Categoriearchief: Bestuur Wijkraad

Notulen Algemene Vergadering Wijkraad Brink en Orden d.d. 09-10-2019

Algemene Vergadering Wijkraad Brink en Orden d.d. 9-10-2019, Goede Herderkerk-Asselsestraat

Aanwezig: bestuursleden: Margaret Bakker, Jolanda Boukari, John Verhoek, Bert Vierhout, Jan van der Wal
15 leden volgens de presentielijst
Danny Huizer (Groen Links), Gijs van de Ridder (wijkbeheerder), Wim Bergink (stadsdeelmanager gemeente Apeldoorn), Jan van Eijk (Stimenz), Vera Kraaijvanger (wijkagent)

Afwezig met kennisgeving: Wil Boskamp (wijkagent) en Lida Schaap (commissie Bouwen en
Wonen)

Notulist : Wilma van Wijk

1. Opening door interim-voorzitter Margaret Bakker
De interim-voorzitter opent de vergadering. Ze heet de bewoners van het wijkgebied Brink & Orden en alle andere geïnteresseerden van harte welkom, met name de afgevaardigden van de gemeente, Stimenz en politie. Vanwege het slechte weer is de opkomst van deze najaarsvergadering matig.
Tussen de agendapunten 4 en 5 wordt plaats ingeruimd voor de begroting. Per abuis stond het onderwerp niet op de agenda vermeld.
Na de pauze kunnen aan thematafels allerlei onderwerpen over verkeer, bouwen en wonen, groen en welzijn door bewoners van de wijk worden voorgelegd.

2. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken voor deze vergadering.
Bovenstaand staan de afmeldingen die voor de vergadering zijn binnengekomen.
Er zijn vragenbriefjes neergelegd. De leden kunnen desgewenst vragen voor de rondvraag noteren en later op de avond inleveren.

3. Goedkeuring notulen algemene vergadering van 10 april 2019
N,a,v. punt 6 van de notulen vraagt Lambert Hoving naar de laatste stand van zaken omtrent het parkeren op het AGOVV-terrein. De interim-voorzitter legt in detail de bevindingen van de wijkraad na de onlangs gehouden bijeenkomst uit.
• De gemeente heeft voor de zoveelste keer alle varianten op een rijtje gezet.
• Het buurtonderzoek bevatte drie vragen, de uitkomst was niet relevant.
• De wijkraden Berg en Bos en Brink en Orden gaven de voorkeur aan niet aan de enquête mee te werken.
• De kostenramingen lopen uiteen van 1 miljoen tot 150 miljoen (op de plek van voormalig Motel Apeldoorn).

• Op 7 november is de technische presentatie aan de gemeenteraad, op de 21e wordt het behandeld in de PMA en op 28 november is de besluitvorming door de raad.
• De interim-voorzitter doet een oproep aan de bewoners om in groten getale naar de PMA te komen en te pleiten voor een parkeergelegenheid elders.

De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.

4. Bestuurlijke zaken
Er is weer een vacature voor penningmeester. De laatst benoemde penningmeester is maar een paar maanden in functie geweest. Het bleek al snel dat de samenwerking niet naar tevredenheid verliep. Beide partijen besloten dat het beter was te stoppen, zodat er opnieuw naar een opvolger moet worden gezocht.
Secretaris Jolanda Boukari neemt voorlopig een deel van de taken waar. De begroting is opgesteld door oud-penningmeester Hans Amse. Het officiële afscheid van Hans Amse is op een later tijdstip. Het probleem is tijdelijk opgelost, maar de wijkraad is dringend op zoek naar een adequate penningmeester. De interim-voorzitter doet hier tijdens de vergadering ook een oproep voor.
Jolanda Boukari is aftredend en herkiesbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld. Zij gaat haar werkzaamheden voortzetten.

5. Begroting
De oud-penningmeester kon zelf niet aanwezig zijn. De interim-voorzitter geeft een toelichting en beantwoordt de gestelde vragen over de begroting.
• Er is een bericht van de gemeente ontvangen dat de subsidie aan de dorps- en
wijkraden met 10% (op jaarbasis bijna € 3000,-) gekort gaat worden. 14 november wordt het definitief vastgesteld.
• In de begroting van de wijkraad moet worden uitgegaan van het oorspronkelijke bedrag en later als de korting doorgaat misschien aangepast.
• N.a.v. een vraag van Wim Vergeer legt Margaret Bakker uit waar de overige kosten uit bestaan: bijv. telefoonkosten, juridisch advies etc.
• Een andere vraagsteller wilde uitleg over de notuleerkosten.
• Jancko Rijpma vraagt naar de besteding van een deel van het reservebedrag. Er zijn een ballenvanger en een watertappunt voor speeltuinvereniging Kindervreugd van betaald.

De begroting wordt vastgesteld.

6. Aan thematafels:
Verschillende onderwerpen kwamen aan de thematafels aan de orde.

Verkeer
1. Suggesties voor aanpassingen Asselsestraat richting sportvelden
• Aan de Asselsestraat richting sportvelden de bestaande drempel verhogen. Er wordt daar te hard gereden.
• Betonnen bloembakken plaatsen.
• Alles in overleg met de verkeersdeskundige.
• 30 km gebied maken.
Bovenstaande opmerkingen worden voorgelegd aan stadsdeelmanager Wim Bergink.

Overige opmerkingen:
2. Geen extra uitgang maken voor de Apenheul.
3. 30 km stickers uitdelen aan alle bewoners voor op de vuilcontainers.
(actie Margaret Bakker)
4. Vrachtverkeer Berghuizerweg / richting sportvelden via Ordermolenweg /
Via Mandela inrijden / via Victoria Boys contact leggen.
5. ’s Avonds worden volgens een inwoner van de wijk veel dieren doodgereden op de
Laan van Spitsbergen. Hij stelt voor dat er ’s avonds niet harder gereden mag
worden dan 30 km p/u.
6. De plek aan de Edelweisslaan waar een huisvuilcontainer staat gepland, is precies in
een bocht in een smal straatje. Behalve verkeerstechnische overlast is het uitzicht van
de aanpalende bewoners op de container. Er is door een groepje bewoners al contact
gezocht met de gemeente met het verzoek de container te verplaatsen. Ellen
Vermeulen kaart het onderwerp namens de betrokkenen aan.
John Verhoek doet als voorstel: i.p.v. die locatie de container te plaatsen op een groenstrook bij de Spartahof. In die omgeving staat op de plattegrond geen container.
7. De verkeerslichten op de Laan van Spitsbergen bij de oversteekplaats ter hoogte van
de Koning Willem III kazerne gaan niet tegelijk op groen. Het is een paar seconden na
elkaar. Gijs van de Ridder gaat de situatie ter plekke bekijken.

Groen en Kunst
1. Het is Ben Stekkinger opgevallen dat het oranje monument bij Ons Huis aan de Waterloseweg door te hoog gras slecht te zien is. Daar wordt aandacht aan besteed. Jan van der Wal gaat de buurtbewoner over het vervolg inlichten.
2. Het bruggetje moet worden vervangen en het is wenselijk een voetgangerspaadje aan te leggen in de groenstrook schuin tegenover Ons Huis richting PWA-laan.
3. Bas Heijnders doet het verzoek een prullenbak te plaatsen bij de honden uitlaatplaats aan de Sprengenparklaan. Ook zou hij graag een hekwerk om de HUP zien. Honden kunnen nu zo de weg op gaan. Gijs van de Ridder legt hem uit dat niet op alle locaties een hekwerk om HUP’s worden geplaatst. Het staat niet altijd fraai in de omgeving.

Bouwen en Wonen
1. Afval inleveren
Over de nieuwe situatie van het inleveren van afval heeft een buurtbewoner de volgende vraag: Hoe moeten mensen die moeilijk b.v met rollator lopen hun afval naar de verzamelcontainer brengen? Circulus heeft daarvoor een regeling. Men kan zich telefonisch opgeven om afval aan huis te laten afhalen.
Opmerking uit de buurt: De afvalcontainerplaats is ongelukkig gekozen, te dicht bij
woningen aan de Edelweisslaan. Het is niet de bedoeling de containerplaats te
verplaatsen naar de Jachtlaan tussen de rijbaan en het fietspad. Door de buurt wordt
gevraagd de containerplaats iets naar het noorden te verplaatsen naar het groen in de
buitenbocht naar de Goedewoningweg. Zie ook punt 6 bij Verkeer.
Afgesproken actie: De buurt zal hun keuze kenbaar maken bij Circulus.
Wijkbeheerder Gijs van den Ridder heeft er een aantekening van gemaakt en zal de
situatie bekijken inclusief ligging van de kabel, leidingen en boomwortels.

2. Verbouw voormalige Karwei naar Lidl
Een buurtbewoner stelt vragen i.v.m. de plannen voor verbouwing van voormalige Karwei naar Lidl. De woningen aan de Asselsestraat zijn verhuurd. De huidige huurders willen er niet uit. Hoe gaat dit verder?
Antwoord van de commissie: De huidige eigenaar bouwbedrijf Nikkels zegt de huur
op nadat er een bestemmingsplanwijziging is doorgevoerd. De praktijk elders heeft
uitgewezen dat deze huurders moeten gaan verhuizen.

Wat gaat er gebeuren als winkelend publiek in naburige straten gaat parkeren als de
parkeerplaatsen van de Lidl bezet zijn? Bewoners van naburige straten kunnen een
verzoek bij de gemeente indienen voor vergunning parkeren.

3. Westpoint
Vraag van een buurtbewoner: Zit het plan voor 94 woningen met aangrenzende openbare ruimte wel goed in elkaar? Als antwoord geeft de commissie: Het
aantal parkeerplaatsen is voldoende. Bij hantering van de geldende normen blijkt dat
er 4 meer zijn dan nodig. Er is groen, speelplek en een honden uitlaatplaats. Ook hier
komt een bestemmingsplanwijziging die pas in gang gezet wordt als de provincie
goedkeuring heeft gegeven op de stikstofberekening.

4. Overlast overvliegende en poepende bijen
Een buurtbewoner uit de omgeving reageert naar aanleiding van het artikel in het
voorgaande wijkblad over bijenhouder aan de Waterloseweg. Bijenhouder heeft veel
bijenkasten. Met name in het voorjaar vliegen de bijen een vaste route waarbij de
bijen zich ontdoen van winterse afvalproducten. Gevolg daarvan zijn smerige
dakpannen, vieze aanslag op auto’s en vuil op buiten hangende schone was.
Buurtbewoner vraagt om beperking aantal bijenkasten.
Actie: Stadsdeelmanager Wim Bergink gaat bij gemeentecollega’s na of hierin beleid
of voorschriften bestaan. Zijn bevindingen deelt hij mede aan betreffende
buurtbewoner.

Welzijn
1. De vraagsteller omtrent activiteiten in de wijk voor ouderen krijgt eerdaags een medewerker van Stimenz thuis op bezoek.
2. Er werd een vraag gesteld of er talenonderwijs kan worden gegeven, o.a. in de Goede Herderkerk.

6. Rondvraag
• Jancko Reipma opperde het idee om aan het begin van de Harpweg een brief op te hangen met een oproep naar de PMA vergadering te komen.
(nagekomen mededeling: de PMA-vergadering is verschoven naar 6 februari 2020)
• In een artikel in het voorjaars Nieuwsblad werd geschreven over de spoorlijn aan de Bosweg. Dat moet zijn aan de Soerenseweg.
• De struiken bij het spoorwegmonument aan de Prinses Beatrixlaan zijn toegezegd.

Sluiting
De interim-voorzitter bedankt iedereen voor zijn komst en sluit de vergadering om 22.00 uur.

Notulen Algemene Vergadering Wijkraad Brink en Orden d.d. 10-4-2019

Algemene Vergadering Wijkraad Brink en Orden d.d. 10-4-2019, SG Sprengeloo – Sprengenweg 81

Aanwezig: bestuursleden: Hans Amse, Margaret Bakker, Jolanda Boukari, John Verhoek, Bert Vierhout, Jan van de Wal
43 leden volgens de presentielijst
Ties Stam (fractievoorzitter PvdA), Hessel Dooper (CDA), Thalita Laros (Lokaal Apeldoorn), Danny Huizer (Groen Links), Yvonne de Carpentier (PvdD), Gijs van de Ridder (wijkbeheerder), Wim Bergink (stadsdeelmanager gemeente Apeldoorn), Jan van Eijk (Stimenz), Jeanette Sprenger (Wijkraad Kerschoten)

Afwezig met kennisgeving: Wil Boskamp en Vera Kraaijvanger (wijkagenten) en Patrice Teunissen (webmaster), Theo van Es (kascommissie)

Notulist : Wilma van Wijk

1. Opening door interim-voorzitter Margaret Bakker
De interim-voorzitter opent de vergadering en heet de bewoners van het wijkgebied Brink & Orden en alle andere geïnteresseerden van harte welkom. Ze meldt dat Wilma van Wijk de nieuwe notulist is.

2. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken voor deze vergadering.
Beide wijkagenten, de webmaster en een lid van de kascommissie hebben zich officieel afgemeld.
Er zijn vragenbriefjes neergelegd. De leden kunnen desgewenst vragen voor de rondvraag noteren en later op de avond inleveren.

3. Goedkeuring notulen algemene vergadering van oktober 2018
Er zijn geen op- of aanmerkingen over de notulen.
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld met dank aan Laetitia Bosch, de vorige notulist.

4. Financieel verslag 2018
Een inzage-exemplaar van het financieel verslag ligt tijdens de vergadering op de tafels.
De balans en de staat van lasten en baten worden ter goedkeuring voorgelegd.
Penningmeester Hans Amse geeft een toelichting. Er is een batig saldo van 6.337 euro.
Een bedrag van 458 euro wordt toegevoegd aan de algemene reserve . De wijkraad is al een aantal jaren niet voltallig. Daarom wordt een deel van het batig saldo (3.700 euro) teruggegeven aan de gemeente. Het restant wordt besteed aan zitbankjes en houten latten voor op de betonnen zitelementen bij het spoormonument bij de Prinses Beatrixlaan.
Er zijn geen vragen over het financieel verslag van 2018.
Verslag kascommissie
De kascommissie werd dit jaar gevormd door Theo van Es (afwezig) en Lambert Hoving.
Laatstgenoemde verwoordt de bevindingen van de kascommissie. De stukken zijn inzichtelijk en de vragen zijn adequaat beantwoord. De boekhouding is op correcte wijze gevoerd.
Lambert Hoving leest de verklaring voor waarin de kascommissie voorstelt het bestuur decharge te verlenen voor het financiële beleid. De leden stemmen in met het voorstel van de kascommissie om decharge te verlenen.
Lambert Hoving treedt af als kascommissielid, Theo van Es blijft nog een jaar aan. De heer Karman was reserve en wordt gevraagd toe te treden tot de commissie. Theo van Kerkhof biedt zich aan als reserve lid.

5. Bestuurlijke zaken
• Tijdens de ledenvergadering wordt met een attentie afscheid genomen van Jolet Bakker. Zij heeft drie jaar het Wijkblad grotendeels verzorgd. Het blad wordt door de wijkbewoners goed gelezen. De interim-voorzitter bedankt haar voor de fijne samenwerking.
Er is veelvuldig een oproep gedaan voor nieuwe redactieleden. Lang zonder resultaat, zodat stoppen met dit blad de enige optie zou zijn. Er is ook gekeken om op een andere manier het nieuws uit de wijk te gaan verspreiden. Uiteindelijk meldden zich Rikke Korswagen (een kersverse bewoner) en Wilma van Wijk aan. Zij willen zich gaan inzetten voor de continuering van het Wijkblad.
• In de commissie Verkeer is al afscheid genomen van commissielid Kor Flokstra.
• Van Jancko Rijpma wordt tijdens de ledenvergadering afscheid genomen. Hij was al eerder gestopt als voorzitter van de commissie Verkeer. Ook hij ontvangt een blijk van waardering.
• Jan van der Wal was al commissielid van Verkeer en wordt nu ook voorgesteld als bestuurslid van de commissie Groen en Kunst. Het voorstel wordt aangenomen.
• Hans Amse heeft er een penningmeesterschap van bijna 15 jaar opzitten en gaf aan er mee te willen stoppen. Eric Smit (ook een recente nieuwkomer in de buurt) heeft zich voor die post aangemeld. Zijn kandidaatschap wordt met applaus bevestigd door de leden.
Het afscheid van Hans Amse is in de najaarsvergadering.

6. Verslag van de commissie:
Welzijn
Jolanda Boukari, bestuurslid van de commissie Welzijn, is al een aantal jaren het enige lid van de commissie. Ze doet een oproep aan de aanwezigen om zich voor de commissie aan te melden en zich te gaan inzetten in het Welzijn van de woonomgeving. Vervolgens doet ze uitvoerig verslag van de huidige initiatieven.
• Ontmoetingsplekken: +Punt en Mandala zijn in Orden enkele van de ontmoetingsplekken. Behalve het leggen van contacten door bewoners en het volgen van workshops houden hulpinstanties er onder meer spreekuur. Voor 2019 zou er voor beide ontmoetingsplekken in eerste instantie geen subsidie verleend worden, maar de wijkraad heeft zich ervoor ingezet, dat toch voor het jaar 2019 alsnog een subsidiebedrag is vrijgemaakt. Zodat op beide locaties de activiteiten kunnen doorgaan voor bewoners van de wijk. Eind van het jaar wordt opnieuw bekeken of deze ontmoetingsplekken gesubsidieerd gaan worden.
• Burgerparticipatie: er zijn de nodige bijeenkomsten bijgewoond. Een van de adviezen van de raadwerkgroep (een commissie van gemeenteraadsleden) was het intrekken van de Verordening en meer de initiatieven bij de individuele burger zoeken. Het intrekken van deze Verordening zou betekenen dat het recht op voorinzage en inspraak bij de gemeentelijke plannen vervalt. Wat blijft dan de rol van de wijkraad?

Vanuit de dorps- en wijkraden (DWR) is een afvaardiging samengesteld. Deze groep gaat met elkaar en met vertegenwoordigers van de gemeente en de verantwoordelijke wethouder, Wim Willems, kijken hoe invulling aan de nieuwe structuur van de DWR gegeven kan worden. En de inbreng van de individuele burger. De wijkraad blijft het proces op de voet volgen.
• Kindervreugd: onlangs is er op het terrein van speeltuinvereniging Kindervreugd een ballenvanger geplaatst. De ballenvanger houdt de ballen tegen van de spelende kinderen op het kleine pannaveld. Een watertappunt wordt eerdaags gerealiseerd.
• Vitaliteitsagenda en leefbaarheidsscan: met een groot aantal partijen (zorginstanties, woningcorporaties, politie en gemeente) is overleg geweest hoe de leefbaarheid in de wijk kan worden behouden of worden verbeterd. Volgens de eerste uitkomsten mag de woonomgeving wel wat groener. En mag er aandacht komen voor de gedateerdheid van de woningen en parkeerproblemen. Ook een aandachtspunt is het vergrijzen van de wijk met de daarbij komende problemen van dementerende en verwarde personen.
• AED: binnenkort wordt er een AED bij de ontmoetingsplek het +Punt geplaatst. De AED komt aan de buitenkant van het gebouw en is 24 uur per dag beschikbaar. Het project is tot stand gekomen door samenwerking tussen gemeente, Woonmensen en wijkraad.
Wijkbewoners kunnen zich, ook tijdens deze vergadering, aanmelden voor een AED-reanimatiecursus.
Jolanda doet een oproep voor panelleden. Wijkbewoners die willen meedenken over allerlei zaken die spelen in de wijk kunnen zich opgeven.

Bouwen & Wonen
Bert Vierhout brengt een aantal onderwerpen onder de aandacht.
• De 56 woningen aan de Spartahof zijn bijna gereed. Het is een mooie omgeving geworden met twee hofjes.
• Bert laat in een PowerPointpresentatie het laatste plan zien van de renovatie van Westpoint. Het betreft een integraal plan met te vernieuwen openbare ruimte. Er komen 28 inpandige parkeerplaatsen voor de 94 appartementen. Daarnaast zijn er parkeerplaatsen in de omgeving. Het plan om het Westpoint geschikt te maken voor veel eenpersoonshuishoudens is inmiddels gewijzigd.
• Op het terrein van het voormalige Juliana Ziekenhuis is met de nieuwbouw een begin gemaakt. Tot 2020 wordt gefaseerd gebouwd. Het project ligt net buiten het werkgebied van wijkraad Brink & Orden. Er is samenwerking met wijkraad Sprengen.
• De plannen voor een klein Lidl op de Karwei-locatie (Asselsestraat / hoek Beatrixlaan) nemen vastere vormen aan. Bouwbedrijf Nikkels en de gemeente zijn bezig met het plan. Er is een informatieavond geweest. Volgens de berekening van de gemeente is op die plek ruimte voor een kleine supermarkt. Vraag van een van de aanwezige raadsleden is: Hoe staan jullie er als wijkraad in? Dat er wat gebeurt op die verpauperde locatie is wel een wens van de wijkraad.
• Parapluherziening, begeleid wonen: de oude 2-woningen regeling is niet meer te handhaven. De wijkraad heeft zienswijzen ingediend. Vragen over communicatie, spreiding en overlast worden in een memo beantwoord en naar verwachting door de gemeente vastgesteld.
• De Koning Willem III Kazerne komt na de pauze aan bod.
• Over de Kleiberg is niets te melden.
• Het spoorwissel monument aan de Prinses Beatrixlaan is inmiddels onthuld.
• De energietransitie en de omgevingswet komen er aan.

Groen & Kunst
Jan van der Wal introduceert zichzelf als nieuw bestuurslid en doet verslag van een aantal lopende zaken.
• Er is een brainstormsessie geweest over de aanpassing van de Sprengenweg (onder meer om de weg veiliger te maken voor fietsers) en beplanting van nieuwe bomen en struiken. De bespreking was met André Staal van Wijkraad de Sprengen, Arnhout Nefkens (gemeente) en Jan van der Wal. Momenteel kijken deskundigen hoeveel bomen er nog extra kunnen worden gepoot. Er zijn nog geen nadere mededelingen over gedaan.
• In de Groeneweg is de afwerking van de straat rondom de bomen gewijzigd. Het betreft de boomspiegels, stukje grond rondom de boom. Om de wortels meer ruimte en lucht te geven om te groeien, zijn op de weg de trottoirbanden verlengd en verlegd van 90 graden naar 45 graden. De door de verandering ontstane (kleine) parkeerproblemen zijn in goed overleg met betrokkenen opgelost.
• De wildgroei aan de P.W.A.- laan is onder de aandacht gebracht bij de gemeente. Bij het oprijden vanuit de Prinses Beatrixlaan en de Ritbroekstraat was er te weinig zicht. Er is onderhoud gepleegd. Ook in 2019 wordt de wildgroei in de gaten gehouden.
• Er komt een nieuwe toplaag op het voetpad van de HUP (honden uitlaat plaats) aan de Prinses Beatrixlaan. Medio voorjaar wordt grit aangebracht. Ook wordt de toegankelijkheid voor met name ouderen en voor rollators aangepast.
• Met wijkmanager Gijs van de Ridder heeft Jan bij het Ordenplein gekeken naar mogelijkheden voor extra beplanting. Voor vooral oudere mensen is de oversteek bij de visboer lastig en wordt aangepast.
• Rondom de sprengkop in het bosje van Vosje aan de Ordermolenweg is een omheining met gaas geplaatst. Er is ook een bord gekomen met daarop de tekst: niet betreden gevaarlijk drijfzand.
• Jan bedankt wijkmanager Gijs van de Ridder voor de zeer constructieve samenwerking en uitvoering van de projecten.

Verkeer
Voordat John Verhoek een uiteenzetting geeft over de activiteiten die lopen, geeft hij aan dat zijn commissie in ingekrompen van vier naar twee personen. John heeft vanaf 1-11-2018 de voorzittershamer overgenomen van Jancko Rijpma.
• Aanpassing kruispunt Laan van Spitsbergen / Asselsestraat. Na veel overleg, inspraakprocedures, voorlichtingsavonden en zelfs een rechtszaak is het kruispunt aangepast en voorzien van verkeerlichten. De klacht van fietsers dat auto’s veel ruimte innemen, wordt nader bekeken.
• Het onderwerp ,,overlast Apenheul’’ staat bij de wijkraad nog steeds hoog op de agenda. De wijkraad is absoluut tegenstander van continuering van het overloop parkeren van Apenheul-bezoekers op de velden van AGOVV. De wijkraad gaat meepraten over de overlast van het ‘overloopparkeren’ op de trainingsvelden van AGOVV en wil een definitieve oplossing voor het parkeren in de vorm van een transferium. De interim-voorzitter geeft later in de vergadering een nadere toelichting.
• De Harpweg is bestemd voor wandelaars en fietsers en niet als ontsluitingsweg voor het parkeren op voetbalvelden.
• Om de veilige oversteek van de scholieren te waarborgen is er na overleg een verkeersplateau aan de Prinses Beatrixlaan ter hoogte van het Cortenbosch College aangelegd.
• De wijkraad is betrokken geweest bij de herinrichting van de Schaapweg.
• Bij de school Sprengeloo aan de Prinses Beatrixlaan ontstonden parkeerproblemen. In goed overleg met de gemeente zijn er extra parkeerplaatsen aangelegd.
• Rondom het gebouw ‘Westpoint’ is veel planvorming en discussie geweest. Het gebouw wordt nu als appartementencomplex omgebouwd. De commissie Verkeer heeft de beschikbare parkeerruimte in kaart gebracht.
• Gezamenlijk met wijkraad de Sprengen wordt er nagedacht over de verkeerssituatie op de Sprengenweg. Deze weg heeft twee gescheiden rijbanen en een veel te smalle fietsstrook. Na voltooiing van het Juliana Kwartier zal het hier veel drukker gaan worden.
• Er zijn vergevorderde plannen om de voormalige Karwei-locatie in te richten voor een kleine Lidl. Het laden en lossen van goederen op die plek kan problemen opleveren. Maar ook de toename van het verkeer. De commissie Verkeer is betrokken bij het laden en lossen van vrachtwagens bij de toekomstige Lidl. Het wordt door ons verder gevolgd.
• De herinrichting van de Pieter de Hoochlaan ligt op schema. De afronding is naar verwachting begin juni.
• Naar aanleiding van klachten van bewoners hebben in verschillende woonstraten zogenaamde parkeerdrukmetingen plaatsgevonden. Conclusie: er is voldoende vrije parkeerruimte in deze straten.

Nadere toelichting van interim-voorzitter Margaret Bakker over het onderwerp ,,overlast Apenheul’’. Ze vertelt over de laatste stand van zaken.

Twee jaar geleden is door de gemeente gezegd dat het overloop parkeren op de velden van AGOVV tijdelijk is. Het plan zou zijn besloten voor vijf jaar. De werkgroep Asselsestraat heeft ook twee jaar geleden een plan ingediend voor een transferium. Dat plan is terzijde geschoven. Er zou worden gezocht naar structurele oplossingen.

Het probleem is volgens de wijkraad niet alleen het parkeren, maar ook de verkeersdruk dwars door onze wijk, de CO² uitstoot, de fijnstof en aantasting van de natuur. Voor de wijkbewoners is het van groot belang dat het overloop parkeren een tijdelijke oplossing is.

Er is destijds een projectgroep gevormd. En er waren plannen om nog voor vorige zomer op een locatie te gaan kijken naar een transferium. In januari kwam er een mail dat de projectleider niet meer in functie is. Daarop heeft, samen met de wijkraden de Sprengen en Berg en Bos, een gesprek plaatsgevonden met de nieuwe projectleider.

Volgens de wijkraad is het niet zinvol alle oude oplossingen weer te gaan onderzoeken.
Het wachten is op het advies van het college aan de gemeenteraad. Verlenging van het overloop parkeren is geen optie voor de wijkraad.
De interim-voorzitter roept alle leden op om in groten getale naar de PMA te gaan wanneer dit onderwerp ter tafel komt.

Theo van Kerkhof (SWMA) en bewoner van de wijk spreekt zijn waardering uit over alle inzet en strijdbaarheid van de wijkraadsleden. De aanwezigen beantwoorden zijn opmerking met applaus.

Aan de Hoog Buurloseweg is een stuk grond dat in aanmerking kan komen voor een transferium. Het ligt niet in beschermd Natura 2000-gebied. Het is het enige terrein dat in de buurt beschikbaar is. Lambert Hoving heeft navraag gedaan. De eigenaar heeft aangegeven zelf ook een deel van het project te willen investeren.

Naar aanleiding van een vraag van een van de aanwezigen: de bus die naar de Julianatoren rijdt, is onder eigen beheer.

Hessel Dooper (CDA-raadslid) wil desgewenst een reactie geven. Het is een aandachtsveld van deze wijk. De fractie is van mening dat dit probleem wel heel lang speelt. En dat er iets anders zou moeten worden gedaan dan verlenging van vijf jaar parkeren bij AGOVV.
Ties Stam (fractievoorzitter van de PvdA) vult aan. De afspraak die toen is gemaakt, zou tijdelijk zijn. Er moet een permanente oplossing komen. Dat was toen de voorwaarde.

Theo van Kerkhof merkt op dat hij door deze werkwijze het vertrouwen in de politiek verliest. Hij kan een ondertekende brief van oud-wethouder Johan Kruithof laten zien, waarop het besluit staat dat toen is genomen.

De wijkraad gaat door met ,,vechten’’ voor een goede oplossing. Er zullen nog vele gesprekken volgen. Zodra de PMA het onderwerp parkeren Apenheul heeft geagendeerd, komt het in de digitale nieuwsbrief te staan.

7. Pauze

8. Presentatie over de renovatie en nieuwbouw van de Willem III kazerne
Het heden en het verleden van de kazerne worden belicht. Fred Klijndijk is amateur-historicus van kennis- en opleidingscentrum Willem III Kazerne. Hij vertelt uitvoerig over het ontstaan van de kazerne in 1938 en waarvoor de gebouwen al die jaren zijn gebruikt.
Het tweede deel van de presentatie verzorgt projectadviseur Karel van Dijk, die een uiteenzetting geeft hoe de renovatie en de nieuwbouw van de kazerne tot stand komt. Veel oude elementen aan de gebouwen worden bewaard of opnieuw aangebracht. Aan de hand van sheets wordt de omvang van de werkzaamheden verduidelijkt. De renovatie en de nieuwbouw is nog in volle gang.
Alleen direct omwonenden krijgen over enige tijd bericht zich aan te melden voor een rondleiding om kennis te nemen van de vernieuwingen op die locatie.

9. Rondvraag
• Gerard Laks vraagt om meer beplanting bij het spoormonument aan de Prinses Beatrixlaan. De reclame-uitingen die daar nu te zien zijn, zijn storend. Wijkbeheerder Gijs van de Ridder kan hem melden dat al aan dat idee wordt gewerkt. Er zijn plannen om onder meer een sleedoorn en een krentenboom te gaan planten.
• De heer G. van Ginkel informeert naar de resultaten van het onderzoek, dat vier studenten van de opleiding Social Work hebben uitgevoerd. De wijkraad heeft die resultaten nog niet ontvangen, maar houdt het in de gaten.
• Theo van Kerkhof spreekt nogmaals zijn waardering uit voor alle inspanningen van de voltallige wijkraad.

Sluiting
De interim-voorzitter bedankt iedereen voor zijn komst en sluit de vergadering om 22.45 uur.

Algemene Leden Vergadering op woensdag 13 oktober 2021

Algemene Leden Vergadering op woensdag 13 oktober 2021
Locatie: De Goede Herderkerk, Asselsestraat 199, Apeldoorn
Aanvang: 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur

Agenda
1. Opening door de interim- voorzitter
2. Goedkeuren en vaststellen notulen Algemene Vergadering van oktober 2019 (zie ook onze website)
3. Financieel verslag over 2019 en 2020
Verslag Kascommissie 2019 en 2020
Begroting 2021 en 2022
4. Bestuurszaken
In 2020 waren aftredend en herbenoembaar Jolanda Boukari, bestuurslid Welzijn en Jan van der Wal, bestuurslid Groen & Kunst.
In 2021 is aftredend en herbenoembaar Bert Vierhout, bestuurslid Bouwen & Wonen.
John verhoek, bestuurslid Verkeer, is aftredend en niet herbenoembaar.
Wij roepen geïnteresseerden op om zich kandidaat te stellen! Tegenkandidaten voor het herbenoembare bestuurslid kunnen zich tot uiterlijk 7 dagen voor de vergadering melden.
Indien u belangstelling heeft, neemt u gerust contact op met de secretaris of met de voorzitter.
5. Aan thematafels kunt u , samen met uw wijk- of buurtbewoners, een gesprek aangaan over wensen en ideeën voor de wijk. Dit doen we onder het genot van een drankje.
6. Rondvraag
7. Sluiting

Van harte welkom, we hopen uw weer te mogen begroeten!

In verband met de coronasituatie verzoeken we u om u voor de vergadering aan te melden via
wijkraad@brinkenorden.nl
Dit kan tot uiterlijk dinsdag 12 oktober.

Notulen, agendapunt 2.
Notulen Algemene Vergadering Wijkraad Brink en Orden van 09-10-2019

Stand van zaken rond Dorps- en Wijkraden

Wellicht heeft u het gelezen in de Stentor: een aantal dorps- en wijkraden (DWR’n) heeft besloten om zichzelf op te heffen of hebben de bestuursleden unaniem besloten af te treden. Het heeft alles te maken met de opheffing van de Verordening DWR’n waarin de status, rechten en plichten van de DWR’n zijn vastgelegd. Daarmee krijgen deze een andere positie tov de gemeente. Ook de subsidieregeling is drastisch gewijzigd.
Wij, als bestuur van de Wijkraad Brink & Orden hebben besloten om voorlopig door te gaan. Dat kan, omdat wij een financiële reserve hebben en dus een aantal activiteiten kunnen voortzetten. Want de subsidie is voor dit jaar nihil. Juist omdát wij die reserve hebben, die moet eerst worden opgemaakt. Daarna zal de subsidie ongeveer 1/3 bedragen dan wij tot nu toe ontvingen.
Het uitgeven van ons wijkblad 2 x per jaar doet een grote aanslag op onze financiën, ondanks de inkomsten van adverteerders. Dit jaar kunnen we ons nog veroorloven om het blad uit te brengen. Of dat volgend jaar nog het geval zal zijn, weten we nu niet. We willen dit jaar ook bekijken hoe de samenwerking met de gemeente zal zijn: worden we inderdaad nog als serieuze gesprekspartner gezien, neemt men onze adviezen ter harte? Dat willen we aan het einde van het jaar evalueren. Wij hopen dat we tegen die tijd ook weer een Algemene Ledenvergadering kunnen organiseren, want uw inbreng als bewoner van ons wijkgebied is natuurlijk ook hierin van groot belang.
Gezien de coronamaatregelen zal er in het voorjaar geen ledenvergadering belegd worden. Mocht u ideeën of wensen hebben die van belang kunnen zijn voor uw straat of buurt, of indien u in gesprek wilt gaan met (één van) de bestuursleden, neem gerust contact met ons op.

Dorps- en wijkraden en burgerparticipatie

Het leek er even op dat we als wijkraad geen, of een zeer beperkte, rol meer zouden spelen in de ontwikkelingen van de wijk of het dorp.
Twee jaar hebben de dorps- en wijkraden (DWR’n) gesproken, overlegd en gedebatteerd over rol en positie. En daaraan gekoppeld de subsidies.

Gemeenteraad en college van B&W willen dat ook andere belanghebbenden participeren in beleidsmaatregelen die relevant zijn voor hun buurt of wijk. Daarbij zou Apeldoorn verdeeld moeten worden in 47 buurten, die worden vertegenwoordigd door een groep van bewoners.
Een amendement van het merendeel van de raadsfracties heeft er donderdag 17 december toe geleid dat de DWR’n (toch) een vanzelfsprekende gesprekspartner zullen zijn in de beleidsvorming en dat zij vroegtijdig in het proces zullen worden betrokken. Weliswaar is de verordening DWR’n (waarin rol, positie, bevoegdheden en subsidie is geregeld) ingetrokken, maar een aantal zaken zal straks in de Subsidieregeling Gebiedsparticipanten worden vastgelegd.

Het idee van de 47 buurten is verlaten. Het is aan de bewoners om aan te geven wat een logische gebiedsbepaling is.
Wij zijn verheugd dat de raadsfracties hebben ingezien dat wij als wijkraad, naast andere belanghebbenden, een rol moeten blijven spelen in de verdere ontwikkelingen van onze buurten en onze wijken.

In ons laatste wijkblad hebben wij u opgeroepen u aan te melden als lid van onze wijkraad, opdat wij kunnen aangeven dat wij de belangen van de bewoners (in zijn algemeenheid) van onze wijken en buurten vertegenwoordigen. Daar hebben velen van u gehoor aan gegeven. Daar zijn we zeer blij mee. Maar nog niet iedereen heeft zich aangemeld voor een (gratis) lidmaatschap.
Wilt u dat alsnog doen? Stuur dan een mail naar ledenadministratie@brinkenorden.nl
Wij willen in ieder geval graag doorgaan met onze werkzaamheden! Heeft u ideeën of suggesties voor de verbetering van onze wijk? Neem gerust contact op, voor (mail-)adressen of telefoonnummers verwijs ik u naar ons wijkblad of de website.

Henk Rijke zette onze wijkraad in het voetlicht

De Wijkraad Brink & Orden in een artikel van Henk Rijke en op 11-11-2020 gepubliceerd op de website van Apeldoorn Direct (https://www.apeldoorndirect.nl)

Waar woon ik eigenlijk? Het lijkt een overbodige gedachte, en natuurlijk, ik weet mijn eigen huis echt wel te vinden, maar mijn eigen stad (of zijn we nog steeds een dorp), mijn eigen buurt, de wijk waar ik woon, hoe goed ken ik die eigenlijk? Na 37 jaar is het de hoogste tijd voor een ontdekkingstocht. En waar die beter te beginnen dan in mijn eigen wijk: Brink & Orden. Ik ontmoet er dagelijks vriendelijke mensen. Dat voelt al jaren goed. Maar ik ben nu vooral ook nieuwsgierig naar de wijkraad. Mensen die zich actief inzetten om de wijk leefbaar te houden.

Groen leefklimaat
“Heb je die extra groenbeplanting gezien bij het Orderplein?” Ik spreek Margaret Bakker, interim-voorzitter van de wijkraad. “We willen helpen de wijk nog groener te maken dan hij al is. En extra bomen plaatsen lijkt simpel, maar dat kan zo maar niet. Bekabeling onder de grond, bereikbaarheid van locaties voor mensen in rolstoelen, de eigenaar van de grond. Er moet met veel zaken rekening worden gehouden.”
Gelukkig kent Brink en Orden het nodige groen. Het Orderbos bijvoorbeeld. Uitdagend en rustgevend tegelijkertijd. Dat deel van onze wijk ken ik goed, verken ik zelf al jaren. Vaak op de fiets, vroeger hardlopend en nu in een wat rustiger tempo, wandelend op zondagmiddag als ik probeer mijn vrouw bij te houden. De sportvelden en de bospaden bieden alle ruimte om gezonder te leven. Ook de Kleiberg, met aan de voet de sprengen van de Orderbeek, is prachtig. Een uitdaging is nog het terrein van de oude politieacademie, dat wacht op een nieuwe bestemming die recht doet aan de belangen van de wijk. Margaret Bakker is daar heel helder in: “We volgen de ontwikkelingen op de voet.”
Soms is er ook wel iets teveel groen. “Op sommige plekken staat het onkruid tot aan je heup”, vult Jan van der Wal, bestuurslid Groen en Kunst, aan. “De mensen zien het niet. De gemeente veegt 2 maal per jaar de straat en dat is het dan. Dat mag wel vaker en het eigen initiatief van de burger zou op dit punt ook nog wel iets beter kunnen”.

Diversiteit
Brink en Orden is een heel diverse wijk. “Eigenlijk vind je hier alles”, zegt Margaret. “Sociale woningbouw en villa’s, diverse bevolkingsgroepen en culturen tijdens de buurtpicknick of een spelletjesmiddag, iedereen saamhorig met elkaar. Dichtbij het bos en dicht bij het centrum, met overal uitvalswegen. Het leven is niet voor iedereen even fijn, maar Brink en Orden is een goede leefbare wijk waar je prettig woont.”
Uit de gebiedsscan van de gemeente Apeldoorn blijkt dat de criminaliteit in de wijk al jaren daalt en een, in opdracht van de gemeente uitgevoerde gezondheidsscan bevestigt alle mogelijkheden die Brink en Orden biedt: ruimte voor bewegen (spelen, sporten, wandelen en fietsen) en voldoende mogelijkheden voor ontmoetingen in bijvoorbeeld de ontmoetingstuin ’t Palet, in wijkcentrum Orca of het +Punt Orden. De gezondheidsscan benoemt ook de goede infrastructuur en de sociale veiligheid. Ik moet eerlijk zeggen, dat beeld herken ik na al die jaren zelf ook. Misschien ken ik de wijk onderhand toch wel een beetje.

CruyffCourt
De wijkraad krijgt zowel grote als kleinere dossiers op hun bordje. Margaret: “De plannen om van Westpoint appartementen te maken zijn door de gemeenteraad goedgekeurd en daar zijn we blij mee. Er zit eindelijk schot in de zaak. Ook een mooie ontwikkeling: er wordt nagedacht om in samenwerking met de CruyffFoundation het huidige CruyffCourt een opknapbeurt te geven. Als dat gaat lukken wordt het iets moois voor vooral jong, maar ook oud.”

Kunstroute
“Misschien kunnen we wel zeggen dat deze wijk de meeste kunstwerken van Apeldoorn heeft”, gaat Margaret verder. “In het Sprengenpark, ter hoogte van de torens van de belastingdienst aan de J.F. Kennedylaan, staan een flink aantal kunstwerken, er hangt er zelfs één in een boom. De makers van deze kunstwerken hebben voor hun oeuvre een prijs ontvangen van de Stichting Wilhelminaring. De prijs bestaat onder andere uit de opdracht voor een kunstwerk dat nabij de vallei van het Sprengenpark komt te staan. Het zorgt ervoor dat liefhebbers in het Sprengenpark een heuse kunst-/wandelroute kunnen afleggen.”
Ook bijzonder in Brink en Orden zijn de zogenaamde ‘dwaallichten’. Dit kunstproject beslaat in totaal zeven bronzen beelden, gemaakt door kunstenaar Margot Berkman en zijn bedoeld om kinderen alert te maken bij drukke verkeerspunten.

Beweegtuin

Ook nieuw en al in gebruik, maar nog niet officieel geopend, is de ‘beweegtuin’, in winkelcentrum Orden. In de binnentuin van het gezondheidscentrum kunnen mensen hun arm- en beenspieren versterken. Eén van de toestellen is ook geschikt voor rolstoelers. In opdracht van en gefinancierd door de wijkraad wordt daar deze maand ook nog een fraaie pergola gebouwd.
“We hebben als wijkraad in de afgelopen jaren ook andere verfraaiingen in de wijk kunnen helpen realiseren”, vult Jan aan. “Met het spoormonument op de hoek van de Prins Willem Alexanderlaan, een blijvende herinnering aan het Koningslijntje, hebben we bijvoorbeeld mogen bijdragen aan het herleven van een klein stukje Apeldoornse historie.”
Ook mooi is het hek om de koningslinde aan de Prins Willem Alexanderlaan. Deze boom is geplant ter ere van de kroning van Koning Willem Alexander. Het hekwerk is afkomstig van het Raadhuisplein waar het om het borstbeeld van Koning Willem I stond. Best bijzonder.

Klachten & wensen

“Gelukkig krijgen we weinig klachten uit de wijk”, weet Jan. “Natuurlijk is nooit iedereen tevreden. Zeker het vele verkeer zorgt wel voor uitdagingen.” Jolanda Boukari, al 15 jaar secretaris van de wijkraad vult aan: “We houden scherp bij wat er met alle klachten gebeurt en of mensen goed geïnformeerd worden. Niet alle klachten kunnen worden opgelost, maar voor wat betreft terugkoppeling durf ik te zeggen: 100%”.
Ik vraag mij af of er nog wensen zijn. “Weet je wat nog een verrijking voor de wijk zou kunnen zijn”, realiseert Margaret Bakker zich. “Wat leuke horeca, ergens midden in de wijk, waar je in het weekend gezellig een drankje kan drinken.”

Meedoen
Ik merk dat ik onder de indruk ben van de motivatie bij de leden van de wijkraad. “Ik ben een doeman”, zegt Jan. “Dingen doen voor mensen in de wijk, daar ga ik voor.” Jolanda benadrukt de open samenwerking in het bestuur. “Ik werk graag achter de schermen om te zorgen dat alles goed loopt”. Margaret voegt er tot slot aan toe: ”Je kunt wel hard roepen dat het allemaal beter moet, maar ik merkte 8 jaar geleden al dat de wijkraad een actieve club mensen is die daadwerkelijk iets voor elkaar wil krijgen. Daar wil ik graag bijhoren.”
Voor meer informatie over de wijk(raad) Brink en Orden kijk je op www.brinkenorden.nl