bestemmingsplan Woningbouw Handelstraat 2. De Wet geluidhinder streeft voor deze woningen naar een geluidbelasting van maximaal 48 dB. Er kan tot evenwel een hogere grenswaarde worden vastgesteld. Omdat de streefwaarde gedeeltelijk wordt overschreden, is het college van burgemeester en wethouders voornemens om hogere grenswaarden vast te stellen.

Terinzagelegging ontwerpbesluiten

Het ontwerp bestemmingsplan, de ontwerp omgevingsvergunning en het ontwerp besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder liggen ter inzage bij het Omgevingsloket. De medewerkers van het Omgevingsloket kunnen u meer vertellen over de ontwerpbesluiten. Bij het Omgevingsloket kunt u alleen op afspraak terecht. Informatie over het maken van een afspraak en over de locatie van het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis.

U kunt het ontwerp-bestemmingsplan raadplegen op de landelijke website:https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0200.bp1382-ont1

De bronbestanden die samen het ontwerp-bestemmingsplan vormen zijn te vinden op het webadres:

Het ontwerp besluit omgevingsvergunning en het ontwerp besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder kan op verzoek digitaal worden toegezonden door een mail te sturen aan infoomgevingsloket@apeldoorn.nl.

Indienen van zienswijzen ontwerpbestemmingsplan

Tijdens de periode waarin het ontwerp bestemmingsplan ter inzage ligt kan iedereen een zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan geven. Dat kan op de volgende manieren:
• Schriftelijk: stuur uw zienswijze naar de gemeenteraad, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van ‘zienswijze over ontwerp bestemmingsplan Woningbouw Handelstraat 2’. De zienswijzenbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten.
• Mondeling: maak een afspraak met mevrouw J. Perlitius, tel. (055) 580 2773.
• Digitaal: vul het formulier in op onze website, 
www.apeldoorn.nl/reactiebestemmingsplan (inloggen met DigiD).
Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.

Indienen van zienswijzen ontwerp omgevingsvergunning

Tijdens de periode waarin de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage ligt kan iedereen een zienswijze over het ontwerp besluit geven. Dat kan op de volgende manieren:
• Schriftelijk: stuur uw zienswijze naar burgemeester en wethouders, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van ‘zienswijze over ontwerp omgevingsvergunning Woningbouw Handelstraat 2’. De zienswijzenbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten.
• Mondeling: maak een afspraak met mevrouw. M. van den Brink, (055)5802496 over de ontwerp omgevingsvergunning.
Het indienen van digitale zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.

Indienen van zienswijzen ontwerp besluit hogere grenswaarden Wet Geluidhinder

Tijdens de periode waarin het ontwerp besluit hogere grenswaarde Wet Geluidhinder ter inzage ligt kan een ieder een zienswijze over het ontwerp besluit geven. Dat kan op de volgende manieren:
• Schriftelijk: stuur uw zienswijze naar burgemeester en wethouders, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van ‘zienswijze over ontwerp besluit hogere grenswaarden Woningbouw Handelstraat 2, DOS-2020-001174’. De zienswijzenbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten.
• Mondeling: maak een afspraak met mevrouw J. Perlitius, tel. (055) 580 2773 over het ontwerp besluit Hogere Grenswaarden.
Het indienen van digitale zienswijzen per e-mail is niet mogelijk.

Apeldoorn, 18 maart 2020