Categoriearchief: Bouwen & Wonen

De gemeente Apeldoorn deelt mede:

Bijgaand drie linken naar een drietal berichten van de gemeente Apeldoorn, die mogelijk voor u (als wijkbewoner) van belang kunnen zijn. Het betreft actuele onderwerpen uit het programma Energie van de gemeente Apeldoorn.

Te weten: komende activiteiten rondom energiebesparing en de themabijeenkomst RES op 2 september (bijeenkomst over het concept-plan voor duurzame energie in de regio, met daarin de zoekgebieden voor nieuwe zonneparken en windmolens).

Deze zaken zijn wellicht ook relevant voor u als lezer.

Een en ander is ook terug te vinden op onze webpagina’s

Ook  Albert Heijn aan het Sprengenpark  wil uitbreiden

Onlangs heeft Albert Heijn Sprengenpark (ook wel bekend als AH Schapendoesweg, voormalig C1000) een uitbreidingsplan aan aanwonenden, gemeente en wijkraad gepresenteerd. Dit plan omvat uitbreiding van het winkelgebouw en aanpassing van de openbare ruimtes om het winkelgebouw.

De reden van het uitbreidingsplan is het veranderend consumptiepatroon dat zich richt  op meer assortiment, vers en gemak. (N.B. meerdere/alle supermarkten hebben hier mee te maken en maken uitbreidingsplannen).

Belangrijkste  kenmerken van thans voorliggend plan zijn:

 • Laden en lossen langs noordgevel van de winkel aan de Asselsestraat
 • Uitbreiding langs westgevel en oostgevel, totaal 400 a 500 m2
 • Parkeerterrein en het deel Schapendoesweg vanaf de Asselsestraat wordt volledig heringericht
 • Speelterrein wordt gedraaid en enigszins kleiner.

Procedure:

 • Gemeentelijke diensten gaan het plan beoordelen.
 • Met betrekking tot het partieel bestemmingsplan/omgevingsvergunning gaat gemeente na of er een kleine procedure (via college van B en W) of een uitgebreide procedure (via gemeenteraad) nodig is.
 • Er komt informatie (die aan Coranaregels voldoet) en er wordt ruimte geboden voor indienen zienswijzen.
 • Zo mogelijk opstart procedure najaar 2020.

Bestemmingsplanherziening Westpoint

De gemeente Apeldoorn heeft op 18 maart de bestemmingsplanherziening ca. voor het Westpoint bekend gemaakt.

(Onderstaande informatie overgenomen van www.apeldoorn.nl):

Met toepassing van de coördinatieregeling van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening liggen van 19 maart 2020 tot en met 29 april 2020 de volgende documenten tegelijkertijd ter inzage:

1. Ontwerp bestemmingsplan Woningbouw Handelstraat 2 met identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1382-ont1

2. Ontwerp omgevingsvergunning voor de realisatie van 94 appartementen in het gebouw aan de Handelstraat 2 (Westpoint) met bijbehorende parkeerkelder en bergingen, het aanleggen en veranderen van een uitrit en het kappen van 23 bomen

3. Ontwerp besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder appartementen Handelstraat 2

 1. Ontwerp bestemmingsplan Woningbouw Handelstraat 2

Het ontwerp bestemmingsplan betreft de transformatie van het voormalige kantoorgebouw Westpoint naar 94 appartementen met bijbehorende ondergrondse parkeervoorzieningen, en een opwaardering van de buitenruimte.
De gemeenteraad is niet van plan een exploitatieplan vast te stellen.

 1. Ontwerp omgevingsvergunning

De ontwerp omgevingsvergunning heeft betrekking op de volgende activiteiten:
• Veranderen van het gebouw (Westpoint) tot 94 appartementen met bijbehorende ondergrondse parkeervoorzieningen en bergingen;
• Het aanleggen en veranderen van een uitrit;
• Het kappen van 23 bomen.

 1. Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder

Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder is opgesteld ten behoeve van meerdere van de te realiseren appartementen die zijn opgenomen in bovengenoemd ontwerp bestemmingsplan Woningbouw Handelstraat 2. De Wet geluidhinder streeft voor deze woningen naar een geluidbelasting van maximaal 48 dB. Er kan tot evenwel een hogere grenswaarde worden vastgesteld. Omdat de streefwaarde gedeeltelijk wordt overschreden, is het college van burgemeester en wethouders voornemens om hogere grenswaarden vast te stellen.

Terinzagelegging ontwerpbesluiten

Het ontwerp bestemmingsplan, de ontwerp omgevingsvergunning en het ontwerp besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder liggen ter inzage bij het Omgevingsloket. De medewerkers van het Omgevingsloket kunnen u meer vertellen over de ontwerpbesluiten. Bij het Omgevingsloket kunt u alleen op afspraak terecht. Informatie over het maken van een afspraak en over de locatie van het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis.

U kunt het ontwerp-bestemmingsplan raadplegen op de landelijke website:https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0200.bp1382-ont1

De bronbestanden die samen het ontwerp-bestemmingsplan vormen zijn te vinden op het webadres:

Het ontwerp besluit omgevingsvergunning en het ontwerp besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder kan op verzoek digitaal worden toegezonden door een mail te sturen aan infoomgevingsloket@apeldoorn.nl.

Indienen van zienswijzen ontwerpbestemmingsplan

Tijdens de periode waarin het ontwerp bestemmingsplan ter inzage ligt kan iedereen een zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan geven. Dat kan op de volgende manieren:
• Schriftelijk: stuur uw zienswijze naar de gemeenteraad, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van ‘zienswijze over ontwerp bestemmingsplan Woningbouw Handelstraat 2’. De zienswijzenbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten.
• Mondeling: maak een afspraak met mevrouw J. Perlitius, tel. (055) 580 2773.
• Digitaal: vul het formulier in op onze website, 
www.apeldoorn.nl/reactiebestemmingsplan (inloggen met DigiD).
Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.

Indienen van zienswijzen ontwerp omgevingsvergunning

Tijdens de periode waarin de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage ligt kan iedereen een zienswijze over het ontwerp besluit geven. Dat kan op de volgende manieren:
• Schriftelijk: stuur uw zienswijze naar burgemeester en wethouders, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van ‘zienswijze over ontwerp omgevingsvergunning Woningbouw Handelstraat 2’. De zienswijzenbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten.
• Mondeling: maak een afspraak met mevrouw. M. van den Brink, (055)5802496 over de ontwerp omgevingsvergunning.
Het indienen van digitale zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.

Indienen van zienswijzen ontwerp besluit hogere grenswaarden Wet Geluidhinder

Tijdens de periode waarin het ontwerp besluit hogere grenswaarde Wet Geluidhinder ter inzage ligt kan een ieder een zienswijze over het ontwerp besluit geven. Dat kan op de volgende manieren:
• Schriftelijk: stuur uw zienswijze naar burgemeester en wethouders, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van ‘zienswijze over ontwerp besluit hogere grenswaarden Woningbouw Handelstraat 2, DOS-2020-001174’. De zienswijzenbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten.
• Mondeling: maak een afspraak met mevrouw J. Perlitius, tel. (055) 580 2773 over het ontwerp besluit Hogere Grenswaarden.
Het indienen van digitale zienswijzen per e-mail is niet mogelijk.

Apeldoorn, 18 maart 2020

Fotovakschool wordt verbouwd ten behoeve van Riwis

Fotovakschool wordt verbouwd ten behoeve van Riwis

De voormalige fotovakschool aan de Henri Dunantlaan 2 is verkocht aan Ultiem Wonen (onderdeel van City Side Appartement en met als doel voorzien in ‘’Zorg- en Ondersteuningsvraag’’ ). Het pand zal worden verbouwd naar een gebouw voor cliënten van Riwis en Tactus. In dit pand was oorspronkelijk een huishoudschool gevestigd. Vernieuwbouw zal uitsluitend binnen het huidig gebouw plaatsvinden.

Tactus (verslavingszorg inclusief preventie) blijft gebruiker met 22 eenheden.

Riwis Zorg & Welzijn wordt nieuwe gebruiker van ca. 35 (of 6 meer) eenheden voor beschermd wonen. De huidige bestemming is ‘’maatschappelijke doeleinden’’. Daarom is een bestemmingsplanwijziging niet vereist. Wegens bouwkundige aanpassingen is wel een omgevingsvergunning nodig. Voordeuren van eenheden zijn allen inpandig. Dit is gunstig voor beheersbaarheid binnen het gebouw.

Er worden alleen mannen van gemengde leeftijd geplaatst (dus niet alleen jongeren).

Dag en nachtbegeleiding voor Tactus en RIWIS samen vindt permanent plaats. In de nacht zijn 2 a 3 begeleiders aanwezig.

Met het oog op onderlinge goede verhoudingen tussen, communicatie met en informatie aan direct omwonenden, c.q. alle betrokkenen, en ter voorkoming van eventuele overlast, is het zinvol geacht afspraken te maken en vast te leggen in een convenant. Dit convenant is in afgelopen november ondertekend door Riwis Zorg & Welzijn, Tactus Verslavingszorg, Gemeente Apeldoorn, Verenigingen van eigenaren van de ‘Sprengenstaete’ en ‘Residence Sprengen’, en de Wijkraad Brink en Orden,

Riwis en Tactus zijn verantwoordelijk voor de organisatie van operationeel overleg, omgevingsoverleg (communicatie met bewoners in de omgeving) en het houden van een spreekuur.

Riwis en Tactus stellen een telefoonnummer beschikbaar voor vragen en opmerkingen uit de buurt. Dit telefoonnummer is 06-34492762 (mobiel nummer teamleider Henri Dunantlaan).

Verdere stappen voor ombouw Westpoint naar appartementen

Verdere stappen voor ombouw Westpoint naar appartementen

Na de informatieavond in afgelopen september is er enige tijd geen nieuws geweest. Dit kwam door onzekerheid of de landelijk spelende stikstofkwestie de bouw zou kunnen vertragen. Inmiddels heeft de provincie groen licht gegeven op de stikstofberekeningen bij de verbouwing van het Westpoint. Hierdoor kunnen de projectontwikkelaar BUN en de gemeente verder gaan met de noodzakelijke procedures .

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft een paar keer de plannen beoordeeld. Onlangs heeft de CRK positief over de plannen geoordeeld. Aandachtspunt blijft nog even de wijze van schoonmaken en opnieuw behandelen van de huidige natuurstenen gevelplaten.

In de eindfase van de verbouwing zal ook de openbare ruimte worden aangepakt.

In gesprekken tussen buurtcomité , gemeente en wijkraden wordt gesproken om het toekomstige parkeren in goede banen te leiden. Gedacht wordt aan een systeem van vergunning parkeren voor bewoners van het Westpoint en het doodlopende deel van de Sprengenweg. Aandachtspunt daarbij zijn de zogenaamde bloktijden waarin uitsluitend door vergunninghouders geparkeerd kan worden. De gemeente heeft aangegeven niet meer vergunningen uit te geven dan er openbare parkeerplaatsen zijn.

De gemeente bereidt nu de wijziging van de thans geldende kantoorbestemming naar een woonbestemming voor. Dit komt begin 2020 ter visie. Dan kunnen er zienswijzen bij de gemeente op de plannen worden ingediend. Vervolgens wordt er een zogenaamde zienswijzennota opgesteld. Die nota wordt met het ontwerp-bestemmingsplan aangeboden aan de gemeenteraad. Het is aan de gemeenteraad om de plannen wel of niet goed te keuren. Na een goedkeuring met besluit van de gemeenteraad en als er door belanghebbende geen bezwaren worden aangetekend worden, zou na de zomer van 2020 gestart kunnen worden met de verbouw

stappen voor ombouw Westpoint naar appartementen

stappen voor ombouw Westpoint naar appartementen

Na de informatieavond in afgelopen september is er enige tijd geen nieuws geweest. Dit kwam door onzekerheid of de landelijk spelende stikstofkwestie de bouw zou kunnen vertragen. Inmiddels heeft de provincie groen licht gegeven op de stikstofberekeningen bij de verbouwing van het Westpoint. Hierdoor kunnen de projectontwikkelaar BUN en de gemeente verder gaan met de noodzakelijke procedures .

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft een paar keer de plannen beoordeeld. Onlangs heeft de CRK positief over de plannen geoordeeld. Aandachtspunt blijft nog even de wijze van schoonmaken en opnieuw behandelen van de huidige natuurstenen gevelplaten. In de eindfase van de verbouwing zal ook de openbare ruimte worden aangepakt.

In contacten tussen buurtcomité , gemeente en wijkraden wordt gesproken om het toekomstige parkeren in goede banen te leiden. Gedacht wordt aan een systeem van vergunning parkeren voor bewoners van het Westpoint en het doodlopende deel van de Sprengenweg. Aandachtspunt daarbij zijn de zogenaamde bloktijden waarin uitsluitend door vergunninghouders geparkeerd kan worden. De gemeente heeft aangegeven niet meer vergunningen uit te geven dan er openbare parkeerplaatsen (80 stuks) gepland zijn.

De gemeente bereidt nu de wijziging van de thans geldende kantoorbestemming naar een woonbestemming voor. Dit komt begin 2020 ter visie. Dan kunnen er zienswijzen bij de gemeente op de plannen worden ingediend. Vervolgens wordt er een zogenaamde zienswijzennota opgesteld. Die nota wordt met het ontwerp-bestemmingsplan aangeboden aan de gemeenteraad. Het is aan de gemeenteraad om de plannen wel of niet goed te keuren. Na een goedkeuring met besluit van de gemeenteraad en als er door belanghebbende geen bezwaren worden aangetekend worden, zou na de zomer van 2020 gestart kunnen worden met de verbouw. De Wijkraad is verheugd dat er na jaren een eind in zicht is aan de verpaupering en narigheid met betrekking tot dit leegstaande gebouw met parkeerplaats.

Fotovakschool wordt verbouwd ten behoeve van Riwis

Fotovakschool wordt verbouwd ten behoeve van Riwis

De voormalige fotovakschool aan de Henri Dunantlaan 2 is verkocht aan Ultiem Wonen (onderdeel van City Side Appartement en met als doel voorzien in ‘’Zorg- en Ondersteuningsvraag’’ ). Het pand zal worden verbouwd naar een gebouw voor cliënten van Riwis en Tactus. In dit pand was oorspronkelijk een huishoudschool gevestigd. Vernieuwbouw zal uitsluitend binnen het huidig gebouw plaatsvinden.

Tactus (verslavingszorg inclusief preventie) blijft gebruiker met 22 eenheden.

Riwis Zorg & Welzijn wordt nieuwe gebruiker van ca. 35 (of 6 meer) eenheden voor beschermd wonen. De huidige bestemming is ‘’maatschappelijke doeleinden’’. Daarom is een bestemmingsplanwijziging niet vereist. Wegens bouwkundige aanpassingen is wel een omgevingsvergunning nodig. Voordeuren van eenheden zijn allen inpandig. Dit is gunstig voor beheersbaarheid binnen het gebouw.

Er worden alleen mannen van gemengde leeftijd geplaatst (dus niet alleen jongeren).

Dag en nachtbegeleiding voor Tactus en RIWIS samen vindt permanent plaats. In de nacht zijn 2 a 3 begeleiders aanwezig.

Met het oog op onderlinge goede verhoudingen tussen, communicatie met en informatie aan direct omwonenden, c.q. alle betrokkenen, en ter voorkoming van eventuele overlast, is het zinvol geacht afspraken te maken en vast te leggen in een convenant. Dit convenant is in afgelopen november ondertekend door Riwis Zorg & Welzijn, Tactus Verslavingszorg, Gemeente Apeldoorn, Verenigingen van eigenaren van de ‘Sprengenstaete’ en ‘Residence Sprengen’, en de Wijkraad Brink en Orden,

Riwis en Tactus zijn verantwoordelijk voor de organisatie van operationeel overleg, omgevingsoverleg (communicatie met bewoners in de omgeving) en het houden van een spreekuur.

Riwis en Tactus stellen een telefoonnummer beschikbaar voor vragen en opmerkingen uit de buurt. Dit telefoonnummer is 06-34492762 (mobiel nummer teamleider Henri Dunantlaan).

Update: Lidl bij voormalige Karwei bouwmarkt

Enkele aspecten bij de ombouw van de voormalige bouwmarkt van Karwei naar een Lidl supermarkt

 • Er zijn plannen gemaakt door de huidige eigenaar om het in vervallen staat verkerende oude pand van Karwei te vervangen door nieuwbouw voor een supermarkt voor Lidl. De geplande Lidl is naar Lidl-maatstaven klein. Hiermee kan de hoek  Asselsestraat-Beatrixlaan opknappen.
 • Alvorens met de nieuwbouw kan worden begonnen, zal na de sloop van de oude opstallen de bodem worden gesaneerd. Dit is nodig omdat in het verleden de bodem door toenmalige activiteiten vervuild is geraakt.
 • Een plan voor woningen langs de Beatrixlaan is door de geringe diepte (ca 16m) van de kavels lastig financieel verantwoord te realiseren.
 • Voor de huidige aanwonenden kan er veel veranderen. Een  beperkt aantal zal hun (huur)woning moeten verlaten. Andere  omwonenden krijgen een gebouw in de buurt met meer drukte dan men gewend is.
 • Er zijn wijkbewoners die graag inkopen zullen doen bij Lidl.
 • Naburige supermarkten zijn beducht voor meer concurrentie.
 • De huidige verkeers- en parkeerdruk bij het Ordenplein en de Schapendoesweg zal zich deels verplaatsen naar het parkeerterrein bij Lidl. De gemeente stelt dat het aantal parkeerplaatsen bij de Lidl voldoet aan de norm en dat de verkeerssituatie veilig is. De wijkraad zal de ontwikkelingen nauwlettend volgen.
 • Tijdens de bestemmingplanprocedure zijn vanuit de omgeving zienswijzen ingediend tegen het plan. Het is nu afwachten op de afhandeling van de procedure bij de gemeente. Uiteindelijk is het de gemeenteraad die het bestemmingsplan moet vaststellen. Het is nu nog niet bekend wanneer de gemeenteraad dit plan bespreekt.

Wij begrijpen dat niet iedere omwonende/ondernemende blij is met de voorliggende plannen. Echter als wijkraad beseffen we ook dat na jarenlange leegstand en toenemende verpaupering een oplossing gewenst is. De komst van weer een supermarkt zien wij niet als een optimale oplossing.

Funderingswerkzaamheden Juliana locatie

Diverse buurtbewoners hebben de bouwer Nijhuis, de gemeente Apeldoorn en de wijkraden De Sprengen en Brink & Orden benaderd omtrent funderingswerkzaamheden die nu plaatsvinden bij de bouw van woningen op de locatie van het voormalige Juliana ziekenhuis. Met name de trillingen en geluidsoverlast bij het inslaan (heien) van de funderingspalen riepen reacties op. Om in korte tijd de omwonenden te bereiken zijn de wijkraden gevraagd de  reactie van het bouwbedrijf te verspreiden.

Beste bewoner:

 Na de start van onze heiwerkzaamheden, voor de 86 woningen in het project Julianakwartier, zijn wij door diverse buurtbewoners benaderd over geluidsoverlast en zorgen als gevolg van de trilling die vrijkomt bij het inheien van de funderingspalen. De overlast wordt door buurtbewoners groter ervaren, dan wij van te voren hadden ingeschat. Voor ons daarom zeker aanleiding om u te informeren over de duur, de aard en de keuze van het heisysteem.

De keuze van het heisysteem hebben wij gedaan op basis van het funderingsadvies en de vooropname van de omliggende bebouwing. Hierin is rekening gehouden met de risico’s voor de directe omgeving. In de nabije omgeving van trillingsgevoelige bebouwing worden trillingsarme boorpalen toegepast.

Daar waar de afstand groter is, heipalen. Hierdoor zullen de gevolgen van de trilling nihil zijn. Mocht u onverhoopt toch schade ervaren, informeert u ons alstublieft hier dan over per mail. Dan nemen wij met u contact hierover op. Zowel over het advies, als tijdens de uitvoering, hebben en houden wij nauw contact met de afdeling toezicht en handhaving van de gemeente Apeldoorn. In totaal worden er 434 heipalen en 279 boorpalen aangebracht. Onder voorbehouden onvoorziene omstandigheden, zullen de heiwerkzaamheden woensdag aanstaande, 25 september 2019 gereed zijn. Vanaf 10 oktober zullen wij starten met het plaatsen van prefab betonnen vloeren en wanden. Wij starten met de woningen aan de Sprengenweg. Het plan zal dan vlot zijn vorm onthullen om zo uiteindelijk een prachtige aanvulling te worden op de wijk.

Mocht u vragen, opmerkingen of klachten hebben met betrekking tot onze bouwactiviteiten, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord. U kunt ons telefonisch bereiken op 055-538 37 00 en vragen naar Vincent Hagen of Sander Belt. Een mail sturen mag natuurlijk ook naar apeldoorn@nijhuis.nl.

  Met vriendelijke groet,

Vincent Hagen Projectleider

Nieuw systeem van afval inzamelen

Apeldoorn gaat afval anders inzamelen. De zuidelijke helft van Apeldoorn, inclusief de dorpen en buitengebieden, doet dat al. De noordelijke helft van Apeldoorn, inclusief de dorpen en buitengebieden, is vanaf februari 2020 aan de beurt. De gemeente en Circulus Berkel starten nu met de voorbereidingen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de ervaringen die in Apeldoorn Zuid zijn opgedaan.  In september en oktober zijn er inloopavonden en start ook de inspraak procedure op het ontwerp-plaatsingsplan voor de ondergrondse containers. Bewoners krijgen de komende periode meer informatie.

Wat gaat er veranderen?
Kort gezegd komt het erop neer dat de grijze rest-afval container vervalt voor bewoners van laagbouw woningen in Apeldoorn Noord. Deze wordt vervangen door een grijze container met oranje deksel, waarin het afval van plastic, metaal en drankverpakkingen (PMD) gedaan kan worden.  Bewoners ontvangen een milieupas waarmee zij hun restafval naar een ondergrondse container bij hun in de buurt kunnen brengen.

Om ervoor te zorgen dat er genoeg ondergrondse containers zijn waar bewoners hun restafval kwijt kunnen,  zal Circulus Berkel in opdracht van de gemeente een aantal nieuwe containers voor restafval gaan plaatsen. Deze komen op centrale, goed bereikbare plekken, zoals bijvoorbeeld winkelcentra. De gemeente en Circulus Berkel hebben hiervoor een plan opgesteld met daarin de mogelijke nieuwe locaties voor deze extra containers: het ontwerp-plaatsingsplan ondergrondse containers. Dit plan ligt van 5 september t/m 18 oktober ter inzage voor inspraak. In deze periode kan u formele zienswijzen inbrengen.

Bewoners die toch graag een restafval container aan huis willen houden, kunnen tegen betaling ook een nieuwe grijze container van 140 liter aanschaffen en na aanmelding via internet laten legen. Bewoners die door een beperking of medische indicatie niet in staat zijn om zelf hun restafval weg te brengen kunnen in aanmerking komen voor de Recycleservice, die (rest)afval aan huis ophaalt.

Voor bewoners van hoogbouw in onze wijk verandert er veel minder. Zij worden apart geïnformeerd over de mogelijkheid om zich aan te melden voor luiercontainers

Met dit nieuwe systeem van afvalinzameling wil de gemeente het beter scheiden van afval stimuleren. Apeldoorn streeft naar minder restafval, namelijk 30 kg per inwoner per jaar in 2025. Nu is dat nog 140 kilo, inclusief 25 kg grof restafval. Door aan huis beter te scheiden blijft er minder restafval over. Dat is milieuvriendelijker en bespaart grondstoffen.

Uitnodiging voor informatie tijdens inloopbijeenkomsten
Onze wijk en Hoog Soeren: vrijdag 11 oktober 14.00 – 17.00 uur Orca, Germanenlaan 360

U hoeft zich niet aan te melden. De inloopbijeenkomsten hebben een opzet met informatiekramen.

Komt de datum of plaats u niet uit? Dan bent u ook welkom bij een van de andere inloopbijeenkomsten.

Noordoost
vrijdag 20 september            14.00 – 17.00 uur  Het Kristal, Distelvlinderlaan 200
woensdag 25 september       14.00 – 17.00 uur  De Vlijt, Vlijtseweg 114
donderdag 26 september      17.00 – 20.00 uur  De Vlijt, Vlijtseweg 114
vrijdag 27 september             14.00 – 17.00 uur  De Vlijt, Vlijtseweg 114

Wenum, Wiesel, Beemte      
woensdag 2 oktober             14.00 – 17.00 uur  De Watermolen, Oude Zwolseweg 160

Noord, Centrum en Uddel   
donderdag 3 oktober            19.00 – 21.00 uur  Gebouw Irene bij Grote Kerk Loolaan 16
vrijdag 4 oktober                    14.00 – 17.00 uur  Gebouw Irene bij Grote Kerk Loolaan 16
donderdag 10 oktober          19.00 – 21.00 uur  Gebouw Irene bij Grote Kerk Loolaan 16

Overzicht van de locaties voor de extra containers die de gemeente in onze buurt wil plaatsen (Zwart symbool geeft locatie restafvalcontainer aan. Idem roze symbool luiercontainer).

Zienswijzen
U kan aangeven dat u het niet eens ben met één of meerdere geplande nieuwe locaties.

Dat kan door een zienswijze in te dienen. Dat kan nog tot en met 18 oktober 2019. U kunt uw zienswijze op verschillende manieren indienen:

 • door een e-mailbericht te sturen naar containers@apeldoorn.nl;
 • door een brief te sturen aan het college van burgemeester en wethouders, eenheid Ruimtelijke Leefomgeving, Programmateam Circulariteit Energie en Milieu, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn.
 • door telefonisch contact op te nemen met telefoonnummer 14055. Vermeld in uw reactie altijd ‘Zienswijze ontwerp plaatsingsplan [code van de locatie, zie daarvoor de website]’ en daarnaast ook uw naam en adres en indien mogelijk uw telefoonnummer.

De termijn tussen informatie naar bewoners en de laatste datum voor indienen zienswijzen is voor een deel van onze bewoners erg kort. Als iemand uit deze groep bewoners eventueel een zienswijze wil indienen, dan kan het zijn dat de tijd daarvoor te kort is. Daarom heeft de wijkraad verzocht de termijn voor indienen zienswijzen een paar week te verlengen. Op dit moment is niet bekend of de gemeente dit verzoek gaat inwilligen.

Bronnen:

 1. https://www.apeldoorn.nl/afvalplan-apeldoorn-noord
 2. https://www.apeldoorn.nl/ter/Voorbereidingen-voor-nieuw-systeem-afvalinzameling-in-noordelijk-Apeldoorn-van-start
 3. Nieuwsbrief_inloopmiddagen_recycleplan