Categoriearchief: Verkeer

Verkeerstechnische maatregelen rond de basisschool De Vijfster

De gemeente Apeldoorn informeerde de omwonenden van de school De Vijfster over het treffen van een verkeersmaatregel in de omgeving van de school. Het betreft het instellen van eenrichtingsverkeer voor brommers, auto’s en andere grote voertuigen op de Texandrilaan tijdens haal- en brengtijden van deze basisschool.

Waarom deze maatregelen ?
Tijdens het halen en brengen van kinderen zijn er veel verkeersbewegingen. Er ontstaan gevaarlijke situaties. De straat is smal en door de geparkeerde auto’s blijft er weinig ruimte over. Om elkaar te passeren moeten auto’s soms over de stoep rijden en komen fietsers en voetgangers in het gedrang. Dit is gevaarlijk en onwenselijk, zeker voor kinderen, omdat die doorgaans een slechte inschatting kunnen maken van het gevaar dat verkeer met zich meebrengt.

Wat houdt de maatregel in ?
Op de Texandrilaan wordt ter hoogte van de school eenrichtingsverkeer ingesteld (met uitzondering van fietsers). Dit wordt alleen gedaan tijdens de haal- en brengtijden van de school. Het instellen van eenrichtingsverkeer wordt gedaan middels een opklapbaar bord die een medewerker van De Vijfster kan openen of dichtmaken.

Effect op omwonenden
Tijdens haal- en brengtijden van de school zal het niet mogelijk zijn om vanaf de Amsivarilaan richting de Texandrilaan en de Germanenlaan te rijden. Dit geldt niet voor fietsers. Het kan handig zijn om uw auto alvast in de goede richting te parkeren als u van plan bent tijdens haal- en brengtijden te vertrekken.

Geplande werkzaamheden in Orden

De gemeente Apeldoorn gaat in Orden vijf straten ‘op de schop’ nemen. Hieronder een opgave van de werkzaamheden per straat. Deze werkzaamheden starten eind mei / begin juni 2021 volgens de planning van de gemeente.

Hobbemalaan (tussen Mauvestraat en Pieter de Hoochlaan)
– De rijbaan, trottoirs en parkeerplaatsen worden opnieuw gelegd. Waar mogelijk worden de oude materialen hergebruikt.
– Er wordt een verkeersdrempel aangebracht. Deze drempel helpt om het verkeer zich aan de snelheid te laten houden.
– Het regenwater wordt afgekoppeld. Dat wil zeggen dat er een nieuwe leiding onder de rijbaan wordt gelegd. Het regenwater wordt hierdoor rechtstreeks de bodem in geleid. De straatkolken (putten) worden vervangen.
– De rioolbuizen naar de woningen worden vervangen vanaf de rijbaan tot aan het ontstoppingsstuk in de tuinen. Dat is een klein putje in de voortuinen, 50 centimeter van de erfgrens.

Jan van Goyenlaan (tussen Mauvestraat en Pieter de Hoochlaan)
– In deze straat worden de trottoirs versmald om de bomen meer ruimte te geven om te groeien.
– Er wordt een verkeersdrempel aangebracht. Deze verkeersdrempel helpt om het verkeer zich aan de snelheid te laten houden.
– Er wordt parkeervakscheiding aangebracht.
– De trottoirs aan beide kanten van de straat worden voorzien van nieuwe tegels.
– Het regenwater wordt afgekoppeld. Dat wil zeggen dat er een nieuwe leiding onder de grond wordt gelegd. Het regenwater wordt hierdoor rechtstreeks de bodem in geleid. De straatkolken (putten) worden vervangen.
– De rioolbuizen naar de woningen worden vervangen vanaf de rijbaan tot aan het ontstoppingsstuk in de tuinen. Dat is een klein putje in de voortuinen, 50 centimeter van de erfgrens.

Johannes Bosboomstraat (tussen P.P. Rubensstraat en J. Bosboomstraat huisnr. 13)
– In deze straat gaan we een deel van de rijbaan opnieuw bestraten. Oude materialen worden hergebruikt.
– Er worden verkeersdrempels aangebracht. Deze drempels helpen om het verkeer zich beter aan de snelheid te laten houden.
– Het regenwater wordt afgekoppeld. Dat wil zeggen dat er een nieuwe leiding onder de rijbaan wordt gelegd. Het regenwater wordt hierdoor rechtstreeks de bodem in geleid. De straatkolken (putten) worden vervangen.
– Vanaf de Pieter de Hoochlaan tot aan de J. Bosboomstraat 13 wordt een nieuw stuk riool aangebracht.

Pieter de Hoochlaan (tussen Ferdinand Bollaan en Petrus Paulus Rubensstraat)
– In deze straat gaan we een deel van de rijbaan opnieuw bestraten. Oude materialen worden hergebruikt.
– De trottoirs aan de kant van de even huisnummers worden smaller gemaakt en opnieuw gelegd. Waar mogelijk worden de oude materialen hergebruikt. Dit smaller maken doen we om de bomen meer ruimte te geven en extra groen toe te voegen.
– Het trottoir aan de kant van de oneven nummers wordt voorzien van nieuwe tegels.
– Het regenwater wordt afgekoppeld. Dat wil zeggen dat er een nieuwe leiding onder de grond wordt gelegd. Het regenwater wordt hierdoor rechtstreeks de bodem in geleid. De straatkolken (putten) worden vervangen.
– De rioolbuizen naar de woningen worden vervangen vanaf de rijbaan tot aan het ontstoppingsstuk in de tuinen. Dat is een klein putje in de voortuinen, 50 centimeter van de erfgrens.

Rembrandtlaan (tussen de Frans Halslaan en Pieter de Hoochlaan)
– In deze straat gaan we de rijbaan opnieuw bestraten. De klinkers worden hergebruikt en waar nodig vervangen door nieuwe.
– De trottoirs aan de kant van de even huisnummers worden opnieuw gelegd. De trottoirs aan de kant van de oneven huisnummers worden waar het kan smaller gemaakt en opnieuw gelegd. Dit smaller maken doen we om de bomen meer ruimte te geven en extra groen toe te voegen. Waar mogelijk worden de oude materialen hergebruikt.
– Er komt een plateau bij de Frans Halslaan. Dit plateau helpt om het verkeer zich beter aan de snelheid te laten houden.
– Er wordt parkeervakscheiding aangebracht aan een kant van de weg. Dit wordt hetzelfde als nu al het geval is bij de Van Ostadelaan.
– Het regenwater wordt afgekoppeld. Dat wil zeggen dat er een nieuwe leiding onder de rijbaan wordt gelegd. Het regenwater wordt hierdoor rechtstreeks de bodem in geleid. De straatkolken (putten) worden vervangen.
– De huisaansluitingen voor afvalwater op het gemeentelijk riool wordt vervangen tot aan het ontstoppingsstuk in de tuinen. Dat is een klein putje in de voortuinen, 50 centimeter van de erfgrens.

Planning
De gemeente verwacht eind 2021 met de uitvoering te starten en de werkzaamheden in het 3e kwartaal van 2022 af te ronden. Een precieze planning en fasering volgt nadat de aannemer bekend is. Van de aannemer ontvangen de bewoners ongeveer 2 weken voordat de werkzaamheden starten opnieuw bericht. Per straat duren de werkzaamheden ongeveer 8 weken.

Tip van de Fietsersbond

Stel de koplamp van je fiets goed af

Fietsverlichting. Een bekend probleem, in de donkere wintermaanden. Niet alleen het gebrek aan (goede) fietsverlichting bij fietsers. Ook een lamp die tegenliggers verblindt, is heel vervelend.
Voor fietsverlichting geldt niet: hoe meer, hoe beter. Of: duur, dus goed. Belangrijker is wáár het licht heen schijnt. Je wilt immers dat je zichtbaar bent voor ander verkeer én dat je zelf de weg goed ziet. Dat is een kwestie de juiste lamp kiezen, maar ook van goede afstelling. Hier moet je op letten:

Koop de juiste lamp
* Kies een lamp die een egale en brede lichtbundel geeft.
* Kies een lamp die ook van de zijkant goed zichtbaar is door de brede stralenbundel.
* Een lamp met een Duitse StvZO-goedkeuring voldoet aan deze eisen.
Stel je lamp goed af
* Richt de lichtbundel van de lamp schuin naar voren (beneden). Het felste punt moet niet te dichtbij, maar ook niet te ver van je fiets af liggen. Te dichtbij zorgt ervoor dat je niet ver genoeg vooruit kijkt; te ver weg vergroot de kans dat het felste licht in de ogen van tegenliggers schijnt.

Voor meer informatie:
E-mail: apeldoorn@fietsersbond.nl
Website: www.apeldoorn.fietsersbond.nl
Facebook: www.facebook.com/Fietsersbond.Apeldoorn

Deelscooters van Go Sharing

‘Apeldoorn kleurt nog groener. Naast het prachtige groen van de Veluwe zullen ook onze duurzame deelscooters de stad groen kleuren. Geniet van het gemak en de flexibiliteit van onze elektrische deelscooters en sta binnen no-time in het centrum’. Hiermede maakt het bedrijf “Go Sharing’ reclame.
Helaas hebben deze deelscooters ook een minpunt. Zij worden lukraak op stoepen in onze wijk geparkeerd. Soms is het voor bewoners, die gebruik maken van een rollator of rolstoel onmogelijk om langs een op de stoep achtergelaten scooter te komen en zij moeten noodgedwongen naar de rijbaan uitwijken. Dit is lastig en kan soms ook gevaarlijk zijn.
Heeft u overlast van het stallen van een scooter op het voetpad? U kunt via de Buitenlijn van de Gemeente Apeldoorn uw klachten indienen via het telefoonnummer 14 055 of via de website
https://www.apeldoorn.nl/ter/buitenlijn-form

Het parkeerverbod op de Chamavenlaan

Op 17 februari 2020 ontving de wijkraad een klacht van een bewoner van de Laan van Orden over het parkeren op de hoek van de Laan van Orden en de Chamavenlaan. Het parkeerverbod is aan een lantaarnpaal bevestigd en die paal staat een eindje van de hoek vandaan. Met als gevolg dat er vóór het bord twee auto’s kunnen parkeren. De wet schrijft voor dat je binnen 5 meter vanaf de bocht niet mag parkeren. De huidige situatie geeft in ieder geval problemen voor het verkeer vanaf de Laan van Orden. Automobilisten die om de geparkeerde auto’s heen moeten rijden, zien soms de tegemoet komende fietsers over het hoofd en dat kan niet de bedoeling zijn. Kortom, hier is sprake van een gevaarlijke situatie.

Als wijkraad hebben wij deze ‘merkwaardige’ situatie een aantal malen aan de verkeersdeskundige en aan andere medewerkers van de gemeente voorgelegd. Wij zijn zelfs met medewerkers van de gemeente ter plekke wezen kijken. Ons voorstel was eenvoudig. Zet het verkeersbord op de hoek van de Chamavenlaan. Wij zijn nu 9 maanden na het ontvangen van de klacht én …. Het ‘probleem’ is nog immer actueel. Het is voor de wijkraad onduidelijk waarom een vrij eenvoudige kwestie niet kan worden opgelost. Het zal niet om de kosten gaan.

Algemene vergadering op 28 oktober 2020 gaat niet door

Helaas zijn we genoodzaakt om de Algemene Ledenvergadering op 28 oktober a.s. af te gelasten. Gezien de huidige coronamaatregelen mogen er 30 personen samenkomen, inclusief bestuurs- en commissieleden van de wijkraad. Dat zou betekenen dat een zeer beperkt aantal bewoners aanwezig zou kunnen zijn. Echter wij willen ook geen enkel risico nemen en hebben daarom besloten de AV niet te laten doorgaan.
Hopelijk kunnen we u in onze voorjaarsvergadering ontmoeten. In het eerstvolgende wijknieuws houden we u op de hoogte van datum en locatie.
Indien u vragen of opmerkingen heeft, neemt u gerust contact op met ons secretariaat (zie website).
Wij wensen u sterkte en gezondheid toe.

Aanpassing Sportlaan en toegangsweg naar het Sportpark Orderbos

De wijkraad ontving een bericht van René Sanders, civiel technisch projectleider van de gemeente Apeldoorn
Hij deelt ons het volgende mede:

1e Werkzaamheden Sportlaan – Berghuizerweg aan het vrijliggende fietspad langs de Sportlaan.
Nabij de kruisende wegen wordt het fietspad voorzien van rood asfalt op een verhoging zodat de fietsers goed zichtbaar zijn. In de Sportlaan wordt een verhoogd plateau aangebracht zodat de fietsers vanaf de rijbaan over kunnen steken naar het 2-richtingen fietspad.

2e Werkzaamheden Sportlaan richting Sportpark Orderbos
Hier wordt het asfalt vervangen en een drempel met oversteekvoorziening nabij de parkeerplaats aangelegd. Nabij de kruising worden voorzieningen getroffen zodat het water de zijkanten van de weg niet meer zal uitspoelen. In de groene zone wordt een voorziening gemaakt waar het water kan infiltreren.

3e Werkzaamheden fietspad Berghuizerweg
De parkeerplaats en het asfaltpad door het Orderbos krijgt een nieuwe asfaltlaag. Er vinden nog wat wijzigingen plaats aan de bestaande hekwerken en wildroosters in het bos. Dit vergt nog enige afstemming omdat hier een archeologische vindplaats aanwezig is. Ook willen we deze vindplaats beter zichtbaar maken. Een nadere uitwerking daarvan volgt nog.

4e Werkzaamheden Berghuizerweg – Sportlaan
De Berghuizerweg en de Sportlaan wordt voorzien van nieuwe verharding. Onlangs hebben we onderzoek gedaan en het asfalt is in een dermate slechte toestand dat de gehele weg vernieuwd zal moeten worden. De materialisering is nog niet helemaal duidelijk. Dit zal asfalt worden of gebakken elementenverharding.
Op het deel Sportlaan (parallel aan de kazerne tot aan bocht De Kleiberg) wordt aan de westzijde een parkeerstrook aangelegd. Het hemelwater zal van het vuilwater worden afgekoppeld en met speciale infiltratieputten wordt het water in de bodem geïnfiltreerd. Zodoende zorgen we er voor dat de grondwaterstand op peil blijft en er geen onnodig schoon water naar de afvalzuivering gaat.
Op het deel van De Kleiberg tot de Orderbeek wordt aan de zuidzijde van de weg ca. 0,5 m. van rijbaan afgehaald zodat de bestaande bomen meer ruimte krijgen. De weg is hier breed genoeg voor.
Ook aan de verkeersveiligheid is gedacht, op het hele traject zullen er drempels en 1 plateau aangebracht worden. Het aantal drempels is nu nog indicatief ingetekend.

Planning:
De werkzaamheden staan qua uitvoering gepland in het eerste halfjaar van 2021.

De gemeente Apeldoorn deelde ons het volgende mede:

Men gaat dit jaar weer verder met het onderhoud aan de verlichting op de Prins Willem Alexanderlaan.

Het deel wat nu in onderhoud gaat betreft het deel PWA – Laan vanaf de kruising Prinses Beatrixlaan tot aan de kruising PWA – Laan / Koning Stadhouderlaan.

Dit wil zeggen dat we overgaan naar witte LED verlichting in dit gebied en de sterk verouderde lichtmasten vervangen gaan worden en de minder verouderde lichtmasten (de armaturen worden dan wel gewisseld voor LED ) geschilderd gaan worden.

Een aantal lichtmastposities zullen worden gewijzigd. Geschatte uitvoering van het project zal zijn medio zomer / najaar 2020

Een en ander is afhankelijk van het binnenkomen van de bestelde materialen en het verdere verloop van Coronacrisis.