Categoriearchief: Laatste nieuws

Plaatsing wildroosters in de J.C. Wilslaan 

Om overlast van wilde zwijnen en edelherten te voorkomen plaatst de gemeente twee wildroosters in de J.C. Wilslaan.

Het eerste wildrooster wordt in de week van 5 december 2022 geplaatst ter hoogte van het depot van de firma Leemans nabij de rotonde met de Amersfoortseweg (N344). Vanwege de werkzaamheden wordt de J.C. Wilslaan ter plaatse vijf werkdagen afgesloten voor autoverkeer. Auto’s worden omgeleid via de Kampsteeg en Jachtlaan. Fietsers en voetgangers leiden we binnen het werk om zodat ze niet hoeven om te rijden of lopen.

Het tweede rooster wordt geplaatst in maart 2023 ter hoogte van de dienstingang van de Apenheul. De precieze datum is vanwege omleidingsroutes afhankelijk van de afsluiting van de Hoog Buurloseweg. De werkzaamheden worden in ieder geval niet uitgevoerd als de Apenheul is geopend (vanaf april 2023). Zodra de planning van deze locatie bekend is worden er vooraankondigingsborden geplaatst en informeren we u.

Het werk wordt begeleid door Tonnie Berends van de gemeente Apeldoorn. Indien u vragen heeft over de werkzaamheden kunt u met hem contact opnemen op t.berends@apeldoorn.nl of telefoonnummer 06-51155302.

Bestuursleden gezocht

Zoals u in vorige nieuwsbrieven en in het laatste wijkblad hebt kunnen lezen zal het huidige wijkraadsbestuur per 1 januari 2023 niet meer in functie zijn.  Met veel plezier hebben wij als bestuurders de belangen van de wijk zo goed als mogelijk behartigd.  Maar het is nu tijd voor verjonging, voor nieuwe inzichten, een andere manier van werken.

Er is dus dringend behoefte aan wijkbewoners die tijd en energie over hebben om op te komen voor de belangen van de wijk. Het is een vrijwilligersfunctie. U krijgt er dus niet voor betaald maar hebt wel veel contacten: met de gemeente, met andere instanties,  met bewoners uit de wijk, met collega wijkraadbestuurders.  Soms gaat dat over kleine zaken, soms over grote veranderingen.  U leert uw wijk, en Apeldoorn, beter kennen.

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten over een bestuursfunctie in de wijkraad?  Neem dan contact op via wijkraad@brinkenorden.nl

We informeren u graag!

Training omgaan met geld voor inwoners van de gemeente Apeldoorn

Vraag jij je steeds af waar je geld blijft? Heb je geen overzicht meer? Word je ook steeds verrast door onverwachte uitgaven? Vind jij je financiën saai en ingewikkeld? Wil je graag geld sparen maar weet je niet hoe? Schaam je je voor je financiële situatie?

Is jouw antwoord op een of meerdere vragen ‘ja’? Denk dan niet dat je de enige bent. Uit ervaring weten de sociaal raadslieden van Stimenz dat mensen deze vragen hebben. Blijf vooral niet met deze vragen rondlopen. Vanaf 31 mei 2022 biedt Stimenz de training omgaan met geld aan, waarin je leert inzicht te krijgen in je inkomsten en uitgaven.

In 4 bijeenkomsten bespreken we de volgende onderwerpen:

 • Hoe maak je een budgetplan?
 • Inzicht krijgen in je inkomsten en uitgaven
 • Tips hoe je beter met geld kan omgaan

We gaan samen aan de slag met het maken van een budgetplan en je kunt al je vragen stellen over je financiële situatie.

Wanneer?

We starten op dinsdag 31 mei met de eerste training. De training wordt op meerdere momenten in het jaar aangeboden.

Kosten?

De training is gratis.

Wil je meer informatie?

Je hiervoor bellen met de sociaal raadslieden van Stimenz op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 9:00 en 12:00 uur via 088-7846464. Je kunt ook mailen naar: omgaanmetgeld@stimenz.nl

Hulp nodig? Samen055 helpt je op weg!

Soms zit je met vragen waar je zelf niet uitkomt. Dit kan gaan over de opvoeding van je kinderen, de zorg voor je ouder wordende vader of misschien over geldzaken. Kom je hier zelf niet uit, kom dan  langs bij één van de Samen055 locaties. Daar zit een team van vrijwilligers en deskundigen voor je klaar om jou weer op weg te helpen. Soms ben je al geholpen door even met iemand te praten en soms is daar meer voor nodig. Bij Samen055 werken de gemeente Apeldoorn, Stimenz, het Centrum voor Jeugd en Gezin, MEEVeluwe, ZuiddoetSamen en Don Bosco nauw samen waardoor er een groep deskundigen beschikbaar is om jou bij te staan.

Wie kun je tegenkomen?

Eén van de medewerkers van Samen055 is Marina Ruijsch. Zij werkt daar als coördinator. Dat houdt in dat zij ervoor zorgt dat alle professionals van de betrokken organisaties kennis met elkaar delen, dat de samenwerking met ontmoetingsplekken, huisartsen en politie goed verloopt en dat alle nieuwe medewerkers een scholingsprogramma volgen. Daarnaast houdt zij goed bij welke voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn er gemakkelijk beschikbaar zijn in de wijk. En bij alles wat ze doet houdt ze voor ogen wat de inwoners van Apeldoorn nodig hebben.

Samenwerken en korte lijntjes

“Een van de voordelen van Samen055 voor de inwoner is dat we sneller kunnen schakelen tussen de verschillende expertises binnen de betrokken organisaties. Dit betekent dat de inwoner niet meer van loket naar loket wordt gestuurd. Dat doen wij nu. Door deze nauwe samenwerking zijn er korte lijntjes en weten we goed wat er speelt bij de inwoner, dit zorgt ervoor dat we sneller kunnen handelen. Een voorbeeld. Stel je hebt vanwege familieomstandigheden contact met Stimenz, maar je hebt ook schulden. Je contactpersoon bij Stimenz kan dan een schuldhulpverlener erbij halen en meenemen naar jullie afspraak. De medewerker van Stimenz en de schuldhulpverlener houden daarna contact met elkaar en stemmen af wat er moet gebeuren. Jij hoeft dan geen extra afspraken te maken. Dit scheelt je weer een hoop uitzoek- en regelwerk.” Aldus Marina.

Kom langs bij Samen055, locatie Vosselmanstraat

Heb je hulp nodig bij vragen op het gebied van geld, zorg, opvoeden of werk kom dan langs bij onze Samen055-locatie op de Vosselmanstraat 508. Tijdens de inloopspreekuren zit er altijd iemand voor je klaar om te helpen. Onze inloopspreekuren op de Vosselmanstraat zijn op maandag, dinsdag en donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Je kan gewoon binnenlopen, geen afspraak nodig. Voor meer informatie over de andere Samen055 locaties en tijden van de inloopspreekuren bezoek onze website op www.samen055.nl

Notulen: Algemene ledenvergadering Wijkraad Brink en Orden d.d. 20 april

Algemene ledenvergadering Wijkraad Brink en Orden d.d. 20 april 2022

Locatie: Cortenbosch College, Prinses Beatrixlaan 259 in Apeldoorn

 Aanwezig:  bestuursleden: Margaret Bakker, Jolanda Boukari, Bert Vierhout,  Hans Amse (financieel administrateur), Mieke  Nieuwenhuis en Lida Schaap (leden commissie Bouwen en Wonen)  Wim Bergink (stadsdeelmanager gemeente Apeldoorn), Gijs van de Ridder (wijkbeheerder), Y. de Carpentier (Partij voor de Dieren)  J. Verhoek, L. Hoving, S. Donker, G. en T. Laks, A. Veldwijk,  R. Haafkes, de heer Van Ginkel, D. de Graaf, C.J. van Bennekum, D. Verboom, H. Freriks, T. van Kerkhof en A.J. Toeter.

Afwezig met kennisgeving:  bestuurslid Jan van der Wal en Ron Zweedijk

Notulist:  Wilma van Wijk

 1. Opening en vaststellen agenda

De interim-voorzitter opent om 20.00 uur de algemene ledenvergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. De opkomst is niet erg groot. Margaret Bakker deelt mee dat er een aantal bestuurlijke zaken op de agenda staat. Vragen kunnen tijdens de rondvraag worden gesteld.

 1. Verslag van vorige vergaderingEr zijn geen op- of aanmerkingen n.a.v. de notulen van de AV van 13 oktober 2021.

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.

 1. Financieel verslag 2021

Het financieel verslag met toelichting wordt ter plekke aan belangstellenden uitgedeeld. Het was ook vooraf te lezen op de website van de wijkraad. Hans Amse geeft uitleg over de financiële situatie. De gemeentelijke subsidie is gestopt, maar de lasten zijn doorgegaan. Dat is onder meer reden om het wijkblad dit jaar maar 1x te laten verschijnen en daarna met uitgave van het blad te stoppen.

In de begroting 2022 zijn de lasten voor deze activiteiten opgenomen voor een bedrag van € 16.800 (hierbij is uitgegaan van eén nummer van het wijkblad). De stand van de algemene reserve is per 31 december 2021 € 21.723.

Verslag kascommissie

Gerard Laks en Theo van Kerkhof hebben de financiële stukken uitvoerig bekeken. En geconcludeerd dat de boekhouding op correcte wijze is gevoerd. De kascommissieleden keuren de jaarrekening goed. De aanwezigen op de ledenvergadering verlenen het bestuur decharge over het gevoerde financiële beleid.

Gerard Laks blijft nog in functie. Als nieuw kascommissielid meldt zich Harry van Ginkel aan.

Margaret Bakker bedankt Hans Amse voor zijn werkzaamheden.

4 .Bestuurszaken

Wijkblad gestopt

De interim-voorzitter legt nogmaals uit waarom het wijkblad is gestopt. In de laatste uitgave zijn de argumenten die tot die beslissing hebben geleid ook uitvoerig te lezen. Omgerekend kost het ongeveer 1 euro per blad.

Er wordt gesleuteld aan de digitale nieuwsbrief. De bedoeling is om de nieuwsbrief uit te breiden en frequenter te versturen. Naar aanleiding van het artikel in het wijkblad zijn 250 nieuwe aanmeldingen ontvangen voor de nieuwsbrief. Er kwamen veel mails van bewoners die het jammer vinden dat het wijkblad niet meer uitkomt en het prettig leesbare blad zullen gaan missen.

De volgende ideeën om de digitale nieuwsbrief voor vooral ouderen leesbaarder te maken worden tijdens de vergadering geopperd: het lettertype vergroten en een minder groene achtergrond gebruiken. Verder wordt voorgesteld om geprinte exemplaren in openbare ruimtes neer te leggen. Daar wordt door het bestuur over nagedacht.

Aftreden bestuur per 1 januari 2023

Een van de redenen voor het aftreden van het bestuur is, dat in de nieuwe situatie (intrekking verordening dorps- en wijkraden) de betrokkenheid is afgenomen. Door die beslissing van de gemeenteraad heeft de wijkraad een andere rol gekregen. Recht op voorinzage is er niet meer. De nieuwe wijkraad zou, evenals iedere bewonersgroep subsidie voor een project kunnen aanvragen bij de initiatievenmakelaar. Door een wijkbewoner wordt opgemerkt dat deze regeling voor veel individuele bewoners lastig is. Niet iedereen is mondig.

In het wijkblad, en ook vanavond in deze vergadering, wordt een oproep gedaan voor nieuwe bestuurders. Als er zich voor 1 januari 2023 geen nieuwe mensen aanmelden, wordt de wijkraad opgeheven. Dat wordt dan voorgesteld in de ledenvergadering in oktober 2022.

Een aantal wijkraden in Apeldoorn is inmiddels gestopt. De vraag wordt gesteld: hoe staat het met die wijken? Stadsdeelmanager Wim Bergink legt uit dat de wijken subsidie kunnen aanvragen voor verschillende projecten.

Het huidige bestuur vindt het belangrijk dat wijkraad Brink en Orden blijft bestaan. De interim-voorzitter doet tijdens de vergadering een oproep aan wijkbewoners om over een functie in de wijkraad na te denken. Belangstellenden kunnen voor informatie bellen of mailen. Er kan vervolgens een afspraak worden gemaakt voor een persoonlijk gesprek.

Afscheid John Verhoek

Tot 1 januari 2022 was John Verhoek bestuurslid van de commissie Verkeer. In 2015 is hij bij de wijkraad in die functie getreden. Margaret Bakker tipt enkele van de zaken aan waar hij in de commissie het meest mee te maken had. Dat waren o.a. de onderwerpen (te weinig) parkeerplaatsen in woongebieden en goederentreinen met gevaarlijke stoffen.

Mary Verhoek heeft vanaf 2015 een periode in de commissie Welzijn gezeten. De laatste jaren deed ze allerlei ondersteunende taken voor de wijkraad. Zij stopt met die werkzaamheden. Het echtpaar wordt door de interim-voorzitter voor al hun werk bedankt en ontvangt passende cadeau’s.

Ondanks de verhuizing naar het oosten van het land blijft John Verhoek de website en de digitale nieuwsbrief verzorgen.

 1. Rondvraag
 • Gerard Laks zou graag voorjaarsbloemen zien aan de PWA-laan (omgeving Groenewoud). Bewoners kunnen daarvoor subsidie aanvragen bij de initiatievenmakelaar, wordt als advies gegeven. Ook kan wijkbeheerder Gijs van de Ridder daarvoor worden benaderd.
 • Sjanie Donker vraagt of in de digitale nieuwsbrief informatie kan worden geplaatst over energiesubsidie, met een aanvraagformulier voor eenmalige energietoeslag. Het mailadres wordt uitgewisseld.
 • Theo van Kerkhof is vol lof over het functioneren van de wijkraad. Hij betreurt het dat door de beslissing van de gemeenteraad het bestuur besloten heeft te stoppen.
 1. Sluiting

De interim-voorzitter sluit om 20.45 uur de algemene ledenvergadering. Ze bedankt alle aanwezigen voor hun komst.

Na de vergadering is er nog een gezellige nazit.

 

 

 

Rookmelders worden in woning verplicht

Het duurt nog even maar vanaf 1 juli 2022 wordt het in alle Nederlandse woningen verplicht om optische rookmelders te installeren. Als jouw woning niet aan de hier onder genoemde eisen voldoet, heb je kans op een onprettige boete en/of problemen met de verzekering.

Deze verplichting bestaat al voor nieuwbouwwoningen vanaf 2003. Volgens de verandering in het bouwbesluit moet een huis uitgerust zijn met ‘voldoende rookmelders’. Dit houdt in dat op iedere verdieping van een zelfstandige woning minstens één rookmelder aanwezig moet zijn. In zogenaamde kamerwoningen, zoals studentenhuizen, wordt in iedere kamer één rookmelder verplicht. Met deze nieuwe regels zullen minder mensen bij woningbranden omkomen.

De rookmelder moet het Europese EN 14604 certificaat hebben. Voor rookmelders op netstroom is daarnaast een NEN 2555 certificaat vereist. Genoemde certificaten garanderen onder meer dat de rookmelder een goed geluidssignaal geeft, eenvoudig te plaatsen is en op tijd rook detecteert.

Rookmelders zijn thans in overvloed te koop in bouwmarkten, in supermarkten, op internet, bij sommige verzekeringen en nog meer winkels.

Albert Heijn gaat starten met verbouw

Albert Hein-Sprengenpark aan de Schapendoesweg heeft vorig jaar een omgevingsvergunning voor een grootschalige verbouwing aangevraagd bij de gemeente. Onlangs heeft Albert Heijn de wijkraad geïnformeerd dat de omgevingsvergunning definitief door de gemeente is verleend.

De verbouwing houdt in dat:

 • Het huidige winkelpand wordt aan zowel de westzijde als aan de oostzijde uitgebreid.
 • Het laden en lossen komt aan de Asselsestraat.
 • Het winkelpand wordt binnen opnieuw ingedeeld. Er komt ruimte voor een Etos en Gall & Gall.
 • Parkeerterrein en speelterrein worden opnieuw ingericht.

Op dinsdag 19 april wordt gestart met de werkzaamheden.
Er kan overigens niet meteen echt gebouwd worden. Eerst moeten er aanpassingen in de openbare ruimte uitgevoerd worden opdat er ruimte komt voor de uitbreidingen van het winkelpand. Een van de eerste activiteiten is het kappen van de bomen die niet kunnen blijven, en het maken van tijdelijke verhardingen. Het plan voorziet o.a. in het planten van nieuwe bomen en hagen.