Categoriearchief: Bouwen & Wonen

Rookmelders worden in woning verplicht

Het duurt nog even maar vanaf 1 juli 2022 wordt het in alle Nederlandse woningen verplicht om optische rookmelders te installeren. Als jouw woning niet aan de hier onder genoemde eisen voldoet, heb je kans op een onprettige boete en/of problemen met de verzekering.

Deze verplichting bestaat al voor nieuwbouwwoningen vanaf 2003. Volgens de verandering in het bouwbesluit moet een huis uitgerust zijn met ‘voldoende rookmelders’. Dit houdt in dat op iedere verdieping van een zelfstandige woning minstens één rookmelder aanwezig moet zijn. In zogenaamde kamerwoningen, zoals studentenhuizen, wordt in iedere kamer één rookmelder verplicht. Met deze nieuwe regels zullen minder mensen bij woningbranden omkomen.

De rookmelder moet het Europese EN 14604 certificaat hebben. Voor rookmelders op netstroom is daarnaast een NEN 2555 certificaat vereist. Genoemde certificaten garanderen onder meer dat de rookmelder een goed geluidssignaal geeft, eenvoudig te plaatsen is en op tijd rook detecteert.

Rookmelders zijn thans in overvloed te koop in bouwmarkten, in supermarkten, op internet, bij sommige verzekeringen en nog meer winkels.

Albert Heijn gaat starten met verbouw

Albert Hein-Sprengenpark aan de Schapendoesweg heeft vorig jaar een omgevingsvergunning voor een grootschalige verbouwing aangevraagd bij de gemeente. Onlangs heeft Albert Heijn de wijkraad geïnformeerd dat de omgevingsvergunning definitief door de gemeente is verleend.

De verbouwing houdt in dat:

  • Het huidige winkelpand wordt aan zowel de westzijde als aan de oostzijde uitgebreid.
  • Het laden en lossen komt aan de Asselsestraat.
  • Het winkelpand wordt binnen opnieuw ingedeeld. Er komt ruimte voor een Etos en Gall & Gall.
  • Parkeerterrein en speelterrein worden opnieuw ingericht.

Op dinsdag 19 april wordt gestart met de werkzaamheden.
Er kan overigens niet meteen echt gebouwd worden. Eerst moeten er aanpassingen in de openbare ruimte uitgevoerd worden opdat er ruimte komt voor de uitbreidingen van het winkelpand. Een van de eerste activiteiten is het kappen van de bomen die niet kunnen blijven, en het maken van tijdelijke verhardingen. Het plan voorziet o.a. in het planten van nieuwe bomen en hagen.

Ontwerpbestemmingsplan Laan van Spitsbergen 2

Overloopparkeerterrein voor attracties op 2 voetbalvelden van AGOVV

De gemeente heeft medegedeeld dat van 31 maart 2022 tot en met 11 mei 2022 het ontwerp van het bestemmingsplan Laan van Spitsbergen 2, overloopparkeerterrein attracties met identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1430-ont1 ter inzage ligt. Het ontwerp maakt het realiseren van een overloopparkeerterrein voor bezoekers van attracties in Apeldoorn West mogelijk. Onder ‘’attracties’’ wordt in dit geval bedoeld : Apenheul, Boschbad, Klimbos. het park Berg en Bos e.d..

De toegang naar dit parkeerterrein zal geschieden vanaf kruispunt Laan van Spitsbergen/ Asselsestraat, op Asselsestraat 1e weggetje rechts. Dit weggetje staat bekend als Harpweg. Voor de ligging van het geplande overloopparkeerterrein zie bijgevoegde luchtfoto. De rode lijn geeft de plangrenzen aan.

Voor meer informatie over het ontwerpbestemmingsplan kan u  Gemeenteblad 2022, 132751 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl) raadplegen. Het nog te vast te stellen bestemmingsplan voor genoemd overloopparkeren, maakt het voor de gemeente eveneens mogelijk om -in geval AGOVV niet wil meewerken- een onteigeningsprocedure op te starten voor de 2 voetbalvelden. AGOVV heeft al bekend gemaakt niet te willen meewerken, omdat door groei van het ledenaantal AGOVV de betrokken velden hard nodig heeft.

De wijkraad is van mening dat Apenheul e.d. haar bezoekersaantallen moet limiteren tot het aantal parkeerplaatsen dat zij nu tot hun beschikking hebben.  Wij gaan ons beraden over eventuele acties.

Indien u een mening heeft over het plan voor overloopparkeren voor voornamelijk Apenheul, raden wij u aan om uiterlijk 11 mei 2022 zienswijzen in te dienen. Hierbij letten op de aanwijzingen in genoemd gemeenteblad.

Gemeentelijk water- en rioleringsplan 2022-2026

Op 2 december j.l. heeft de gemeenteraad het gemeentelijk water- en rioleringsplan voor de jaren 2022-2026 vastgesteld.

In dit plan is te lezen hoe Apeldoorn zich de komende jaren zich voorbereid op extreme weersituaties.  Er wordt ingegaan op het omgaan met wateroverlast, warmte en droogte ten gevolge van klimaatveranderingen.  Denk daarbij aan het vasthouden van regen- en grondwater door o.a. regenpijpen af te koppelen van het riool. Daarnaast aan het vergroenen van de openbare – en privéruimte (zoals particuliere tuinen).  En ook aan natuurlijk beheer van het waterpeil van beken, vijvers en kanalen.

Dit plan kunt u inzien door hier te klikken op Gemeentelijk water-  rioleringsplan

Plan voor woningen op voormalig Karwei locatie 

Vorig najaar heeft de gemeenteraad zich uitgesproken tegen een plan voor een supermarkt ter plaatse. De projectontwikkelaar Nikkels heeft er daarna geen gras over laten groeien en heeft voor dit terrein een plan voor woningen bij de gemeente ingediend. Eind januari 2022 heeft de gemeenteraad zich al positief uitgesproken over het stedenbouwkundig kader voor woningbouw ter plaatse. Nu kan het plan verder worden uitgewerkt en een bestemmingsplanwijziging voor woningbouw worden voorbereid.

Hernieuwde editie Apeldoornse Architectuur- en Publieksprijs 2022

Na acht jaar van afwezigheid organiseert Architectuurcentrum Bouwhuis voor de 21e keer een nieuwe editie van de Apeldoornse Architectuur- en Publieksprijs 2022. Vanaf 1994 tot 2013 organiseerde Architectuurcentrum Bouwhuis jaarlijks de Architectuurprijs waarbij een vakjury  één winnaar uitkoos, het architectenbureau  dat het meest betekenisvolle architectonische project  in dat jaar had gerealiseerd. Dat kon variëren van kantoor, woningen of inrichtingen openbare ruimte. Vanaf 2002 tot 2013 organiseerde De Stentor de Publieksprijs, waarbij het publiek werd uitgenodigd een stem uit te brengen op hun favoriete project. Zowel de Architectuurprijs als de Publieksprijs werden tijdens de feestelijke Nacht van de Architectuur in Orpheus  uitgereikt.

Iedere Apeldoorner mag projecten indienen

Nieuw is dat dit jaar niet alleen architecten, bouwers en opdrachtgevers projecten kunnen aandragen, maar ook inwoners van Apeldoorn, omdat bijzondere architectuur soms de publieke belangstelling ontbeert die het wel verdient. Als lokaal architectuurcentrum willen wij de belangstelling van Apeldoorners voor de gebouwde omgeving aanmoedigen.  Hoe meer mensen deelnemen aan de discussie, hoe meer mensen zich herkennen in de uiteindelijke resultaten en zich betrokken voelen bij de ontwikkeling van de stad.

Doelstelling

Het doel van deze prijzen is primair om de stad aantrekkelijker te maken door goed ontworpen gebouwen en buitenruimten te belonen. Op de langere termijn dragen deze Architectuur- en Publieksprijs bij aan een cultuurverandering en waardering voor hoogwaardige architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Nieuw is ook dat er een bredere aanpak komt met de introductie van vier categorieën:

  • Woningen
  • Andere gebouwen zoals kantoren, schoolgebouwen, sportaccommodaties, culturele instellingen, winkels etc.
  • Openbare ruimte, denk aan nieuwe landschapsinrichting, inrichting van pleinen en straten.
  • Door particulieren zelfgebouwde omgeving : alle ruimtelijke aanpassingen aan en rond een woning. Naast erfafscheidingen ook uit-/aanbouwen, dakkapellen, zonnepanelen op dak, ed.

Voorwaarde voor deelname is dat de projecten moeten zijn gerealiseerd tussen

1 januari 2014 tot 1 januari 2022. Bij elk architectonisch project zal bekeken worden in hoeverre het project een bijdrage levert aan de groene ruimtelijke kwaliteit, de sociale omgeving en de sociale veiligheid. Vanaf vandaag mag iedereen projecten aandragen voor de Apeldoornse Architectuur- en Publieksprijs 2022 via dit formulier www.architectuurcentrumbouwhuis.nl/project-indienen/

De sluitingsdatum voor het indienen van projecten is 31 maart 2022.

Uit alle inzendingen van de groslist wordt een longlist gefilterd, waarna de vakjury een selectie maakt voor de shortlist. Op de Dag van de Architectuur, zaterdag 18 juni 2022, worden voor alle vier categorieën de winnaars  van de Architectuurprijs 2022 bekend gemaakt.

Stemmen voor de Publieksprijs.

Voor de Publieksprijs 2022 wordt het publiek uitgenodigd om via een stemmodule op de website van Architectuurcentrum Bouwhuis vanaf 15 april  hun stem uit te gaan brengen op hun favoriete gebouw, woning, openbare ruimte en door particulieren zelfgebouwde omgeving. Sluitingsdatum is 1 juni 2022.  Begin juni 2022 zullen de stemmen worden geteld door de programmacommissie van Architectuurcentrum Bouwhuis en zal een shortlist worden samengesteld. In mei zal een oproep uitgaan naar het Apeldoornse publiek om zitting te nemen in de publieksjury.  Hieruit worden 50 belangstellenden gekozen die worden uitgenodigd voor een busexcursie langs de projecten die op de shortlist van de Publieksprijs staan.

Deze  publieksjury zal uiteindelijk de Publieksprijzen voor alle vier categorieën bepalen. Bekendmaking en feestelijke presentatie van de prijzen vindt plaats tijdens de Dag van de Architectuur op zaterdag 18 juni. Via onze website www.architectuurcentrumbouwhuis.nl  kan iedereen de ontwikkelingen van de Apeldoornse Architectuur- en Publieksprijs 2022 volgen.

De Publieksprijs 2011 ging naar het appartementencomplex Sparta Luce van architect Martin Kleine Schaars uit Deventer.

 

Transitievisie Warmte 2021 tot 2050

Uw wijkraad heeft de volgende informatie gevonden in het document dat u kan vinden via onderstaande link:
https://www.de-a.nl/wp-content/uploads/2021/10/Transitievisie-Warmte-2021-TG.pdf

In het kort komt het voor Brink & Orden op het volgende neer:

Orden: Is aan de beurt in het tijdvak 2025-2035 Gedacht wordt aan een individuele warmtepomp of warmtenet. Er is in de buurten in dit tijdvak aquathermie en restwarmte beschikbaar voor ten minste 35% van de buurt. Gemeente e.a. doen vanaf 2025 onderzoek naar de potentie van aquathermie en restwarmte, en de haalbaarheid ervan voor het verwarmen van woningen. Als het voorwerk en onderzoek aanleiding geeft, dan start men het proces om tot een Uitvoeringsplan te komen.

Brink (buurten Driehuizen, Waterloo en Brinkhof): Is aan de beurt in het tijdvak 2040-2050. In dit tijdvak is met de huidige stand van de techniek, eigenlijk nog geen goede duurzaam alternatief. Er wordt voor de buurten in dit tijdvak verschillende ontwikkelingen afgewacht. Denk hierbij aan de komst van bijvoorbeeld waterstof, groen gas of andere innovatieve alternatieven. Men krijgt op de langere termijn pas echt zicht op de beschikbaarheid hiervan.

Plannen voor voormalig belastingkantoor JFK2 aan de J.F. Kennedylaan

Vastgoedbedrijf Explorius maakt nu plannen voor de verbouw van dit voormalige belastingpand. Dit bedrijf heeft ook de nieuwe woningen in het Julianakwartier ontwikkeld. Explorius gaat uit van 100 zorgwoningen en huurappartementen in de vrije sector. Eind dit jaar wordt de bestemmingsplanwijzigingen naar Wonen verwacht. De basis voor de plannen ligt in het behoud van het gebouw, zodat er geen volledige sloop hoeft plaats te vinden. Zo kan de uitstraling van het gebouw als gemeentelijk monument eer aan gedaan worden. Als de bestemmingsplanwijziging spoedig wordt geaccepteerd, wordt in de 2e helft van 2022 het gebouw ontdaan van onnodige onderdelen. Daarna vindt in 2023 volgens de huidige planning de invulling naar woningen plaats. Begin 2024 kunnen naar verwachting de eerste bewoners naar dit pand verhuizen.
Voor meer info zie https://explorius.nl/projecten/belastingkantoor-apeldoorn