Categoriearchief: Bestuur Wijkraad

Notulen: Algemene ledenvergadering Wijkraad Brink en Orden d.d. 20 april

Algemene ledenvergadering Wijkraad Brink en Orden d.d. 20 april 2022

Locatie: Cortenbosch College, Prinses Beatrixlaan 259 in Apeldoorn

 Aanwezig:  bestuursleden: Margaret Bakker, Jolanda Boukari, Bert Vierhout,  Hans Amse (financieel administrateur), Mieke  Nieuwenhuis en Lida Schaap (leden commissie Bouwen en Wonen)  Wim Bergink (stadsdeelmanager gemeente Apeldoorn), Gijs van de Ridder (wijkbeheerder), Y. de Carpentier (Partij voor de Dieren)  J. Verhoek, L. Hoving, S. Donker, G. en T. Laks, A. Veldwijk,  R. Haafkes, de heer Van Ginkel, D. de Graaf, C.J. van Bennekum, D. Verboom, H. Freriks, T. van Kerkhof en A.J. Toeter.

Afwezig met kennisgeving:  bestuurslid Jan van der Wal en Ron Zweedijk

Notulist:  Wilma van Wijk

 1. Opening en vaststellen agenda

De interim-voorzitter opent om 20.00 uur de algemene ledenvergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. De opkomst is niet erg groot. Margaret Bakker deelt mee dat er een aantal bestuurlijke zaken op de agenda staat. Vragen kunnen tijdens de rondvraag worden gesteld.

 1. Verslag van vorige vergaderingEr zijn geen op- of aanmerkingen n.a.v. de notulen van de AV van 13 oktober 2021.

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.

 1. Financieel verslag 2021

Het financieel verslag met toelichting wordt ter plekke aan belangstellenden uitgedeeld. Het was ook vooraf te lezen op de website van de wijkraad. Hans Amse geeft uitleg over de financiële situatie. De gemeentelijke subsidie is gestopt, maar de lasten zijn doorgegaan. Dat is onder meer reden om het wijkblad dit jaar maar 1x te laten verschijnen en daarna met uitgave van het blad te stoppen.

In de begroting 2022 zijn de lasten voor deze activiteiten opgenomen voor een bedrag van € 16.800 (hierbij is uitgegaan van eén nummer van het wijkblad). De stand van de algemene reserve is per 31 december 2021 € 21.723.

Verslag kascommissie

Gerard Laks en Theo van Kerkhof hebben de financiële stukken uitvoerig bekeken. En geconcludeerd dat de boekhouding op correcte wijze is gevoerd. De kascommissieleden keuren de jaarrekening goed. De aanwezigen op de ledenvergadering verlenen het bestuur decharge over het gevoerde financiële beleid.

Gerard Laks blijft nog in functie. Als nieuw kascommissielid meldt zich Harry van Ginkel aan.

Margaret Bakker bedankt Hans Amse voor zijn werkzaamheden.

4 .Bestuurszaken

Wijkblad gestopt

De interim-voorzitter legt nogmaals uit waarom het wijkblad is gestopt. In de laatste uitgave zijn de argumenten die tot die beslissing hebben geleid ook uitvoerig te lezen. Omgerekend kost het ongeveer 1 euro per blad.

Er wordt gesleuteld aan de digitale nieuwsbrief. De bedoeling is om de nieuwsbrief uit te breiden en frequenter te versturen. Naar aanleiding van het artikel in het wijkblad zijn 250 nieuwe aanmeldingen ontvangen voor de nieuwsbrief. Er kwamen veel mails van bewoners die het jammer vinden dat het wijkblad niet meer uitkomt en het prettig leesbare blad zullen gaan missen.

De volgende ideeën om de digitale nieuwsbrief voor vooral ouderen leesbaarder te maken worden tijdens de vergadering geopperd: het lettertype vergroten en een minder groene achtergrond gebruiken. Verder wordt voorgesteld om geprinte exemplaren in openbare ruimtes neer te leggen. Daar wordt door het bestuur over nagedacht.

Aftreden bestuur per 1 januari 2023

Een van de redenen voor het aftreden van het bestuur is, dat in de nieuwe situatie (intrekking verordening dorps- en wijkraden) de betrokkenheid is afgenomen. Door die beslissing van de gemeenteraad heeft de wijkraad een andere rol gekregen. Recht op voorinzage is er niet meer. De nieuwe wijkraad zou, evenals iedere bewonersgroep subsidie voor een project kunnen aanvragen bij de initiatievenmakelaar. Door een wijkbewoner wordt opgemerkt dat deze regeling voor veel individuele bewoners lastig is. Niet iedereen is mondig.

In het wijkblad, en ook vanavond in deze vergadering, wordt een oproep gedaan voor nieuwe bestuurders. Als er zich voor 1 januari 2023 geen nieuwe mensen aanmelden, wordt de wijkraad opgeheven. Dat wordt dan voorgesteld in de ledenvergadering in oktober 2022.

Een aantal wijkraden in Apeldoorn is inmiddels gestopt. De vraag wordt gesteld: hoe staat het met die wijken? Stadsdeelmanager Wim Bergink legt uit dat de wijken subsidie kunnen aanvragen voor verschillende projecten.

Het huidige bestuur vindt het belangrijk dat wijkraad Brink en Orden blijft bestaan. De interim-voorzitter doet tijdens de vergadering een oproep aan wijkbewoners om over een functie in de wijkraad na te denken. Belangstellenden kunnen voor informatie bellen of mailen. Er kan vervolgens een afspraak worden gemaakt voor een persoonlijk gesprek.

Afscheid John Verhoek

Tot 1 januari 2022 was John Verhoek bestuurslid van de commissie Verkeer. In 2015 is hij bij de wijkraad in die functie getreden. Margaret Bakker tipt enkele van de zaken aan waar hij in de commissie het meest mee te maken had. Dat waren o.a. de onderwerpen (te weinig) parkeerplaatsen in woongebieden en goederentreinen met gevaarlijke stoffen.

Mary Verhoek heeft vanaf 2015 een periode in de commissie Welzijn gezeten. De laatste jaren deed ze allerlei ondersteunende taken voor de wijkraad. Zij stopt met die werkzaamheden. Het echtpaar wordt door de interim-voorzitter voor al hun werk bedankt en ontvangt passende cadeau’s.

Ondanks de verhuizing naar het oosten van het land blijft John Verhoek de website en de digitale nieuwsbrief verzorgen.

 1. Rondvraag
 • Gerard Laks zou graag voorjaarsbloemen zien aan de PWA-laan (omgeving Groenewoud). Bewoners kunnen daarvoor subsidie aanvragen bij de initiatievenmakelaar, wordt als advies gegeven. Ook kan wijkbeheerder Gijs van de Ridder daarvoor worden benaderd.
 • Sjanie Donker vraagt of in de digitale nieuwsbrief informatie kan worden geplaatst over energiesubsidie, met een aanvraagformulier voor eenmalige energietoeslag. Het mailadres wordt uitgewisseld.
 • Theo van Kerkhof is vol lof over het functioneren van de wijkraad. Hij betreurt het dat door de beslissing van de gemeenteraad het bestuur besloten heeft te stoppen.
 1. Sluiting

De interim-voorzitter sluit om 20.45 uur de algemene ledenvergadering. Ze bedankt alle aanwezigen voor hun komst.

Na de vergadering is er nog een gezellige nazit.

 

 

 

Ingezonden brief vanwege laatste uitgave wijkblad

Geacht bestuur van de Wijkraad Brink & Orden,

Jammer maar begrijpelijk dat jullie hebben moeten besluiten dat jaargang 31 no. 1 het laatste papieren wijkblad is. Het blad zag er altijd prima uit en bevatte veel lezenswaardige artikelen. Iedereen die wel eens in een bestuur van een vereniging gezeten heeft weet hoeveel werk er bij komt kijken om zo’n blad samen te stellen.
Het besluit van de gemeente om de verordening DWR’n op te heffen lijkt me een ongelukkige keuze. In de praktijk moet blijken wat de gevolgen er van zijn.
Ik hoop van harte dat het de wijkraadsleden lukt om, min of meer geamputeerd, toch nog door te gaan met het werk waar jullie je al zo lang voor inzetten en waarbij jullie al zoveel voor elkaar hebben gekregen. Zonder duidelijke financiële zekerheid is dat lastig, maar de beloofde digitale nieuwsbrieven zie ik met belangstelling tegemoet.
Een groot en welgemeend compliment voor jullie inzet is hier zeker op z’n plaats!!!
Op de jaarvergadering zal ik niet aanwezig zijn, mijn vrijwilligerswerk ligt op ander terrein.
Ik wens de wijkraadsleden veel plezier en een goed gevoel bij het, waar mogelijk, voortzetten van het werk ten behoeve van de Wijkraad Brink & Orden.
Met een vriendelijke groet, Marianne

Algemene ledenvergadering Wijkraad Brink en Orden d.d. 13 oktober 2021

Algemene ledenvergadering  Wijkraad Brink en Orden d.d. 13 oktober 2021

Locatie: Goede Herderkerk, Asselsestraat

Aanwezige leden:

Bestuursleden: Margaret Bakker, John Verhoek en Bert Vierhout

Hans Amse (financieel administrateur van de wijkraad)

Wim Bergink (stadsdeelmanager gemeente Apeldoorn, Gijs van de Ridder (wijkbeheerder), Veldwijk, L. Schaap, M. Verhoek, M. Nieuwenhuis, H. Rooks, D. Kors, Toeter, L. Hoving, G. Laks en D. Verboom.

Afwezig met  kennisgeving: bestuursleden: Jolanda Boukari en Jan van der Wal en Ron Zweedijk

Notulist :  Wilma van Wijk

_____________________________________________________________________

 1. Opening door interim-voorzitter Margaret Bakker

De interim-voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering. Ze heet alle aanwezigen van harte welkom. Het is een exclusief, een beetje teleurstellend klein gezelschap.

De interim-manager meldt dat er door de coronasituatie drie vergaderingen zijn overgeslagen. Daarom zullen tijdens deze vergadering ook de bestuurszaken en de financiële thema’s van die periode besproken worden. Na afloop van de vergadering kan informeel samen met wijk- en buurtgenoten een gesprek worden aangegaan.

 1. Goedkeuren en vaststellen notulen AV oktober 2019

Het verslag was te lezen op de website van de wijkraad. Er zijn geen opmerkingen of vragen. De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.

 1. Financieel verslag over 2019 en 2020

De financiële stukken worden uitgedeeld aan de aanwezigen. De stukken waren vooraf ook te lezen op de website. Hans Amse geeft een toelichting.

In het financieel verslag van 2020 staat een batig saldo van 12.483,- euro. Het bestuur heeft de gemeente gevraagd om dispensatie te verlenen voor het terugstorten van dit bedrag.

Het bedrag kan worden besteed aan een bestemming in de wijk. Maar ook om de werkzaamheden van de wijkraad de komende jaren, i.v.m. de gewijzigde subsidieregeling van de gemeente, te continueren. De interim-voorzitter heeft regelmatig met de gemeente contact gehad om het bedrag te mogen toevoegen aan de algemene reserves. Ze heeft nog geen definitief uitsluitsel gekregen.

Wanneer wordt de goedkeuring verwacht? Als antwoord op de vraag over de bestemmingsreserve zegt de stadsdeelmanager dat i.v.m. personeelswisselingen op de afdeling financiën de goedkeuring en definitieve vaststelling van de subsidie voor 2020 wat later is dan voorgaande jaren. Margaret Bakker merkt op dat als we het geld mogen houden, we geen subsidie voor projecten hoeven aan te vragen bij de gemeente.

De voorgestelde bestemming van het batig saldo van het jaar 2019 (9.363,- euro) is verwerkt in de financiële cijfers onder het balanshoofd bestemmingsreserves. De ledenvergadering stemt daar mee in

 Verslag kascommissie 2019 en 2020

Margaret Bakker leest de brief voor die de kascommissieleden Theo van Essen en Theo van Kerkhof hebben geschreven naar aanleiding van hun controle op de inkomsten- en uitgaveposten over de jaren 2019 en het jaar 2020. Omdat geen nieuwe leden op de ALV konden worden gevraagd, hebben de heren de controle voor beide jaren gedaan. De kascommissieleden hebben de jaarrekeningen goedgekeurd. De aanwezigen op de vergadering verlenen het bestuur decharge over het gevoerde financiële beleid.

Begroting 2021 en 2022

Per 1-1-2021 heeft de gemeente de Verordening Dorps- en Wijkraden ingetrokken. Dat is de reden dat Dorps- en Wijkraden geen structurele subsidie meer krijgen. De wijkraad heeft financiële reserves. Dat geld moet eerst worden opgemaakt.

De vergadering gaat akkoord met de voorgelegde begroting van 2021.

Op de begroting van 2022 staat maar 1 uitgave van het wijkblad vermeld. Voorgaande jaren waren dat er steeds twee. Het is meteen de laatste keer dat het blad uitkomt. De interim-voorzitter legt uit dat dat kosten bespaart. Het bestuur betreurt het dat het wijkblad ter ziele gaat. Het is een mooi overzichtelijk blad waarin allerhande informatie wordt gegeven. Het is de bedoeling dat de digitale nieuwsbrief van de wijkraad wordt uitgebreid.

De interim-voorzitter bedankt Hans Amse voor al het werk met het maken van de financiële stukken.

 1. Bestuurszaken

In 2020 waren Jolanda Boukari (bestuurslid Welzijn) en Jan van der Wal (bestuurslid Groen & Kunst) aftredend en herbenoembaar. Ze zijn weer benoemd.

In 2021 is Bert Vierhout (bestuurslid Bouwen & Wonen) aftredend en herbenoembaar. Er zijn geen tegenkandidaten. De herbenoeming is aangenomen.

John Verhoek (bestuurslid Verkeer) is aftredend en niet herbenoembaar. Hij gaat door met zijn werk voor de digitale nieuwsbrief en de website. Kandidaten voor zijn functie hebben zich niet aangemeld. Het werk van de commissie Verkeer wordt onderling verdeeld tussen de andere bestuursleden.

Margaret Bakker evalueert wat het betekent voor de wijkraad nu de gemeente de  Verordening Dorps- en Wijkraden vanaf 1-1-2021 heeft ingetrokken. De bestuursleden hebben de nieuwe situatie een periode aangekeken, maar zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen om eind volgend jaar als bestuur te stoppen. Enkele gemeentelijke contacten verlopen goed. Maar er  waren de afgelopen tijd ook moeilijke gesprekken en ,,stroeve lijntjes’’. Dat heeft John Verhoek vaak ondervonden. Vrijwilligerswerk moet leuk en motiverend  zijn, is de algemene mening.

Het bestuur heeft besloten nog tot 1-1-2023 door te gaan. Komend jaar wordt bekeken hoe het verder gaat. De interim-voorzitter zou graag zien dat jonge mensen de bestuurstaken gaan oppakken. Als er geen nieuw bestuur van de grond komt, moet worden overwogen de wijkraad te gaan opheffen.

 1. Aan thematafels
 • Brink & Orden is een grote wijk met 15.000 inwoners. Waarom slaat de wijkraad niet aan bij de bewoners? In de discussie die volgt komen verschillende punten voorbij: Het is een grote wijk. We hebben te maken met verschillende belangen. Dat maakt het niet makkelijker.
 • Een andere vraag is: Heeft de wijkraad enige invloed op beslissingen? Er zijn voorbeelden waar niet naar de wijkraad geluisterd is, maar soms wordt er wel wat met ons oordeel gedaan. Zeker als het gaat om “kleine zaken”. Margaret Bakker noemt de realisatie van het Cruyff Court Plus daar een goed voorbeeld van.
 • Gerard Laks noemt een voorbeeld uit het verleden. Door de wijkraad is het winkelcentrum Orden er gekomen.
 • Dick Verboom vindt het Cruyff Court een geweldige opsteker. Hij loopt er vaak en ziet dat veel jeugd er gebruik van maakt. Tijdens zijn wandeling ruimt hij meteen het rondslingerende afval op. Hij hoopt dat anderen zijn voorbeeld volgen.
 • Lambert Hoving denkt dat de gemeente duidelijk bezig is het contact tussen de burgers af te schaffen. Gewone burgers gaan niet naar de gemeente toe. Hij benoemt voorbeelden uit het verleden die hebben bewezen dat met goede ingangen veel mogelijk is. Hij vindt het bestaan van een wijkraad belangrijk. Margaret Bakker beaamt dat bewoners de weg naar de gemeente niet weten te vinden. Maar het is een politiek besluit geweest. In de ALV in het voorjaar wordt de verdere gang van zaken omtrent het voortbestaan van de wijkraad besproken.
 • Wim Bergink merkt op dat het collectief belang lastig is. Hij is als ambtenaar blij met het bestaan van een wijkraad of wijkvereniging. Hij krijgt van bewoners van de wijk die hem willen spreken wel eens te horen, dat ze zijn naam in het wijkblad zagen staan.
 1. Rondvraag

De heer Toeter stelt een vraag over de aanplant van struiken bij het spoormonument aan de Waterloseweg. De vraag is in 2019 ook gesteld. Gele brem zou voor het hekwerk worden geplant. Volgens Gijs van de Ridder is er destijds wat geplant, maar misschien is de aanplant te klein. Hij gaat hierover contact met de vraagsteller opnemen.

Hans Amse kaart het onderwerp kascommissie aan. Naast Theo van Kerkhof moet nog een lid worden benoemd. Gerard Laks meldt zich hiervoor aan.

Na de vergadering is er nog een gezellige nazit.

 1. Sluiting

De interim-voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de algemene ledenvergadering om 21.10 uur.

Algemene Ledenvergadering op 20 april 2022

Datum:  woensdag 20 april 2022.

Locatie:  Veluws College Cortenbosch, Pr.Beatrixlaan 259,  Apeldoorn.

Aanvang:  20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur.

Agenda

1e.  Opening door de interim-voorzitter

2e.  Goedkeuren en vaststellen notulen AV 13 oktober 2021 (zie ook onze website)

3e.  Financieel verslag 2021

 • Verslag kascommissie
 • Benoeming nieuwe leden kascommissie

4e.  Bestuurszaken

 • Wijkblad voor de laatste keer in maart 2022 (zie artikel in het wijkblad)
 • Aftreden bestuur per 1 januari 2023 (zie artikel in het wijkblad)

5e.  Rondvraag

6e. Sluiting

U wordt van harte uitgenodigd!