Categoriearchief: Laatste nieuws

Groot onderhoud vijver park Berg en Bos afgerond

De vijver in park Berg en Bos is flink onderhanden genomen: de gemeente heeft de sliblaag laten verwijderen en de wanden van de vijver zijn weer waterdicht gemaakt. Dat was nodig om het natuurlijk evenwicht van de bosvijver te herstellen. In het najaar van 2020 is aannemer Gerwers met voorbereidende werkzaamheden gestart en heeft men 1400 kubieke meter slib verwijderd. In maart 2021 waren de werkzaamheden afgerond.

Geschiedenis
De vijver bestaat al heel wat jaren. In 1932 is de bosvijver aangelegd en werd toen door grondwater gevoed. Door daling van de grondwaterstand was het noodzakelijk om in 1973 de vijver te voorzien van een folie, afgedekt met een dikke laag zand. Nu, 47 jaar later, heeft men de sliblaag die in al die jaren is ontstaan verwijderd en zijn de wanden van de vijver weer waterdicht gemaakt.

Natuurlijk evenwicht
De uitbraak van blauwalg een aantal jaar geleden duidde op het verstoorde natuurlijk evenwicht. Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar waterbodem en diktes van de sliblagen. De sliblaag op de bodem van de vijver bleek mede de oorzaak van de blauwalgenbloei. In de tussentijd zijn onder andere de karpers uit de vijver verwijderd.

Flora en fauna
Voorafgaand aan de werkzaamheden heeft er een flora en fauna onderzoek plaatsgevonden. Daarbij zijn geen beschermde dier -en plantensoorten aangetroffen. Er werd gewerkt volgens de gedragscode Wet Natuurbescherming voor waterschappen. Daarin staan de voorwaarden beschreven waaronder het werk mag worden uitgevoerd.

Onderhoud
Oorspronkelijk stond het groot onderhoud al in 2019 gepland. Net als talloze andere baggerwerkzaamheden in ons land is toen ook dit project stil komen te liggen vanwege de stof(groep) PFAS. Het afgelopen jaar is de norm verruimd waardoor grond en slib met PFAS mag worden afgevoerd en verwerkt.
Bron: website gemeente Apeldoorn

Container aan de Chamavenlaan

Nu te zien de laatste container mode aan de Chamavenlaan. “Wrappen” heet deze techniek. Omdat daar veel gedumpt wordt en overlast is van glasscherven en gemorst GFT werd besloten tot een nieuwe verbeterde (22 cm lagere) GFT container.

Ook werden de containers geadopteerd. Overlast van glas en klein zwerfvuil kan nu eenvoudiger gestort worden. De Goede Woning bood een bezemhok aan.

Gemeente en Circulus gaven alle medewerking. Omwonenden krijgen binnenkort een folder over container gebruik. Ook worden mede-adoptanten gevraagd.
Met opgeruimde groeten van Dick Verboom (tekst & foto’s)

Vitaliteitsagenda Orden

U heeft er over kunnen lezen in ons laatste wijkblad. En kerngroep, bestaande uit twee vertegenwoordigers van de gemeente, een vertegenwoordiger namens de woningcorporaties, de buurtregisseur van Stimenz en de interim-voorzitter van onze wijkraad gaan aan de slag om het wonen en werken in de wijk Orden goed en voor iedereen prettig te houden. In veel gevallen lukt dat prima, maar soms is er ook sprake van overlast, verrommeling, een gevoel van onveiligheid.
Naast het bestuderen van de objectieve feiten en cijfers vinden we het ook belangrijk om met bewoners, ondernemers en sportverenigingen te spreken. De leden van de kerngroep hebben inmiddels met 23 betrokkenen uitgebreid gepraat over hun gevoelens, ervaringen en verwachtingen met betrekking tot de wijk Orden. Daarbij ging het niet alleen wat men vindt dat anderen of andere organisaties zouden moeten doen, maar ook hoe eenieder daar zelf een bijdrage aan kan leveren. Participeren wordt dat genoemd.
Uit die gesprekken zijn zeer interessante zaken naar voren gekomen. De meeste zaken zijn ons bekend, maar het is interessant om de dingen ook eens vanuit een heel andere hoek te horen en andere oplossingen te zien dan de meest voor de hand liggende. Inhoudelijk gaan we daar nu nog niet op in. De kerngroep gaat binnenkort een aantal belangrijke aandachtspunten benoemen met concrete stappen en acties daarbij.
We houden u op de hoogte. Misschien vragen we ú wel om mee te doen…..we hebben bewoners en ondernemers hard nodig om de acties te kunnen realiseren!
Heeft u hierover vragen, ideeën, suggesties? Neem gerust contact op met Margaret Bakker.
Mailadres: voorzitter@brinkenorden.nl óf via 06 12863657

Ontwikkelingen rond “Westpoint”

Over Westpoint is de wijkraad door de projectontwikkelaar BUN als volgt geïnformeerd:
Vooruitlopend op de uitspraak van de raad van state hebben wij de sloper gevraagd alvast de bomen op ons terrein de kappen om het broedseizoen voor te zijn.
Daarnaast hebben wij hun opdracht gegeven om het terrein op de erfscheiding Bun /gemeente te voorzien van een deugdelijk hekwerk met schuifpoorten (afscherming bouwplaats). Deze blijven staan tot oplevering / tot het moment dat ook de terreininrichting Bun / gemeente uitgevoerd gaat worden.
Vooraf aan de sloopwerkzaamheden moet nog een asbestsanering plaats vinden. Deze werkzaamheden vinden plaats binnen het nog aan te brengen hekwerk die in week 14 geplaatst gaat worden. De aannemer richt de bouwplaats zo in dat de voorbereiding van de bouwplaats hiertoe aansluit bij wat de wet en regelgeving hierover voorschrijft. Daar horen ook de gepaste waarschuwingsborden bij ter bescherming van de omwonenden.

Bouw Lidl op de voormalige Karwei locatie voorlopig niet van start.

Al vanaf het jaar 2004 staat het pand op de hoek Asselsestraat – Beatrixlaan van de voormalige Karwei leeg. Het oude pand raakt steeds verder in verval. Er sprake is van zware verloedering en gevaar voor omgeving en voorbijgangers. Zo zijn er meldingen bekend van vallend verrot hout en een scheefstaande muur langs de Beatrixlaan. Uit voorzorg heeft de nieuwe eigenaar van het terrein, bouwbedrijf Nikkels die muur langs de Beatrixlaan gesloopt. Hierdoor hebben voorbijgangers nu zicht heeft op de oude parkeerplaats en opslag van Karwei.

In mei en juni 2019 heeft de gemeente een ontwerpbestemmingsplan voor een supermarkt (Lidl) ter visie gelegd. Op dat bestemmingsplan zijn zienswijzen ingediend. Inmiddels vindt de gemeente het nodig om een aantal rapporten die bij het bestemmingsplan waren gevoegd, te herzien. Daarvoor is actualiserend onderzoek nodig. Nadat alle onderzoeken zijn afgerond, ontvangt ieder die een zienswijze heeft ingediend de zienswijze nota en zal een voorstel aan de raad worden gedaan over vaststelling van het bestemmingsplan.
aar verwachting wordt het ontwerpbestemmingsplan inclusief geactualiseerde rapporten in de zomer van 2021 behandeld in de gemeenteraad. Gelijktijdig wordt de nota van zienswijzen behandeld. In die nota zal nader worden in gegaan op de eerder ingediende zienswijzen. Het is nu nog niet te zeggen wanneer welke bouwactiviteiten kunnen gaan starten.

Stand van zaken rond Dorps- en Wijkraden

Wellicht heeft u het gelezen in de Stentor: een aantal dorps- en wijkraden (DWR’n) heeft besloten om zichzelf op te heffen of hebben de bestuursleden unaniem besloten af te treden. Het heeft alles te maken met de opheffing van de Verordening DWR’n waarin de status, rechten en plichten van de DWR’n zijn vastgelegd. Daarmee krijgen deze een andere positie tov de gemeente. Ook de subsidieregeling is drastisch gewijzigd.
Wij, als bestuur van de Wijkraad Brink & Orden hebben besloten om voorlopig door te gaan. Dat kan, omdat wij een financiële reserve hebben en dus een aantal activiteiten kunnen voortzetten. Want de subsidie is voor dit jaar nihil. Juist omdát wij die reserve hebben, die moet eerst worden opgemaakt. Daarna zal de subsidie ongeveer 1/3 bedragen dan wij tot nu toe ontvingen.
Het uitgeven van ons wijkblad 2 x per jaar doet een grote aanslag op onze financiën, ondanks de inkomsten van adverteerders. Dit jaar kunnen we ons nog veroorloven om het blad uit te brengen. Of dat volgend jaar nog het geval zal zijn, weten we nu niet. We willen dit jaar ook bekijken hoe de samenwerking met de gemeente zal zijn: worden we inderdaad nog als serieuze gesprekspartner gezien, neemt men onze adviezen ter harte? Dat willen we aan het einde van het jaar evalueren. Wij hopen dat we tegen die tijd ook weer een Algemene Ledenvergadering kunnen organiseren, want uw inbreng als bewoner van ons wijkgebied is natuurlijk ook hierin van groot belang.
Gezien de coronamaatregelen zal er in het voorjaar geen ledenvergadering belegd worden. Mocht u ideeën of wensen hebben die van belang kunnen zijn voor uw straat of buurt, of indien u in gesprek wilt gaan met (één van) de bestuursleden, neem gerust contact met ons op.