Ook  Albert Heijn aan het Sprengenpark  wil uitbreiden

Onlangs heeft Albert Heijn Sprengenpark (ook wel bekend als AH Schapendoesweg, voormalig C1000) een uitbreidingsplan aan aanwonenden, gemeente en wijkraad gepresenteerd. Dit plan omvat uitbreiding van het winkelgebouw en aanpassing van de openbare ruimtes om het winkelgebouw.

De reden van het uitbreidingsplan is het veranderend consumptiepatroon dat zich richt  op meer assortiment, vers en gemak. (N.B. meerdere/alle supermarkten hebben hier mee te maken en maken uitbreidingsplannen).

Belangrijkste  kenmerken van thans voorliggend plan zijn:

  • Laden en lossen langs noordgevel van de winkel aan de Asselsestraat
  • Uitbreiding langs westgevel en oostgevel, totaal 400 a 500 m2
  • Parkeerterrein en het deel Schapendoesweg vanaf de Asselsestraat wordt volledig heringericht
  • Speelterrein wordt gedraaid en enigszins kleiner.

Procedure:

  • Gemeentelijke diensten gaan het plan beoordelen.
  • Met betrekking tot het partieel bestemmingsplan/omgevingsvergunning gaat gemeente na of er een kleine procedure (via college van B en W) of een uitgebreide procedure (via gemeenteraad) nodig is.
  • Er komt informatie (die aan Coranaregels voldoet) en er wordt ruimte geboden voor indienen zienswijzen.
  • Zo mogelijk opstart procedure najaar 2020.